aktualizováno 17. 6. 2009

Červnové zastupitelstvo města Český Krumlov

17. června 2009

TERMÍN: 25.června 2009

HODINA: 16:00

MÍSTO : zasedací místnost  MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

 

Program

 1. Zahájení - úvodní volby, program

 2. Autobusové nádraží

 3. Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - IOP

 4. Závěrečný účet Města Český Krumlov za rok 2008

 5. Rozpočtová opatření č. 41 a  63 - 65

 6. Rozpočtový výhled

 7. Novela vyhlášky o místním poplatku ze vstupného

 8. Kontokorentní úvěr

 9. Žádosti o dotace z ROPu - úvěrové přísliby

10. Program podpory volnočasových aktivit mládeže 2009

11. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov -  vyhodnocení

      výběrového řízení 1. grantové výzvy na rok 2009

 12. Program Volný čas a bezpečí - vyhodnocení výběrového řízení grantové výzvy

       na rok 2009

13. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, podaný vlastníkem pozemků spol.

      Panorama Krumlov s.r.o.

14. Zadání Změny č. 1 regulačního plánu Vyšný - doplnění a úprava textu o specifikaci

      druhů staveb, pro něž RP nahrazuje územní rozhodnutí

15. Zadání změny č. 5 ÚPO města Český Krumlov - v území řešeném RP Vyšný

16. Městský hřbitov - prodej hrobek č. 106 a 107

17. Prodej poz. parc. č. 607/29  v  k. ú. Vyšný

18. Prodej poz. parc. č. 1651/14 a 1651/15 v  k. ú. Spolí - Nové Spolí

19. Odkoupení  poz.parc.č. 806/8  v k. ú. Č. Krumlov dle GP  č. 2938-160/2007

20. Prodej části p. p. č. 808/1 v k. ú. Č. Krumlov

21. Prominutí části poplatku z prodlení

22. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

23. Různé

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov