aktualizováno 12. 7. 2012

Zahájení prací na lávce u mostu Na Plášti pozdrží zvýšený průtok Vltavy

aktualizováno 07.03.2012

V období od 5. přibližně do 26. března bude upouštět státní podnik Povodí Vltavy vodní nádrž Lipno II. Vlivem vysokého průtoku vody ve Vltavě není možné zahájit práce na rekonstrukci lávky přes Vltavu v termínu dle upraveného harmonogramu. Současný průtok činí 40 m3/s. Ten mírně omezil také práce na jezu Jelení lávka. Po provedení příslušných podpůrných opatření, jako například maximální využití kapacity mlýnského stavidla či narušení konstrukce jezu, však práce na této stavbě budou nadále pokračovat.

Rekonstrukce lávky u mostu Na Plášti bude moci být zahájena při příznivějším stavu vody (lze předpokládat období přelomu měsíce března a dubna). Zástupci společnosti SDS Exmost, s. r. o. (zhotovitel rekonstrukce) konzultují v současné době se státním podnikem Povodí Vltavy možný vývoj průtokové situace a jednají o technických řešeních, jež by umožnily zahájení a další průběh prací. Všechny pracovní postupy zamýšlené v korytě řeky musejí být státním podnikem Povodí Vltavy odsouhlaseny. Přesný termín zahájení rekonstrukce není v tuto chvíli znám. Stejně tak nelze určit, jakým způsobem ovlivní současná situace dosud plánovaný harmonogram prací na rekonstrukci. Město Český Krumlov (investor rekonstrukce) bude veřejnost o dalším vývoji informovat.

Práce v rámci I. etapy rekonstrukce jezu na řece Vltavě v Českém Krumlově, jejímž investorem je státní podnik Povodí Vltavy, probíhají podle schváleného harmonogramu. Od 13. února se začala bourat kamenná opěra jezu a bylo vybudováno zařízení staveniště. V současné době se odváží suť z opěr a zpevňuje se násyp. Dále probíhají přípravy na vybudování jímky potřebné pro výstavbu propusti. Průchod pod mostem Na Plášti je s omezením umožněn. Uzavřena je částečně pouze panelová cesta podél toku Polečnice. Chodci mohou využít trasu přes parkoviště v Jelení zahradě. Od 5. března 2012 po dobu asi 3 týdnů upouští státní podnik Povodí Vltavy vodní nádrž Lipno II. Průtok vody v místě jezu tak dosahuje až 40 m3/s. Díky provedeným opatřením a současnému vývoji (počasí bez vydatnějších dešťů) práce na této stavbě pokračují bez výraznějšího omezení. První etapa prací na rekonstrukci jezu na řece Vltavě potrvá asi do konce června 2012. Po dokončení této etapy bude s určitými omezeními pro vodáky sjízdná nově vybudovaná propusť při levém břehu řeky.

Rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici byla zahájena v prosinci 2011. V současné době je v místě lávky osazeno provizorní přemostění, jež umožňuje přístup na Ostrov. Při odstraňování staré konstrukce lávky však byly zjištěny závažné nedostatky ve stavu obou mostních opěr. Ukázalo se jako nezbytné provést v průběhu rekonstrukce dodatečné práce na zabezpečení spodní stavby lávky. Ty však musí být nejprve schváleny poskytovatelem dotace, tj. ROP NUTS II Jihozápad. V souvislosti s uvedenou opravou mostních opěr bude přibližně na 3 týdny provizorní lávka u mlýna v Široké ulici zcela uzavřena, a to jak pro dopravu, tak pro pěší. Náhradní trasa povede ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes lávku pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak. Přesný termín uzavírky je zatím v jednání. Nová lávka přes náhon u mlýna v Široké ulici má být osazena přibližně koncem jara tohoto roku.

Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak, aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce jezu na řece Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti naleznete na www.ckrumlov.cz/vltava nebo www.ckrumlov.cz/lavky.

Na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů na základě podané žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov je spolufinancován Evropskou unií.


Regionální operační program Jihozápad - logo ROP


Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Další informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: