aktualizováno 12. 1. 2011

Program jednání Rady města Český Krumlov 17. ledna 2011

aktualizováno 12.01.2011

Program neveřejného jednání

1. Různé I.
2. Komunitní plán sociálních služeb - aktualizace pro rok 2011+ prezentace Jihočeské rozvojové o.p.s. od 14, 30 hod.
3. Oranžové hřiště - podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ - na 15,00 hod. přizván p. Tomka, PRO-SPORT o.p.s.
4. Rekonstrukce mostu MÚK u kina v Českém Krumlově - Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad
5. Modernizace a vybavení sběrného dvora v Českém Krumlově a Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově - udělení plných mocí pro potřeby zpracování a podání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí
6. Rozpočtová opatření č. 143 - 170
7. Rozpočtová opatření č. 1 - 3 na rok 2011
8. Mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců za rok 2010
9. Zpravodaj města Český Krumlov - grafická úprava, tisk a distribuce - smlouva s dodavatelem
10. Oprava střechy objektu Základní školy T.G. Masaryka - 2. etapa - podání žádosti a veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavebních prací projektu 
11. Dodatek č. 1. k pojistní smlouvě - pojištění majetku - klášter klarisek
12. Žádost občanů o revokaci usnesení ZM č. II. 34/3/2010 - prodej pozemku
13. Prodloužení nájemních vztahů k bytům
14. VŘ na pronájem uvolněných sociálních bytů
15. Bytová náhrada - nájemci kláštera
16. Bytová náhrada - nájemci kláštera
17. Pronájem části p. p. č. 1696/1 v k.ú. Spolí-Nové Spolí - předzahrádka k přízemnímu bytu u čp.120 Nové Spolí
18. Prodej části p. p. č. 49/13 v k.ú. Slupenec - Benkovský 
19. Prodej části p. p. č. 324/19 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 335 - 338 Nové Domovy
20. Prodej části poz.parc. č. 348/2 v k.ú. Č.Krumlov - manž. Mičudovi
21. Prodej p. p. č. 1696/18- 1696/24 v k.ú. Spolí-Nové Spolí - Bohumil Kámen 
22. Prodej částí p. p. č. 1452/1 a 1451/3 v k.ú. Český Krumlov - Kotyzová
23. Prodej p. p. č. 789/17 v k.ú. Český Krumlov - zázemí k BD Českobratrská č.p.87
24. Informativní materiál - žádost o zajištění úschovy movitých věcí 

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov