aktualizováno 17. 1. 2012

Město Český Krumlov jedná se stavebními firmami ohledně harmonogramu rekonstrukce lávek v centru města a rekonstrukce jezu na řece Vltavě

aktualizováno 17.01.2012

Koncem loňského roku zahájilo město Český Krumlov stavební práce na projektu Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov, kdy byla zahájena rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici. Práce na lávce přes Vltavu u mostu Na Plášti započne letos. Souběžně s rekonstrukcí lávek bude probíhat stavba nového jezu na řece Vltavě, jejímž investorem je Povodí Vltavy. Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak, aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.

Ve středu 11. ledna 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici jednání zástupců Českého Krumlova, Povodí Vltavy a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě (firma Zvánovec, a. s.) a lávek v Široké ulici a lávky u mostu Na Plášti (firma SDS Exmost, s. r. o.). Město Český Krumlov vyzvalo uvedené dodavatele, aby seznámili účastníky jednání se současným stavem prací a předložili aktualizovaný harmonogram výstavby s cílem sladit průběh obou staveb. Požadavkem města na zainteresované firmy je, aby omezení pro občany, podnikatele, návštěvníky města i vodáky, která si rekonstrukce lávek a jezu vyžádají, byla v co nejmenší míře a trvala co nejkratší dobu.

Dle poskytnutých informací budou práce na jezu rozděleny do čtyř etap. První etapa (zřízení příjezdu pro techniku, vybudování jímky v místě stavby a výstavba propusti pro vodáky) bude zahájena během ledna a potrvá přibližně do konce června 2012 tak, aby byl jez s určitými omezeními pro vodáky sjízdný ještě před zahájením letní sezóny. Na tyto práce naváže v červenci druhá etapa a potrvá do konce září 2012 (prodloužení přístupu pro techniku, přemístění jímky, zřízení provizorního přemostění Vltavy a betonáž spodní stavby jezu vlevo u sportovní propusti). Do konce roku 2012 pak bude realizována etapa třetí (přemístění jímky, betonáž spodní stavby jezu až k pravému břehu) a závěrečná čtvrtá etapa bude probíhat od ledna do konce března 2013 (montáž pohyblivé konstrukce jezu, odtěžení jímek, zrušení přístupové komunikace na staveniště včetně provizorního přemostění Vltavy).

Práce na lávce přes Vltavu jsou rozvrženy přibližně do 6 měsíců, přičemž úplné uzavření lávky bude trvat kratší dobu. Práce jsou naplánovány ve třech fázích. Nejprve bude připraven pracovní prostor pro práci na lávce v řečišti Vltavy, následně dojde k odstranění stávající lávky a v rámci poslední etapy bude vybudována nová lávka. Konkrétní termín zahájení rekonstrukce lávky u mostu Na Plášti je závislý na postupu některých prací na stavbě jezu a na klimatických podmínkách. V současné době je připravováno řešení, které by umožnilo zkoordinovat stavební práce tak, aby rekonstrukce lávky mohla začít a být dokončena co nejdříve a aby se termín úplného uzavření lávky zkrátil na minimum.

Lávka přes náhon u mlýna v Široké ulici byla v prosinci demontována a osazena mostním provizoriem, jež umožňuje průchod chodcům, zásobování a přístup k nemovitostem v dané lokalitě. Stávající ocelová nosná konstrukce bude v průběhu února a března opravena a zesílena. Na své původní místo se lávka vrátí s novou dřevěnou konstrukcí počátkem jara 2012.

Všichni účastníci jednání dospěli ke shodě, že je nutné v maximální možné míře zachovat průchod osob v dotčené lokalitě v době, kdy to bezpečnostní podmínky dovolí. Za tímto účelem zváží své možnosti a návrhy budou prezentovat na dalším setkání. Na příštím jednání budou také předloženy aktuální závazné harmonogramy všech prací, aby mohl být stanoven přesný termín zahájení rekonstrukce lávky přes řeku Vltavu. Zástupci obdrželi přehled akcí ve městě s termíny, které byly k datu jednání známy. Navíc Destinační management města Český Krumlov připraví statistiky pohybu turistů v průběhu daných měsíců včetně návrhu na odklonění části dopravy z parkoviště P1 Jelení zahrada na jiné parkovací plochy ve městě.

Termín dalšího jednání byl stanoven na pátek 20. ledna 2012, výstupy z jednání budou opět zveřejněny.

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce jezu na řece Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti naleznete na www.ckrumlov.cz/vltava nebo www.ckrumlov.cz/lavky.

Na rekonstrukci lávek získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů na základě podané žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov je spolufinancován Evropskou unií

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: