aktualizováno 25. 3. 2024

Volby do Evropského parlamentu

Termín voleb je 7. a 8. června 2024.

Vše, co jste chtěli vědět o volbách do Evropského parlamentu→

 

Ve volbách do Evropského parlamentu má právo volit také občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

Volič – cizinec – musí projevit vůli hlasovat na území České republiky, a to v místě svého trvalého nebo přechodného pobytu. Svou vůli projeví podáním žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to u úřadu v místě svého trvalého nebo přechodného pobytu.

Formulář: Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 2024 (.docx)

Upozornění!

  • Volič - cizinec, který v minulých volbách do Evropského parlamentu hlasoval ve městě Český Krumlov a je tedy u Městského úřadu Český Krumlov veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu z r. 2019, opakovanou žádost o zápis do seznamu voličů pro nadcházející volby podávat nemusí. Jeho zápis do seznamu voličů provede úřad automaticky.
  • Volič - cizinec, který je u Městského úřadu Český Krumlov veden v dodatku stálého seznamu voličů – hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí - žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 2024 podat musí. Úřad nemůže provést přenesení údajů automaticky.
  • Volič – cizinec, který ve volbách na území České republiky nikdy nehlasoval a chce v nadcházejících volbách hlasovat ve městě Český Krumlov, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 2024 (viz výše).

Žádost lze doručit poštou, zaslat do datové schránky úřadu či podat osobně, a to nejpozději do 28. 4. 2024 do 16.00 hodin.

Městský úřad Český Krumlov
Odbor vnitřních věcí – evidence obyvatel
Renata Pyšíková
Kaplická 439
381 01  ČESKÝ KRUMLOV
tel.: 380 766 203
datová schránka: 64pbvxc

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb – do 4. června 2024. Hlasovací lístky budou rovněž k dispozici ve dnech voleb ve volební místnosti.

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici samostatně – zaregistrované subjekty podávají jednu kandidátní listinu pro celou ČR. Volič si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič (zakroužkováním pořadového čísla) udělit nanejvýš dvěma kandidátům preferenční hlas.  Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Delegování členů do okrskových volebních komisí – informace Ministerstva vnitra

 

Formulář: Seznam delegovaných členů do OVK (.docx)

Nejzazší termín pro delegování členů do okrskové volební komise je 8. května 2024 do 16.00 hodin.

Bližší informace k delegování členů podá:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Renata Pyšíková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
E-mail: renata.pysikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 203

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu EU:

  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
  • který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu
  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let

Člena do okrskové volební komise může delegovat politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována.

Pokud takto není dosaženo potřebného počtu členů okrskových volebních komisí, jmenuje na neobsazená místa další členy starosta města.

Zájemci mohou kontaktovat:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Renata Pyšíková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
E-mail: renata.pysikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 203

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

První zasedání OVK se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2024.

Místo konání: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, velká zasedací místnost ve 3. patře.

Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se zveřejňuje na úřední desce a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

 

Povinné školení pro členy OVK (zapisovatel, předseda, místopředseda) k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2024.

Místo konání: Kino Luna, Serpentina č. 134, Český Krumlov.

Informace pro okrskové volební komise: 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Renata Pyšíková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
E-mail: renata.pysikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 203

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Voličské průkazy vydávají i zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštním seznamu voličů.

Pozor! 

  • Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.
  • Chcete voličský průkaz a máte datovou schránku? Požádejte o něj přes národní Portál občana.

Formulář: Žádost o vydání voličského průkazu (.docx)

Voličský průkaz si vyřídíte v úředních hodinách na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů (hala přízemí). Pro vyřízení žádosti je nutné vyzvednout lístek s pořadovým číslem u hlavního vchodu do budovy. Termín návštěvy si můžete rezervovat pomocí rezervačního systému.

Informace k voličským průkazům:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Eva Hrušková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: eva.hruskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Městský úřad Český Krumlov zanese do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu osoby, které si přejí hlasovat v zařízeních poskytujících zdravotnické či sociální služby na území města Český Krumlov. Žádosti o zápis na seznam voličů se podávají prostřednictvím konkrétního zařízení, a to do soboty 18. 5. 2024 do 16.00 hodin.

Informace ke hlasování ve zdravotnickém a obdobném zařízení:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Anna Čermáková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: anna.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Informace k hlasování do přenosné volební schránky: 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Renata Pyšíková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
E-mail: renata.pysikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 203

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Pokud jdete volit poprvé, přestěhovali jste se, nebo už nevíte, kde je vaše volební místnost, podívejte se do aplikace krumlovského geoportálu "Kam mám jít volit?". Jedná se o jednoduchou mapovou službu, která umožní najít a zobrazit v mapě na území města Český Krumlov správnou volební místnost. Do vyhledávacího pole můžete zadat část adresy bydliště a aplikace vás navede až do vaší městské části a ulice. Po kliknutí na místo bydliště Vás aplikace navede do příslušné volební místnosti. Kliknutím na značku s číslem volební místnosti se zobrazí detaily vaší volební místnosti včetně adresy, fotografie budovy a kontaktu do volební místnosti.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Vendula Roučová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vendula.roucova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 200
Anna Čermáková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: anna.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Eva Hrušková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: eva.hruskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Renata Pyšíková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
E-mail: renata.pysikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 203

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: