aktualizováno 19. 12. 2008

Město Český Krumlov získalo finance z evropských fondů z programu IOP

19. prosince 2008

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek podepsal Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Provedení odborných průzkumů a zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro obec s rozšířenou působností Český Krumlov. Město Český Krumlov tak získalo finanční podporu na zpracování územně analytických podkladů z Integrovaného operačního programu. Náklady ve výši 916 300,- Kč hradí z 85% Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), 15% tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu. 

Stavební zákon zavedl od roku 2007 systém Územně analytických podkladů (ÚAP), které slouží k trvalému zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. ÚAP umožní kvalitní rozhodování o území na základě aktuálních (neustále aktualizovaných) a dostupných dat. Zavedení tohoto systému je základním předpokladem pro zlepšení služeb veřejné správy. Povinnost zveřejnit ÚAP v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup zakládá zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o území a omezeních, které se v území vyskytují.

Kontinuální výzva pro oblast Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik je zaměřena na podporu při zavádění územně analytických podkladů obcí v úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů. Zpracování územně analytických podkladů (ÚAP) zahrnuje mimo jiné vytvoření databáze informací o území, analýzy a rozpracování poskytnutých dat, vypracování rozboru udržitelného rozvoje území nebo zpracování grafické části ÚAP. Tyto dokumenty budou poté vytvářet rámec pro zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území.

Integrovaný operační program (IOP) je jedním z tematických operačních programů, díky kterým je v letech 2007 - 2013 možné v České republice čerpat dotace ze strukturálních fondů EU. Na rozdíl od tzv. regionálních operačních programů, které se zaměřují pouze na jeden region, směřují finance z IOP na území celé České republiky. Hlavním cílem Integrovaného operačního programu je modernizace a zefektivnění procesů státní správy a systému služeb občanům.

http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/rur.xml

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Logo - dotace IOP

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov