aktualizováno 22. 12. 2010

Navrhněte členy komisí rady města

aktualizováno 22.12.2010

Radní města Český Krumlov se chystají v průběhu ledna zřídit komise rady jako své poradní a iniciativní orgány. Přestože je v plné kompetenci rady zvolit si členy a předsedy svých komisí, rozhodli se radní dát možnost navrhnout na členy komisí i odborníky mimo stranické struktury koaličních partnerů. Rada nechce být uzavřena žádným názorům. Chce, aby komise byly co nejfunkčnějším a co nejodbornějším poradním a iniciativním orgánem rady. Věříme, že možnost výběru osobností na základě otevřených nominací umožní radním zvolit co nejkvalitnější složení svých poradních orgánů. 

Nominační listy je potřeba doručit do 7. 1. 2011 na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439.

Dnes byly zveřejněny nominační listy do komisí rady na webových stránkách města, kde získáte také podrobné informace o možnosti navrhnout členy komisí. Vyplněný nominační list může na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov do 7. 1. 2011 podat politická strana či uskupení zastoupené v zastupitelstvu města, právnická osoba se sídlem ve městě Český Krumlov i občané, mající trvalý pobyt ve městě nebo radní města. S výjimkou člena rady může každý navrhovatel nominovat maximálně 1 člena do jedné komise. Pokud je konkrétní osoba navržena do více komisí, musí být vyplněn pro každou komisi samostatný nominační list. O nominacích rozhodne rada města v průběhu ledna, února 2011.  Ačkoli návrh na nominace do komise rady nezakládá právo být za člena komise zvolen, vítá rada města každý návrh.

Postup při návrhu nominací na členy komisí rady:

 • Nominační list s návrhem nominované osoby může podat politická strana či uskupení zastoupené v zastupitelstvu města Český Krumlov, radní města, právnická osoba se sídlem ve městě Český Krumlov i fyzická osoba mající trvalý pobyt ve městě. S výjimkou člena rady může každý navrhovatel nominovat (navrhnout) maximálně 1 člena do jedné komise. Pokud je konkrétní osoba navrhována do více komisí, musí být vyplněn pro každou komisi samostatný nominační list.
 • Nominační list se podává písemnou formou na předepsaném formuláři, který je k dispozici na stránkách města - www.ckrumlov.cz/rada.
 • Vyplněný nominační list pošlete nebo odevzdejte osobně nejpozději do 7. 1. 2011 na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439. Obálku označte: Návrh nominace do komisí RM
 • Nominační list musí obsahovat jak údaje o nominované osobě, tak údaje o subjektu/osobě, která je navrhovatelem dané osoby.
 • Nominace na člena komise rady nezakládá právo být zvolen za člena komise.
 • Navrhovatel a nominovaný nemůže být tatáž osoba (tj. nelze navrhovat sám sebe).
 • Komise by měly být zejména odborné poradní orgány, pro rozhodování rady města o členství v komisích budou důležitým podkladem předpoklady nominované osoby pro práci v dané komisi - při vyplňování nominačního listu proto věnujte zvláštní pozornost i těmto údajům.
 • Nominační listy a postup při návrhu nominací budou zveřejněny na webových stránkách města, případně i jiných webech a v tisku - např. Zpravodaj města. 
 • Všechny návrhy na nominace budou shromažďovány na radnici a tříděny po komisích.
 • Rada města rozhodne, které komise ustaví a jaké členy do komisí nominuje. Komise budou mít omezený počet členů. Členství v komisi je k termínu vydání tohoto nominačního listu funkce čestná, neplacená.

Plánované komise

 • komise pro cestovní ruch
 • komise dopravní
 • komise kulturní
 • komise pro památkovou péči
 • komise pro územní plán, investice, majetek
 • komise pro sport, školství, volný čas
 • komise sociální
 • komise pro životní prostředí

Náplň činnosti komise stanoví rada, která také komisi ukládá úkoly a projednává její stanoviska a náměty. Komise dávají doporučující stanoviska radě k vybraným projednávaným materiálům, projednávají koncepční materiály v dané vymezené oblasti, podílejí se na hodnotících procesech v grantových řízeních města.

Jednotlivé komise mohou projednávat i jiné otázky, než které jim uloží rada, mohou předkládat či iniciovat návrhy na změny v dané vymezené oblasti působnosti komise.  

Upozorňujeme, že uvedený výčet komisí nemusí být finální a že počet členů komisí bude omezen. Za všechny návrhy předem děkujeme.  Tomáš Zunt

Dokumenty

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: