aktualizováno 7. 1. 2011

Novela zákona o pobytu cizinců

aktualizováno 07.01.2011

Dne 21. prosince 2010 Parlament ČR schválil novelu zákona o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Tato novela předpokládá řadu zásadních změn týkajících se pracovišť vyřizujících náležitosti spojené s pobytem cizinců na území ČR i samotných podmínek pobytu v ČR.

Novelu zákona podepsal dne 23. prosince 2010 prezident ČR a byla publikována ve sbírce zákonů 30. prosince 2010 pod číslem 427/2010. Účinnosti nabyla 1. ledna 2011.

Ministerstvo vnitra realizuje informační kampaň, jejímž cílem je připravit občany EU i třetích zemí pobývající na území ČR na všechny změny.

Kompletní informace jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz/cizinci

Pobyt na území České republiky

Od roku 2011 je Ministerstvo vnitra nově odpovědné za agendu dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz. Tuto kompetenci převzalo od cizinecké policie. V praxi to znamená, že se mění pracoviště vyřizující záležitosti spojené s pobytem na území ČR. Zároveň se mění také spádové oblasti určující, pod jaké pracoviště cizinci spadají.

V jakých případech se máte obracet na nová regionální pracoviště ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky)?

Na oddělení pobytu cizinců se obracejte zejména v případech, kdy:

 

 • žádáte o prodloužení platnosti dlouhodobého víza (žádost o udělenítohoto víza se i nadále podává na zastupitelských úřadech ČR)
 • žádáte o povolení k dlouhodobému pobytu či prodloužení jeho platnosti• žádáte o povolení k trvalému pobytu
 • žádáte o potvrzení o přechodném pobytu na území (jste občan EU)
 • žádáte o pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU či její prodloužení
 • hlásíte změnu místa pobytu na území, protože na novém místěhodláte pobývat po dobu delší než 30 dnů
 • žádáte o vydání potvrzení pobytu (pokud na území pobývátena základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému nebotrvalému pobytu nebo jste-li občan EU nebo jeho rodinný příslušníka pobýváte-li na území přechodně)

Cizinecká policie zůstává příslušná pro:

 • ohlašování místa pobytu na území ČR v zákonem stanovených lhůtách
 • ověřování pozvání
 • vydání potvrzení krátkodobého pobytu nebo potvrzenío oprávněnosti pobytu na území (např. za účelem sňatku)
 • prodloužení doby pobytu na území na krátkodobé vízum
 • kontrolu legálnosti pobytu na území

 

Novela zákona o pobytu cizinců - hlavní změny

Právním předpisem, který stanoví podmínky pro vstup a pobyt na území České republiky, je i nadále zákon o pobytu cizinců na území ČR v platném znění (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Jeho poslední novela zavádí řadu změn, mezi nejdůležitější patří:

 

 • Nová podoba průkazů o povolení k pobytu 
  • Od května 2011 jsou občanům třetích zemí (netýká se rodinnýchpříslušníků občanů EU) vydávány průkazy o povolení k pobytus biometrickými údaji. V této souvislosti se musíte dostavit na pracoviště Ministerstva vnitra k sejmutí těchto údajů (zobrazení obličeje a otiskyprstů). Pokud již na území ČR pobýváte a žádáte o povolení k pobytu, budete k tomu vyzváni Ministerstvem vnitra. Následně budete vyzváni k převzetí průkazu. Pokud si nepřevezmete průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu, řízení bude zastaveno. Pokud si nepřevezmete průkaz o povolení k trvalému pobytu, může Vám být uložena pokuta. Již vydané průkazy jsou nadále platné až do vypršení data jejich platnosti či změny údajů v nich uvedených, poté budou nahrazeny biometrickými průkazy.
 • Nové podmínky podání žádosti
  • K podání žádosti o udělení povolení k pobytu (jak dlouhodobého, tak trvalého) jste povinni osobně se dostavit na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra. 
 • Nové požadavky na doklad o zajištění ubytování
  • V případě, že se k žádosti o povolení k pobytu vyžaduje doložení dokladu o zajištění ubytování, musíte předložit některý z následujícíchdokladů:
   • doklad o tom, že jste vlastníkem příslušného bytu nebo domu
   • doklad o tom, že jste oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
   • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s Vaším ubytováním
  • Jiný dokument nebude za doklad o zajištění ubytování uznán.
  • Ubytování může být zajištěno pouze v objektu určeném probydlení, ubytování nebo rekreaci.
 • Změny v pobytu za účelem podnikání 
  • V případě, že chcete změnit účel svého pobytu na účel podnikání, musíte v ČR již alespoň 2 roky pobývat. Tato podmínka se vztahuje jak na osoby, které zamýšlí podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné, tak na osoby, které budou podnikat formou členství v obchodní společnosti nebo družstvu.
  • Nově ke své žádosti o vydání/prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání musíte předložit:
   • doklad prokazující, že Váš měsíční příjem není nižší než součet životního minima a nákladů na bydlení;
   • doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence (např. živnostenského/obchodního rejstříku);
   • pokud jste osoba samostatně výdělečně činná: potvrzení příslušnýchúřadů o tom, že nemáte nedoplatky na daních a na sociálním pojištění;
   • pokud podnikáte formou členství v obchodní společnosti nebodružstvu: potvrzení, že tato společnost/družstvo nemá nedoplatkyna daních a na sociálním pojištění;
   • na požádání platební výměr daně z příjmu.
 • Nové požadavky na doklad o cestovním zdravotním pojištění
  • V případě, že žádáte v zahraničí o pobyt delší než 90 dnů a je vyžadováno předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění, musí toto pojištění pokrývat náklady spojené s nutnou a neodkladnou zdravotní péčí. Výše limitu pojistného plnění musí být alespoň 60 000 EUR. Současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění jste povinni předložit i úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka. Na požádání jste rovněž povinni předložit doklad o úhradě pojistného na celou dobu požadovaného pobytu na území.V případě, že již na území pobýváte a žádáte o prodloužení dlouhodobého víza nebo dlouhodobého pobytu na území, je k žádosti vyžadováno doložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění, které může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče.

 

UPOZORNĚNÍ: Uvedené informace jsou orientační - přesné znění zákona naleznete na www.mvcr.cz/cizinci

Řízení o žádostech o udělení dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu zahájená před nabytím účinnosti novely cizineckého zákona jsou dokončena podle právní úpravy platné v době podání žádosti. 

Na koho se obrátit?

Regionální oddělení pobytu cizinců České Budějovice (okresy České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice)

Pražská třída 1257/23, tel.: 974 226 851, 859 (včetně telefonického objednávání)

Úřední hodiny: pondělí, středa: 8-17 hodin, úterý, čtvrtek: 8-12 hodin, pátek: 8-11 hodin

Oddělení pobytových agend České Budějovice

Pražská třída 1257/23, tel.: 974 221 111 (ústředna)

Úřední hodiny: pondělí, středa: 8-17 hodin

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov