aktualizováno 30. 8. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Termín a místo konání voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kam mám jít volit?

Mapová aplikace Kam mám jít volit? napoví, kde najdete vaši volební místnost

Pokud jdete volit poprvé, přestěhovali jste nebo už si nepamatujete, kde se nachází Vaše volební místnost, podívejte se do aplikace krumlovského geoportálu "Kam mám jít volit?". Jedná se o jednoduchou mapovou službu, která umožní najít a zobrazit v mapě na území města Český Krumlov správnou volební místnost. Do vyhledávacího pole zadejte adresu Vašeho bydliště a mapa Vás navede až do vaší volební místnosti. Kliknutím na značku s číslem volební místnosti se zobrazí detaily místa včetně fotografie budovy. Koho máte volit, už Vám ale aplikace neporadí. K tomu třeba poslouží přehled jihočeských kandidátů podle místa jejich bydliště. Vyberte ze 127 obcí tu Vaší a třeba mezi kandidáty najdete svého souseda.

Hlasování

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči, hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.

Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Každý volič musí po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. V souvislosti s opatřeními k výskytu covid-19 budou volební místnosti vybaveny dezinfekcí pro voliče i okrskové komise. Ve volební místnosti musí mít dle nařízení Ministerstva zdravotnictví všichni přítomní respirátory, to platí pro komise i samotné voliče. Po příchodu do volební místnosti musí být dodržovány odstupy od členů komise i ostatních voličů.

Volič položí průkaz totožnosti na plochu stolu před člena komise a odstoupí (cca 2 metry), na moment sejme roušku z obličeje, aby mohla být ověřena jeho totožnost. Poté obdrží úřední obálku a odebere se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Zde vloží do obálky hlasovací lístek té strany, které dává svůj hlas a zakroužkováním pořadového čísla nejvýše 4 kandidátů vyznačí, kterému kandidátovi dává přednost. Voliči, který se neodebere do prostoru pro úpravu hlasů, nebude umožněno hlasovat.

Voličský průkaz 

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu je k dispozici ZDE.

Žádosti o vydání voličského průkazu zasílejte na adresu:

Městský úřad Český Krumlov
Odbor vnitřních věcí - evidence obyvatel
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

datovou zprávou do datové schránky městského úřadu: 64pbvxc

Takovéto podání musí být učiněno nejdéle do 01. 10. 2021!

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat i osobně, na oddělení evidence obyvatel městského úřadu (Kaplická 439, 1. patro, číslo dveří 107), a to pak nejdéle do 6. 10. 2021 do 16.00 hodin.

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Vláda České republiky schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce v 2021. V červenci 2021 byl tento zákon schválen i Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Prezident republiky jej podepsal 3. srpna 2021 a tento zákon bude následně vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Zákon umožní hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021 i osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres - v Českém Krumlově je to areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Domoradice 127. Hlasovací stanoviště se nachází v areálu, vlevo za bílou budovou vrátnice. . Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu 6. října od 8 do 17 hodin. 
  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka 7. října volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne 8. října do 18 hodin.
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do středy volebního týdne 6. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne 8. října od 8 hodin do soboty volebního týdne 9. října do 14 hodin. Telefonní číslo pro objednání speciální přenosné volební schránky je: 380 720 156. 

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské úřady 15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na Odbor vnitřních věcí - evidenci obyvatel, tel. 380 766 203.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: