aktualizováno 16. 12. 2008

16. prosince 2008

V červenci letošního roku získalo město Český Krumlov dotaci ve výši 519 tisíc Kč na obnovu dalších cenných historických památek z grantového programu Jihočeského kraje "Nemovité kulturní památky 2008" a v říjnu další účelovou dotaci 30 tisíc Kč z grantového programu "Obnova drobné sakrální architektury v krajině", jejíž poskytovatelem je Svaz měst a obcí Jihočeského kraje. Veškeré práce na obnově a restaurování kaple sv.Martina, fresky na bráně v Linecké ulici a kříže na Havraní skále byly ukončeny v polovině listopadu. Město ze svého rozpočtu vynaložilo na realizaci těchto projektů celkovou částku téměř 500 tisíc Kč.

Kaple sv. Martina, foto: Archiv MÚ Kaple sv. Martina, nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR v Městské památkové zóně Český Krumlov - Plešivec, na základě umělecko-historického a technologicko-restaurátorského průzkumu prošla náročnou a citlivou obnovou, která směřovala k vylepšení funkce stavebních konstrukcí, odstranění velmi špatného stavu fasády a snížení vzlínání vlhkosti od základních konstrukcí zdivem a omítkami. Kaple má opravenou fasádu a střechu, která byla pokryta novou taškovou a prejzovou krytinou. Opraveny byly rovněž vnější omítky, tektonika fasády, korunní římsa, obnoveny a opatřeny novým nátěrem byly i klempířské a truhlářské prvky. Vlhkost zdiva by měla být eliminována provedením drenáže a odvedením dešťové vody od objektu kaple. Do konce listopadu bude ještě dokončena kamenná zádlažba před vstupem do kaple. Celý průběh obnovy, na kterou poskytl Jihočeský kraj dotaci 500 tisíc Kč, byl pod restaurátorským a archeologickým dohledem. Obnova historické stavby kaple sv. Martina se tak stala prvním počinem v plánované revitalizaci Městského parku.

Obnovená malba na bráně v Linecké ulici v Českém Krumlově Obnovená malba na bráně v Linecké ulici v Českém Krumlově V loňském roce při celkové opravě barokní vjezdové brány v Linecké ulici č.p. 46-48 byl proveden samostatný restaurátorský průzkum iluzorní nástěnné malby ve štítu brány mezi volutami, zobrazující patrně postavu Panny Marie Českobudějovické Klasové na pozadí ve vpadlém štukovém zrcadle. Na základě tohoto průzkumu byl vyhotoven restaurátorský záměr na obnovu této iluzivní malby. Stav malby byl shledán jako havarijní a na konci své životnosti, proto tato situace vyžadovala neodkladné řešení a odborný zásah. Ještě v roce 2007 před zimním obdobím byla provedena hloubková fixace omítkových vrstev a odpadávajících maleb.V letošním roce, po získání dotace 19 tisíc Kč od Jihočeského kraje, byla provedena po konsultacích s pracovníky Státní památkové péče odborná restaurace obrazu Madony. Celá malba byla speciálními tmely upevněna k podkladu, vyčištěna a postava světice retušována a pozlacena. Každý, kdo dnes prochází Lineckou ulicí, může obdivovat práci restaurátorů a navrácenou krásu obrazu Panny Marie.

Kříž na Havraní skále v Českém Krumlově, foto: Archiv MÚ Litinový sakrální kříž z 19. století, nalézající se na hřbetu Havraní skály nad bývalými Dolními rechlemi, byl již delší dobu v havarijním stavu. V roce 2007 byl proveden první záchranný zásah - odborná firma, provádějící sanaci Havraní skály, staticky zajistila roztržený žulový sokl kříže a fixovala uvolněný kovový kříž. Kamenný sokl byl poškozen nejen vlivem působení povětrnostních podmínek, ale i nešetrnými mechanickými zásahy, znečištěn vlivem působení srážkové vody a sněhu, korozivními účinky náletových rostlin a chemickým působením živočišných látek. Odborníci v další etapě záchrany této sakrální památky očistili spodní kamenný profilovaný sokl i samotný litinový kříž od povrchových nečistot a biologického napadení, provedli plastickou rekonstrukci postamentu, doplnili jeho chybějící části a barevně sjednotili opravované části s původním kamenem. Celý sokl opatřili ochrannými nátěry proti biologickému napadení a ochrannou vrstvou proti vlhkosti. Celkové náklady na zachování kříže na Havraní skále dosáhly částky 45.500,- Kč, dotaci 30 tisíc Kč poskytl SMOJK jako administrátor prostředků, poskytovaných společností ČEZ, a.s.

Dotace poskytnuté Jihočeským krajem a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje přispějí k tomu, aby Český Krumlov přivítal své 700. výročí v ještě větším lesku a kráse. (Vladimíra Hovádová, CS., oddělení strategického rozvoje)


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: