aktualizováno 12. 5. 2021

Veřejné projednání návrhu Územní studie krajiny Jihočeského kraje

Jihočeský kraj pořizuje Územní studii krajiny, která řeší celé správní území Jihočeského kraje. Veřejné projednání návrhu územní studie se bude konat 26. 5. 2021 od 17.00 hod. formou on-line videokonference v prostředí TEAMS.

Kompletní dokumentace návrhu je zveřejněna od 10. 5. 2021 do 3. 6. 2021 na webových stránkách Geoportálu Jihočeského kraje: https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/uzemnistudie/uzemni-studie-krajiny

Video prezentace návrhu studie s podrobným komentářem zpracovatele a pořizovatele je též přístupná na odkaze uvedeném výše. Video je členěno do několika tematických celků, které lze samostatně přehrát. Jedná se o následující vybrané úseky:

0. ÚVOD

1. ČÁST POŘIZOVÁNÍ

2. ČÁST ANALYTICKÁ

3. ČÁST NÁVRHOVÁ

4. ČÁST IMPLEMENTACE

Tato podrobná prezentace nebude již součástí veřejného projednání, a proto se zájemcům doporučuje se s dokumentací seznámit prostřednictvím tohoto videa před účastí na veřejném projednání.

Nejpozději do 7 dnů ode dne projednání návrhu studie může každý uplatnit písemné připomínky na adresu Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Připomínky lze uplatnit také formou on-line formuláře, který naleznete opět na stránkách Geoportálu Jihočeského kraje – Územní studie krajiny (viz odkaz výše).

Územní studie je pořizována Krajským úřadem Jihočeského kraje z důvodu potřeby vytvoření územně plánovacího podkladu, ze kterého bude mimo jiné možno vycházet při přepracování příslušné kapitoly Zásad územního rozvoje Jčk, která v současné době neodpovídá požadavkům kladeným na její obsah Evropskou úmluvou o krajině. Účelem je vytvoření komplexního dokumentu, jehož část bude zaměřena na stanovení základních zásad pro využívání krajiny v měřítku nadmístních souvislostí, respektive v podrobnosti odpovídající řešení Zásad územního rozvoje Jčk, ale současně bude podkladem např. pro doplnění územně analytických podkladů kraje nebo jako podklad pro rozhodování orgánů ochrany přírody a krajiny. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: