aktualizováno 26. 9. 2008

25. září 2008

Zveme Vás na veřejnou diskusi o budoucím rozvoji našeho města, která se koná 1. října od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439, 38101 Český Krumlov.

Vlastní dokument Akčního plánu bude vyvěšen na internetových stránkách města v sekci občan, odkaz Strategické plánování, v pátek 26. září 2008 : Předložená pracovní verze doposud neprošla jazykovou korekturou.

Připomínky k textu dokumentu a k návrhům projektových záměrů zasílejte do 5. října 2008 na e-maily monika.petru@mu.ckrumlov.cz a sulcova@raven.cz. Vaše připomínky budou vyhodnoceny a zapracovány do finální verze dokumentu.

Ke konečnému projednání a schválení bude Akční plán předložen dne 13. října 2008 radě města a 23. října 2008 zastupitelstvu města.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace týkající se procesu strategického plánování města se obracejte na koordinátora procesu:

Bc. Monika Petrů
Vedoucí oddělení strategického rozvoje

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
E-mail: monika.petru@mu.ckrumlov.cz
Tel.: 380 766 705

Akční plán rozvoje města Český Krumlov

Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Český Krumlov.

Akční plán obsahuje:
• Projekty, které jsou klíčové pro realizaci aktuálních priorit v nejbližším období
• Přehled všech projektů, které v rámci zpracování a aktualizace Akčního plánu vznikly, včetně těch, jejichž realizace není plánovaná pro nejbližší období
• Souhrnné údaje o počtu a finančních nákladech prioritních projektů

Akční plán představuje soubor projektů a projektových záměrů, které jsou významné a klíčové pro jednotlivé oblasti života a celkový rozvoj města. Tyto projekty vycházejí z aktuálních priorit stanovených v rámci rozvojových aktivit jednotlivých problémových okruhů Strategického plánu města Český Krumlov a plně ho respektují. Podrobná specifikace jednotlivých projektů a námětů je soustředěna v Zásobníku projektů.

Akční plán určuje hlavní směry v rozhodování města Český Krumlov při plánování realizace jednotlivých projektů. Prioritní projekty ve schváleném dokumentu, které jsou v nejbližším časovém období považovány za nejdůležitější, mají mít maximální podporu orgánů a organizací města a budou upřednostňovány v procesu realizace jednotlivých záměrů.

Na realizaci projektů se bude město Český Krumlov samozřejmě podílet vlastními finančními prostředky, ale hlavním cílem je zajistit spolufinancování z vnějších veřejných zdrojů, jako jsou strukturální fondy Evropské unie, státní rozpočet ČR a jednotlivých ministerstev a regionální zdroje financování.

Vladimíra Hovádová, oddělení strategického rozvoje

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov