aktualizováno 8. 9. 2023

Ze zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Český Krumlov po prázdninové pauze jednalo ve čtvrtek 31. srpna. Mimo jiné bylo schváleno poskytnutí finančního daru ve výši půl milionu korun na zmírnění následků povodní v partnerském městě Slovenj Gradec, či poskytnutí dotace ve výši 400 tis. Kč na pořízení fritézy do školní kuchyně ZŠ Za Nádražím. Dále se město zapojí do akce Milostivé léto III, tudíž bude dlužníkům odpouštět penále a úroky z místních poplatků. Diskutovalo se také o prověření nákupu ČOV či Sbírky ilustrací pro děti.

V úvodu starosta města seznámil přítomné s rezignací Ing. Zdeňka Zajíčka na funkci člena rady města a předsedy Finančního výboru zastupitelstva města. Předsedou finančního výboru byl zvolen Jan Berka a novým členem finančního výboru se stal Milan Hodboď. Dále se pokračovalo jednotlivými body programu.

Přezkoumání koncesního řízení a analýza právních vztahů týkajících se nabytí obchodního závodu ČOV

Rada města se zabývala otázkami, zda koncesní řízení proběhlo zákonně, či zdali předmětem nákupu čistírny odpadních vod měla být i vytvořená finanční rezerva vykazována v rámci analytických podkladů, a to ve výši téměř 60 mil. Kč. Z tohoto důvodu byla advokátní kanceláří Holá, Samek s.r.o. zpracována analýza, se kterou byli nyní seznámeni také zastupitelé a veřejnost.

Závěry z analýzy ve stručnosti shrnul JUDr. Tomáš Samek: „Finanční rezerva byla účetně vykazována, promítala se do tvorby stočného, nicméně fakticky nebyla tvořena, a v rámci smlouvy o koupi obchodního závodu byla výslovně vyloučena možnost převodu takovýchto finančních prostředků.“

Z tohoto vyplývají další otázky, zda znalecké posudky a ocenění zohledňovaly existenci takové finanční rezervy v nákupní ceně, zda sjednaná cena byla přiměřená a adekvátní, zda koupi ČOV předcházela vhodná analýza efektivnosti tohoto úkonu ze strany samosprávy.

Radní před koupí ČOV řešili, zda je výhodné objekt koupit a opravit či vybudovat novou čističku, nebo hledat jiné možné alternativy. „Na druhou stranu se domnívám, že s ohledem na objem finančních prostředků, které byly vynaloženy na nákup ČOV, některé podkladové materiály z mého pohledu nebyly úplně precizní,“ uvádí právník Tomáš Samek.

Co se týče koncesního řízení, předmětem analýzy mělo být posouzení zákonnosti se zohledněním zejména otázky otevřenosti či uzavřenosti toho řízení. Po formální stránce koncesní řízení proběhlo zcela zákonně. „Na druhou stranu, některé požadavky, které omezují možnost účasti v zadávacím řízení, tzn. kvalifikační předpoklady, byly z mého pohledu poměrně přísné a v materiálech postrádám jejich náležité odůvodnění,“ říká Tomáš Samek.

K posouzení byly předloženy také dodatky koncesní smlouvy, kde JUDr. Tomáš Samek shledal rozpory s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.: „Dodatkem č. 3 byla v podstatě rozšířena koncese o zakázku na stavební práce přesahující i limit zakázky malého rozsahu, navíc poměrně neurčitým způsobem byl definovaný předmět i cena. Z mého pohledu byl uzavřen v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.“ Analýza se v neposlední řadě zabývala také otázkou (ne)možnosti čerpání dotací z OPŽP na obnovu ČOV.

„Odpovědi či reakce na tvrzení z analýzy bude jistě schopen poskytnout ten, kdo městu Český Krumlov pomáhal s otázkou tvorby kupní smlouvy a celého tohoto kontraktu, což byla společnost Deloitte Legal s.r.o., a ten kdo na základě smlouvy připravoval koncesní smlouvu a koncesní řízení se vším všudy, což byla společnost VRV, a.s.,“ reagoval zastupitel Josef Hermann.

Kontrolní výbor prověří, po obdržení písemných vyjádření k tvrzením zpracovatele analýzy od společností VRV, a.s. a Deloitte Legal s.r.o., zákonnost postupu uzavření koncesní smlouvy. Závěry budou dále projednávány na listopadovém zastupitelstvu.

Soubor originálních uměleckých děl – sbírka ilustrací pro děti

Dalším bodem jednání byla otevřena otázka, zda pořízení sbírky ilustrací pro děti od Otakara Božejovského poškodilo finanční zájmy města. Místostarosta města Dalibor Uhlíř za tímto účelem zpracoval zprávu obsahující aktuální informace o finančních aspektech sbírky, o (ne)plnění předpokládané návštěvnosti, o komunikaci s autorem sbírky Otakarem Božejovským a navrhovaném dalším postupu.

Město Český Krumlov pořídilo od Otakara Božejovského originální sbírku ilustrací pro děti v hodnotě 1 mil. EUR (v přepočtu zhruba 26 mil. Kč). Zamýšleno bylo sbírku financovat z rozpočtu města do výše 9 mil. Kč, a zhruba 17 mil. Kč mělo být doplněno z Akvizičního fondu, případně z dalších dotací ministerstva kultury. V tuto chvíli město uhradilo 8,5 mil. Kč z vlastních zdrojů a zatím nečerpalo žádné prostředky z dotací. V loňském roce akviziční fond otevřen nebyl, v letošním roce bylo zažádáno a na konci září bude rozhodnuto, zda dotační prostředky (a v jaké výši) budou poskytnuty.

Ing. Dalibor Pituch zpracoval analýzu, v níž odhaduje úvodní návštěvnost na cca 15 tis. osob ročně, naopak optimistický scénář hovoří dokonce až o 30 tis. návštěvnících ročně po několika letech provozu. Dalibor Uhlíř však prezentoval současná čísla návštěvnosti, která jsou oproti předpokladům nižší – v roce 2021 výstavu navštívilo 3 450 osob, následují rok 3 509 osob, a do poloviny roku 2023 výstavu zhlédlo 2 497 osob.

S autorem sbírky Otakarem Božejovským se město pokusilo spojit dopisem, v žádosti byly nastíněny možnosti jednání například o rozložení dalších splátek, protože jednotlivé platby jsou pro město velmi zatěžující. Odpověď však byla odmítavá bez možnosti dalšího jednání.

V současné chvíli se ověřuje, zda by bylo možné vypovědět kupní smlouvu a zároveň se po etapách vyřizuje pasportizace jednotlivých děl. „Rádi bychom zapojili právní a ekonomické nástroje, aby kontrolní výbor prošetřil zákonnost, výběrové řízení, zda jsou dokumenty, které se ke sbírce vztahují, skutečně relevantní. A finanční výbor, aby zhodnotil návratnost investice,“ uzavírá Dalibor Uhlíř.

Kontrolní výbor má nyní za úkol prověřit, zda bylo zastupitelstvo města informováno o podmínkách získání dotací z Akvizičního fondu, o možnosti využití dotací z jiných zdrojů a také o nemožnosti prodeje sbírky po dobu 50 let.

Užívání akademického titulu místostarosty města Dalibora Uhlíře

Medializovaná záležitost užívání akademického titulu místostarosty města Dalibora Uhlíře byla diskutována se zastupiteli a veřejností. Na základě dodaných podkladů a právní analýzy nelze potvrdit oprávněnost užívání akademického titulu Ing. na základě dokumentů vydaných Newport University.

Místostarosta Dalibor Uhlíř nadále užívá titul MBA za jménem a ve věci užívání akademického titulu Ing. podniká následující kroky: „Obrátil jsem se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s žádostí o vyjádření k této situaci, jako k nejvyšší autoritě v ČR v oblasti vzdělávání. Oficiálně také připravuji žádost na ambasádu USA, protože se jednalo o pobočku americké univerzity, která již na území našeho státu nepůsobí. Věřím, že existuje právní kontinuita a jistota, která mé dokončené vzdělání podpoří a bude garantovat. Další má žádost již směřovala na VŠE s tím, aby srovnala studijní programy. Také jsem připraven, ve spolupráci s advokátní kanceláři, podat správní žalobu.“ Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Finanční dar pro partnerské město Slovenj Gradec na zmírnění následků povodní

Začátkem srpna postihly Slovinsko přívalové povodně, které zasáhly většinu země. Škody jsou na majetku, infrastruktuře i lidských životech.

Postiženo povodněmi bylo město i Slovenj Gradec a jeho okolí (oblast Koroška). Toto město je od roku 1997 partnerským městem Českého Krumlova. I z tohoto důvodu rada města již 7. srpna schválila poskytnutí věcného daru do hodnoty 20 tis. Kč, a to formou pověření starosty k nákupu zboží humanitárního charakteru. Tato částka je limitem, do kterého má rada města pravomoc schvalovat dary, ve snaze rychle pomoci bylo tedy učiněno maximum. Nicméně, vedení města se rozhodlo, že by bylo vhodné ještě přispět vyšší a přímo peněžní částkou, proto zastupitelé na zasedání 31. srpna schválili poskytnutí finančního daru ve výši 500 tis. Kč partnerskému městu Slovenj Gradec na zmírnění následků povodní ve městě a jeho okolí.

Město Český Krumlov odpustí dlužníkům penále a úroky z místních poplatků

Od 1. července do 30. listopadu 2023 probíhá oddlužovací akce Milostivé léto III. Pokud dlužníci uhradí svůj původní dluh na sociálním pojištění, daňové nedoplatky, dluh na poplatcích vymáhaných Celním úřadem, dluhy vůči soudům a Vězeňské službě ČR budou jim na základě žádosti úroky a penále odpuštěny.

Podrobněji jsme informovali na webu města: https://www.ckrumlov.cz/cz/obcan_Milostive_leto_2023_pomuze_zbavit_se_dluhu_na_danich_a_socialnim_pojisteni/ .

Nyní zastupitelstvo rozhodlo, že také Český Krumlov se zapojí do akce Milostivé léto a dá tak dlužníkům možnost vypořádat se s dluhy z místních poplatků (ze psů, z pobytu, z užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z povolení vjezdu motorovým vozidlům do vybraných částí města a také z odpadového hospodářství).

Pokud žadatelé o oddlužení do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na místních poplatcích a splní další podmínky akce (např. že dluh vznikl před 30. září 2022 a nevymáhá ho soudní exekutor), město Český Krumlov jim odpustí penále, úroky a další příslušenství. U dluhu vyšším než 5 000 Kč lze požádat o rozložení úhrady do splátek. Více informací na www.milostiveleto.cz, help lince 770 600 800 (po-pá: 9-17 h.) nebo na e-mailu: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz. Konzultace jsou také možné na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Kaplická ul. 439, Český Krumlov, tel. 380 766 400.

Poskytnutí dotace ZŠ Za Nádražím na nákup fritézy

Město poskytne ZŠ Za Nádražím dotaci ve výši 400 tis. Kč. na pořízení nové fritézy do školní kuchyně. Starý přístroj byl vyřazen z důvodu nefunkčnosti. Na pořízení fritézy provede škola výběrové řízení dle svých pravidel.

Poskytnutí dotace na realizaci 6. ročníku Letních interpretačních kurzů

Pražský hudební institut pořádá Letní interpretační kurzy v Českém Krumlově pravidelně, letos se zde konaly již pošesté. I v letošním roce Institut oslovil ke spolupráci vynikající interprety a pedagogy, v oboru housle Marii Kocián Mátlovou, v oboru violoncello Martina Škampu a v oboru klavír Petera Toperczera a Marka Kozáka, pěvecko interpretační vedení Ahmad Hedar. Kurzy proběhly v termínu od 16. do 23. července.

Konání kurzů již bylo podpořeno částkou 21 000 Kč z dotačního Programu podpory kultury, nyní Pražský hudební institut požádal o dotaci z důvodu zvýšené ceny nájemného, energií a celkových nákladů spojených s realizací kurzů. Město konání kurzů znovu podpořilo částkou 20 000 Kč.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: