aktualizováno 11. 12. 2009

Město Český Krumlov získalo téměř 16 milionů z Evropské unie

11. prosince 2009

Město Český Krumlov uspělo v páté výzvě Regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad se dvěma projekty ze sedmi podaných a získá celkovou dotaci téměř 16 milionů Kč. Z finančních prostředků získaných z regionálního operačního programu, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), by město mělo v následujícím roce zrekonstruovat most u kina v Českém Krumlově (nadjezd nad silnicí I/39 na Špičáku) a jedenáct autobusových zastávek ve městě. Celkové náklady na realizaci těchto projektů přesahují 18 milionů Kč, město ze svého rozpočtu vynaloží částku převyšující 2,5 milionu Kč. „V žádostech o dotace budeme pokračovat. Rádi bychom i nadále využívali prostředků z externích zdrojů a zkvalitňovali našim spoluobčanům život v Českém Krumlově," dodává starosta města Luboš Jedlička.

Autobusové zastávky ve městě

Zastávka na Růžku Český Krumlov - před rekonstrukcíV I. etapě se jedná o rekonstrukci 11 autobusových zastávek: Plešivec u Skleníku, Plešivec sídliště, Rechle, Růžek, Svatý Duch, Spolí, Tavírna, Vyšný sídliště, Vyšný rozcestí, Vyšný osada a Železniční stanice, které nevyhovují jak požadavkům na bezpečnost a kvalitu, tak požadavkům estetickým. Realizace a administrace projektu bude trvat 6 měsíců. Od 1. března 2010 by měly začít práce na rekonstrukci zastávek. Předpokládaný termín ukončení je 31. července 2010. Ve výběrovém řízení na dodavatele přístřešků autobusových zastávek a souvisejících stavebních prací byla vybrána firma mmcité a.s.

Celkové výdaje na projekt budou činit 2 895 313 Kč. Celková dotace činí 2 678 164 Kč, vlastní prostředky města Český Krumlov tvoří částku 217 149 Kč.

„Cílem projektu je kompletní rekonstrukce nevyhovujících autobusových zastávek, které nesplňují vyhlášku č. 369/2001 Sb., a usnadnění pohybu cestujících v zastávkách a při nástupu do prostředků hromadné dopravy (zejména pro matky s dětmi, seniory a zdravotně postižené). V průběhu rekonstrukce dojde ke kompletní demontáži nevyhovujících přístřešků a osazení nových autobusových přístřešků typu RG 210a včetně vybavení (instalace odpadkových košů, kliprámů, laviček, vnitřního osvětlení a zádlažba prostoru zastávek)," sdělila vedoucí oddělení strategického rozvoje Monika Petrů.

Partnerem projektu je firma ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s., která se bude s městem celý projekt konzultovat a bude spolupracovat na přípravách projektu, na hodnocení výstupu projektu a po dobu udržitelnosti projektu.

„V současné době město Český Krumlov obdrželo z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad oznámení o schválení projektu k financování spolu se žádostí o předložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. Poté následuje proces přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace, která bude předložena městu k připomínkování a ke schválení. Proces podpisu Smluv o poskytnutí dotace musí být ukončen nejpozději k 21. lednu 2010. Fyzická realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami," nastínila další postup Monika Petrů.

Rekonstrukce mostu u kina

V projektu rekonstrukce mostu u kina se předpokládá sanace narušeného povrchu betonu nosné konstrukce a spodní stavby a kompletní výměna mostovkových vrstev, říms a zábradlí. Železobetonový most nad silnicí I/39 je v současné době v havarijním stavu. „Stav mostu lze klasifikovat jako bodovou závadu - nebezpečný úsek komunikace pro pěší a motorovou dopravu jak na místní komunikaci, na které je umístěn, tak na silnici I/39, kterou most na místní komunikaci přechází," objasnila situaci vedoucí oddělení strategického rozvoje.

„Jsem rád, že se městu podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci mostu u kina. Několik let jsme se snažili najít potřebné peníze, abychom most opravili a eliminovali bezpečnostní, technická a dopravní rizika v tomto území," sdělil starosta Luboš Jedlička.

V minulosti docházelo k haváriím na mostu (odprýskávání narušeného betonu a jeho odpadání na silnici I/39). Podstatnou závadou je nefunkčnost izolace a celkově špatný stav mostovkových vrstev. „Zejména živičný povrch chodníků je rozpadlý, s vyspravenými vrstvami betonu. Povrch říms je degradován, koroduje výztuž a následně dochází k odtržení krycí vrstvy betonu. Stav ocelového zábradlí je havarijní. Výplň zábradlí místy chybí a je nahrazena drátěným pletivem. Povrch betonu nosné konstrukce a spodní stavby je důsledkem zatékání vody lokálně narušen v oblasti uložení krajního nosníku na příčel členěné podpěry," popsal závady mostu Lumír Luštický z odboru investic.

Rekonstrukce mostu by měla trvat 4 měsíce. Stavební práce by měly začít 1. března 2010 a skončit by měly do 30. června 2010.

Celkové předpokládané výdaje na projekt činí 15 545 580 Kč. Dotace činí 13 207 500 Kč a vlastní prostředky města Český Krumlov tvoří částku 2 338 080 Kč. Náklady na realizaci projektu budou upřesněny na základě vítězné nabídky v rámci připravovaného výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Partnerem projektu je dceřiná společnost Českokrumlovský rozvojový fond.

„Další postup je totožný jako v předchozím projektu. Město a poskytovatel dotace připraví a podepíší smlouvu po poskytnutí dotace. V následujících dvou měsících musíme také zorganizovat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací," dodala Monika Petrů.

Pátá výzva Regionálního operačního programu

V březnu 2009 vyhlásil ROP Jihozápad pátou výzvu pro prioritní osy 1-3 pro předkládání projektů a žádostí o dotace z fondů Evropské unie. Výzvy se mohli zúčastnit obce, města, kraje, neziskové organizace, podnikatelé a další subjekty. Výzva se setkala s velkým zájmem žadatelů. Pátá výzva nabídla zájemcům o finanční podporu EU v Jihočeském a Plzeňském kraji 3,8 miliardy Kč. V rámci páté výzvy pro předkládání projektů bylo přijato 670 projektových žádostí, z nichž úspěšně prošlo pouze 177.  „Město Český Krumlov podalo celkem 7 projektových žádostí v hodnotě převyšující 148 milionů Kč," sdělila Monika Petrů.

Seznam příjemců podpory v rámci páté výzvy byl schválen dne 6. listopadu 2009 na jednání Výboru regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Další dva projekty úspěšně obhájila i dceřiná společnost Českokrumlovský rozvojový fond (tiskovou zprávu ČKRF vydá v lednu 2010).

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: