aktualizováno 31. 1. 2011

Program jednání Rady města Český Krumlov 31. ledna 2011

aktualizováno 31.01.2011

Program neveřejného jednání

1. Různé I.
2. Prezentace protipovodňových úprav na řece Polečnici - bez materiálu - od 14,30 hod
3. Vyhodnocení zakázky malého rozsahu - Vývoz odpadkových košů v lokalitě historické centrum města, Špičák, Plešivec
4. Užívání veřejného prostranství - změna tržního řádu
5. Udělení plné moci pověřenému vedoucímu DNPC a DMD Český Krumlov
6. Smlouva nájemní o pronájmu nebytových prostor
7. Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Český Krumlov - veřejná zakázka Dodávka implementace vybraných prvků technologického centra ORP Český Krumlov - příloha materiálu bude zaslána e-mailem
8. Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Český Krumlov - veřejná zakázka Dodávka a implementace elektronických spisových služeb v území ORP Český Krumlov - příloha materiálu bude zaslána e-mailem
9. Olympiáda partnerských měst 2011 v Českém Krumlově - podání žádosti o dotaci
10. Návrh zadání veřejné zakázky, výzva k podání nabídky: Kulturní kalendář - sběr dat, grafický návrh, tisk a distribuce
11. Zřízení komisí Rady města Český Krumlov a jmenování jejich předsedů a členů
12. Jmenování hodnotící komise pro 1. výzvu Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011
13. Nové Dobrkovice 
14. Žádost o revokaci usn. RM o vyklizení bytu
15. Žádost o zajištění bytové náhrady a splátky dluhu
16. Žádost o povolení převzetí závazků a odklad výkonu rozhodnutí
17. Výpůjčka WC u DDM - zázemí pro dětské dopravní hřiště
18. Městský hřbitov - žádost o zvýšení odměny za správu veřejného pohřebiště
19. Urbinská 185 - nebytové prostory bývalé drogerie
20. Prodej tří volných bytů
21. Prodej pozemků v k.ú. Přísečná - Domoradice
22. Pronájem části p. p. č. 851/30 v k.ú. Kladné- Dobrkovice -Pavel Houska
23. E.ON Distribuce a.s. - rekonstrukce NTL plynovodu - výjimka pro zpoplatnění věcného břemene
24. Prodloužení vodovodního řadu k zahrádkám za hřbitovem - bezúplatný převod do majetku města, dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
25. Kolektor - uložení kabelů společnosti Telefonica O2

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov