aktualizováno 17. 10. 2007

Představujeme nový odbor investic


Od října se odbor územního rozvoje, investic a památkové péče rozdělil do dvou samostatných jednotek na odbor investic a odbor územního plánování a památkové péče. Změna vychází z nové koncepce městského úřadu, jíž se snaží zefektivňovat a zpřehledňovat vlastní činnost, zlepšovat komunikaci a optimalizovat náklady. Činnost odboru investic spadá do kompetence Ing. Lumíra Luštického. Působnost odboru se dá shrnout do tří úseků, a to 1) přípravy projektů, 2) investiční výstavby a oprav a 3) veřejných zakázek a dotací.

Vedoucí odboru investic popisuje základní změny plynoucí z reorganizace: "Díky rozdělení původního odboru se problematika územního plánování přesunula na samostatný odbor. U nás zůstávají čistě investice, tzn. investiční projekty města podle schváleného kapitálového rozpočtu a navíc se zde sumarizuje problematika oprav." Opravy se podle Luštického týkají např. školy svaté Anežky, Prelatury, bývalého kláštera křižovníků, budovy kina, mostů a místních komunikací a s tím spojeného veřejného osvětlení. "Nesporný přínos odboru investic vidím v tom, že se sjednotila agenda oprav. Dosud byly opravy rozpolcené a nebylo mnohdy jasné, který odbor je má mít na starosti. Figurovaly v odboru dopravy a silničního hospodářství, správy majetku, územního rozvoje, investic a památkové péče, vnitřních věcí nebo školství, sociálních věcí i zdravotnictví aj. Teď bude agenda oprav sumarizována a přehledně spravována odborem investic," upřesnil Luštický. Do odboru investic patří i velká oblast inženýrských sítí.
Co se týče úseku veřejných zakázek a dotací, tak odbor zajišťuje svými silami pouze výběrová řízení na projektanty či dodavatele stavebních akcí u akcí zařazených do schváleného rozpočtu města, a to jen těch, které nespadají do ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. V průběhu investičních akcí, na než je čerpána dotace, spolupracuje odbor investic se samostatným oddělením strategického rozvoje, které má na starosti mimo jiné i závěrečné vyúčtování poskytnutých dotací.


Přehled činností odboru investic (OI)

Náplň práce odboru investic na úseku přípravy projektů

 1. zpracovává podklady stavebního charakteru (definování rozsahu a účelu akce, připravuje příslušné kalkulace IN atd.) pro návrh kapitálového a běžného rozpočtu města pro projekty, navrhované k zařazení do rozpočtu
 2. zajišťuje projektovou přípravu odsouhlasených investičních akcí města, zařazených v kapitálovém rozpočtu, a to včetně výběrových řízení na zpracovatele projektové dokumentace, prováděných dle vnitřních předpisů města (Zásady pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi), včetně zajištění všech potřebných povolení stanovených dle zákona č.183/2006 Sb. a dalších předpisů
 3. samostatně zpracovává stanoviska města a na základě pověření jedná za město jako účastníka řízení dle zák. 183/2006 Sb. a dalších správních řízeních vedených stavebním úřadem či jiným správním úřadem (dle zákona o pozemních komunikacích, zákona o vodách, horního zákona, zákona o ochraně ZPF, zákona o životním prostředí, zákona o vyvlastnění). Pokud to charakter akce vyžaduje, koordinuje své stanovisko ve spolupráci s ostatními odbory úřadu
 4. v rámci správního území města posuzuje investiční záměry a projekty jiných investorů , s ohledem na případný dopad na inženýrské sítě, komunikace, pozemky a stavební objekty, jež jsou v majetku města
 5. přijímá a vede evidenci o vydaných stanoviscích města k správním řízením, kde je město Český Krumlov účastníkem
 6. pro potřebu odd. strategického rozvoje - pro nově zpracovávané podněty pro něž bude následně podávána žádost o dotaci - zpracovává investiční záměr (průvodní zpráva s popisem předpokládaného rozsahu a členění projektu, případně orientační kalkulace IN dle THU ukazatelů - vše na základě v době zpracování známých informací o projektu). Zajišťuje zpracování nutné projektové dokumentace (stupně a charakteru PD, který výslovně požadují pravidla konkrétního dotačního titulu) organizuje v plném rozsahu odd. strategického rozvoje. OI poskytuje tomuto oddělení součinnost v oblasti technické kontroly přebírané projektové dokumentace k výše uvedeným projektům.
 7. příprava a zpracování podkladů pro jednání Komise pro územní plán, majetek a investice, včetně činnosti tajemníka komise.

Náplň práce odboru investic na úseku investiční výstavby a oprav

 • investiční akce - kapitálový rozpočet
 1. zajišťuje přípravu i realizaci staveb zařazených ve schváleném kapitálovém rozpočtu města, případně akcí doplněných v rámci průběžných rozpočtových změn. Přípravou se rozumí příprava a organizace výběrových řízení generálních dodavatelů staveb (končí fází podpisu SOD s vítězným GD). Výběrová řízení inv. akcí nespadajících přímo pod ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., tj. u stavebních prací do limitu 6 mil. Kč bez DPH, organizuje VŘ dle Zásad pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi. Pro VŘ inv. akcí přesahujících výše uvedený limit, tj. nad 6 mil. Kč bez DPH, využívá služeb externího dodavatele těchto služeb, po předchozím projednání v radě města. Realizace představuje fáze od zahájení stavby (předání staveniště) po aktivaci dokončené stavby do majetku města (ve spolupráci s OSM a příslušným případným provozovatelem stavby)
 2. na stavbách uvedených v bodě 1 provádí technický dozor investora , případně inženýrskou činnost investora, u složitějších investičních akcí či akcí většího rozsahu (např. souběžná koordinace staveb několika investorů v jedné lokalitě) případně formou smlouvy činnost stavebního dozoru investora objednává (externí spolupráce)
 3. kontroluje termínované a věcné plnění smluv s dodavateli, odsouhlasuje faktury provedených stavebních prací a dle zásad zakotvených v příslušných směrnicích úřadu předává tyto faktury FO k proplacení
 4. v případě výskytu změn v řešení stavby, které byly vyvolány v průběhu realizace stavby, připravuje změny smluv souvisejících s realizací stavby (formou dodatků ke smlouvám)
 5. přebírá dokončené stavby, do okamžiku zahájení kolaudace zajišťuje vyhotovení geometrických plánů, zajišťuje kolaudace staveb, zajišťuje příslušná povolení k užívání stavby (oznámení stavebnímu úřadu a dalším speciálním stavebním úřadům, kolaudační souhlas) a následně předává dokončené stavby OSM, zajišťuje podklady pro odbor správy majetku pro převod dokončené stavby do majetku města
 6. u příslušného dodavatele stavby zabezpečuje provedení nápravy zjištěných závad z přejímacího řízení v termínech stanovených v protokolu
 7. v případě, že pro danou inv. akci byla smluvně stanovena pozastávka plateb, vážící se k tzv. záruční době, kontroluje před uplynutím této lhůty provedenou stavbu. Nevykazuje-li stavba žádné vady a poruchy, uplatnitelné v rámci záruky, dává pokyn FO k uvolnění finanční pozastávky. O pozastávkách na jednotlivých stavbách vede svoji podružnou evidenci.
 8. předává protokol o ukončení stavby odboru správy majetku
 9. kontroluje čerpání finančních prostředků jednotlivých staveb, sestavuje platební kalendář jednotlivých staveb
 10. zajišťuje evidenci, zpracovává statistické výkazy, přehledy a zprávy o průběhu investiční výstavby města
 11. zajišťuje archivaci dokončených akcí podle směrnic MěÚ a pokynů tajemníka MěÚ
 12. včas a aktivně spolupracuje s OSM při tvorbě smluv např. smluv o věcných břemenech, přitom hlavním nositelem úkolu je OSM
 • údržba a opravy- běžný rozpočet
 1. zajišťuje přípravu a realizaci staveb zařazených ve schváleném běžném rozpočtu města, případně akcí doplněných v rámci průběžných rozpočtových změn. Přípravou se rozumí příprava a organizace výběrových řízení dodavatelů konkrétních stavebních či montážních prací majících charakter opravy (končí fází podpisu SOD s vítězným dodavatelem nebo vystavením písemné objednávky). Vzhledem k předpokládanému charakteru a rozsahu prací - oprav - lze předpokládat, že výběrová řízení budou organizována dle Zásad pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi, tj. nebudou spadat pod ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.. Realizace představuje fáze od zahájení prací (předání staveniště) po její zpětné řádné převzetí hotové akce. Odbor přitom spolupracuje s příslušnými dalšími odbory úřadu, dále pak se správci či nájemci dotčených budov, ploch apod.
 2. zajišťuje na základě podnětu OSM opravy :

  ->školská zařízení (např. základní školy, mateřské školy), stavby pro sociální a zdravotní služby (např. DPS), občanské stavby (např. kino, radnice, budova MěÚ atd.)
  ->historický majetek města vlastní či dlouhodobě pronajatý (např. Prelatura, bývalý klášter křižovníků atd. )
  ->sportoviště a sportovní zařízení
  ->místní komunikace, mosty a lávky evidované v mostní evidenci
  ->inženýrské sítě nadzemní a podzemní (např. vodovodní řady, kanalizační stoky, veřejné osvětlení.)
 3. zajišťuje odstraňování havárií zařízení umístěných v či na majetku města
 4. pokud je to nutné zajišťuje zpracování potřebné jednoduché projektové dokumentace k opravám
 5. v případě výskytu vad a poruch po provedených opravách zajišťuje reklamační řízení
 6. spolupracuje s odborem správy majetku při přípravě smluvních vztahů na převod nebo svěření nového majetku do správy "vnějším správcům", přitom hlavním nositelem úkolu je OSM
 7. včas a aktivně spolupracuje s OSM při tvorbě smluv např. smluv o věcných břemenech, přitom hlavním nositelem úkolu je OSM
 8. provádí periodické revize objektů (mimo školských objektů)

Náplň práce odboru investic na úseku veřejných zakázek a dotací

 • dotační politika


 1. pro nově zpracovávané podněty v odd. strategického rozvoje, pro něž bude následně podávána žádost o dotaci zpracovává investiční záměr (průvodní zpráva s popisem předpokládaného rozsahu a členění projektu, případně orientační kalkulace IN dle THU ukazatelů - vše na základě v době zpracování známých informací o projektu).
 2. v průběhu přípravné i realizační fáze investiční akce, na níž je čerpána dotace, úzce spolupracuje s odd. strategického rozvoje - nejpozději v okamžiku kompletace textu smlouvy o dílo s dodavatelem stavby bude OI seznámen s podmínkami čerpání příslušné dotace (možnost zakotvit do SOD způsob konkrétní fakturace díla). V průběhu provádění vlastní stavby zástupci OI i odd. strategického rozvoje průběžně společně kontrolují fakturaci GD. Po ukončení stavby (povolení užívání stavby) provádí OI závěrečné finanční vyúčtování inv. akce. Toto je následně předáno odd. strategického rozvoje ke zpracování závěrečného vyúčtování poskytnuté investiční dotace.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: