aktualizováno 11. 12. 2009

Město Český Krumlov získalo téměř 16 milionů z Evropské unie

11. prosince 2009

Město Český Krumlov uspělo v páté výzvě Regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad se dvěma projekty ze sedmi podaných a získá celkovou dotaci téměř 16 milionů Kč. Z finančních prostředků získaných z regionálního operačního programu, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), by město mělo v následujícím roce zrekonstruovat most u kina v Českém Krumlově (nadjezd nad silnicí I/39 na Špičáku) a jedenáct autobusových zastávek ve městě. Celkové náklady na realizaci těchto projektů přesahují 18 milionů Kč, město ze svého rozpočtu vynaloží částku převyšující 2,5 milionu Kč. „V žádostech o dotace budeme pokračovat. Rádi bychom i nadále využívali prostředků z externích zdrojů a zkvalitňovali našim spoluobčanům život v Českém Krumlově," dodává starosta města Luboš Jedlička.

Autobusové zastávky ve městě

Zastávka na Růžku Český Krumlov - před rekonstrukcíV I. etapě se jedná o rekonstrukci 11 autobusových zastávek: Plešivec u Skleníku, Plešivec sídliště, Rechle, Růžek, Svatý Duch, Spolí, Tavírna, Vyšný sídliště, Vyšný rozcestí, Vyšný osada a Železniční stanice, které nevyhovují jak požadavkům na bezpečnost a kvalitu, tak požadavkům estetickým. Realizace a administrace projektu bude trvat 6 měsíců. Od 1. března 2010 by měly začít práce na rekonstrukci zastávek. Předpokládaný termín ukončení je 31. července 2010. Ve výběrovém řízení na dodavatele přístřešků autobusových zastávek a souvisejících stavebních prací byla vybrána firma mmcité a.s.

Celkové výdaje na projekt budou činit 2 895 313 Kč. Celková dotace činí 2 678 164 Kč, vlastní prostředky města Český Krumlov tvoří částku 217 149 Kč.

„Cílem projektu je kompletní rekonstrukce nevyhovujících autobusových zastávek, které nesplňují vyhlášku č. 369/2001 Sb., a usnadnění pohybu cestujících v zastávkách a při nástupu do prostředků hromadné dopravy (zejména pro matky s dětmi, seniory a zdravotně postižené). V průběhu rekonstrukce dojde ke kompletní demontáži nevyhovujících přístřešků a osazení nových autobusových přístřešků typu RG 210a včetně vybavení (instalace odpadkových košů, kliprámů, laviček, vnitřního osvětlení a zádlažba prostoru zastávek)," sdělila vedoucí oddělení strategického rozvoje Monika Petrů.

Partnerem projektu je firma ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s., která se bude s městem celý projekt konzultovat a bude spolupracovat na přípravách projektu, na hodnocení výstupu projektu a po dobu udržitelnosti projektu.

„V současné době město Český Krumlov obdrželo z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad oznámení o schválení projektu k financování spolu se žádostí o předložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. Poté následuje proces přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace, která bude předložena městu k připomínkování a ke schválení. Proces podpisu Smluv o poskytnutí dotace musí být ukončen nejpozději k 21. lednu 2010. Fyzická realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami," nastínila další postup Monika Petrů.

Rekonstrukce mostu u kina

V projektu rekonstrukce mostu u kina se předpokládá sanace narušeného povrchu betonu nosné konstrukce a spodní stavby a kompletní výměna mostovkových vrstev, říms a zábradlí. Železobetonový most nad silnicí I/39 je v současné době v havarijním stavu. „Stav mostu lze klasifikovat jako bodovou závadu - nebezpečný úsek komunikace pro pěší a motorovou dopravu jak na místní komunikaci, na které je umístěn, tak na silnici I/39, kterou most na místní komunikaci přechází," objasnila situaci vedoucí oddělení strategického rozvoje.

„Jsem rád, že se městu podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci mostu u kina. Několik let jsme se snažili najít potřebné peníze, abychom most opravili a eliminovali bezpečnostní, technická a dopravní rizika v tomto území," sdělil starosta Luboš Jedlička.

V minulosti docházelo k haváriím na mostu (odprýskávání narušeného betonu a jeho odpadání na silnici I/39). Podstatnou závadou je nefunkčnost izolace a celkově špatný stav mostovkových vrstev. „Zejména živičný povrch chodníků je rozpadlý, s vyspravenými vrstvami betonu. Povrch říms je degradován, koroduje výztuž a následně dochází k odtržení krycí vrstvy betonu. Stav ocelového zábradlí je havarijní. Výplň zábradlí místy chybí a je nahrazena drátěným pletivem. Povrch betonu nosné konstrukce a spodní stavby je důsledkem zatékání vody lokálně narušen v oblasti uložení krajního nosníku na příčel členěné podpěry," popsal závady mostu Lumír Luštický z odboru investic.

Rekonstrukce mostu by měla trvat 4 měsíce. Stavební práce by měly začít 1. března 2010 a skončit by měly do 30. června 2010.

Celkové předpokládané výdaje na projekt činí 15 545 580 Kč. Dotace činí 13 207 500 Kč a vlastní prostředky města Český Krumlov tvoří částku 2 338 080 Kč. Náklady na realizaci projektu budou upřesněny na základě vítězné nabídky v rámci připravovaného výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Partnerem projektu je dceřiná společnost Českokrumlovský rozvojový fond.

„Další postup je totožný jako v předchozím projektu. Město a poskytovatel dotace připraví a podepíší smlouvu po poskytnutí dotace. V následujících dvou měsících musíme také zorganizovat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací," dodala Monika Petrů.

Pátá výzva Regionálního operačního programu

V březnu 2009 vyhlásil ROP Jihozápad pátou výzvu pro prioritní osy 1-3 pro předkládání projektů a žádostí o dotace z fondů Evropské unie. Výzvy se mohli zúčastnit obce, města, kraje, neziskové organizace, podnikatelé a další subjekty. Výzva se setkala s velkým zájmem žadatelů. Pátá výzva nabídla zájemcům o finanční podporu EU v Jihočeském a Plzeňském kraji 3,8 miliardy Kč. V rámci páté výzvy pro předkládání projektů bylo přijato 670 projektových žádostí, z nichž úspěšně prošlo pouze 177.  „Město Český Krumlov podalo celkem 7 projektových žádostí v hodnotě převyšující 148 milionů Kč," sdělila Monika Petrů.

Seznam příjemců podpory v rámci páté výzvy byl schválen dne 6. listopadu 2009 na jednání Výboru regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Další dva projekty úspěšně obhájila i dceřiná společnost Českokrumlovský rozvojový fond (tiskovou zprávu ČKRF vydá v lednu 2010).

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov