aktualizováno 28. 7. 2023

Kronika města Český Krumlov 2018

Zdravotní a sociální péče

Plán sociálních a souvisejících služeb 2019–2021

Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Č. Krumlov probíhá již od roku 2011. Plánování tehdy navázalo na komunitní plánování ve městě Č. Krumlov, které bylo zahájeno již v roce 2004. Na území ORP Č. Krumlov proběhlo v minulosti již několik fází plánování. Komunitní plánování je dlouhodobý proces, kterým se hledají cesty, jak v konkrétním území zajistit optimální nabídku sociálních a souvisejících služeb pro jejich současné i potenciální uživatele. Plán rozvoje sociálních služeb je vytvářen ve vzájemné spolupráci zadavatelů (nejčastěji jsou to obce nebo kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby) a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální služby nabízejí uživatelům). V závěru roku 2018 byl připraven komunitní plán na další období 2018–2021.

Možnost zapojit se do tvorby komunitního plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý, komu je téma sociálních služeb blízké. Výsledkem plánování je zejména nastavení systému sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.

Na plánování se dlouhodobě podílí pracovní skupiny (PS), které mají oblasti působnosti vymezeny dle hlavních cílových skupin v území:

 • PS – senioři a osoby se zdravotním postižením
 • PS – děti, mládež, rodiny
 • PS – osoby v krizi (osoby v nepříznivé sociální situaci)

Významnou součástí plánování je dále i řídicí skupina. Jedním z hlavních cílů plánování je nastavování optimální a udržitelné sítě sociálních služeb, která obratem reaguje na aktuální potřeby občanů v území. Naplňování tohoto cíle je však nemyslitelné bez širší koordinace a vzájemné spolupráce všech zainteresovaných. I proto jsou dnes plány rozvoje koncipovány na širší území tak, aby mohlo docházet při zajišťování služeb ke sdružování zdrojů, ať už lidských či materiálních.

Organizační struktura plánování na Českokrumlovsku:

Řídicí skupina (ŘS) je řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem v oblasti realizace plánování sociálních služeb v území obce s rozšířenou působností Č. Krumlov. Do kompetence ŘS náleží zejména to, že:

 • ustanovuje pracovní skupiny a jmenuje jejich vedoucí (vlastní volba vedoucího pracovní skupiny náleží do kompetence každé pracovní skupiny),
 • konzultuje a odsouhlasuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v postupných krocích a úkolech k jejich dosažení,
 • předává informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb na principech partnerství mezi všemi účastníky procesu PSS, pracuje s informacemi a zohledňuje již vytvořené a osvědčené spolupráce, podporuje zapojení místních společenství,
 • zajišťuje publicitu procesu PSS, sleduje a vyhodnocuje ve spolupráci s dalšími určenými orgány realizaci PSS.

Pracovní skupiny (PS) jsou vymezeny tematicky dle hlavních cílových skupin plánování (1. Senioři a zdravotně postižení; 2. Děti, mládež, rodiny; 3. Osoby v krizi). Činnost PS má určující vliv na výsledný obsah samotného plánu. Do působnosti PS náleží zejména příprava a projednávání následujících bodů / oblastí: odpovídá zejména za definici a vytváření profilu řešené cílové skupiny a jejích potřeb, definuje problémové oblasti vztahující se k cílovým skupinám v oblasti působnosti PS, sestavuje SWOT analýzu za dané oblasti, formuluje strategické cíle, priority, opatření a aktivity k jejich naplnění, připravuje výstupy své činnosti jako podklady pro jednání ŘS. Jednání ŘS i všech PS je ošetřeno zpracovaným a schváleným jednacím řádem.

Během jednání všech tří pracovních skupin byly postupně diskutovány a aktualizovány rozvojové vize. Smyslem je vyjádřit jednoduše, koncentrovaně a srozumitelně optimální stav a požadovanou kvalitu sociálních a souvisejících služeb z hlediska jednotlivých potřeb a požadavků cílových skupin. Výstupem debaty je vždy znění rozvojové vize schválené jednohlasnou většinou na úrovni každé pracovní skupiny. Dílčí vize za každou pracovní skupinu jsou popsány dále.

Pro naplnění všech tří rozvojových vizí je nezbytné postupně dále zvyšovat participaci všech subjektů, které jsou do plánování sociálních služeb na území ORP zapojeny, přičemž toto zapojení je žádoucí zejména ze strany zadavatelů (obcí), které by měly finančně podporovat dostupnost veškerých sociálních a souvisejících služeb pro své občany vykazující prokazatelně jejich potřebu.

Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené (PS 1) – vize

Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov pro naplnění potřeb seniorů a zdravotně postižených.

Pracovní skupina pro děti, mládež a rodiny (PS 2) – vize

Zajištění komplexní sítě kvalitních služeb odpovídající aktuálním potřebám a zajištění osvěty cílové skupiny, která je podporována pružnými systémy financování a doplněna o vzdělávání pracovníků v této oblasti.

Pracovní skupina pro osoby v krizi (PS 3) – vize

Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov pro naplnění různých potřeb osob náležících k etnickým a jiným menšinám a osob v krizi včetně zajištění související dostatečné informovanosti veřejnosti o službách v sociální oblasti. Stejně jako v předcházejícím plánovacím období, i pro plánovací období 2019 – 2021 bylo tedy stanoveno, že z hlediska zajištění dostupnosti, optimalizace a zlepšování kvality sociálních a souvisejících služeb jsou prioritními směry:

 • zachování a další rozvoj sociálních služeb na území ORP (služeb poskytovaných
 • dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
 • zachování a rozvoj stávajících souvisejících služeb na území ORP.

Bylo proto dojednáno, že opatření a aktivity budou řazeny do struktury dvou prioritních. Každá prioritní osa je dále členěna do opatření. Opatření jsou potom členěna do dílčích aktivit, přičemž každé aktivitě jsou dále přiřazeny odpovědní realizátoři, spolupracující subjekty, kapacity a případně i zdroje potřebné pro optimální zajištění dané služby. U každé aktivity týkající se sociálních služeb jsou rovněž stanoveny plánované hodnoty tzv. indikátorů pro sledování vývoje dané služby.

V neposlední řadě je nastaven (tam, kde je to možné) odhad zajištění zdrojů financování, a to na celý předpokládaný časový horizont, tj. do roku 2021.

V následujícím přehledu je shrnuta struktura PSS v členění na priority, opatření a aktivity, a to dle výstupů z práce všech 3 pracovních skupin (úroveň opatření je např. 1.1., úroveň aktivity je např. 1.1.1.). Kompletní plán je k dispozici na internetové adrese: https://www.socialnisluzbyck.cz/wp-content/uploads/2019/09/SPRSS_ORP-%C4%8CK_verze-web_final.pdf

 

Centrum Kamínek (Azylový dům pro matky s dětmi a Dům na půl cesty) v roce 2018

Domov pro matky s dětmi, Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov a Dům na půl cesty, Vyšný 39, Český Krumlov byly do konce roku 2015 dvě organizační složky města Český Krumlov. Od 1. 1. 2016 byly organizační složky sloučeny v jednu organizační složku pod názvem Domov pro matky s dětmi a dům na půl cesty se sídlem Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov. Od 1. 1. 2017 byl změněn název Domova pro matky s dětmi a Domu na půl cesty organizační složky města Český Krumlov na Centrum Kamínek, Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov. Nadále má Centrum Kamínek dvě registrované sociální služby tj., azylový dům pro matky s dětmi a dům na půl cesty. Azylový dům pro matky s dětmi má místo poskytování sociální služby na dvou adresách, a to na Plešiveckém náměstí 75 a Vyšném 39, Český Krumlov. Na základě výběrového řízení byla od 12. 1. 2017 jmenována do funkce vedoucí organizační složky Centra Kamínek Bc. Lenka Zahradníková.

Kapacita zařízení: 7 bytů s 21 lůžky, bariérové bydlení.

Okruh osob, kterým je služba určena

Sociální služba Azylový dům pro matky s dětmi Český Krumlov je určena primárně pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je rovněž poskytována ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci či jsou ohroženy sociálně znevýhodněným prostředím nebo jednáním jiných osob. Přednostně jsou do zařízení přijímány osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově.

Organizace

Zřizovatelem Azylového domu pro matky s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je pod Odborem školství, sportu a mládeže. Statutárním zástupcem domu je starosta města Mgr. Dalibor Carda. Provoz DMD zajišťují 4 zaměstnanci s různým rozsahem pracovního úvazku.

Poslání organizace

Posláním Domova pro matky s dětmi je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, kterou nejsou samy schopny řešit. Pracovníci domova zde poskytují v bezpečném a přátelském prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám této sociální služby poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastní schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace.

Domov pro matky s dětmi je registrovanou sociální službou "Azylový dům" a poskytuje následující základní činnosti:

 • poskytnutí bezpečného ubytování a zázemí v atmosféře klidného a útulného prostředí, nejdéle však na jeden rok
 • přiměřenou pomoc při přípravě stravy, vedení vlastní domácnosti a rovněž vlastního hospodaření s finančními prostředky
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podporu při upevňování partnerských a rodinných vazeb
 • posilování schopností a dovedností matky v péči o zdravý vývoj dítěte, podporu hlubšího rozvoje a udržování mezilidských vztahů
 • zprostředkování speciálního poradenství s odborníky (např. právníkem, psychologem, psychiatrem, včetně dětských specialistů)

Využití v roce 2018

V roce 2018 využilo tuto sociální službu celkem 35 klientů, z toho 14 matek a 21 dětí. Průměrný věk matek činil 27 let a průměrná délka pobytu 8 měsíců. Většinou se jednalo o maminky s trvalým pobytem v Českém Krumlově a jeho okolí. Během roku přivedly na svět své potomky dvě maminky – chlapečka a holčičku.

V daném roce bylo nově umístěno sedm maminek spolu s šesti dětmi. Během roku ukončilo pobyt v AD celkem osm klientek, z toho dvěma klientkám byla ukončena smlouva z důvodu hrubého porušování Domácího řádu zařízení. Tři klientky odešly na ubytovnu, jedna klientka si našla podnájem v Českém Krumlově, jedna klientka odešla do ciziny, jedna klientka se vrátila zpět k rodině a dvě klientky se odstěhovaly k příteli do podnájmu. Některé z klientek jsou v zařízení po dobu delší než jeden rok, jelikož nalézt návazné bydlení je pro ně velice obtížné vzhledem k vysokým nájmům a složení kaucí ve výši několika nájmů.

V roce 2018 získaly uplatnění na trhu práce pouze dvě klientky. V témže roce jim byla pracovní smlouva ukončena z důvodu rekonstrukce restaurace, kde byly obě zaměstnány. Obě klientky jsou nyní zaregistrovány na ÚP v evidenci uchazečů o zaměstnaní a byla jim přiznána podpora v nezaměstnanosti. Ostatní klientky jsou na rodičovské dovolené. Se všemi klientkami se dle individuálního plánu pracovalo na vyřešení jejich nepříznivé sociální situace. Nejčastěji byly přijaty matky z důvodu ztráty bydlení, dluhové problematiky a domácího násilí. Dlouhodobým cílem u všech klientek bylo nalezení vhodného bydlení pro sebe a své děti. Nejčastěji stanovenými dílčími cíli bylo nalezení zaměstnání, splácení dluhů, vyřízení dávek hmotné nouze a dávek SSP, sepsání návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem, sepsání návrhu na rozvod manželství, registrace na ÚP, postoupení dávek hmotné nouze, registrace u praktického lékaře a stomatologa, hospodaření s finančními prostředky a vedení domácnosti. Jelikož většina klientek má dluhy vůči různým společnostem, byl jim předán kontakt na Bezplatné právní poradenství. Klientky jsou motivovány ke splácení svých dluhů v rámci jejich možností a schopností. Ve dvou případech byl klientkám předáván Rodinný rozpočet, kam si zapisují své příjmy a výdaje, který na konci měsíce společně vyhodnocujeme. Rodinný rozpočet má být klientce nápomocen, aby se naučila měsíčně vycházet s finančními prostředky. Ve většině případů bylo klientkám zprostředkováno speciální poradenství s odborníky, zejména v oblasti dluhové problematiky, dětských specialistů či psychologů.

Služba AD je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby na dobu určitou, tj. na dva měsíce, může být prodloužena zpravidla na dobu jednoho roku. Ke každé klientce je přistupováno individuálně, na základě jejích specifických potřeb. Průběh služby je s klientkou pravidelně plánován a hodnocen. Plánováním rozumíme především formulování osobních cílů klientek, kterých by chtěli prostřednictvím sociální služby dosáhnout, způsob jejich podpory a způsob poskytování sociální služby.

Při práci s klientkami je potřeba spolupracovat s dalšími institucemi. Za nezbytnou je považována spolupráce s odborníky ze státních institucí – sociální odbory městských úřadů podle příslušnosti klientek, soudy, Policie ČR, Městská policie Český Krumlov, ÚP, školská a zdravotnická zařízení. Pracovníci AD spolupracují i s nestátními organizacemi, např. jinými azylovými domy a podobnými zařízeními.

Pracovníci AD se průběžně i v tomto roce zúčastňovali školení a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Jednou za tři měsíce probíhala v zařízení supervize zaměřená např. na řešení konkrétní problémové situace klienta, spolupráce v týmu apod. V průběhu roku jsou maminkám nabízeny kurzy v Rodinném centru Krumlík, např. na téma Zázrak kojení, Cyklická máma apod. Tyto kurzy jsou pro klientky zcela zdarma a po celou dobu kurzu je zajištěno hlídání dětí, které je také zdarma. Tak jako každý rok proběhl v DMD karneval, mikulášská a vánoční besídka, návštěva ZOO Hluboká. Akce jsou pořádány pro děti a jsou také velmi pozitivně přijaty i jejich matkami.

 

Dům na půl cesty v roce 2018

Dům na půl cesty se nachází v klidném prostředí Blanského lesa, ve Vyšném čp. 39.

Kapacita zařízení:

Jedná se o tři byty se třemi případně šesti lůžky, jeden byt byl předělán na klubovnu pro potřeby klientů. Mohou zde být ubytováni chlapci i dívky. Dále je zde byt 3+1 pro správce (sociálního pracovníka) Domu na půl cesty. Dům na půl cesty není bezbariérovým zařízením, v jeho sousedství je autobusová zastávka s přímým autobusovým spojením do centra města.

Okruh osob, kterým je služba určena

Tato služba je určena mladým lidem ve věku od 18 do 26 let:

 • odcházejícím ze zařízení ústavní péče (prioritně především z Dětského domova Horní Planá, případně z ostatních zařízení)
 • osoby z ústavních zařízení, mající trvalé bydliště v regionu Český Krumlov
 • bez rodinného zázemí nebo s rodinným zázemím patologickým

Sociální služba není určena osobám, které si potřebují vyřešit bydlení, osobám závislým na alkoholu, drogách, gamblerství apod., které účinně neřeší svou situaci ani osobám neschopným samostatného pohybu.

Povinností klientů je dodržovat Domácí řád DNPC, hradit měsíční nájemné tj. max. 2 480,- Kč, což činí 80,- Kč za den, kde jsou zahrnuty i služby. Klienti si sami perou a za použití jedné pračky platí 10,- Kč. Klienti musí řádně pracovat, nebo být v evidenci Úřadu práce v Českém Krumlově. Další povinností klientů je dle domovního řádu zabezpečovat úklid společných prostor, a to po týdnu formou služeb.

Smlouva o poskytnutí sociální služby se uzavírá na dva měsíce (může být prodloužena), délka pobytu klientů je individuální, záleží na rychlosti adaptace klientů v sociálním kontextu. Maximální hranice pobytu klientů v zařízení je jeden rok, pouze ve výjimečném případě lze tento pobyt prodloužit.

Organizace

Zřizovatelem Domu na půl cesty s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je pod Odborem školství, sportu a mládeže. Statutárním zástupcem domu je starosta města Mgr. Dalibor Carda.

Využití Domu na půl cesty

Cílem služby je rozvíjen u klientů úroveň sociálních dovedností pro samostatný život a ukazatelem úspěšnosti je klient, u něhož došlo ke zvýšení schopnosti získat nebo si udržet vhodné zaměstnání, rozšiřovat si vzdělání a kvalifikaci, zajistit si návazné bydlení a vést domácnost, komunikovat s úřady a institucemi, zvyšovat svou finanční a počítačovou gramotnost. Pracovníci podporují klienty, aby přebírali zodpovědnost za svou situaci a její řešeni.

V roce 2018 byli v zařízení umístěni celkem tři klienti z toho jeden chlapec a dvě dívky. Chlapec využívá službu opakovaně. Dva klienti měli trvalý pobyt v Českém Krumlově a jeho okolí a jedna klientka měla trvalé bydliště v Českých Budějovicích. Průměrný věk klientů činil 21 let. Během roku odešla jedna klientka, která se navrátila zpět ke své rodině. Zbylí dva klienti jsou v našem zařízení dosud.

V tomto roce získali uplatnění na trhu práce všichni tři klienti. Z toho jeden klient byl již zaměstnán při přijetí do našeho zařízení, a to v chráněných dílnách, kde má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou. Jedna klientka získala zaměstnání jako servírka hned po umístění do zařízení a je zde zaměstnána dosud. Další klientka během pobytu v DNPC vystřídala několik zaměstnání, kdy pracovní poměr ukončila vždy ve zkušební době. Při opuštění zařízení byla klientka na ÚP v evidenci uchazečů o zaměstnání.

V daném roce byli přijati klienti po dosažení zletilosti opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a z důvodu narušení rodinných vazeb. Se všemi klienty se dle individuálního plánu pracovalo na vyřešení jejich nepříznivé sociální situace. Stanovenými cíli u všech klientů bylo hospodaření s finančními prostředky, osamostatnění se, vedení domácnosti (např. praní, žehlení, úklidy, vaření), podání žádosti o 2. stupeň invalidního důchodu, vyřízení dávek hmotné nouze, komunikace s úřady, registrace na ÚP, nalezení vhodného bydlení, našetření si na kauci bytu, nalezení zaměstnání, udržení zaměstnání atd. Délka pobytu klientů je individuální, záleží na rychlosti adaptace v sociálním kontextu. V některých případech bylo klientům dokonce zprostředkováno speciální poradenství s odborníky např. bezplatné právní poradenství, psycholog či psychiatr.

 

ICOS o. p. s. v roce 2018

Společnost ICOS o. p. s. byla založena v roce 2000. Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb. Zajišťuje služby a programy, které usnadňují důstojný a plnohodnotný život ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých.

Orgány společnosti:

Správní rada:

 • Mgr. Ingrid Jílková, předsedkyně správní rady, výkonná ředitelka sociálních služeb
 • Mgr. Vlastimil Kopeček
 • Mgr. Štěpán Bolf

Dozorčí rada:

 • Ing. Daniela Scherhauferová, předsedkyně dozorčí rady
 • JUDr. Pavel Marťán
 • Mgr. Petra Valová

Ředitel a statutární zástupce:

 • Tomáš Zunt

Základní pracovní tým ICOS v roce 2018:

 • Tomáš Zunt, ředitel – statutární zástupce, koordinátor, PR manažer, projektový manažer
 • Mgr. Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb ICOS, koordinátorka služeb a projektů, předsedkyně správní rady
 • Ing. Michaela Klementová, ekonom, účetní
 • Ing. Daniela Scherhauferová, účetní, ekonom
 • Mgr. Petra Dvořáková, vedoucí Osobní asistence
 • Mgr. Květa Valčuhová, vedoucí Rodinného centra a preventivních programů
 • Bc. Tereza Valachová, vedoucí sociální pracovník poradny
 • Bc. Magdaléna Zronková, vedoucí Poradenského centra pro seniory
 • Mgr. Petra Tichá, koordinátorka Dobrovolnického centra (od října 2018), předtím v této funkci Lenka Bejdáková

Počet pracovníků ICOS v roce 2018

V roce 2018 měl ICOS Český Krumlov celkem 40 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. K 31. 12. 2018 činil průměrný přepočtený evidenční počet stálých zaměstnanců na plné úvazky 22,62 (40 osob).

Dalších 35 osob v průběhu roku 2018 pracovalo pro ICOS na dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti. Jedná se zejména o osobní asistentky doplňující základní tým; odborné pracovníky – poradce, terapeut, ad. (pozn.: každá osoba je započítána pouze 1x, ačkoli se u někoho mohla vyskytnout kombinace HPP a dohody).

Na činnosti ICOS dlouhodobě spolupracují i další odborní supervizoři, externí právníci, psycholog apod., a stále se rozrůstající tým dobrovolníků (v roce 2018 se zapojilo do programů Dobrovolnického centra 42 dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby, tj. pravidelné pomoci) a další dvě desítky pak jednorázovou výpomocí…

Poslání a cíle ICOS

Posláním ICOS je zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb. Zajišťujeme služby a programy, které usnadňují plnohodnotný život dětem i dospělým se zdravotním postižením, seniorům, ohroženým dětem, rodinám s dětmi a lidem se v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých. Zároveň podporujeme systémový rozvoj potřebných služeb, a to v příhraničních regionech jižních Čech s důrazem na českokrumlovský region.

Hlavní předmět činnosti a dlouhodobé služby a aktivity společnosti

Poskytování a podpora rozvoje sociálních služeb a na ně navazujících služeb, programů a aktivit. Mezi dlouhodobé obecně prospěšné služby ICOS patří zejména:

 • Sociální služba Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory
 • Sociální služba Bezplatné právní poradenství pro osoby v krizi
 • Dobrovolnické centrum Český Krumlov – rozvoj a podpora dobrovolnictví
 • Rodinné centrum Krumlík – hlídání dětí, vzdělávací, volnočasové ad. aktivity
 • Služba Podpora rodin a dětí v ohrožení – poradenství, terapie, práce v rodinách
 • Preventivní programy pro děti a mladé lidi
 • Vzdělávací aktivity pro cílové skupiny služeb, poskytovatele sociálních služeb ad.
 • Propagační aktivity s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací s důrazem na sociální oblast a region působnosti

Kromě obecně prospěšných služeb ICOS vykonává i další doplňkovou činnost, jejímž účelem je podpora obecně prospěšných služeb a aktivit společnosti. Jedná se zejména o:

 • Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce, zejména invalidní zájemce – Agentura práce
 • Poradenská a konzultační činnost (projektový management, strategické plánování, facilitace, vedení případových konferencí)
 • Hlídání dětí v domácnostech a hotelech
 • Provoz charitativního Bazárku s dětským zbožím

Obecně prospěšné služby a činnosti ICOS v roce 2018

 • Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory
 • Bezplatné právní poradenství
 • Dobrovolnické centrum a poradenské centrum pro seniory
 • Rodinné centrum Krumlík
 • Podpora rodin a dětí v ohrožení
 • Preventivní programy
 • Vzdělávání, informační a propagační aktivity

Poslání osobní asistence: Pomáhat uživateli s činnostmi, které nemůže vykonávat samostatně, rozvíjet jeho schopnosti a samostatnost a umožnit mu tak naplnit jeho potřeby a zájmy. Snažíme se vytvářet podmínky pro zachování důstojného života, udržení kontaktu s rodinou a začlenění do společenského a pracovního života. Spolupracujeme s rodinou, přáteli a okolím klienta. Naši klienti jsou děti (od 1 věku roku), dospělí a senioři se sníženou soběstačností (z důvodů zdravotního postižení či věku) v regionu Českokrumlovsko a Kaplicko. Služba je poskytována všude tam, kde je potřeba: ve školkách, školách a dalších zařízeních, v domácnosti, zaměstnání a jiných místech na základě konkrétních potřeb klienta. Službu bylo a je možné využívat v pracovních dnech od 7 do 19 hodin, po dohodě také o víkendech. Službu zajišťuje ICOS od roku 2008.

V roce 2018 uzavřel ICOS smlouvy s 37 klienty. Z toho bylo 6 dětí (a mládeže) ve věku do osmnácti let, 5 dospělých osob a 26 seniorů ve věku od 65 do 99 let. Z původně nasmlouvaných téměř 10 400 tisíc hodin klienti skutečně využili 8 674 hodin služby asistence, tedy o 400 hodin víc než v předchozím roce.

Odborné sociální poradenství – bezplatné právní poradenství poskytuje ICOS od roku 2005, od roku 2007 jako službu registrovanou dle zákona o sociálních službách. V roce 2018 fungovalo 6 poboček v regionu ORP Český Krumlov, ORP Kaplice a ORP Trhové Sviny (Český Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny, Nové Hrady, Větřní, Vyšší Brod).

Poslání služby bezplatná právní poradna: zvyšovat samostatnost, informovanost a schopnost řešit či předcházet problémům klientů, které by mohly vést k sociálnímu vyloučení. Cílem služby je podpořit osoby, v tíživé životní situaci tak, aby mohly tuto situaci zvládnout sami za pomoci odborného poradce.

Celkový počet klientů Bezplatné právní poradny v roce 2018: 939 klientů, se kterými bylo vedeno 1518 intervencí v celkovém souhrnu 949 hodin. Poradny na Českokrumlovsku (tj. v Českém Krumlově, ve Větřní a ve městě Vyšší Brod) poskytly 901 intervencí 590 klientům, na Kaplicku (tj. v Kaplici) poskytla pobočka poradny 269 intervencí 192 klientům, a na Trhosvinensku (pobočka v Trhových Svinech a N. Hradech) pak 348 intervencí 248 klientům. Dalších 79 intervencí v oblasti spotřebitelské problematiky bylo poskytnuto pod naší patronací v regionu Prachatice a Vimperk v rámci projektu podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, v naší partnerské (občanské) poradně při obecně prospěšné společnosti KreBul. Od 01. 04. 2018 jsme rozšířili dosud poměrně podhodnocené provozní hodiny na pobočce v Trhových Svinech a Nových Hradech z 8 h týdně na 16 h, a to díky podpoře z evropských fondů prostřednictvím MAS Sdružení Růže. V roce 2018 se obrátilo v rámci tohoto projektu na poradnu 55 osob (bylo vedeno 83 schůzek).

Dobrovolnické centrum (DC) podporuje a rozvíjí dobrovolnictví již od roku 2009. DC zajišťuje různorodou dobrovolnickou pomoc s důrazem na programy doplňující sociální a návazné služby v regionu Českokrumlovsko a nově i na Kaplicku.

Poslání služby dobrovolnictví: Podporujeme rozvoj dobrovolnictví a zajišťujeme konkrétní dobrovolnické programy. Zajišťujeme dobrovolnickou pomoc a podporu tam, kde je potřeba, zejména v oblasti pomoci seniorům, zdravotně postiženým, dětem a mládeži či sociálně znevýhodněným. Informační centrum pro seniory zorganizovalo ve spolupráci s novým Poradenským centrem pro seniory v průběhu roku 2018 na 264 akcí pro více než 1 534 návštěvníků.

 V roce 2018 mělo dobrovolnické centrum uzavřené dohody o spolupráci s 10 přijímajícími organizacemi a realizovalo i 2 vlastní dobrovolnické programy (program Informační centrum pro seniory a Rodinném centru Krumlík). Aktivně se zapojilo do akreditovaných dobrovolnických programů celkem 42 dlouhodobě/pravidelně spolupracujících dobrovolníků, dalších téměř 20 dobrovolníků pak vypomáhalo či vypomohlo na jednorázových akcích (benefiční akce, lektorování apod.). V roce 2018 bylo zapojeno celkem 11 nových dobrovolníků

Poradenské informační centrum pro seniory jsme založili počátkem roku 2018 za podpory Jihočeského kraje. Nové poradenské centrum dostalo do vínku navázat a výrazně rozšířit dosavadní Informační centrum pro seniory, které velice úspěšně funguje na zcela dobrovolnické fázi od r. 2010 a jež se stalo součástí nového centra pro seniory.

Poradenské centrum (PIC) zajišťuje zejména:

 • provoz kanceláře otevřené veřejnosti, spolkům apod. pod vedením zkušeného pracovníka,
 • poradenství v nejrůznějších oblastech pro seniory (sociální, volnočasová oblast atd.),
 • vypomáhat dobrovolnickému IC senior se zajišťováním bohatého měsíčního programu pro seniory (přednášky, kurzy atd.),
 • snažit se o zkvalitňování informovanosti seniorů o službách, možnostech a aktivitách pro seniory a spolupracovat se spolky a dalšími seniorskými subjekty ve městě a regionu.

Kancelář a zázemí PIC vzniklo v sídle ICOS (ul. 5. května 251, Český Krumlov), kde je plně vybavená kancelář s čekárnou atd. K dispozici jsou zde mj. letáky a informační materiály využitelné pro seniory.  Kancelář byla pravidelně otevřena 2x týdně (úterý dopoledne a čtvrtek odpoledne).

Významné projekty ICOS v roce 2018 související s Dobrovolnickým centrem a Poradenským informačním centrem pro seniory:

 • Dobrovolnické centrum Český Krumlov (I. až XII. /2018) – akreditovaný program dle zákona o dobrovolnické službě - tj. zajištění programů dobrovolnického centra. Podpořeno: MV ČR, město Český Krumlov, dary fyzických osob.
 • Kamarád v životě (I. až XII. /2018) - akreditovaný program dle zákona o dobrovolnické službě - tj. zajištění základního chodu programu pro klienty střediska výchovné péče Spirála. Podpořeno: dotace MV ČR, město Český Krumlov, Jihočeský kraj, dary fyzických osob.
 • Podpora činnosti pro neorganizované děti v regionu Českokrumlovska (I. až XII. /2018) – projekt zahrnující část dobrovolnických programů zaměřených na děti, část aktivit rodinného centra – příměstské tábory. V rámci dobrovolnických aktivit celkem 9 dobrovolníků pravidelně napomáhalo desítkám dětem ve středisku výchovné péče, CPDM a dětském domově, v rámci zájmového kroužku v rodinném centru/domově pro seniory). Podpořeno: dotace MŠMT ČR.
 • Dobrovolníci v domovech pro seniory na Českokrumlovsku (I. až IX. /2018) – dobrovolnické činnosti v domově Horní Planá a Kaplice – pracoviště Český Krumlov. Podpořeno: Jihočeský kraj.
 • IC Senior – senioři seniorům (I. až IX. /2018) – podpora dobrovolnického Informačního centra pro seniory v Č. Krumlově. Podpořeno: Jihočeský kraj.
 • Poradenská informační centrum pro seniory (I. až IX. /2018) – vznik poradenského centra pro seniory v Českém Krumlově. Podpořeno: Jihočeský kraj.

Rodinné centrum Krumlík bylo založeno ICOS v Českém Krumlově v roce 2011. Od té doby poskytuje širokou nabídku služeb pro rodiny s dětmi. Cílem tohoto centra je především pomoci rodičům s návratem do zaměstnání prostřednictvím služby hlídání dětí, ale také posilování rodičovských kompetencí a vytváření bezpečného prostoru pro setkávání rodičů i dětí.

Hlavní aktivitou rodinného centra je hlídání dětí, a to jak přímo v prostorách uvedeného rodinného centra, tak v domácnostech a hotelech v Českém Krumlově a okolí. Rodinné centrum nabízí také zájmové kroužky pro děti či vzdělávací a odborné kurzy pro rodiče, poskytuje standartní poradenské služby a volnočasové aktivity (volná herna, celodenní akce pro děti). Od roku 2014 organizuje také letní i zimní příměstské tábory a od roku 2018 také pobytové akce. Od roku 2013 funguje v přízemí rodinného centra dobročinný Bazárek s dětským oblečením.

Péče o děti v dětské skupině – hlídání dětí od 12 měsíců do šesti let věku

Služba hlídání dětí byla v roce 2018 poskytována od pondělí do pátku od 7.30 do 15.30 jako tzv.

registrovaná dětská skupina (Maximální počet dětí v jeden okamžik je 8 dětí).

 • V roce 2018 poskytl ICOS 10.994,5 hodin hlídání. Služby využilo 27 dětí.
 • Cena služby v roce 2018: 900,- Kč – 1200,- Kč/ měsíc, od září 1 200,- Kč – 2 100,- Kč/měsíc dle četnosti docházky.
 • Jedná o registrovanou dětskou skupinu dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Služba hlídání dětí v domácnostech a hotelech

Hlídání dětí přímo v domácnostech nabízíme od r. 2014, v hotelech pak od r. 2015. Zájem o hlídání v domácnostech stále roste, využívá se i nabídka vodění/doprovod dětí ze školy nebo na zájmové kroužky. Věk dětí při hlídání v domácnostech a hotelech není omezený, stejně jako časové rozpětí služby (služba je poskytována ve všední dny, o víkendech i svátcích, v nabídce je i noční hlídání). Cena hlídání byla v roce 2018 110,- Kč/hod., 105,- Kč/hod. při hlídání více jako 10 hodin týdně. Cena nočního hlídání byla 1 000,- Kč/noc. Cena hlídání v hotelech se pohybovala od 125,- Kč/hod. do 165,- Kč/hod. v závislosti na denní době a nutnosti komunikace v cizím jazyce. V roce 2018 bylo poskytnuto více než 650 hodin hlídání v domácnostech a hotelech (Jedná se o doplňkovou činnost ICOS, rodinného centra).

Díky příspěvkům dárců se podařilo zakoupit keramickou pec. V rámci dárcovské výzvy přispělo 27 dárců částkou 53 tisíc Kč na pořízení keramické pece do RC Krumlík. Již před Vánoci jsme tak mohli novou pec v Rodinném centru rozbalit a vyzkoušeli jsme vypálit první výrobky.

Významné projekty ICOS v roce 2018 související s Rodinným centrem:

 • Rodinné centrum (I. 2018 až XII. /2018) – podpora základních aktivit rodinného centra, podpořeno zejména ze zdrojů města ČK, Jihočeského kraje, vzdělávací a odborné aktivity pak MPSV ČR v rámci programu Podpora rodin.
 • Rodinné centrum Krumlík – dětská skupina (IX. 2016 až VIII.2018 a navazující IX.2018 až VIII.2020) – provoz zařízení péče o děti. Projekt je podpořen z operačního programu zaměstnanost (OPZ).
 • Volnočasové aktivity RC (I. až XII. /2018) – podpora činnosti RC směrem k volnočasovým činnostem.  Podpořeno: město Český Krumlov, Jihočeský kraj, Nadace Barokního divadla
 • Podpora činnosti pro neorganizované děti v regionu Českokrumlovska (I. až XII. /2018) – projekt zahrnující část dobrovolnických programů zaměřených na děti, část aktivit rodinného centra – konkrétně 5 příměstských pobytů, 4 pobytové tábory a realizace 4 dobrovolnických programů pro. Pobyty byly nabídnuty dětem z běžných rodin, ze sociálně znevýhodněného prostředí i dětem se zdravotním postižením/znevýhodněním, část byla určena pro klienty střediska výchovné péče Spirála. Celkem bylo na pobytech v rámci projektu na 111 účastníků z řad dětí, v dobrovolnických programech (viz výše) se jednalo o 45 zapojených dětí a 9 dobrovolníků. Podpořeno: dotace MŠMT ČR.

Podpora rodin a dětí v ohrožení: Cílem služby je poskytovat podporu a odbornou pomoc, efektivně řešit náročné či problémové životní situace tak, aby mohla rodina plnit své základní funkce a nebyl tak ohrožen vývoj dětí. Podpora rodin s dětmi, které se ocitají v ohrožení nejrůznějšího charakteru (výchovné, partnerské, dluhové, bytové, rozvodové ad.).

Služba rodinám nabízí spolupráci formou:

 • Komplexní poradenství – rodinné vč. terapie, psychologické, právní
 • Terénní práce v rodinách
 • Asistované předávání, kontakty, mediace
 • Případové konference

Část klientů služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“ doporučuje OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí, případně další organizace, část klientů přichází pro podporu sama. Část služby (terénní práce v rodinách) funguje jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). V roce 2018 jsme v rámci služby spolupracovali se 121 rodinami.

Komplexní poradenství:

Základní individuální poradenství pomáhá klientům, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci a cítí

potřebu se v dané situaci zorientovat, tedy stanovení priorit a plán možných řešení, vyhledání odborných pracovníků. Klient tedy získá větší přehled o možných postupech v dané situaci a sám se rozhoduje, jakým způsobem bude danou situaci řešit. V roce 2018 proběhlo celkem 89 kontaktů/setkání. Pomoc ve formě rodinného poradenství a terapie využilo v loňském roce celkem 50 rodin, kdy došlo celkem k 195 kontaktům/setkání. Převážná část klientů přichází do terapie se zakázkou orientovanou na řešení partnerských či rodinných krizí, například vzájemné odcizení či změna priorit partnerů. Velmi často se také řeší péče o nezletilé děti v případě rozchodu rodičů.

V praxi se setkáváme i s případy, kdy je rodinná terapie klientům nařízena soudním rozhodnutím. Nicméně tito klienti do terapie přicházejí většinou bez motivace ke změně. Psychologické poradenství je určeno pro klienty, kteří se ocitají v náročné životní situaci, se kterou si nevědí rady. Mezi velmi časté případy patří zejména rozpad rodiny, rozchod partnerů. Mimoto se v praxi často setkáváme s nezletilými dětmi, které prožily dlouhodobý, komplikovaný rozchod rodičů a jsou emočně deprimované či zmanipulované jedním z rodičů. V roce 2018 proběhlo 108 kontaktů/setkání.

Preventivní program „Právo zážitkem“ navazuje na realizaci probačního programu „Právo pro každý den“, který jsme realizovali od roku 2007 v devíti regionech zejména jižních Čech ve spolupráci s PMS (probační a mediační službou ČR) a OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí). V roce 2016 jsme ve spolupráci s OSPOD České Budějovice na tyto aktivity navázali pilotní realizací upraveného původního programu. Preventivní program „Právo zážitkem“ vychází z realizace probačního programu, ale umožňuje zapojit do programu širší cílovou skupinu, zejména mladé lidi v péči OSPOD.

V roce 2018 byly realizovány dva běhy tohoto programu, a to v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Každý běh programu v celkové časové dotaci 40 hod. Do programu nastoupilo 17 účastníků. Program úspěšně absolvovalo 10 účastníků. Program primární prevence Spirála: Preventivní programy Spirála navazují na činnost Sdružení Spirála, které fungovalo při Středisku výchovné péče v Č. Krumlově v letech 2003-2017. Od roku 2018 jsme činnosti Sdružení na základě vzájemné dohody převzali. V roce 2018 jsme pracovali s 8 třídními kolektivy (většinou se uskutečnila 4 dvouhodinová setkání). Program je pro školy zpoplatněn. V rámci převzetí činnosti Sdružení Spirála jsme také v roce 2018 připravovali rozvoj preventivních programů pro další léta a realizovali v součinnosti s SVP i řadu dalších aktivit pro klienty SVP (pobytové akce, příměstský tábor) – viz blíže v kapitole RC Krumlík výše. Významné projekty ICOS v roce 2018 související s preventivní programy:

Preventivní program „Právo zážitkem“ prevence kriminality (VI.2018 – XII.2018): Kompletní zajištění dalších dvou programů (1x v Č. Krumlově, 1x v Č. Budějovicích) a to probíhalo za spolupráce s OSPOD a PMS. ČR. Podpořeno: Jihočeský Kraj, město Český Krumlov.

Vzdělávací akce pro širší veřejnost a cílové skupiny služeb

V roce 2018 zajistila naše Bezplatná právní poradna dalších 13 informačně vzdělávacích akcí pro 329 účastníků v oblasti finanční gramotnosti a spotřebitelské tématiky. V regionu Českokrumlovsko, Kaplicko a Prachaticko (zde ve spolupráci s partnerskou organizací KreBul, o.p.s.) jsme realizovali akce pro účastníky z nejohroženějších cílových skupin: 6 akcí pro seniory a širší veřejnost, 5 akce pro žáky a studenty škol, 2 akce pro pacienty nedaleké psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře. Tyto akce byly uskutečněny v rámci projektu „Bezplatné spotřebitelské poradenství“, který podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Další nepřebernou řadu vzdělávacích akcí, kurzů, či přednášek pro stovky a stovky účastníků ICOS uspořádal v rámci svého Rodinného centra Krumlík pro rodiče s dětmi (blíže viz v kapitole Rodinné centrum), v rámci činnosti našeho Poradenského informačního centra pro seniory i širší veřejnosti dalších přes 260 nejrůznějších vzdělávacích akcí (např. počítačové kurzy, kurzy angličtiny aj.).

I v roce 2018 jsme se snažili prostřednictvím nejrůznějších propagačních aktivit zviditelňovat aktivity neziskového sektoru v regionu s důrazem na ty oblasti, které souvisejí s činností ICOS, tj. zejména v oblasti sociálních a návazných služeb. V roce 2018 jsme z těchto aktivit realizovali například: Regionální periodikum Zpravodaj.krumlov.cz, toto periodikum vydává ICOS již od r. 2003 v tištěné (6 200 ks) i v PDF podobě. Zpravodaj je zdarma distribuován do českokrumlovských domácností a dalších vybraných organizací v regionu. V roce 2018 jsme vydali 3 tištěná vydání (červen, září a prosinec). Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Periodikum je registrováno u Ministerstva kultury pod č.: MK ČR E 14469. V PDF podobě dostupné např. na http://icos.krumlov.cz.

Vydané brožury/publikace v roce 2018: Na sklonku roku 2018 vydal ICOS Český Krumlov a jeho Poradenské informační centrum pro seniory průvodce po službách, aktivitách a možnostech pro seniory v regionu. Průvodce vznikal v průběhu roku 2018 ve spolupráci s řadou dalších organizací a spolků se seniory. Název: Aktivní stáří na Českokrumlovsku a Kaplicku. Malý průvodce po službách, aktivitách a možnostech pro seniory. Průvodce je i webu ICOS k dispozici v PDF, v tištěné podobě je pak zdarma k dispozici například v sídle ICOS Český Krumlov, o. p. s. Vydáno v rámci projektu "Poradenské informační centrum pro seniory" za finanční podpory Jihočeského kraje a města Český Krumlov. Všechny námi vydané publikace a brožury jsou dostupné také na webových stránkách ICOSu.

Provozované webové stránky: http://icos.krumlov.cz. Tento web zahrnuje všechny na naše aktivity na jednom místě a nahrazuje několik původních stránek, součástí jsou i stránky Rodinného centra: http://krumlik.krumlov.cz, Osobní asistence: http://asistence.krumlov.cz, Bezplatné právní poradny: http://poradna.krumlov.cz, služby Podpora rodin: http://podporarodin.krumlov.cz. Speciální stránky k hlídání dětí v Českém Krumlově najdete také na http://www.hlidanidetikrumlov.cz/. Rodinné i Dobrovolnické centrum a od roku 2017 i ICOS jako takový je i na facebooku.

Vedle výše uvedených informačních a propagačních aktivit jsme i v roce 2018 nadále pokračovali v pravidelném informování laické i odborné veřejnosti o aktivitách NNO v regionu vydáváním řady letáků, tiskových zpráv, dalších informačních materiálů či realizací řady nejrůznějších propagačních a informačních akcí včetně například informačně vzdělávacích akcí ke zvyšování právního povědomí občanů, besed, konferencí k tématům dobrovolnictví ad., ICOS a jeho služby byly dále propagovány například v rámci prezentace českokrumlovských neziskových institucí, souborů, spolků, akcí, projektů na veletrhu „Kouzelný Krumlov“, v červnu 2018 také například na (I)kosí slavnosti v Pivovarské zahradě a na řadě dalších akcích.

 

KoCeRo – komunitní centrum Romů o. p. s. v roce 2018

Obecně prospěšná společnost KoCeRo – komunitní centrum Romů byla založena v červnu 2006 v Českém Krumlově za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, kterými chtěla přispívat k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti, s cílem integrovat sociálně vyloučené osoby do společnosti a prostřednictvím preventivních programů předcházet jejich dalšímu vyloučení.

Cíle společnosti:

 • předcházení sociálnímu vyloučení nebo zmírňování jeho následků, poskytování sociální pomoci a poradenství jednotlivcům i rodinám na území Českokrumlovska, kteří se ocitli v krizi nebo nepříznivé životní situaci
 • realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit vedoucích k rozvoji potenciálu, zlepšení školní úspěšnosti, zvýšení vzdělanosti a motivaci ke vzdělání dětí ze znevýhodněného prostředí      
 • smysluplné a užitečné trávení volného času dětí ze znevýhodněného prostředí, preventivní programy a pomoc při řešení jejich problémů
 • rozvoj komunitní práce prostřednictvím komunitních projektů, vedoucích ke zkvalitnění životního a sociálního prostředí obyvatel sociálně vyloučených lokalit

Obecně prospěšné služby:

 • vzdělávací aktivity s důrazem na děti a mládež romského etnika a na další děti a mládež, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy
 • rozvoj a realizace aktivit, které podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže romského etnika a dětí a mládeže, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy
 • realizace informačních, poradenských a osvětových aktivit zaměřených na osoby z romského etnika a na osoby žijící v nevyhovujících socioekonomických podmínkách
 • aktivity zaměřené na podporu udržování a rozvoje romských tradic

Doplňkové služby:

 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti
 • agenturní činnost v oblasti umění
 • pořádání kulturních a prodejních akcí

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA
 • Terénní programy ZMĚNA

Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí:

V roce 2018 došlo ve společnosti k některým organizačním změnám. Jeden ze zakladatelů společnosti Občanské sdružení Romů – Soužití Český Krumlov dne 31. 5. 2018 odstoupil jako zakladatel a novým zakladatelem se stala Bc. Petra Podruhová. Byla vypracována dohoda o změně zakládací smlouvy a nový statut, který mimo jiné stanovil nový počet členů správní rady a funkční období členů správní a dozorčí rady. Dne 7. 6. 2018 byla jmenována nová správní a dozorčí rada. Dalším důležitým krokem bylo podání žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje pro sociální služby NZDM AUTOŠKOLA a Terénní programy ZMĚNA na roky 2019 – 2021. Žádost byla kladně vyřízena na dobu dalších tří let.

Činnost KoCeRo v roce 2018 navazovala na činnost a program předchozích let a reagovala na aktuální potřeby cílové skupiny. Dle zákona č.108/2006 Sb. zde byly poskytovány sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA a Terénní programy ZMĚNA. Byly realizovány volnočasové a výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež a aktivity pro seznámení většinové společnosti s romskou kulturou. Realizován byl také program pro předškoláky Škola nanečisto. Činnost byla zaměřena především na kvalitu poskytování sociálních služeb i volnočasových aktivit pro rozvoj znalostí, poznatků a vědomostí dětí. Ke konci roku centrum uspořádalo charitativní kulturní akci, na které byla prezentována jeho činnost a romská kultura. 

Na počátku roku byl pro uživatele NZDM připraven koncept celoročního pravidelného programu. Uživatelé NZDM AUTOŠKOLA se mohli zapojit do čtyř pravidelných dílen: Noty v pohybu, Mladý humanista, Hokus pokus a Tvořivé ruce, a do sociálně vzdělávacího programu Moje cesta. Pravidelně využívali naši pomoc s přípravou na školní vyučování. Na prázdniny byl pro uživatele připraven speciální prázdninový program. Rozvíjely se zde také taneční a hudební aktivity dětí a mládeže. Pomoc centra uvítali také někteří rodiče předškoláků, kteří využili pro své děti program Škola nanečisto.

Uživatelé služby Terénní programy ZMĚNA mohli využít služeb v kanceláři, a to také především přímo v terénu, v jejich přirozeném prostředí, včetně asistence při jednání na úřadech a různých institucích. Již třetí rok centrum úspěšně využívalo nové metody sociální práce v terénních programech, zejména komunitní práci, prostřednictvím které pokračovalo v realizaci komunitního projektu Úprava dvora u bytových domů č.p. 53, 55 v Rožmberské ulici ve Větřní. V roce 2018 byl realizován také nový projekt Amaro Dživipen, který byl zaměřen na Romy starší 50 let. Projekt byl zakončen výstavou s vernisáží. 

V roce 2018 využívali nabízené služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy) zástupci minoritní a majoritní společnosti, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území ORP města Český Krumlov. Jak je evidentní, z dosavadní činnosti organizace tedy vyplývá, že její služby nebyly zaměřeny jen na příslušníky romského etnika, ale pomoc a podporu nabízela také dalším osobám, které jsou sociálně vyloučeny nebo sociálním vyloučením ohroženy.

Účelem společnosti KoCeRo o. p. s. je poskytování obecně prospěšných služeb prostřednictvím širokého spektra projektů, kterými chce předcházet výskytu nežádoucího chování, pomáhat při řešení obtížných životních situací, umožnit smysluplné trávení volného času, a tím významně přispět k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti.

Orgány společnosti:

Správní rada:

 • Předseda: Stanislav Trnka
 • Bc. Petra Podruhová
 • Milan Bárta
 • Mgr. Jiří Bloch

Dozorčí rada Kocero:

 • Předseda: Ing. Tomáš Jirsa
 • Mgr. Ivana Temiaková
 • Petr Podruh

Ředitelka: Ing. Dagmar Turnhöferová

Činnost společnosti KoCeRo o. p. s. v roce 2018 navazovala na aktivity a osvědčený program předchozích let a reagovala na aktuální potřeby cílové skupiny. Dle zákona č. 108/2006 Sb. zde byly poskytovány sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA (v roce 2018 celkem 193 uživatelů a zájemců o službu, celkem 2 861 kontaktů) a další Terénní programy ZMĚNA (v roce 2018 celkem 262 uživatelů a zájemců o službu, 991 kontaktů).

Cílem NZDM AUTOŠKOLA je dětem a mládeži zabezpečit odporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování, zvýšení sociálních schopností a dovedností, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí, podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity, nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit, zlepšovat také kvalitu jejich života a podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Služba byla v roce 2018 poskytována uživatelům a zájemcům prostřednictvím ambulantní a terénní formy. Ambulantní forma je poskytována v objektu na adrese Horní Brána 425, Český Krumlov. Objekt se nenachází přímo v sociálně vyloučené lokalitě nebo sídlišti, ale v městské části Horní Brána v blízkosti zástavby rodinných a bytových domů vedle hřbitova. K objektu vede příjezdová cesta, je obklopen zatravněnými plochami a za objektem je velké parkoviště. Výhodou je poloha na místě, kde nikoho neruší provoz, zejména v létě, kdy jsou využívány venkovní prostory (zatravněné plochy, příjezdová cesta, betonová plocha parkoviště za objektem) ke sportovním hrám a soutěžím. Děti zde nejsou ohroženy dopravou jako ve městě nebo v sídlištích, mohou zde hrát míčové hry apod. Zařízení je materiálově vybaveno pro činnost uživatelů. Terénní forma byla poskytována v nedaleké obci Větřní a v Českém Krumlově. V obci Větřní byla poskytována ve vybavené klubovně obce v Rožmberské 46 a v kanceláři terénní pracovnice. V Českém Krumlově v bytovém domě Vyšehrad 182 ve vyhrazené klubovně města Č. Krumlov. 

Uživatelé NZDM AUTOŠKOLA se mohli zapojit do pravidelných kroužků: Noty v pohybu, Mladý humanista, Hokus pokus a Tvořivé ruce.  Od dubna do října byl ve Větřní a na sídlišti Mír realizován fotbalový kroužek. Pravidelně využívali pomoc s přípravou na školní vyučování. Na prázdniny byl pro uživatele připraven speciální prázdninový program. Rozvíjely se zde také taneční a hudební aktivity dětí a mládeže. Pomoc KoCeRo využili rovněž rodiče předškoláků, kteří zařadili své děti do programu Škola nanečisto.

Uživatelé služby Terénní programy ZMĚNA mohli využít služeb této společnosti buď ambulantně v kanceláři nebo přímo v terénu, ve svém přirozeném prostředí, včetně asistence zaměstnanců KoCeRo při jednání na úřadech a různých institucích. Terénní forma je poskytována v obci Větřní, dvakrát týdně v klubovně a pomoc s přípravou do školy probíhá v kanceláři terénní pracovnice obce Větřní. Služba je též dostupná přímo v terénu v sociálně vyloučených lokalitách v Českém Krumlově, Větřní, Kájově, Chvalšinách, Květušíně, Přídolí a Práčově.

Akce KoCeRo v roce 2018:

4.  1. 2018              Beseda Společenské normy

9.  1. 2018              Beseda Spolupráce a individualita

23.  1. 2018            Beseda Demokracie, svoboda

1.  2. 2018              Beseda Příroda a životní prostředí

8.  2. 2018              Beseda Lidská práva

20.  2. 2018            Beseda Alternativní životní styl

15.  3. 2018            Výlet do Hopsária Č. Budějovice

12.  4. 2018            Výlet doučovacího kroužku do Českého Krumlova

19.  4. 2018            Oslava Dne Romů ve Větřní

30.  4. 2018            Kouzelný Krumlov

15.  5. 2018            Beseda Škola, kariéra

1.  6. 2018              Khamoro 2018

11.  6. 2018            Projektové dny pro ZŠ Kaplická Č. Krumlov

12.  6. 2018            Beseda Práce, kariéra

3.  7. 2018              Muzeum čokolády Tábor

10.  7. 2018            Řezbář v KoCeRu

12.  7. 2018            Království lesa a Aquapark Lipno nad Vltavou

17.  7. 2018            Exkurze Hasičský záchranný sbor Č. Krumlov

19.  7. 2018            Přespávačka v KoCeRu

24.  7. 2018            Exkurze Grafitový důl

26.  7. 2018            Výlet do Sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou

31.  7. 2018            Regionální muzeum Český Krumlov

2.  8. 2018              Pátrání po klášterních záhadách

6-10.8.2018            Výchovně rekreační pobyt Zátoň

14.  8. 2018            Dům přírody v Třeboni

16.  8. 2018            Výlet do Nové Pece a Horní Plané

21.  8. 2018            Pohádková rezervace Hořice na Šumavě

23.  8. 2018            ZOO Jihlava

28.  8. 2018            Návštěva Sladovny v Písku

30.  8. 2018            Uzavření prázdninové etapové soutěže

25.  9. 2018            Beseda Drogy

27.  9. 2018            Beseda Alkohol

16.10. 2018            Beseda Gambling

18.10. 2018            Beseda Záškoláctví

 9.11. 2018             Nahrávání CD Romské pohádky

21.11. 2018            Charitativní akce „Pomáháme čtyřnohým kamarádům V.“

3.12. 2018              Mikulášská besídka v Kocírku

20.12. 2018            Vánoční odpoledne v klubovně ve Větřní

21.12. 2018            Psí Vánoce – předání finanční částky psímu útulku

22.12. 2018            Vernisáž výstavy Amaro Dživipen

22.12. 2018 –   6.  1. 2019  Výstava Amaro Dživipen

Realizované projekty v roce 2018:

 • Dotace pro poskytovatele sociálních služeb
 • Podpora terénních programů v Jihočeském kraji IV., terénní programy na území ORP Český Krumlov pro cílovou skupinu etnické menšiny
 • Cesta ke změně V.
 • Na barvách duhy
 • Rozdáváme radost a pomáháme
 • Amaro Dživipen
 • Moje cesta
 • V KoCeRu se nenudíme, leccos se tam naučíme
 • Hurá do KoCeRa
 • Hurá do Autoškoly
 • Změna je cesta
 • Nezabloudím v moři nudy
 • Cesta za duhou

Spolupracující organizace v roce 2018:

Městský úřad v Českém Krumlově, obec Větřní, Probační a mediační služba Český Krumlov, ICOS Český Krumlov o. p. s., DDM Český Krumlov, Pedagogicko – psychologická poradna Český Krumlov, ZŠ Kaplická v Českém Krumlově, OSPOD Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, Psí útulek v Českém Krumlově, Kláštery Český Krumlov, Cheiron Tábor

 

Domy s pečovatelskou službou SOVY o. p. s. 2018

Správní rada:      

 • Mgr. Bohumil Florián – předseda
 • Mgr. Ingrid Pechová
 • Mgr. Roman Kneifl
 • Stanislav Přívratský
 • Jan Sommer
 • Libuše Sekyrová

Dozorčí rada:      

 • Ing. Romana Šolcová – předsedkyně
 • Ing. Jarmila Hanáková
 • Marie Myslivcová

Ředitelka:

 • Mgr. Ivana Ambrusová

Společnost Domy s pečovatelskou službou byla založena Městem Český Krumlov v roce 1996 a od 1. 1. 1997 funguje jako samostatný právní subjekt, jehož cílem je vytvoření a provozování komplexního centra sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  Dne 1. 7. 2018 se společnost přejmenovala na Sociální služby SOVY (jako spojení adres Soud a Vyšehrad). Posláním společnosti je poskytování pomoci a kvalitních služeb seniorům a postiženým osobám.

Domy s pečovatelskou službou (DPS) poskytují sociální služby seniorům a zdravotně postiženým občanům nejen v Českém Krumlově, ale i občanům v rámci Jihočeského kraje. Sociální služby jsou poskytovány tak, aby co nejvíce vycházely z individuálních potřeb klientů, co nejefektivněji řešily jejich stávající situaci, podporovaly soběstačnost a posilovaly sociální začlenění umožňující setrvání v přirozeném prostředí. Kromě správy DPS, jehož součástí je pět budov zahrnujících 55 bytů, poskytuje společnost pečovatelskou službu, tísňovou službu, odlehčovací službu, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a Senior klub Rozvoj, který slouží ke kulturním a vzdělávacím aktivitám občanů. V průběhu roku 2018 se na provozu všech služeb podílelo 38 zaměstnanců v přímé nebo nepřímé péči. Uzavřeno bylo 15 dohod o provedení práce.

Domy s pečovatelskou službou jsou byty se zvláštním určením, představují pouze bytový fond využívaný seniory a zdravotně postiženými, nejedná se o službu podle platného zákona 108/2006 Sb., v platném znění. V červnu 2017 byl radou města schválen záměr reorganizace Domů s pečovatelskou službou Za Soudem 490 a Vyšehrad 260. Od 1.7.2017 byl zrušen nájemní vztah za nájemní byty Za Soudem.

Pečovatelská služba je poskytována klientům v DPS a klientům žijícím v Českém Krumlově a v obcích vzdálených do 15 km. V roce 2018 byly služby poskytovány v obcích Zlatá Koruna, Dolní Třebonín, Kájov, Přísečná, Chvalšiny a Srnín. Pečovatelská služba je určena seniorům, chronicky nemocným, osobám se zdravotním postižením a rodinám, jimž se narodily tři a více dětí. Pečovatelská služba se snaží o to, aby klient mohl co nejdéle setrvávat v domácím prostředí. Pomáhá mu s chodem domácnosti, s běžnými úkony osobní péče, s hygienou, zajištěním stravy, doprovodem k lékaři apod.

V roce 2018 byla poskytnuta pečovatelská služba 186 klientům, klientům byly rovněž rozvezeny obědy v počtu 24 220, celkem provedeno 25 453 úkonů.

Odlehčovací služba slouží těm, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a nemohou setrvat v domácím prostředí. Zároveň poskytuje odlehčení rodinám a pečujícím osobám. Služba je zajištěna nepřetržitě. Cílem služby je klienta co nejvíce aktivizovat, podporovat zlepšení kondice a jeho sebeobslužnost. To je úkolem odborného pracovníka, který je součástí rehabilitačního programu. Součástí odlehčovací služby je i stacionář pro osoby s mentálním a fyzickým postižením. Klienti jsou zde vedeni k rozvíjení praktických dovedností, sebeobslužnosti, komunikačních schopností a tvořivosti.

Pobytová odlehčovací služba je poskytována 24 hodin denně. V první polovině roku 2018 byla ukončena přestavba interiérů objektu bývalé DPS Za Soudem tak, aby plně vyhovovala potřebám odlehčovací služby. Kapacita pobytové odlehčovací služby byla zvýšena na celkem 25 lůžek ve čtrnácti pokojích s komplexní péčí. Každý pokoj byl vybaven kuchyňskou linkou a sociálním zařízením, klientům je k dispozici bezbariérové hygienické centrum a společenská místnost určená pro trávení volného času s rodinou a návštěvy. V roce 2018 bylo nově uzavřeno 96 smluv a provedeno 23 296 úkonů a poskytnuto 6 807 lůžkodnů a 14 816 hodin péče. Rehabilitační aktivizační program byl zabezpečen akreditovanou pracovnicí fyzioterapie a poskytnut v průměru 18 klientům v rozsahu 300 hod. ročně, u klientů pobytové služby byla rehabilitace poskytována dle potřeb a požadavků klientů.

Telekontaktní tísňová péče, což je automatický systém tísňového volání, je určena klientům, kteří jsou doma a potřebují rychlou pomoc (pád, zhoršení zdravotního stavu, ohrožení bezpečnosti). Tzv. tlačítko nebezpečí je napojeno na centrální dispečink. V případě nouze klient tlačítko zmáčkne a pracovníci mu pomoc poskytnou. Služba je poskytována 24 hodin.

V roce 2018 poskytována telekontaktní tísňová pro uživatele v lokalitách Český Krumlov, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Zlatá Koruna, Kájov, Větřní, České Budějovice, Písek, Prachatice, Vyšší Brod, Mříč, Chvalšiny, Holubov, Přídolí, Kájov, Bechyně. Celkem byla služba poskytována 68 klientům a bylo provedeno 520 úkonů „klient se nepohybuje“, 1 441 „nebezpečí“ a celkem 22 výjezdů v rámci pomoci v krizové situaci klienta.

Služby půjčovny kompenzačních pomůcek jsou určené osobám se zdravotními komplikacemi, které musí v důsledku nemoci dočasně nebo trvale kompenzační pomůcku používat. Klienti mají možnost se s pomůckou seznámit a vyzkoušet si ji v domácím prostředí a následně si ji nechat předepsat lékařem. Je možno si zapůjčit: polohovatelné lůžko, mechanický vozík, toaletní křeslo, chodítko kolové či pevné, berle, hole, antidekubitní matraci. V roce 2018 bylo obnoveno a doplněno vybavení půjčovny díky grantu Jihočeského kraje. V roce 2018 bylo se zájemci o vypůjčení kompenzačních pomůcek uzavřeno 55 smluv.

Senior klub se zaměřuje na volnočasové aktivity seniorů. Činnost Senior klubu je zajišťována na základě smlouvy o bezplatném užívání prostor a movitých věcí uzavřené mezi Městem Český Krumlov a DPS o.p.s. Vedení klubu zajišťují dvě pracovnice. V roce 2018 proběhly v Senior klubu různé společenské, kulturní a vzdělávací akce, v předvánočním období i na zdejším městském úřadě a v městské knihovně. Ve svých pravidelných zájmových kroužcích podporuje aktivní a tvořivou činnost účastníků. Na tvorbě a realizaci programů se podílí dobrovolníci z řad seniorů, ale i pracovně činných občanů a všichni vykonávají tyto služby bez finančních nároků.

I v roce 2018 byly pořádány každý druhý měsíc pro klienty a obyvatele DPS bohoslužby pod vedením faráře Církve Českobratrské z Českých Budějovic. Bohoslužeb se pravidelně účastnilo 3 až 5 osob.

Cvičení pro seniory probíhalo pravidelně každý čtvrtek probíhalo v prostorách klubovny DPS Vyšehrad. Hodinové cvičení pod vedením zkušené lektorky vždy zahrnovalo relaxační a meditační cvičení a cvičení zaměřená na celkovou koordinaci. Součástí setkání byla i edukační činnost: reakce na aktuální dění dotýkající se života seniorů (např. prevence v období zvýšené nemocnosti populace, prevence úrazů či zdravá výživa). Celkem bylo odcvičeno 46 hodin, s průměrnou účastí 6 klientů.

Od dubna do prosince 2018 opět probíhal vzdělávací program „Akademie 3. věku" pod názvem „Historie" a na podzim program „Ženy ženám" s praktickými ukázkami rukodělných aktivit. Součástí jednotlivých setkání byla návštěva zámeckých zahrad, regionálního muzea Český Krumlov, města Telč a na pozvání senátora Tomáše Jirsy návštěva Valdštejnského paláce – budovy Senátu PČR. Na uvedenou aktivitu byly získány finanční prostředky z grantu Komunitního plánování. Vzdělávací aktivita byla ukončena v prosinci v Prokyšově sále krumlovské Prelatury, absolventi při slavnostním ukončení převzali z rukou místostarosty města Český Krumlov osvědčení. Program byl realizován ve spolupráci s Gymnáziem Český Krumlov a díky finanční podpoře města Český Krumlov. Celkem se zúčastnilo 65 seniorů.

Ve spolupráci s českou asociací pečovatelské služby se SOVY o. p. s. podílela na organizaci konference „Edukace neformálních pečujících prostřednictvím pečovatelských služeb“, která se uskutečnila dne 12. června 2018 a zúčastnili se jí poskytovatelé sociálních služeb a zástupci státních i nestátních organizací, jichž se dotýká problematika neformálních pečujících.

V lednu 2018 proběhl v DPS rovněž víkendový kurz kreslení pomocí pravé mozkové hemisféry pod vedením Mgr. Lenky Kalové. Kurzu se zúčastnili uživatelé služeb, ale rovněž i někteří zaměstnanci DPS a ostatní zájemci a setkání proběhlo ve velmi přátelské a kreativní atmosféře.

Studentům středních, vyšších a vysokých škol bylo v rámci studijního plánu a uzavřené smlouvy umožněno vykonávat praxi v zařízení společnosti. Ve spolupráci s osvědčenými rekvalifikačními agenturami a Úřadem práce byla uskutečňována praktická výuka, která byla k dispozici několika studentům rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách, Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště v Českém Krumlově a zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže

Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov v roce 2018 spolu s místními skupinami působícími v našem okrese (MS Český Krumlov, Brloh, Frymburk, Hořice na Šumavě, Horní Planá, Zlatá Koruna a Junioři Č. K.) již tradičně nabízel zajištění zdravotnického dozoru při různých sportovních, společenských a kulturních akcích. Zaměřuje se také na pořádání školení v první a předlékařské pomoci pro zaměstnance firem, za zvýhodněnou cenu pro neziskové organizace a školy a v neposlední řadě i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Nabídka kurzů je od základních znalostí první pomoci až po akreditované kurzy pro zdravotníky letních táborů, lyžařských kurzů a ostatních zotavovacích akcí. V případě přednášek pro školy je vždy obsah přizpůsoben pro děti různého věku.

16. května 2018 byla uspořádána tradiční soutěž mladých zdravotníků v Městském parku a SZŠ Český Krumlov. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 7 pětičlenných družstev v I. kategorii (děti do 5. třídy ZŠ) a 9 družstev ve II. kategorii (děti od 6. až 9.třídy ZŠ). Soutěž tedy absolvovalo jakož i úspěšně dokončilo 80 dětí.

Okresní školicí středisko opět pořádalo o letních prázdninách pobytový tábor pro děti. Díky velkému zájmu o místa na táboře proběhly v letošním roce turnusy dva, oba se konaly v srpnu. jeden proběhl v tábořišti na Olšině a druhý v Hořicích na Šumavě. V červenci 2018 proběhly dva turnusy pobytových táborů, které byly konané přímo v Českém Krumlově. Na programu pobytového tábora byla komentovaná prohlídka města, Křížové Hory, Grafitového dolu a městského útulku s venčením pejsků, výtvarné tvoření v Prokešově zahradě, návštěva Klášterů, koupání na rybníce na Horní Bráně, výuka první pomoci a cvičení s fyzioterapeutkou. Obdobný městský tábor proběhl také o jarních prázdninách v březnu 2018.

Hlavním úkolem Ošacovacího střediska je zajištění ošacení, obuvi a bytového textilu sociálně slabším občanům na základě doporučení vydaného Městským úřadem – Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Pro tyto občany je poskytnuté zboží zdarma. Je zde ale i možnost velmi levně zakoupit použité oblečení. Spolek také uvítá, pokud se občané rozhodnou věnovat jakékoliv čisté a nepoškozené oblečení, bytový textil apod. Ošacovací středisko je otevřeno vždy od pondělí do pátku a dále středisko nabízí i materiální pomoc spočívající v zapůjčení vysoušečů vlhkosti za cenu 1 000,- Kč/měsíc bez kauce, a zapůjčení mechanických invalidních vozíků pro dospělé i děti za 6,- Kč/den.          

V únoru 2018 otevřel Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov pobočku Ošacovacího střediska ve Větřní, na adrese Rožmberská 46, v 1. patře budovy. Středisko ve Větřní je otevřeno v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin. Jeho hlavním úkolem je zajištění ošacení, obuvi a bytového textilu sociálně slabším občanům. Pro tyto občany poskytujeme ošacení bezplatně. Středisko ale slouží nejenom lidem v hmotné nouzi, ale také těm, kdo dávají přednost levnému nákupu použitého zboží. V rámci Českého Krumlova jsou proto umístěné zatím tři bílé kontejnery určené na použité textilní zboží, a to na parkovišti před budovou Ošacovacího střediska U Poráků a další dva kontejnery na sídlišti Vyšný 48 před sídlem OS ČČK. Šatstvem z těchto kontejnerů jsou zásobována výhradně Ošacovací střediska.

 

Mezinárodní lékařská konference v Č. Krumlově

Paventia z. s. pořádala 6. dubna 2018 v Českém Krumlově mezinárodní lékařskou konferenci, tematicky zaměřenou na prehepatální portální hypertenzi a speciální metodu MESO-REX-BYPASS, která v současnosti není v ČR dostupná. Nicméně pracoviště ISMETT v Palermu, potažmo prof. Jean Claude H. De Ville De Goyet, má s touto operací dlouholeté zkušenosti, které se počítají na desítky let. V listopadu 2017 v Palermu v nemocnici ISMETT úspěšně operoval prvního českého (českokrumlovského) pacienta s touto diagnózou. Šestiletou dívku, u které byla rozvinutá portální hypertense spolu s výskytem dalších přidružených komplikací. Nyní je její stav stabilní.  Je nutné si uvědomit, že tzv. paliativní léčba nezlepšuje kvalitu života, která je onemocněním závažně ovlivněna, přičemž tzv. kauzální léčba Meso-Rex Bypass navrátí dítě do plného zdraví a tím je zachována i kvalita života. Dětí s touto diagnózou je v ČR mnoho, přičemž jsou jejich rodiče odkázáni na řešení následných komplikací a neřeší se primární příčina.

Po provedené operaci v Palermu byla s vedením nemocnice ISMETT a hlavním lékařem domluvena budoucí spolupráce s Českou republikou, kdy by měly i další děti z ČR s touto diagnózou šanci na uzdravení či zlepšení jejich dosavadního života. Cílem mezinárodní lékařské konference je seznámit české lékaře, a zejména pak posudkové lékaře ze zdravotních pojišťoven, s touto metodou a možnostmi širší spolupráce s pracovištěm ISMETT, případně se zavedením metody MESO-REX BYPASS do kauzální léčby v České republice.  Nejdůležitějším výstupem z konference je počátek dlouhodobější spolupráce českých lékařů s prof. De Ville v otázkách této diagnózy a její kauzální léčby, dále opakování stejné konference v Praze a Palermu.

 

Odlehčovací služba, tzv. Domovinka

Odlehčovací služba je pobytovou sociální službou, kde je možné dočasně poskytnout 24hodinovou péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, přičemž cílem služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Tato služba je velkou pomocí pro rodiny pečující o své příbuzné nebo i pro případ, že osoba se sníženou soběstačností nemá rodinu a je potřeba dočasně, než bude volná kapacita v jiném vhodném zařízení, tuto péči zajistit. Město Český Krumlov zareagovalo na zvýšenou potřebu občanů na odlehčovací sociální služby, a to obzvláště poté, co došlo k přestěhování detašovaného pracoviště Domova pro seniory s kapacitou 28 míst do Kaplice. Odlehčovací služba fungovala již od roku 2005 o kapacitě tří lůžek, a to při Domech s pečovatelskou službou na Vyšehradě čp. 260. Následně postupně docházelo k navýšení kapacity až na 16 registrovaných lůžek. Aby mohla být kapacita odlehčovací služby ještě navýšena, bylo využito toho, že se postupně byty zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou Za Soudem uvolnily a tato služba byla do těchto prostor přemístěna.

Dosáhlo se tedy toho, že je nyní poskytována pod jednou střechou včetně tísňové služby a tím došlo i ke zvýšení kvality a komfortu klientů.  Současná kapacita je 25 lůžek. Tento objekt byl zbudován již v roce 1995 a 23 roků nebyl proveden žádný zásah do zmodernizování interiérů a vnitřních prostor. Přistoupilo se tedy k tomu, že v prostorách Za Soudem došlo jen k nejnutnějším úpravám interiéru, aby uspořádáním vyhovoval potřebám odlehčovací služby. V současnosti zůstalo na Vyšehradě zázemí pro terénní pečovatelskou službu, vedení společnosti a technické zázemí Domů s pečovatelskou službou. Rovněž jsou zde byty zvláštního určení, což jsou klasické nájemní byty právě pro občany, kteří potřebují péči jen v menším rozsahu a dle svých potřeb si nasmlouvají konkrétní terénní pečovatelské služby. Z důvodů těchto změn pak došlo i ke změně názvu, a to na Sociální služby SOVY o.p.s. Tento název vznikl spojením počátečních písmen SO (název objektu DPS Za Soudem) a VY (název objektu DPS Vyšehrad). Důvodem bylo také to, že na adrese Za Soudem budou poskytovány již jen služby odlehčovací a tísňové a na adrese Vyšehradská pak budou jen byty zvláštního určení a zázemí terénní pečovatelské služby.

 

Veřejná sbírka po následcích požáru

Pomoci majitelce domu, který v květnu zachvátil rozsáhlý požár, se rozhodlo mnoho krumlovských sousedů i dalších lidí z jiných měst. Do veřejné sbírky, kterou pořádalo město Český Krumlov, přispěli téměř tři sta čtyřiceti tisíci korunami. Dům se nachází v historickém centru a je chráněnou kulturní památkou, vybrané peníze tak majitelka použije na restaurátorské práce.

Lhostejný nebyl osud majitelky domu řadě lidí, kteří se zapojili do veřejné sbírky, jež pomůže zmírnit následky po zničujícím požáru, který dům zasáhl na začátku května. Město Český Krumlov na konto zaslalo padesát tisíc korun a celkem se ve veřejné sbírce vybralo 339 638 korun. „Chtěla bych všem moc poděkovat. Do sbírky přispěli nejen Krumlováci, známí a sousedé, ale i lidé, které vůbec neznám, čehož si také nesmírně vážím,“ uvedla paní Hana Š. Dům v městské památkové rezervaci je kulturní památkou I. stupně, peníze tak půjdou na opravu cenných historických částí, např. stropů. „Z vybraných peněz zaplatíme restaurátorské práce, a pokud by ještě něco zbylo, tak je použijeme na zařízení bytu, ze kterého nám také nic nezůstalo,“ dodává paní Hana Š.

Předběžně byla škoda na majetku vyčíslena na sedm milionů korun. Majitelce pomohou nejen vybrané finance, ale řada dobrovolníků se zapojila do vyklízecích prací, restaurace pro ně poskytovaly jídlo, lidé přinášeli čisticí prostředky a další materiální pomoc. Město zajistilo kontejnery, úklidové nástroje a prostory pro uskladnění věcí, které nepohltily plameny. „Děkuji všem, kteří ukázali, že mají srdce na pravém místě. Právě takové neštěstí prokázalo, že se umíme v těžkých chvílích semknout a navzájem si nezištně pomoci,“ uvedl starosta Dalibor Carda. V současné době je dům provizorně zastřešen, pokračují vyklízecí práce a paní Hana Š. pomalu připravuje obnovu svého domova. Doufá, že se domů bude moci vrátit na jaře příštího roku.                 

 

Nové akce v městské knihovně

Městská knihovna převzala od dubna roku 2018 celý areál Prelatury včetně Prokyšova sálu a přilehlých historických prostor. Snahou je vedle tradičních kvalitních služeb knihovny být i kulturním centrem města s atraktivní nabídkou pro občany, a tak od dubna do začátku srpna proběhlo v sálech Prelatury již 34 akcí s návštěvou 1 500 účastníků. Vedle sálů Prelatury knihovna nově provozuje i učebnu pro vzdělávací akce. Zatím se zde konala série šesti kurzů tvůrčího psaní pro mládež, tři kurzy trénování paměti pro seniory či týdenní příměstský tábor pro děti s názvem „Prázdninová knihovna“. Od 17. září 2018 začala nová série vzdělávacích kurzů pro maminky vracející se z mateřské dovolené pod názvem „V práci jako doma“. V kurzu dochází k vytvoření virtuální firmy, kde si účastníci vyzkoušejí práci nanečisto v kancelářských programech, komunikační a prezentační dovednosti, workshopy, spolupráci s psychologem a mnohé další. Tento kurz, na němž bylo zajištěno během výuky i hlídání dětí, pořádá českokrumlovská knihovna ve spolupráci s Attavena, o. p. s., z Českých Budějovic. Senioři v říjnu absolvovali rozšířený pětidílný kurz trénování paměti a během příštího roku je v plánu zahájení virtuální univerzity třetího věku.

 

Podzimní kurzy pro rodiče v RC Krumlík

I v roce 2018 probíhaly v Rodinném centru Krumlík oblíbené kurzy pro rodiče. Už na konci září to byl úspěšný kurz Spokojená máma s lektorkou Zuzanou Dvořákovou. Kurz je vhodný především pro maminky na mateřské dovolené, které chtějí rozvíjet svou osobnost a naučit se, jak zvládat péči o rodinu a zároveň stíhat věnovat se i sobě a svým zájmům. Největším podzimním lákadlem byl kurz Výchova bez poražených s psycholožkou Janou Kouřilovou. Kurz je určen především pro ty rodiče, kteří chtějí své dítě brát jako partnera, komunikovat s ním bez povyšování a naučit se řešit problémy bez zbytečného křiku a trestů. Celý školní rok opět probíhala i Cvičeníčka pro rodiče s dětmi s fyzioterapeutkou Terezou Sučíkovou a řada dalších kurzů a akcí. Kurzy probíhají s podporou MPSV ČR.

 

Městský úřad pořídil defibrilátor

Českokrumlovský městský úřad je místem, kde neustále proudí množství lidí, a protože k náhlé srdeční zástavě může dojít kdykoli a kdekoli, zakoupil v říjnu 2018 do vybavení automatizovaný externí defibrilátor (AED), který tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. S výběrem defibrilátoru pomohli pracovníci Českého červeného kříže, kteří na městský úřad doporučili pořídit přístroj Schiller FRED PA-1. Školením k použití defibrilátoru provázel zaměstnance úřadu lektor Pavel Fošum z Českého červeného kříže.

Defibrilátor je nyní k dispozici na podatelně v přízemí městského úřadu a v brzké době bude také zaregistrován do mobilní aplikace Záchranka, která nabízí ucelenou databázi všech veřejně dostupných defibrilátorů v České republice. Aplikace využívá i Zdravotnická záchranná služba (ZZS). Tato platforma umožňuje vyhledávat nejbližší dostupný AED a dále rozšiřovat jejich databázi. V případě pozorovaného kolapsu postiženého je operátor ZZS na základě znalosti polohy pacienta schopen zajistit rychlou dostupnost přístroje AED. AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou nápovědou. Defibrilátory disponují v Krumlově nejen sportoviště, ale koupi plánuje např. i městské divadlo. 

 

Uvažovaná hospicová péče v Českém Krumlově

Město Český Krumlov 27. listopadu uspořádalo pro veřejnost besedu o hospicové péči. Přednášku vedl a o své zkušenosti se podělil ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích Robert Huneš. Hlavním tématem bylo, zda a za jakých podmínek lze provozovat domácí hospic, a kdo by se do projektu jeho vzniku v Českém Krumlově zapojil z řad profesionálů i dobrovolníků. Hospic není poslední štací, ale spíše poslední šancí. Přetrvává řada mýlek a mýtů, čím hospic opravdu je. Není ani nemocnicí, ani luxusní LDN, ani sanatoriem, ani domovem seniorů. Kde ostatní medicína končí, tam hospice teprve začínají. Přestože hospice nedokážou pacienty uzdravit, jsou místem, kde lidé mohou nalézt ztracenou naději.

 

Vánoční prodej výrobků seniorů

Ve středu 12. prosince 2018 na vánoční proběhl ve vestibulu městského úřadu prodej výrobků seniorů ze Senior klubu Vyšehrad. Zájemci zde mohli nakoupit hezké vánoční dárky a současně též podpořit činnost klubu. Výtěžek bude použit na nákup materiálů pro další tvorbu seniorů.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: