aktualizováno 27. 7. 2023

Kronika města Český Krumlov 2018

Z aktivit městského úřadu a samosprávy města Český Krumlov v roce 2018

Cvičení krizového řízení

Opatřit pitnou vodu pro obyvatele, zabezpečit zdravotní služby a zajistit veřejný pořádek a bezpečnost ve městě – to jsou jedna z hlavních opatření pro fungování města při výpadku elektrického proudu, který na konci roku nacvičoval Krizový štáb města Český Krumlov. Scénář cvičení Blackout 2017, které probíhalo v celém Jihočeském kraji 4. a 5. prosince, řešil krizovou situaci při vichřici, následkem níž by zůstalo bez elektrické energie deset okresních měst. Na základě simulovaného vyhlášení stavu nebezpečí zasedal na Městském úřadě v Českém Krumlově krizový štáb, jehož úkolem bylo zajistit nouzové životní potřeby pro obyvatele. Krizový štáb cvičil komunikaci mezi orgány krizového řízení, složkami integrovaného záchranného systému a dalšími subjekty podílejícími se na řešení krizových situací. „Ve spolupráci se společností ČEVAK byla zřízena tři nouzová odběrná místa s pitnou vodou, kde vodojemy disponují dostatečnou kapacitou vody z místních pramenišť. Zároveň byly k distribuci pitné vody po městě použity cisterny vyžádané z Krizového štábu Jihočeského kraje. Dalším úkolem bylo zabezpečit nepohyblivé seniory v Domech s pečovatelskou službou, kterým krizový štáb zajišťoval náhradní zdroj el. energie, dodávky pitné vody a další vybavení,“ uvedl příklady možných situací starosta Dalibor Carda, který rovněž zastává funkci předsedy krizového štábu. Cílem cvičení bylo prověřit připravenost orgánů krizového řízení na řešení krizových situací. Krizový štáb procvičil spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu je schopen zajistit základní životní potřeby pro obyvatele a fungování města. „Na základě cvičení jsme prověřili, že postupy a opatření fungují dobře a jsme schopni je zvládnout překvapivě lehce. Nicméně nepopírám, že výpadek el. energie by byl pro všechny velkým problémem a na mnoho věcí musíme do budoucna reagovat a konkrétněji se připravit,“ shrnul cvičení starosta. Do roku 2018 budou všechny složky důkladně připraveny na případné krizové situace.

 

Město otevřelo dotační programy pro rok 2018

Město Český Krumlov podporuje každoročně ze svého rozpočtu formou dotačních programů aktivity, které obohacují a rozvíjejí život města, jeho obyvatel i návštěvníků. Poskytované dotace vyjadřují priority pro další rozvoj a zlepšení kvality života ve městě. Finance z rozpočtu plynou na program podpory kultury, zahraniční spolupráce, na podporu sportu, volnočasových aktivit dětí a mládeže, sociálních služeb a na podporu studentů z nízkopříjmových rodin. Příjem žádostí o dotace je zahájen u většiny programů 1. února a uzavřen 15. února 2018. Další termíny uzávěrek příjmu žádostí, formuláře žádostí a bližší informace byly k dispozici na webových stránkách města.

 

Bezplatná insolvenční poradna

I v roce 2018 pokračovala v Českém Krumlově ve svém působení Bezplatná insolvenční poradna, která vznikla na základě společného sociálně právního projektu, jehož partnery jsou vedle Jihočeského kraje a jeho krajského úřadu i Krajský soud v Českých Budějovicích, Regionální středisko České advokátní komory pro jižní Čechy, Spolek insolvenčních správců České Budějovice a pobočka Probační a mediační služby pro Jihočeský soudní kraj. Bezplatná insolvenční poradna začala od května 2017 působit také na Městském úřadě v Českém Krumlově. Cílem tohoto projektu je ochrana dlužníků před nedůvěryhodnými subjekty nabízejícími nekvalifikované a předražené služby v této komplikované oblasti života společnosti. Využít služby této insolvenční poradny může bezplatně každý občan z Českokrumlovska, který se dostal do tíživé situace z důvodu dluhů. Může přijít bez objednání nebo se případně objednat na daný termín. Poradenství je poskytováno přímo v budově městského úřadu.

 

Vlajka pro Tibet

Rada města souhlasila s vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice náměstí Svornosti ve dnech 9. až 12. března 2018. Město Český Krumlov od roku 2006 pravidelně podporuje tuto kampaň a vyvěšuje tibetskou vlajku jako vyjádření solidarity s utlačovaným tibetským lidem.

 

Účast na projektu Organizace měst světového dědictví

Gymnazisté se zapojí do mezinárodního projektu, který vzdělává mládež o světovém dědictví. Rada města schválila účast města Český Krumlov na projektu Organizace měst světového dědictví (OWHC) "The Mirror of our History is in the World Heritage Cities", jeho cílem je seznámit mladou generaci s podstatou světového dědictví a jeho ochranou a zachováním. Projekt posiluje členské vazby měst, ale také škol, které se budou účastnit, zvýší povědomí mládeže o světovém dědictví a umožní jim další rozvoj anglického jazyka. Projektu se účastnili za město Český Krumlov čtyři žáci (do 13 let věku) Gymnázia Český Krumlov společně s jedním pedagogem a koordinátorem. Setkání v roce 2018 proběhlo v Banské Štiavnici. Projekt finančně podporuje Organizace měst světového dědictví.

 

Úvěr na tři velké investiční akce

Město si vezme úvěr na tři velké investiční akce, rada města schválila výzvu k podání nabídky na zakázku dlouhodobého úvěru města Český Krumlov do výše 40 000 000,- Kč. Úvěrem bude financováno zateplení budovy městského úřadu, revitalizace hřbitova a opláštění zimního stadionu.

 

Reprezentační ples města – IV. ročník

Nevidí se často, aby po zaznění prvních tónů orchestru byl v mžiku plný parket tanečníků. Právě tím se může pochlubit reprezentační ples města Český Krumlov, jehož čtvrtý ročník se uskutečnil na konci ledna. Klasické melodie střídaly popové hity a na rockovou vlnu hosty plesu naladil zpěvák Kamil Střihavka.

Neotřelým a vtipným způsobem sobě vlastním provedla večerem oblíbená česká herečka a moderátorka Simona Babčáková. Návštěvníci plesu si odnášeli z plesu rovněž vzpomínku v podobě originální fotografie z produkce Musea Fotoateliér Seidel a současně tak přispěli na dobrou věc. Výtěžek z prodeje fotografií ve výši 14 295,- Kč byl věnován Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.

 

Cena města Český Krumlov za rok 2017

Zastupitelé letos rozhodli o udělení šesti Cen města Český Krumlov za rok 2017. Ocenění za dlouholetou záslužnou činnost pro město obdrží dlouholetá členka Klubu českých turistů START Libuše Kuchtová, manželé Jaroslav a Marie Markovi za provozování koloniálu Na Růžku, Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov za pořádání stejnojmenného festivalu, který je významným přínosem pro kulturní a společenský život ve městě, a folklórní soubor Jitřenka, který uchovává folklórní tradice českokrumlovského regionu. In memoriam bude cena udělena Janu Cehákovi za jeho celoživotní práci na Katastrálním úřadu v Českém Krumlově a Evě Filausové za dlouholetou činnost v oboru fotografie a působení v souboru historických tanců Fioretto, jehož byla zakládající členkou. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo ve čtvrtek 7. června 2018 tradičně v českokrumlovské Synagoze. V programu vystoupily soubory Jitřenka a Fioretto a další hudební doprovod. Tento výjimečný večer byl také věnován pracovníkům v pomáhajících profesích na Českokrumlovsku, kterým město Český Krumlov poděkovalo za jejich obětavou a neúnavnou práci a péči o potřebné.

 

Zpráva o plnění Programového prohlášení rady města za uplynulé volební období

S koncem volebního období 2014–2018 rekapitulovala českokrumlovská radnice dosavadní práci a úkoly, ke kterým se zavázala na začátku svého působení. Vedení města v říjnu vydalo Zprávu o plnění Programového prohlášení Rady města, ve které uvádí, jak a co se podařilo v jednotlivých oblastech uskutečnit. Dopravě, hospodaření, sportu, kultuře nebo sociální politice se věnuje Programové prohlášení Rady města Český Krumlov z dubna 2015. V celkem deseti oblastech radní stanovili priority, na které bylo třeba klást hlavní důraz a řešit je. Jak se jednotlivé cíle a body dařilo plnit předkládá Zpráva o plnění Programového prohlášení. 

 

Jedná se hlavně o vypracování nových koncepčních dokumentů, ve kterých je jasně formulováno další směřování města a řešení jeho největších problémů. Především jde o Strategický plán rozvoje města, jehož zpracování město pojalo zcela ojediněle – za účasti obyvatel, kteří jej svými návrhy pomohli vytvořit. Na něj vzápětí navázal Akční plán, do jehož tvorby byli také zapojeni aktivní Krumlováci. Dalšími důležitými dokumenty jsou Strategie cestovního ruchu, Komplexní dopravní koncepce, Studie pěší zóny a další materiály, např. analýza ke konceptu Chytrého města. Radnice se také ohlíží za hospodařením města, kdy se po celé volební období dařilo pracovat s vyrovnaným a stabilním rozpočtem. Za minulý rok dosáhlo běžné provozní hospodaření města historicky rekordního přebytku ve výši 58 milionů korun.

 

Zpráva se také zabývá největšími investicemi, které se v letech 2014 – 2018 ve městě uskutečnily. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřila revitalizace areálu klášterů, revitalizace Hornobránského rybníku, revitalizace Jižních teras, rekonstrukce komunikací vč. vodohospodářské infrastruktury v ul. Nové Domovy a Příkrá, ul. Pod Vyhlídkou, ul. Vyšehradská, ul. 5. května, v části Nové Dobrkovice – východ, rekonstrukce komunikace včetně parkoviště na Plešivci v ul. U Zelené ratolesti, vybudování točny autobusů v Novém Spolí a vybudování přechodů v ul. Chvalšinská. Město učinilo zásadní kroky i ke zlepšení dopravy ve městě. Hlavním opatřením na kritické silnici I/39 byla přestavba kruhové křižovatky u Porákova mostu na světelně řízenou, jež podstatně zrychlila průjezdnost aut a zvýšila bezpečnost chodců. Na základě výstupů dopravní koncepce a jejích doporučení město jednalo s Jihočeským krajem i Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ohledně přípravy opatřeních směřujících ke zlepšení přetížené dopravy od kruhové křižovatky v Domoradicích až ke křižovatce pod nemocnicí. Opatření se týkají přestavby obou zbývajících kruhových křižovatek na světelně řízené, rekonstrukce křižovatky pod nemocnicí, rozšíření silnice I/39 v ul. Pod Kamenem a rozšíření Porákova mostu o jeden jižní pruh.

V sociální oblasti město také nezahálelo, došlo k výraznému rozšíření a zkvalitnění velmi žádané a potřebné sociální služby pro obyvatele, kterou se podařilo zřídit z iniciativy Sociálních služeb SOVY. Jedná se o tzv. Domovinku, zařízení poskytující odlehčovací služby. V uplynulé době se také podařilo zřídit městskou ubytovnu s kapacitou 19 lůžek. S podporou sociálních pracovníků se zde daří řešit problémy osob, které se dostaly přechodně do obtížné životní situace.

Co se týče životního prostředí, tak město bylo úspěšné i v problematice Energobloku, kdy soustavným několikaletým tlakem na plnění původních parametrů projektu přispělo k odstranění nejzávažnějších negativních dopadů provozu Energobloku. Městu se také podařilo získat dotaci více než 2 mil. Kč na pořízení nádob na třídění biologického odpadu a dalších složek komunálního odpadu. Systém sběru a svozu bioodpadu je aktuálně připraven ke spuštění. Podařila se také revitalizace rekreační zóny Hornobránského rybníka, jež nabízí koupání v čisté vodě i díky rekonstrukci přivaděče a vybudovanému vrtu, hrací prvky pro malé i větší děti, dvě hřiště pro míčové sporty a k tomu i potřebné zázemí (toalety, parkoviště). Celá Zpráva o plnění Programového prohlášení je k dispozici na webu.

 

Nová koaliční dohoda na další volební období

Zastupitelé města Český Krumlov zvolení v letošních komunálních volbách za KDU-ČSL, SPOLEČNĚ PRO KRUMLOV – Nezávislí a TOP 09, Sdružení nezávislých – Město pro všechny, Nezávislé a Zelené, ČSSD a Reálný Krumlov se dohodli na finální spolupráci a podepsali koaliční dohodu. Účelem koaliční dohody je stanovení kompetencí ve správě města na následující volební období a také určení závazků a shoda na základních programových tezích správy a rozvoje města. Tyto teze se stanou základem Programového prohlášení Rady města Český Krumlov, k jehož vypracování a zveřejnění se zavazují, a to nejpozději do 90 dnů od zvolení rady města.

„Budeme se soustředit na dokončení rozpracovaných projektů, na jejichž přípravě jsme pracovali řadu měsíců. Jde o dokončení opláštění zimního stadionu, rekonstrukci areálu hřbitova, vybudování terminálu zájezdových autobusů a mnoho dalších projektů. Samozřejmou prioritou jsou rekonstrukce vodovodů a kanalizací, veřejných osvětlení, komunikací ve městě,“ uvádí místostarosta Josef Hermann. Východiskem pro tvorbu programových priorit koalice jsou koncepční dokumenty, zejména pak Strategický plán rozvoje města, Komplexní dopravní koncepce a Strategie cestovního ruchu, které město nechalo zpracovat v minulém volební období. Do základních programových tezí patří dokončení nového územního plánu, který bude klást důraz na rozvojové plochy bydlení. Hlavní lokalitou připravovanou pro výstavbu se stane areál bývalých kasáren ve Vyšném. V investicích se město zaměří na dokončení rekonstrukce autobusového nádraží, resp. nádražní budovy. Dále chce vyřešit problém s vlastnictvím čistírny odpadních vod, tj. odkoupit čistírnu s obchvatným kanálem do majetku města, příp. vybudovat čistírnu novou. „Mezi větší investiční akce chceme zahrnout rekonstrukce Lazebnického a Benešova mostu, rekonstrukci městské knihovny v Prelatuře a objektu bývalé prádelny v Hradební ulici, revitalizace vybraných veřejných prostranství, modernizace a rozšiřování sítí dětských hřišť, volnočasových sportovních arén pro děti i dospělé,“ vyjmenovává z obsahu dohody starosta Dalibor Carda. Nově se chce koalice intenzivně zabývat revitalizací sportovního areálu na Chvalšinské ulici včetně modernizace plaveckého bazénu s venkovním koupáním. Radnice také podnikne kroky k přípravě výstavby víceúčelové všesportovní haly a bude pokračovat ve spolupráci s okolními obcemi a Jihočeským krajem na přípravě vybudování Povltavské cyklostezky. „Nadále budeme pokračovat ve snaze o co nejširší zapojování občanů do plánování a rozhodování o budoucnosti města. Zásadní koncepční materiály či projekty města budou vznikat za participace odborné i laické veřejnosti,“ uzavřel místostarosta Josef Hermann.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: