aktualizováno 29. 6. 2009

Druhé kolo kulturních grantů končí tento pátek

29. června 2009

Termín pro podávání žádostí o udělení grantu na podporu kultury ve městě Český Krumlov vyprší tento pátek 3. července ve 12. hodin. Zájemci mohou předkládat městu své projekty, žádající o finanční podporu od 1. června. Na druhý grantový okruh je vyčleněna částka 149 500 Kč. Informace ke grantovým okruhům vyhlašovaných městem Český Krumlov jsou zveřejněny na www.ckrumlov.cz/granty2009. „Cílem udělování grantů je komplexní podpora živé kultury, společenského a kulturního života města, rozšíření kulturní nabídky ve městě mimo hlavní turistickou sezónu zejména od října do prosince, podpora aktivit směřujících k uspořádání akcí oslovujících nejenom turistický ale i domácí segment zájemců o kulturní život a vytváření image Českého Krumlova jako kulturní metropole jižních Čech," upřesnila místostarostka města Jitka Zikmundová.

Druhé kolo grantového programu na podporu kultury z rozpočtu města Český Krumlov s názvem Zářící podzim v Českém Krumlově vyhlašuje stejně jako vloni dva řádné okruhy:

•1.      Mladí mladým (aktivní zapojení mládeže do kulturního života města formou přímé účasti)

•2.      Od podzimu do nového roku (rozšíření kulturní nabídky pro širokou veřejnost)

V prvním grantovém okruhu Mladí mladým může žadatel na jednu akci získat maximálně polovinu nákladů a až 30 000 Kč, v okruhu Od podzimu do nového roku činí nejvyšší možný příspěvek 45 000 Kč a uznatelné náklady mohou být pokryty do výše 30 %. 

Příjemci grantu mohou být fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, právnické osoby (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace atp.) se sídlem na území města Český Krumlov, fyzické a právnické osoby zabývající se pravidelně a každoročně realizací kulturních akcí na území města Český Krumlov. Na jednu akci smí žádat žadatel pouze v jednom grantovém okruhu.

Žádosti o řádný grant města je možné podávat v zalepené obálce doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, a to do 3. července 2009 do 12 hodin.

„Každý projekt bude posuzován dle kritérií a způsobem uvedeným v Zásadách a pravidlech pro poskytování podpor z rozpočtu města Český Krumlov, schválených zastupitelstvem města podle výkonnostních kritérií, kterými jsou zejména hledisko zachování různorodosti a pestrosti kulturních projevů ve městě, podpora profesionální i neprofesionální kultury, význam pro město nebo rozpočtová přiměřenost projektu," vysvětlil Filip Putschögl z oddělení Kancelář starosty.  Návrh na udělení dotace provede hodnotitelská komise rady města a předloží je na jednání rady města (popř. zastupitelstva města), jež rozhodne o udělení či neudělení finanční podpory.

Kromě finanční subvence město Český Krumlov podporuje kulturní činnost i nefinančně, např. marketingově (propagace v KUK - kulturním měsíčníku, Zpravodaji, v databázi akcí na www.ckrumlov.cz/akce), asistencí Městské policie zajišťuje bezpečnost během akcí a spoluprací s odbory Městského úřadu Český Krumlov obstarává úklid města, zábory veřejného prostranství, řešení dopravy atd. Více informací o grantových programech města Český Krumlov se dozvíte na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/granty2009.

Město Český Krumlov grantově podporuje také další oblasti, například sport, ekologickou výchovu, volný čas a bezpečí nebo sociální služby v rámci 2. komunitního plánu. Souhrnné informace o grantových programech vypsaných městem Český Krumlov a o dalších programech finanční podpory jsou k dispozici na internetu na www.ckrumlov.cz/granty2009

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov