aktualizováno 28. 6. 2023

Kronika města Český Krumlov 2019

Úprava obce, doprava, spoje, životní prostředí

Strategie rozvoje města a realizace významných investic a aktivit

Město Český Krumlov v uplynulém volebním období vyhotovilo a počalo realizovat základní koncepční dokumenty – Strategický a Akční plán rozvoje města, dalšími zásadními materiály, které byly dokončeny v roce 2018, jsou Strategie rozvoje cestovního ruchu a Komplexní dopravní koncepce.

Z dokumentů jasně vyplývá, co dělat pro to, aby cestovní ruch a doprava ve městě nebyly tak zatěžujícími, jak se v posledních letech stalo. Výstupy ze jmenovaných koncepčních dokumentů se staly významným zdrojem informací pro práci na novém územním plánu, který musí mít každá obec schválen do roku 2020. Územní plán je základním dokumentem, který určuje, jak bude území města zastavěno a k jaké funkci využíváno. Jedním z jeho hlavních výstupů, který je v posledních letech předmětem mimořádného zájmu, bude rozšíření lokalit pro novou bytovou výstavbu. Ta by měla umožnit nárůst počtu obyvatel zhruba až o tři tisícovky. 

Při přípravě a realizaci některých městských projektů docházelo k opětovně k participací, tj. zapojení občanů města, jako tomu bylo při tvorbě strategického a akčního plánu. Vedle pokračování projektu tzv. participativního rozpočtu byla veřejnost zvána k vyjádření svých názorů a připomínek při koncipování úprav a zvelebování některých veřejných prostranství, kupříkladu centrálních prostor v sídlištích Za Nádražím a Mír, při rozšiřování dětských hřišť a k dalším projektům vyplývajícím ze schváleného akčního plánu, jako je například projekt městských vycházkových okruhů.

 

Modernizace autobusového nádraží

Začátkem prosince 2018 se vrátilo autobusové nádraží z provizoria na Špičáku na své původní místo v Nemocniční ulici, které v říjnu uzavřely rekonstrukční práce. Od ledna 2019 je v provozu terminál s novým povrchem, zastřešeným perónem, devíti zastávkami a informačním systémem. V režimu předčasného užívání stavby je cestujícím a dopravcům k dispozici dokončená etapa dopravního terminálu zahrnující hlavní krytý perón s devíti autobusovými zastávkami. V provozu jsou i pěší komunikace, a to jak směrem do centra města, tak k nemocnici. Dokončené je i prostranství kolem nádražní budovy. Cestujícím je k dispozici funkční informační systém centrálních tabulí i panely na jednotlivých zastávkách, také wifi připojení. Rekonstrukce se týkala kompletního řešení inženýrských sítí v celém areálu, elektrorozvodů, vodovodu, vybudování dešťové kanalizace s navazujícím závlahovým systémem. Nově je vybudován systém opěrných zdí, který zajišťuje stabilitu jednotlivých etáží celého terminálu. „Z hlediska architektonického řešení úpravy povrchů kladl projektant důraz na použití tradičních a původních materiálů, tzn. velká část ploch pro stání a pojíždění autobusů je z původních kamenných kostek, chodníky jsou zčásti z nové kamenné mozaiky doplněné rovněž starými kamennými kostkami. Vše rámují nové nebo původní kamenné obruby,“ uvedl Miroslav Reitinger, jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu (dále ČKRF), městské společnosti, která rekonstrukci terminálu zajišťuje. Pro zastřešení hlavního peronu navrhlo architektonické studio ATELIER 8000 netradiční odvážnou membránovou konstrukci, která svými tvary připomíná arkády nebo loubí historických domů. Ačkoli se jedná o velmi moderní architektonický prvek, je plně v souladu s historickým centrem města, na které pohledově přímo navazuje. Práce na projektu nadále pokračovaly až do jarních měsíců. Především šlo o vybudování parkoviště osobních automobilů a jednostopých vozidel, přechodů, instalace technologií pro automatické řízení vjezdů i výjezdů. Práce dále pokračovaly na dokončení nového schodiště – nového přístupu na terminál od Objížďkové silnice. Velká část stavebních prací se týkala terénních úprav, včetně výsadby zeleně, výsevu trávníků a instalace závlahových systémů.

Souběžně probíhaly i opravy nádražní budovy spočívající v rekonstrukci nádražní haly s novou čekárnou a informační službou. Cestující budou mít k dispozici nápojové i jídelní automaty a rekonstruované toalety. Původní harmonogram celého projektu počítal s dokončením do závěru roku 2018. V průběhu prací spojených s vybudováním parkoviště se ale objevily nepředpokládané komplikace s geologickou situací. Ačkoli byly provedené geologické průzkumy, rešerše a sondy před stavbou, neodhalily, že se v jedné části jižního svahu vyskytuje výrazně nesoudržná hornina a v druhé naopak hornina nejvyššího stupně těžitelnosti. Důsledkem toho se práce zpozdily o několik týdnů a posunuly harmonogram do klimaticky nepříznivého období zimy, některé práce bylo tak možné dokončit až v jarních měsících, např. železobetonové konstrukce, betonové zdi jižního svahu nebo asfaltové povrchy parkoviště. Na základě těchto skutečností Centrum pro regionální rozvoj ČR vyhovělo žádosti ČKRF na prodloužení termínu dokončení celého projektu do 31. května 2019. Na rekonstrukci získal ČKRF 42,5 mil. dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která by měla pokrýt více než polovinu nákladů projektu. ČKRF počítá s finálními výdaji na rekonstrukci terminálu v částce cca 82 mil. Kč.

 

Dopravní terminál je díky moderním technologiím bezpečnější i ekologicky řešený

Ke konci května 2019 došlo k faktickému dokončení projektu „Přestupní terminál Český Krumlov“, jehož investorem a provozovatelem je Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. Realizace je podpořena přidělením dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 42,5 mil Kč, což pokrývá více než polovinu celkových výdajů na vlastní realizaci díla, které činí 82 mil. Kč. Tyto výdaje byly vynaloženy na úhradu dodávek stavebních prací jednak hlavní stavby autobusových stání v krytých perónech, jednak navazujícího parkoviště osobních automobilů, související přístupové komunikace a na úhradu dodávek moderních technologií informačního systému pro dopravce a cestující a technologie řízení a obsluhy vjezdů a výjezdů na plochy autobusového nádraží a plochy parkoviště. Výsledkem jsou nově vybudovaná krytá nástupiště v celkovém počtu 15 stání a parkoviště s celkovou kapacitou 117 stání osobních automobilů a 32 stání pro kola a jednostopá vozidla. K dispozici je i možnost dobíjení elektromobilů, instalované ve spolupráci s firmou E.ON. Všechny plochy jsou vybaveny novým ekologickým veřejným osvětlením, jsou pod dohledem kamerového systému a uživatelům areálu je k dispozici veřejně přístupná síť wifi. Projekt výrazně přispěl k vyšší bezpečnosti pohybu chodců nejen ve vlastním areálu nádraží, ale i na přístupových cestách. Směrem k areálu byly provedeny zásadní úpravy na přechodech pro pěší směrem k nemocnici, které jsou zrealizovány podle nejnovějších trendů bezpečnosti pohybu pěších. 

Přestupní terminál slouží především pro obsluhu autobusových linek zajišťujících regionální dopravní obslužnost a pravidelných linek dálkové dopravy. Tito uživatelé placených dopravních služeb za užívání areálu hradí poplatky z jednotlivých vjezdů, což projektu zajišťuje zdravou ekonomiku a udržitelnost na dobré úrovni poskytovaných služeb provozovatelem terminálu. Zastávky však mohou být využívány pro řadu příležitostí, kdy krumlovské organizace potřebují zajistit odjezdy a příjezdy z bezpečného komfortního místa pro své občasné hromadné přepravy osob. Pro zvýšení kvality celého areálu byly realizovány i drobné úpravy budovy autobusového nádraží, kde ještě byl během letošního roku znovu obnoven provoz bistra a prodeje tiskovin, rovněž zde byla do letní sezóny instalována automatická úschovna zavazadel. K finální kolaudaci díla došlo na základě vyhodnocení zkušeností a předložení provozních měření do konce roku.

 

Nové cyklostezky na území města

Z Integrovaného regionálního operačního programu získalo město finanční prostředky na spolufinancování projektu zaměřeného na vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty. Výše dotace je 17 696 733 Kč. V rámci schváleného projektu je navrženo vybudování nových cyklostezek a cyklotras na území města Český Krumlov. Vlastní výstavba bude probíhat ve dvou etapách. V rámci první etapy bude realizována páteřní trasa cyklostezky podél komunikace I/39 v ul. Chvalšinská, a to od autobusové zastávky Špičák přes Jelení zahradu k ul. Chvalšinská, dále podél ul. Chvalšinská k odbočení na Staré Dobrkovice a přes novou lávku k napojení na stávající cyklostezku „Stará Chvalšinská“. První etapa bude probíhala do konce roku 2019. V roce 2020 pak dojde k realizaci druhé navazující etapy, v rámci které bude vybudována cyklostezka a cyklotrasa od napojení na páteřní cyklostezku v místě odbočení ke sportovní hale přes novou lávku k plaveckému bazénu a dále ul. Fialková a nově budovanou serpentinou na ul. U Berkovky. Odtud bude pokračovat po ul. tř. Míru k železniční stanici Český Krumlov. V obou etapách dojde k vybudování nových komunikací s tím, že v některých úsecích bude cyklotrasa vyznačena na stávajících komunikacích. Součástí projektu je vybudování dvou nových lávek přes Polečnici, rovněž jsou navržena parkovací místa pro kola v počtu 10 míst u železniční stanice Český Krumlov, 10 míst v blízkosti Jelení lávky a 8 míst u Gymnázia Český Krumlov. Realizace tohoto projektu je navázáním na již dokončené projekty podpořené Jihočeským krajem, kterými byly Cyklogenerel pro ORP Český Krumlov a Projektová dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy v Českém Krumlově.

 

Mapová aplikace plánovaných cyklostezek

V následujících dvou letech vznikne na území Českého Krumlova síť cyklotras, která propojí centrum města s okrajovými částmi. Jednotlivé úseky přehledně zobrazuje interaktivní mapa, která popisuje nejen délku, šířku a vedení trasy, ale například i použité materiály k výstavbě. Český Krumlov aktuálně zahajuje výběr dodavatele na stavbu cyklostezek, které usnadní pohyb pěších a cyklistů po městě. Nové trasy jsou koncipovány tak, aby navazovaly na železniční i autobusovou dopravu, a občané města tak mohli kombinovat různé způsoby dopravy. Vlastní výstavba cyklostezek bude probíhat ve dvou etapách. V rámci první etapy bude realizována páteřní trasa cyklostezky podél komunikace I/39 v ul. Chvalšinská, a to od autobusové zastávky Špičák přes Jelení zahradu k ul. Chvalšinská, dále podél ul. Chvalšinská k odbočení na Staré Dobrkovice a přes novou lávku k napojení na stávající cyklostezku „Stará Chvalšinská“. Stavba první etapy je naplánována do konce roku 2019. V roce 2020 pak dojde k realizaci druhé navazující etapy, kdy bude vybudována cyklostezka v místě odbočení ke sportovní hale přes novou lávku k plaveckému bazénu a dále ul. Fialková a nově budovanou serpentinou na ul. U Berkovky. Odtud bude pokračovat po ul. tř. Míru k železniční stanici Český Krumlov. „Dojde tím k propojení městské části Nádražní Předměstí se sportovním areálem. Při cestě do centra města se tak pěší, cyklisté nebo maminky s kočárky budou moci vyhnout provozu na frekventovaných komunikacích,“ uvádí starosta Dalibor Carda. V obou etapách dojde k vybudování nových komunikací s tím, že v některých úsecích bude cyklotrasa vyznačena na stávajících komunikacích. Součástí projektu je vybudování dvou nových lávek přes Polečnici, u Starých Dobrkovic a u sportovní haly, kde dosud funguje provizorní lávka. Projekt zahrnuje i umístnění kolostavů. Stojan s 10 místy je v plánu u železniční stanice, 10 míst v blízkosti Jelení lávky a 8 míst u Gymnázia Český Krumlov. V navržených trasách, jejich parametrech i způsobu stavby se lze přehledně orientovat v interaktivní mapě, kterou pro obyvatele připravilo město. „Veřejnost pochopitelně zajímá, kudy cyklostezka povede nebo jakým způsobem se celá stavba bude realizovat. Právě pro přehledné podání informací slouží souhrnná mapová aplikace, ve které se lze komfortně orientovat,“ doplňuje místostarosta Martin Hák. Aplikace je k dispozici na https://arcg. is/1TP4je nebo na www.ckrumlov.cz. Souběžně město také připravuje webovou aplikaci, kam by mohli občané zadávat své náměty a tipy pro navržení a doplnění stávajících cyklotras. Předpokládané náklady na vybudování stezky činí 32 milionů korun. Městu se podařilo na projekt získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 17,7 milionů korun.

 

Návrh nových cyklostras a tras pro pěší

Město vyhlásilo náměty pro občany Českého Krumlova, které by usnadnily pohyb po městě. Ti, kteří vědí v Českém Krumlově o pěší stezce či cyklotrase, která by usnadnila pohyb po městě, případně již takovou trasu užívají, ale není zcela schůdná či sjízdná a bylo by užitečné ji vylepšit, nebo občané, kteří měli námět na další potřebné přemostění vodních toků pro zkrácení pěších a cyklotras, mohli své náměty uplatnit. Na Geoportále města (geoportal.ckrumlov.cz) byl k dispozici stručný formulář k vyplnění a zaslání tipů. Návrh se zobrazil v mapě a byl zaznamenán pro analytické potřeby, což však automaticky nemuselo znamenat jeho realizaci. Mapová aplikace vznikla v návaznosti na Strategický a Akční plán města, kdy vzešel ze strany občanů zájem o navržení a doplnění nových cyklotras, přemostění vodních toků a úpravu stávajících tras.

 

Účastníci Do práce na kole ušetřili tunu emisí

Český Krumlov se letos poprvé zapojil do celostátní kampaně Do práce na§ kole. V České republice se již jednalo o 9. ročník výzvy, které se pro letošní rok zúčastnilo celkem 19 576 účastníků z 2 737 firem a institucí. Zdolávat nelehký krumlovský terén na bicyklu, nebo pěšky se vrhlo 30 průkopníků z pěti firem. V průběhu května všichni krumlovští účastníci ujeli celkem 6 554 km a nachodili, nebo uběhli 797 km. Došlo tak k úspoře nejen emisí CO2 v počtu 948 306 g, ale účastníci také ušetřili 17 000 korun za 515 litrů nespotřebovaného paliva. Začátkem června proběhlo vyhodnocení celé akce. V kategorii týmové pravidelnosti se na prvním místě umístil tým Krumlovskej pracák s průměrem jízd 93,9 %. Nejlepším cyklistou v Českém Krumlově a 22. v celorepublikovém pořadí se stal Tomáš Krbec z městského úřadu s úctyhodným počtem 2 535 km. Nejlepším běžcem byl Pavel Špachman z firmy Linde s 263 km.

Podpora psího útulku

Poslední pátek před Štědrým dnem se v útulku konaly tradiční Psí Vánoce. Ani nepřízeň počasí nezabránila návštěvníkům v podpoře útulku, mnoho sympatizantů bylo i mezi nejmenšími.  V této souvislosti je třeba zmínit dlouholetou mimořádnou přízeň dětí, rodičů a učitelského sboru Základní školy T. G. Masaryka, letos od nich útulek získal neuvěřitelných 5 585 korun a spoustu krmiva. Tradičně pomáhá i Komunitní centrum Rovnost, které letos darovalo více než 3 000 korun. Celkem bylo pro čtyřnožce získáno více než 600 kg krmiva, nutno dodat, že ve velmi dobré kvalitě, což je pro chovance útulku opravdu důležité. Lidé přinesli zvířatům také nejrůznější laskominy, hračky a chovatelské potřeby. Na finančních darech útulek obdržel více než 36 000 korun. Velké poděkování patří i společnosti Kaufland Česká republika, v.o.s., která věnovala občerstvení pro návštěvníky. K příjemné atmosféře celého odpoledne přispěl i hudební doprovod českokrumlovské folkové skupiny Lakomá Barka, která doprovází Psí Vánoce každoročně.

 

Třída Míru bezpečnější pro chodce

V prosinci minulého roku byla dokončena rekonstrukce části místní komunikace třída Míru na Nádražním Předměstí, na jejíž realizaci získalo město finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu bylo zlepšit technické a bezpečnostní parametry dotčené komunikace, a tím zlepšit bezpečnost dopravy pro pěší. Projekt byl zaměřen na rekonstrukci chodníků pro pěší, které byly v nevyhovujícím stavu jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska bezpečnosti uživatelů. Byly provedeny stavební úpravy komunikací pro pěší včetně souvisejících úprav samostatných sjezdů k nemovitostem, vybudovány odstavné plochy pro osobní automobily a zásobování, došlo k úpravě ploch pro kontejnerová stání, úpravě pěti stávajících přechodů pro chodce, které byly nově i řádně osvětleny, došlo k výměně stávajícího veřejného osvětlení a k souvisejícím stavebním úpravám. Nově byly podél komunikace pro pěší vytvořeny zelené pruhy jako bezpečnostní odstupy od komunikací pro automobilovou dopravu. Projekt rovněž řeší úpravu dvou autobusových zastávek, a to zastávky před železniční stanicí a zastávky Růžek. Všechna stavební opatření byla realizována jako bezbariérová. Celkové náklady na realizaci projektu byly ve výši přibližně deset milionů korun, z toho dotace činila necelých osm milionů.

 

Zklidnění dopravy v ulici U Trojice

Od konce června 2019 je dopravním značením omezena průjezdnost ulice U Trojice. V horním konci této ulice je zákaz odbočení a vjezd všem vozidlům přijíždějícím po silnici I/39. Důvodem opatření je zklidnění dopravy v této převážně obytné lokalitě a zamezení vjezdu řidičům rychlíkům, kteří si touto ulicí při zahuštěné dopravní situaci urychlovali cestu ke kruhovému objezdu U Trojice.

Dokončení rekonstrukce Nových Dobrkovic

Nové Dobrkovice, městská část Českého Krumlova, prošly rozsáhlou rekonstrukcí inženýrských sítí a komunikací. V jedné z nejnáročnějších investičních akcí, kterou město Český Krumlov připravilo, byla vybudována nová kanalizace, vodovod, čerpací stanice odpadních vod, opěrné zídky a nové veřejné osvětlení a byly provedeny opravy komunikací. Vodovodní řad z 50. let, opěrné zdi a komunikace v havarijním stavu, které byly téměř na konci životnosti, staré veřejné osvětlení a absence splaškové kanalizace. Tak ještě nedávno vypadaly Nové Dobrkovice, kde žije zhruba stovka obyvatel. V roce 2015 započala I. etapa rekonstrukce, v rámci které se vybudovala nová kanalizace, vyměnil stávající vodovod a provedla se oprava komunikace po povodních. Práce pak pokračovaly na podzim 2017 II. etapou, kdy se začalo s opravami opěrných zdí a místních komunikací a osazením veřejného osvětlení. Celkem bylo v obou etapách vybudováno 1 466m kanalizace, 1 347 metrů vodovodu, 66 nových svítidel vč. kabelových rozvodů, dvě čerpací stanice odpadních vod a 218 metrů výtlačného potrubí, 6 532 m2 nových povrchů komunikací a 270 bm opěrných zdí. Úzké komunikace, svažitý terén nebo skalní podloží činily z celé rekonstrukce velmi náročnou akci. „Došlo například i k takovým extrémním situacím, kdy kvůli skalnímu podloží stavbaři udělali jen dva metry výkopových prací za den,“ uvádí starosta Dalibor Carda. Stavba také do značné míry omezovala místní. „Poděkování rozhodně patří obyvatelům Dobrkovic za jejich trpělivost při stavebních pracích. Často se ke svým domovům dostávali nekomfortní cestou. Doufám proto, že nynější upravené místo jejich bydliště, je pro ně dostatečnou odměnou a satisfakcí za jejich spolupráci,“ dodává starosta. Celou rekonstrukci financovalo město bez dotačních titulů, částka za stavební práce dosáhla cca 31,6 milionů korun.

 

Modernizace městského kamerového systému

Město stále pokračuje v rozšiřování a modernizaci městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). V letošním roce došlo k rozšíření MKDS o další dva kamerové body v městském parku. Tyto kamery monitorují prostor městského parku s historickým altánem, kapli sv. Martina a část Linecké ulice v prostoru před budovou Okresního soudu. Mimo rozšíření MKDS došlo také k jeho modernizaci. Byly vyměněny čtyři kamery v městském parku, modernizován spoj mezi PČR a řídícím centrem MKDS a vyměněn mikrovlnný spoj ke kameře pod Plášťovým mostem. Dodávku a montáž provedla firma KZ system s. r. o. z Mostu. Větší část nákladů na tento projekt pokryla dotace Ministerstva vnitra České republiky z dotačního programu Prevence kriminality v roce 2018. Celkové náklady projektu činily 354 239 Kč, poskytnutá dotace byla ve výši 309 915 Kč. Vlastní podíl na nákladech za projekt ve výši 44 324 Kč byl uhrazen z rozpočtu města.

 

Obměna služebních vozů městské policie

Po šesti letech obměnila českokrumlovská městská policie služební vozy. V návaznosti na současné tendence snižování zatížení životního prostředí koupilo město dva hybridní automobily.  Město pořídilo hybridní automobily značky Toyota model C-HR Hybrid NG16 5HB 1.8 VVT-i E-CVT od společnosti Dolák s. r. o. Pro účely jízdy ve městě mají nízkou spotřebu (do 5 litrů na 100 km). Oba vozy dohromady stály 1 091 366 korun. Hybridní vozidla jsou koncipována tak, že se sama dobíjejí, např. jízdou z kopce. Pro účely jízdy ve městě mají také nízkou spotřebu paliva (do 5 litrů na 100 km). „Při výběru jsme cílili na šetrnost k prostředí a nízkou spotřebu, která je u nových vozů poloviční než v současných autech. Pořízením hybridů chceme jít také příkladem dalším vozidlům, která se pohybují v centru města,” uvedl velitel městské policie Jan Šítal. V centru budou vozidla jezdit pouze na elektrickou energii, což je ohleduplné k obyvatelům a návštěvníkům a zároveň šetrné k prostředí. Cena jednoho vozu je 545 683 Kč, přičemž město získalo celkovou dotaci z Národního programu Životní prostředí ve výši 100 000 Kč. Vozidla byla vybavena výstražným zařízením, vysílačkami, označena podle vyhlášky ministerstva vnitra a zařazena do integrovaného záchranného systému. V provozu se objevila začátkem ledna 2019.

 

Koloběžky pro městskou policii

Městská policie Český Krumlov se snaží jít s dobou, která dává zelenou elektromobilitě a udržitelnosti. Začátkem roku městská policie proto obměnila dosluhující služební vozy za hybridní modely. Po tři čtvrtě roce provozu nových aut hodnotí toto rozhodnutí jako správné a přínosné. V ulicích historického města má využívání hybridů velký smysl, hlavně z důvodu ekologie a tichého provozu, a především nízké spotřeby, která se ustálila na cca 5 litrech na 100 km. Na jaře 2019 musela městská policie řešit personální podstav vyšší mobilitou strážníků, tedy rychlejšími přesuny hlídky mezi jednotlivými částmi města. Jedním z důvodů bylo zavedení nového parkovacího systému zájezdových autobusů a zajištění, aby řidiči tento systém neobcházeli. Dalším důvodem byla skutečnost, že naše město se stalo terčem kapsářů z balkánských zemí, ke kterým se strážníci potřebovali dostat co nejrychlejším způsobem. První volba padla na elektrokola, nicméně po zkušenostech kolegů ze Slovenska, kde některé městské policie používají elektrokoloběžky z jižních Čech, bylo rozhodnuto pro nákup těchto „přibližovadel“. Elektrokoloběžky používají městští strážníci od začátku prázdnin a setkávají se s velice pozitivními reakcemi občanů. Zakoupeny byly dvě elektrokoloběžky, dohromady za 115 tisíc korun. Pozitivní je též skutečnost, že na výrobě se podílely firmy z okolí Českého Krumlova, což velice usnadňuje servis nebo případné opravy.

 

Změna pravidel vjezdu do centra města

Rada města Český Krumlov odsouhlasila úpravu pravidel pro vjezd do centra města. Od 1. dubna 2019 mají vlastníci nemovitostí v centru povolen nepřetržitý vjezd do města. Nebudou tedy časově omezeni, jak tomu bylo doposud. Jde o cca 25 povolenek, což by nemělo provoz výrazně zatížit. Pravidla jinak zůstávají beze změny, bez omezení mohou vjet do centra trvale bydlící, držitelé ZTP/P průkazu, záchranné složky, vozidla taxi. Provozovatelé restaurací, obchodů, ubytovaní hosté a další uživatelé nemohou vjet do centra mezi 10. a 16. hodinou (nebo 10.30 – 15.00 hodin). Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz. 

 

Zpoplatnění zájezdových autobusů 

Se začátkem hlavní turistické sezóny vstoupilo v platnost připravované zpoplatnění vjezdu zájezdových autobusů do Českého Krumlova. Za příjezd a odjezd z tzv. bus stopu zaplatí jeden autobus dohromady 1 250 Kč.

Regulace počtu krátkodobých návštěvníků a zvýšení příjmů města jsou hlavním účelem opatření zpoplatnit turistické autobusy v Českém Krumlově. Od 1. června 2019 zaplatí každý autobus pro skupinovou turistiku za jeden vjezd na terminál, tzv. bus stop, 625 korun/25 EUR. Cestovní agentury tak pro výstup a následný nástup klientů na terminálu musí počítat s celkovou částkou 1 250 korun/50 EUR. Zvýhodněné jsou školní zájezdy, za jeden vjezd zaplatí 375 korun/15 EUR. Vjezd na bus stop je třeba si rezervovat dopředu na konkrétní časový interval. Rezervační systém se spustil začátkem května a dopravci si mohou využití terminálu rezervovat na tři měsíce dopředu. Na bus stop sice mohou autobusy přijet i bez rezervace, ale již za vyšší poplatek 750 korun/30 EUR za jeden vjezd. Na bus stopu se mohou autobusy zdržet maximálně 20 minut, pak odjíždějí na některé z parkovišť. „Naším cílem je, aby 90 % autobusů přijíždějících do Českého Krumlova již mělo online rezervaci. Je to pro dopravce komfortní způsob zajištění času a místa pro výstup a nástup cestujících. Zároveň s rezervací získají 50% slevu na našem parkovišti pro autobusy,“ uvedl Petr Troják, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu (dále ČKRF), městské společnosti, která provoz bus stopu zajišťuje.

Bus stopy se nacházejí na dvou místech, která jsou od centra města vzdálená cca 10 minut chůze. Na stávajícím terminálu na Chvalšinské ul. byl instalován automatický závorový systém a nově byl bus stop umístěn také na parkovišti Jelení zahrada 2. V současnosti v Jelence 2 parkují rezidenti, kterým ČKRF zajistí náhradní místa na parkovišti Jelenka 1, někteří obyvatelé využijí místa na parkovišti u městského parku. V roce 2022 pak ČKRF plánuje otevření zcela nového moderního terminálu pro zájezdové autobusy v lokalitě za řekou Polečnicí. Každoročně přijede do Českého Krumlova přibližně okolo šestnácti tisíc zájezdových autobusů. Na území města platí zákaz zastavení zájezdových autobusů mimo terminál a také zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště pro autobusy. Celkové náklady na vybudování dvou nástupních a výstupních míst dosáhnou cca pěti milionů korun. ČKRF předpokládá tržby z bus stopů v roce 2019 okolo osmi milionů korun, které využije na návratnost investice. „Z této částky ještě půjdou do městské pokladny tři miliony korun prostřednictvím zvýšeného nájemného za pronájem plochy bus stopu,“ uvedl místostarosta Josef Hermann. V příštím roce počítá ČKRF s tržbami až 15 milionů korun.

 

Školní výlety za vjezd do Českého Krumlova neplatí

Začátkem června se spustil systém nové organizace a zpoplatnění pro zájezdové autobusy, které přijíždí do Českého Krumlova. Za vjezd a výjezd na bus stop zaplatí jeden autobus celkem 1 250 korun. Autobusy, které sem přiváží děti z blízkého okolí i z daleka na výlet, mají vjezdy zdarma. „V rámci podpory místních kulturních institucí, které pořádají programy pro žáky mateřských a základních škol, jsme tyto vjezdy nechali bez poplatku,“ uvádí Petr Troják, ředitel ČKRF. Autobusy se středoškoláky zaplatí sníženou sazbu 750 korun. Mimořádný bezplatný režim platí také pro autobusy, které vozí sportovní týmy na sportoviště v areálu na Chvalšinské ulici. Hlavně v prvních měsících po zavedení nového systému odbavování autobusů se městská policie intenzivně věnovala tomu, aby řidiči, kteří neměli přes rezervační systém zabezpečené výstupy a nástupy turistů na bus stopu, systém neobcházeli. Pokuta za tento přestupek může dosáhnout výše až 2 000 Kč a ve správním řízení 2 500 Kč. Ani zájezdové autobusy ze zahraničí se při případném porušení dopravních předpisů pokutě nevyhnou. S Policí ČR byl dohodnut konkrétní postup, včetně vymáhání sankcí od zahraničních autobusů. Nezaplacením pokuty se vystavují pokutám ze strany Celní správy ČR, kde je sankce při následném vymáhání násobně vyšší než při zaplacení pokuty na místě.

 

Český Krumlov vybral ze zpoplatnění zájezdových autobusů třináct milionů

Do Českého Krumlova přijelo za první čtyři měsíce fungování nového systému odbavení zájezdových autobusů dvanáct a půl tisíce autobusů, které využily pro výstup a nástup dva nové bus stopy na Chvalšinské ulici. „První sezonu provozu bus stopů hodnotíme jako velice úspěšnou. Od začátku června do konce září se nám podařilo vybrat od dopravců na poplatcích za zastavení 13,6 mil. korun. Dobře zafungovaly i zesílené kontroly městské policie, případné nedodržení bylo pokutováno,“ hodnotí fungování ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu Petr Troják.

Na všech příjezdových cestách do Českého Krumlova byl instalován naváděcí systém, který dovede řidiče autobusu na výstupní a nástupní terminál bus stopů a poté na vyhrazené parkoviště autobusů. Více než 95 % autobusů přijíždí do Českého Krumlova s již zaplacenou rezervací výstupního/nástupního místa. „Na bus stopech tedy již nedochází k žádným dalším zdržením. Autobusy jsou automaticky odbaveny na vjezdech na bus stopy pomocí obdržených QR kódů a po výstupu cestujících odjíždějí na jedno z vyhrazených parkovišť,“ uvádí Petr Troják. Otevření druhého bus stopu v lokalitě Jelení zahrady přineslo i odlehčení počtu přechodů přes frekventovanou Chvalšinskou silnici. Dvě třetiny autobusů zastavují právě tady, došlo tak ke snížení zatížení přechodu Chvalšinské ulice o 60 %. „Dalším synergickým efektem fungování nového systému odbavení zájezdových autobusů je rovnoměrnější rozprostření příjezdů autobusů do celého dne, kdy první autobusy s turisty přijíždějí již v osm hodin ráno a poslední odjíždějí z Českého Krumlova po 20. hodině,“ dodává Petr Troják. Počet míst na bus stopech je omezený, a pokud dopravce v rezervačním systému nenajde volné místo pro výstup/nástup, musí přijet v méně frekventovanou hodinu. U rezervací platí, čím dříve si dopravci místo zarezervují, tím lépe. Zavedení dopravci si rezervují top časy i několik měsíců dopředu. Do konce roku 2019 očekává město celkové tržby z poplatků za zastavení autobusů až 18 milionů korun.

 

Úpravy parkování v zónách

Dopravní režim v zónách placeného stání v Českém Krumlově byl od října 2019 v některých lokalitách mírně upraven. Město svým nařízením o placeném stání na místních komunikacích za účelem organizace dopravy a pro zajištění optimálního využití parkovacích kapacit na území města pro obyvatele i návštěvníky zřídilo zóny placeného stání členěné do několika oblastí. V těchto oblastech lze organizovat parkování vozidel prostřednictvím parkovacích automatů či jiných oprávnění (parkovacími kartami) a tyto režimy kombinovat. Aktuálně schválené změny dopravního režimu se týkají místních komunikací v zónách placeného stání, na nichž je provoz regulován parkovacími automaty, kdy dochází k úpravě časového nastavení platnosti těchto automatů v průběhu dne nebo i k úpravě kombinovaného režimu automatu a parkovacích karet.

Nový dopravní režim v zónách Kaplická ulice pod školou – platnost parkovacího automatu byla prodloužena na celý den; Linecká ulice u  Hotelu Gold – platnost parkovacího automatu  prodloužena na celý den s tím, že držitelé parkovacích karet z dané oblasti jsou zde oprávněni parkovat od  18 do 8 hodin bez poplatku; Objížďková ulice u čerpací stanice – platnost parkovacího automatu prodloužena na  celý den (zde došlo zároveň k úpravě ceníku parkovného takto: prvních 45 min. 5 Kč, prvních 90 min. 10 Kč, každá další hodina 40 Kč); Pivovarská ulice – platnost parkovacího automatu prodloužena na celý den; Parkoviště na  Špičáku u  kina včetně části na  tř. Míru – platnost parkovacího automatu prodloužena na  celý den s  tím, že držitelé parkovacích karet z  dané oblasti jsou oprávněni zde parkovat kdykoliv bez poplatku; Plešivecká ulice – platnost parkovacího automatu prodloužena na celý den s tím, že držitelé parkovacích karet z dané oblasti jsou oprávněni zde parkovat kdykoliv bez poplatku; Ulice T. G. Masaryka – v části před školou  platnost parkovacího automatu zkrácena na dobu od 8 do 18 hodin a  v  další části ulice, kde platí smíšený režim, je platnost parkovacího automatu zkrácena na dobu od 8 do 18 hodin s tím, že držitelé parkovacích karet jsou oprávněni v době platnosti automatu využívat tato parkovací místa bezplatně a v době od 18 do 8 hodin jsou místa vyhrazena pouze pro držitele parkovacích karet z  dané oblasti; Fialková ulice u plaveckého bazénu – platnost parkovacího automatu prodloužena na  celý den s  tím, že držitelé parkovacích karet z  dané oblasti jsou oprávněni parkovat v části za  plaveckým bazénem kdykoliv bez poplatku.

 

Přehledná mapa parkování

Na mapovém portálu geoportal.ckrumlov.cz je k dispozici Mapa pro veřejnost, kde mohou občané vyhledávat informace o zařízeních občanské vybavenosti ve městě, jako například rozmístění kontejnerů ve městě, veřejná WC, lavičky apod. Nově je mapa rozšířena o informace z dopravy. Občané si nyní mohou v mapě zobrazit Oblasti a Zóny parkovacích stání a dozví se informace ohledně parkování v různých částech města. Mapa zobrazuje také přehled parkovacích ploch P1–P5, hranice pěší zóny, vedení dopravy v centru města nebo data uzavírek komunikací z centrálního systému dopravních informací. Po větším přiblížení se zobrazí i dopravní značky, které do mapy průběžně doplňuje i aktualizuje oddělení dopravy. 

 

Bodová karta na parkování

Řadu let existuje v Českém Krumlově možnost parkovat mimo špičku na parkovištích u centra města za mimořádně výhodou cenu. Krumlováci i přespolní si mohou zakoupit tzv. bodovou kartu, se kterou zaplatí za parkování od 14.30 do 10.00 hodin pouhé 2 Kč na hodinu. Držitelé karty mohou nově bodovou kartu uplatnit také na novém parkovišti P5 u autobusového nádraží, které je blízko u nemocnice. Tady platí výhodný tarif dokonce do 12.00 hodin. Pro parkování v centru Českého Krumlova je především pro místní obyvatele nejvýhodnější variantou bodová parkovací karta, která slouží pro zvýhodněné parkování mimo špičku, tarif od 14.30 do 10.00 hodin je velmi příznivý, pouhé 2 Kč za hodinu (ve špičce 40 Kč/h). Při účasti na kulturní akci v centru města, na které návštěvníci zpravidla stráví tři hodiny, tak vyjde parkovné na 6 korun. Bodová karta platí pro parkoviště se závorovým systémem P1 (Jelení zahrada), P2 (Pod Poštou), P3 (Městský park) a P5 (Autobusové nádraží). Bodovou kartu je možné zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti za 300 Kč s nabitým kreditem na parkování v hodnotě 200 Kč. Další dobíjení kreditu se provádí přímo na parkovišti v automatické pokladně. Parkování prvních 40 minut je na všech parkovištích zdarma, tj. neodečítá se žádný kredit. 40 minut zdarma platí nejen pro držitele karet, ale i při běžném parkování, pokud řidič opustí parkoviště do 40 minut od vjezdu.

 

Parkování na autobusovém nádraží P5

Nové parkoviště u autobusového nádraží je v současné době nejvýhodnějším způsobem parkování, hodina vyjde na 20 Kč. „S bodovou parkovací kartou zde mohou uživatelé parkovat za 2 Kč mimo špičku od 14.30 až do 12.00 hodin. Zvýhodněné parkování do dvanácti hodin využijí především návštěvníci nemocnice,“ uvádí Petr Troják, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu. U autobusového nádraží mohou obyvatelé, kteří dojíždějí zejména za prací do Českých Budějovic a dalších obcí, využít systém odstavného parkování P+R (park and ride, tj. zaparkuj a jeď) za 400 Kč za měsíc. Své auto zaparkují na označeném parkovišti a dále pokračují veřejnou dopravou. Na parkovištích P2 a P3 jsou vyhrazená místa také pro zaměstnance pracující v centru města. Poprvé po deseti letech od zavedení zaměstnaneckých parkovacích karet byl upraven ceník (místo původních 160 Kč nyní 300 Kč za měsíc, červenec a srpen 1 000 Kč měsíčně – dříve 900 Kč). V přepočtu tedy zaměstnanec parkuje mimo dva letní měsíce za 14,3 Kč/den.

 

„Aktuálně také pracujeme na vytvoření nových ploch pro výhodnější parkování zaměstnanců ve větší docházkové vzdálenosti od centra města,“ dodává Petr Troják. Na P1, P2 a P3 parkují obyvatelé s trvalým pobytem za 1 000 Kč na rok, senioři nad 65 let jen za 500 Kč ročně. Poprvé po deseti letech od zavedení zaměstnaneckých parkovacích karet byl upraven ceník (místo původních 160 Kč nyní 300 Kč/měsíc, červenec a srpen 1 000 Kč/ měsíc – dříve 900 Kč/měsíc). V přepočtu tedy zaměstnanec parkuje mimo dva letní měsíce za 14,3 Kč/den. „Aktuálně také pracujeme na vytvoření nových ploch pro výhodnější parkování zaměstnanců ve větší docházkové vzdálenosti od centra města,“ dodává Petr Troják. Parkování pro trvale bydlící v centru města (rezidenti). Podrobné informace www.ckrumlov.cz/parking www.ckfond.cz www.geoportal.ckrumlov.cz → Mapa pro veřejnost → vrstva Parkovací www.ckrumlov.cz/parking www.ckfond.cz www.geoportal.ckrumlov.cz → Mapa pro veřejnost → vrstva Parkovací plochy.

 

Digitální technologie v dopravě, správě města i při poskytování služeb občanům 

Chytré řízení dopravy, datově řízené město, ale i efektivnější svoz odpadu zahrnuje digitální strategie, kterou má Český Krumlov nově zpracovanou. Pomocí moderních technologií a využitím konceptů pro budování takzvaných chytrých měst chce město usnadnit život obyvatelům a zefektivnit správu.

Konceptem Smart City se Český Krumlov zabývá dlouhodobě, konkrétní představy a vize bylo ale potřeba ukotvit v koncepčním dokumentu, na který budou moci navazovat podrobné akční plány a konkrétní projekty. Proto byla vytvořena Digitální strategie města, která v návaznosti na předchozí strategické dokumenty stanovila oblasti, jimž se bude město prioritně věnovat. Jsou to především moderní digitální služby pro veřejnost včetně řešení v oblasti dopravy, udržitelný cestovní ruch s užitkem pro místní obyvatele a efektivní správa města. V dopravě jde například o projekty týkající se rozšíření a modernizace MHD, systémy pro řízení dopravy, dopravní navigační systém nebo smart parking. Pro místní obyvatele chystá Krumlov např. Kartu Krumlováka, která umožní čerpat různé služby – od vjezdu na parkoviště přes vstupy do městských sportovišť až po návštěvnické slevy do kulturních zařízení. Cílem je za pomoci moderních technologií zlepšovat kvalitu života ve městě, kultivovat podnikatelské prostředí a v neposlední řadě i zefektivnit řízení města. Jelikož strategie pokrývá město i s jeho organizacemi, je nezbytné pro úspěšnou implementaci uvedené vize, strategických priorit a jednotlivých projektů zajistit jednotné projektové řízení. To byl společně s ustanovením komise, která by měla být řídícím a dohledovým orgánem, úkol pro rok 2019.

Zároveň je potřeba začít uplatňovat základní principy definované strategií ve všech připravovaných, ale i rozpracovaných projektech. Jde jak o principy primárně související s projekty v oblasti IT, tak o principy, jejichž využití může být širší a které by měly být aplikovány napříč rozvojovými městskými projekty. „Standardizovat zadávací podmínky a aplikovat stanovené principy v oblasti informačních technologií je klíčové pro zajištění budoucího přístupu k datovým zdrojům, možnost integrace používaných systémů a nezávislosti na konkrétním dodavateli,“ uvedl Jan Lippl, vedoucí oddělení ICT městského úřadu. Výchozím podkladem pro vytvoření Digitální strategie byl Strategický plán rozvoje města, který reflektuje aktuální potřeby města a obyvatel. Na něj navázaly další dílčí dokumenty, jako např. Komplexní dopravní studie nebo Analýza vyspělosti Smart City, ze kterých Digitální strategie dále vychází. Dlouhodobá vize je koncipována na 10 let. Konkrétní projekty by měly být plánovány a revidovány každý rok s ohledem na neustálý technologický vývoj a s přihlédnutím k personálním a finančním možnostem. Celý dokument Digitální strategie je k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz.

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko. Ukliďme Krumlov!

Začátkem dubna se uskutečnila celorepubliková úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, do které se pravidelně zapojuje i Český Krumlov. Protože se s úklidem pokračovalo ještě další dny, konečný počet účastníků se vyšplhal k 280. Potěšující je hlavně fakt, že třetinu účastníků tvořila mládež a děti.

Díky mimořádnému nasazení dobrovolníků se uklidila veřejná prostranství i řada skrytých zákoutí: břehy Vltavy v lokalitě u Svatého Ducha, Krásné Údolí, Dubík, okolí zámecké zahrady, Vodotrysku, Jelení zahrada, svahy podél řeky v ulici Pod Kamenem, okolí Havraní skály, svahy podél Objížďkové silnice, okolí hřbitova a heliportu na Horní Bráně, okolí Rožmberské ulice, okolí hotelu Vyšehrad a Serpentiny na Špičáku. Úklid probíhal i ve Vyšném a na sídlištích Mír a Za Nádražím, v centru města se pak pozornosti dostalo náplavkám podél řeky včetně městského parku a lokality třetího meandru Vltavy, tj. louky pod terasami u domku Egona Schieleho. Celkové množství sesbíraného odpadu dosahovalo téměř 3 000 kg, přičemž v minulém roce to byla polovina, tj. 1 500 kg. V sesbíraném odpadu se objevovaly hlavně plastové obaly, lahve, plechovky, pneumatiky, železný odpad a bohužel i množství použitých injekčních stříkaček.

Do úklidu se zapojila Základní škola Za Nádražím, Základní škola Kaplická, Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, skautské oddíly, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, pracovníci českokrumlovské pobočky České spořitelny, společenství obyvatel Domoradic a mnoho dalších dobrovolníků. „Chtěl bych za město moc poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase věnovali úklidu nevábných zákoutí Českého Krumlova a přispěli tak ke zlepšení jeho čistoty i vzhledu. Moc si této občanské aktivity vážíme a můžeme jen doufat, že s růstem počtu těch, kteří budou ochotni takto pomáhat, bude postupně klesat počet těch, kvůli kterým tato aktivita probíhá“, uvedl místostarosta Josef Hermann.

 

25               Nekrmte holuby
V poslední době se zvyšuje počet holubů nejen v historickém centru, ale na celém území města. Díky dostatku potravy a minimu přirozených nepřátel se holubi ve městě rychle množí. Městský úřad obdržel i několik stížností od obyvatel na škody holuby způsobené. Znečišťují veřejná prostranství a působí škody na sochách, fasádách domů i dalším majetku. Město proto apeluje na občany, aby nekrmili holuby.

 

Vysadili jsme dalších tisíc stromků

V sobotu 9. listopadu vyrazila i navzdory nepřízni počasí partička dobrovolníků společnosti Schwan Cosmetics CR na tradiční podzimní výsadbu stromků. Jednalo se o první část výsadby, kterou se firma v rámci své společenské zodpovědnosti zavázala vysadit v tomto hospodářském roce. Tentokrát vysazovali sazenice dubu zimního na místě postiženém kůrovcovou kalamitou v lokalitě Dubový vrch na pomezí Českého Krumlova a Kájova. Partnerem při této akci byly Lesy města Český Krumlov. Po krátké instruktáži jsme se účastníci pustili s vervou do práce a zhruba za dvě a půl hodiny měli hotovo. 

 

Na Dubíku vznikla nová naučná stezka

V příměstském lese Dubík poblíž sídliště Plešivec vznikla unikátní naučná stezka. Návštěvníkům nabízí celkem pětatřicet herních interaktivních prvků o přírodě. Stezku si užijí především děti, které rády poznávají více smysly a zdolávají výzvy. 

Nová naučná stezka měří dva kilometry a jejím středobodem je dubický rybníček. Je rozdělena na tři části a věnuje se fungování přírody, fauně i flóře a také pohybovým aktivitám. „Oblíbený les teď obohacujeme o spoustu naučné interaktivní zábavy. Když to děti baví, je pro ně přirozené se dál o přírodu zajímat a chránit ji,“ říká Miroslav Štoll, jednatel Lesů města Český Krumlov, které stojí za vybudováním stezky. Výhodou projektu je, že nezatíží rozpočet městských lesů. Na celou částku 712 tisíc korun byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Les Dubík byl již v minulosti využíván rekreačně a vznikla tu odpočinková místa s fitness prvky, lavičkami a přístřeškem. Nová stezka tak doplní a zásadně rozšíří nabídku volnočasových aktivit v Českém Krumlově.

„U nové stezky jsme mysleli na školy i školky, ale dokážu si představit, že se sem rády vypraví celé rodiny. V létě se navíc přímo nabízí zkombinovat návštěvu vyhřátého historického města s příjemným chládkem lesa, kde se děti budou moci realizovat,“ doplňuje Miroslav Štoll. Stezka respektuje i moderní vzdělávací pravidla, která říkají, že si zapamatujeme jen 10 % toho, co čteme. Když přidáme obraz a sluch, je to již 50 %. A s 90 % úspěšností nezapomeneme to, co si na vlastní kůži vyzkoušíme. První část stezky s 15 zastaveními seznamuje návštěvníky například s koloběhem vody v přírodě, s rozkladem odpadků nebo je provádí potravním labyrintem. Naprostá většina prvků si tu žádá interakci. Na otočných tabulkách edukačních i klasických pexes párují návštěvníci třeba stopu se samotným zvířetem nebo list s plodem. Na dendrofonu si vyzkoušejí, že různé dřeviny vydávají i odlišný zvuk, a na doskočišti u rybníka si mohou skočit třeba jako zajíc. Tabulky s hmyzem, savci nebo houbami jsou všechny otočné, a je možné si znalosti ihned ověřit. Na ptačí část stezky se vyplatí vyrazit s bločkem, obyčejnou tužkou a aplikací Lesního světa v mobilu. Na návštěvníky cestou čeká dvacet druhů opeřenců. Na jednotlivých stanovištích najdou u popisu každého z nich také QR kód, s jehož pomocí si v mobilní aplikaci mohou hlas daného ptáka poslechnout a úlovek si pak uložit do mobilní knihovny. Následuje úkol pro bystrozraké detektivy. Ptáčka je třeba objevit na některém z okolních stromů, kde ho reprezentuje 2D maketa. A k dobrému zapamatování nakonec poslouží aktivita u frotážových pultů s reliéfními laserovými destičkami. Zde si děti hravě zvládnou objeveného ptáka překreslit do bločku.

 

Úprava doby nočního klidu

Již od minulého roku byla v platnosti zkrácená doba nočního klidu v období od 15. června do 15. září, kdy byl začátek klidu posunut z 22. hodiny na 24. hodinu každý pátek, sobotu a den předcházející dnu pracovního klidu. Tento mimořádný režim nočního klidu platí i ve dnech, kdy se koná jarní slavnost Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov a Svatováclavské slavnosti. Nová úprava vyhlášky rozšiřuje období od 1. června do 30. září. „Od pořadatelů kulturních akcí jsme zaznamenali řadu žádostí o posunutí doby nočního klidu z důvodu konání koncertů a jiných představení, která utvářejí společenský život ve městě. Protože obecně závazná vyhláška neumožňuje povolení výjimek, museli jsme návrh na změnu vyhlášky zaslat k posouzení Ministerstvu vnitra. Ministerstvo pak konstatovalo, že návrh není v rozporu se zákonem,“ uvádí starosta Dalibor Carda. Termín od počátku června souvisí nejen s rozšířením možností pořádání koncertů, ale i s provozem Otáčivého hlediště, které začíná v tomto období s veřejnými zkouškami svých představení. Na konec září se zase koncentruje většina akcí k 28. září, tj. ke Dni české státnosti. Úprava doby nočního klidu se vztahuje na celé území města.

 

Úprava pouličního vystupování

Na konci října se z Prahy do centra Českého Krumlova přesunula obrovská maska ledního medvěda a bublinář. Radnice na nevítané hosty okamžitě zareagovala a upravila vyhlášku o buskingu, která pouliční vystupování tohoto druhu zakazuje. Vyhlášku následně schválilo zastupitelstvo.

Busking upravuje v Českém Krumlově vyhláška, která definuje pouliční produkci jako umělecká, zejména hudební, divadelní a artistická vystoupení na veřejných prostranstvích. Na konci října se na území města vyskytovali zvířecí maskoti a bublináři, jejichž regulace nebyla vyhláškou upravena. „Jednalo se o důsledek právní úpravy vyhlášky o buskingu v Praze, kde byla tato pouliční vystoupení zakázána, a řada provozovatelů se tak přesunula do Českého Krumlova. Kromě fotografování se s kolemjdoucími za peníze žádné umění neprodukují, někdy dokonce odměnu vymáhají. To opravdu nemá s pouličním uměním nic společného, proto jsme trvali na zákazu takový masek ve městě,“ uvádí starosta Dalibor Carda. Obří maskoti narušují estetický vzhled města a bublináři znečišťují veřejné prostranství, fasády budov, výlohy i oděvy kolemjdoucích. Zastupitelé proto schválili úpravu vyhlášky, která tato pouliční vystoupení zakazuje. Do vyhlášky přibyly odstavce, které zakazují pouliční vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her a v převlecích, které svými rozměry zjevně přesahují proporce dospělého člověka. Zakázána jsou také vystoupení, která nad míru přiměřenou poměrům ruší práva jiných osob, například hlukem, pachem, znečišťováním. Za zjevně nepřiměřená se považují zejména hlasitá vystoupení, vystoupení zahrnující vytváření bublin nebo výtvarná vystoupení s použitím aerosolových rozprašovačů.

 

Zimní údržba komunikací v mapě

V rámci digitalizace samosprávy byl Operační plán zimní údržby převeden z papírové podoby do interaktivní mapy, v níž mohou uživatelé komfortně najít informace, které je zajímají. V geoportálové aplikaci (geoportal.ckrumlov.cz) v Mapě pro veřejnost byla přidána vrstva s názvem Zimní údržba, která zobrazuje plochy komunikací zahrnutých do zimní údržby. Barevně je rozlišena priorita údržby – červeně jsou ty nejdůležitější komunikace a chodníky, žluté jsou plochy ošetřené do 24 hodin. Šedé komunikace nejsou udržovány městem (většinou Správou a údržbou silnic v rámci Jihočeského kraje). Vysvětlivky k barvám ploch lze zobrazit ikonou Legenda v horním menu. Pro lepší přehlednost je k dispozici černobílá podkladová mapa města, pro reálnější zobrazení jde ale vybrat třeba i letecký snímek. V mapě lze hledat podle ulic a pro větší podrobnost přibližovat do zvoleného místa. Plochy byly převzaty z katastrální mapy a na nejviditelnějších místech ořezány podle průjezdu techniky. Někde ale můžete najít vybarvenou celou parcelu komunikace – to ovšem neznamená, že technika uklízí celou plochu parcely, jako například sjezdy na pozemky u komunikace. Komunikace jsou rozděleny pro účely zimní údržby podle stupně důležitosti, při jejich určení se přihlíží zejména k intenzitě dopravy, vedení tras veřejné hromadné dopravy, dopravnímu významu komunikace, stavebnímu a dopravně-technickému stavu komunikace. Zimní údržbu zabezpečují Služby města Český Krumlov, které dle potřeby a aktuální meteorologické situace také zajišťují nepřetržitou dispečerskou službu. Sjízdnost a schůdnost je zajišťována provozem denně včetně sobot, nedělí a svátků v době od 3.00 do 22.00 hodin.

 

Odpadový systém města

Česká republika patří v rámci Evropské unie dlouhodobě na přední příčky v třídění odpadu. Pro většinu z nás je třídění běžnou součástí života. Bohužel je však stále dost i těch, kteří třídění do svého životního standardu zatím nezařadili. Právě ty bychom rádi oslovili. Tříděním odpadů se šetří primární zdroje surovin, energie a životní prostředí. Tyto skutečnosti zná každý, a přesto pro někoho nejsou natolik zásadní, aby své chování změnili.

Město Český Krumlov se snaží vyjít uživatelům vstříc tím, že rozšiřujeme síť separačních kontejnerů tak, aby byla dostupnější. Stanoviště nádob nepatří mezi esteticky hodnotná místa, zabírají značnou část veřejného prostoru a jsou s nimi spojeny i další negativní vjemy (zápach, hluk). Z tohoto důvodu město začalo např. budovat podzemní kontejnerová stání, která výše uvedená negativa eliminují. V dubnu letošního roku byl systém sběru odpadu rozšířen o sběr biologicky rozložitelného odpadu. Dosud byla možnost odkládání tohoto druhu odpadu pouze ve sběrném dvoře (možnost odevzdávat bioodpad do sběrného dvora i nadále zůstává). Pro vylepšení uživatelského komfortu bylo v rámci města umístěno 50 ks hnědých kontejnerů v zástavbě sídlištního typu a pro rodinné domy jsou nádoby přidělovány na základě žádosti. Termíny svozu bioodpadu jsou k dispozici na webu města www.ckrumlov.cz. Mimo již zmíněné kontejnery nezapomíná město na kontejnery na textil a elektrozařízení, které můžeme vidět téměř ve všech městských částech. Pro odpady, které nepatří do kontejnerů (např. starý nábytek, vysloužilá elektrozařízení, nebezpečné odpady apod.), slouží sběrný dvůr v Kaplické ulici v Českém Krumlově, který je otevřen v pondělí, úterý, středu a pátek od 14.30 do 18.00 hodin a v sobotu od 10.00 do 16.00 hodin.

Stanoviště nádob na textil Sídliště Plešivec před čp. 372, 381, 369, Nové Spolí (před čp. 118), ulice Po Vodě (u mostu u DDM), Polská ul., třída Míru u čp. 137 (naproti hotelu Vyšehrad), Vyšehrad u čp. 167, sídliště Za Nádražím u čp. 216 (u trafostanice), Vyšný čp. 48, Urbinská čp. 141 a 185, Lipová u čp. 160, Nové Dobrkovice před čp. 70 (bývalá samoobsluha). Stanoviště nádob na elektro Sídliště Plešivec (zastávka MHD), Nové Spolí (hřiště u  kempu), ulice Po Vodě (u mostu u DDM), Vyšehrad (naproti hotelu Vyšehrad), sídliště Mír u čp. 185 Stanoviště umístění nádob na tuky a kovy Sídliště Plešivec II (u horní Jednoty), Nové Spolí (před čp. 118 - pouze kovy), Kaplická (u  městského úřadu), Za Nádražím (u Jednoty), Vyšný (u čp. 48) a Vyšný (odbočka ke Správě CHKO Blanský les – pouze kovy), sídliště Mír u čp. 182, Špičák (parkoviště u Luny – pouze kovy) Rozmístění kontejnerů na  území města ukazuje také přehledně mapa na  Geoportálu města: geoportal. ckrumlov.cz → Mapa pro veřejnost → Vrstvy→ Odpady. V mapě se zobrazí ikony reprezentující nádoby pro všechny typy odpadů.

 

Kontroly vypouštění nevhodného odpadu do kanalizace

V poslední době došlo v Českém Krumlově opakovaně k problému v důsledku nesprávného užívání kanalizace. Na několika místech ve městě se kanalizace stala nepropustnou a vznikla havárie, která způsobila nejen její nefunkčnost, ale došlo i k úniku odpadní vody do řeky. Město proto nad rámec běžné údržby zajistilo mimořádné čištění kanalizace. Na základě zkušeností, kdy domácnosti i komerční provozy vhazují do kanalizace naprosto nevhodný odpad, který ji zanáší a ucpává, se město Český Krumlov zaměří na důsledné kontroly technologických zařízení napojených na kanalizaci sloužících k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.

„Častým problémem je, že domácnosti i restaurace vylévají do kanalizace tuky, oleje ze smažení, které spolu s dalším odpadem, jako jsou například vlhčené ubrousky a jiný nevhodný odpad, tvoří v kanalizaci nepropustnou zátku,“ uvádí starosta Dalibor Carda. Kanalizace má kruhový profil, a pokud se zanese nevhodným odpadem, nemůže odpadní vody správně odvádět a ty pak vytékají kanalizačními přepady nebo šachtami, případně se mohou objevit přímo v nemovitosti, neboť nemají kvůli neprostupnosti kanalizace možnost odtéct. „Producenti odpadních vod, kteří provozují kuchyni s přípravou 30 a více jídel denně nebo jídelnu s ohřevem jídla s výdejem 60 a více jídel denně, jsou povinni předčišťovat odpadní vody z kuchyně v lapači tuků vhodné velikosti a účinnosti,“ uvádí Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostřední a zemědělství.

Vypouštění látek, které nejsou odpadními vodami, je porušením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a lze za to uložit sankci do výše sto tisíc korun. Vodoprávní a stavební úřady se proto v následujících měsících intenzivněji zaměří na kontrolu restauračních provozů. „Apelujeme na veřejnost a důrazně doporučujeme, aby nakládala s odpadem odpovědně a správně,“ dodává starosta. Tuky z domácností a kuchyní se po vychlazení slévají např. do PET lahví a odevzdávají do odpadových nádob (zelené popelnice s příslušnou etiketou), případně ve sběrném dvoře (v případě motorových olejů). Jen tak může být následně zajištěna jejich odborná likvidace. Všechno má svůj řád, i kanalizace Do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností, podnikatelských provozoven a dalších nemovitostí. Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod, tj. vod znečištěných běžnou denní hygienou, užíváním toalety, úklidem, praním, mytím nádobí apod. Přesné podmínky pro vypouštění odpadních vod určuje tzv. Kanalizační řád. Tyto podmínky jsou stanoveny na základě možností a schopností dané čistírny odpadních vod vodu vyčistit a plnit předepsané limity při vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientu – řeky Vltavy. Do kanalizace nepatří a je zakázáno do ní vypouštět či odhazovat biologický odpad – zbytky jídel (přítomnost tohoto odpadu druhotně podporuje i rozšiřování živočišných škůdců – potkanů) a odpad z  kuchyňských drtičů, ten je již ve  většině kanalizačních řádů výslovně zakázáno splachovat do  kanalizace; tuky – fritovací oleje, motorové oleje (které se v  profilu kanalizace usazují a  společně s  dalším nežádoucím odpadem tvoří neprostupné zátky); veškeré hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, pleny, hygienické tyčinky, dámské hygienické potřeby apod.); chemikálie a  další nebezpečné látky; léky.

Čištění kanalizace zajišťuje pro město společnost ČEVAK a.s. Roční náklady na čištění se pohybují okolo jednoho a půl až dvou milionů korun. Mimořádné čištění, které proběhlo o prázdninách 2019 stálo třista tisíc korun.

 

Město zvažuje koupi čistírny odpadních vod

Od přelomu roku se zastupitelstvo města intenzivně zabývá záměrem odkoupení čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu. Město si nechalo zpracovat znalecký posudek, na jehož základě podalo nabídky v celkové výši 230 milionů korun. Konečné schválení koupě je v kompetenci zastupitelstva.

Tovární papírenská výroba se v povodí Horní Vltavy intenzivně rozvíjela již před koncem 19. století. Znečišťování Vltavy odpadními vodami z výroby však způsobovalo problémy ve využití říční vody. V 60. letech 20. století se proto využilo systému čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) pod Českým Krumlovem, obchvatného kanálu z papírny Větřní až k čistírně a připojení komunálních kanalizací Větřní a Českého Krumlova. Obchvatný kanál byl vybudován v letech 1969–1974, ČOV v letech 1985–1992. V 90. letech minulého století byla papírna zprivatizována. V tomto období město Český Krumlov možnost převzít ČOV do svého vlastnictví nevyužilo. ČOV i obchvatný kanál se tak staly součástí majetku nově vzniklé společnosti JIP Papírny Větřní. Druhou možnost převzetí čistírny, a to v souvislosti se změnami vlastníků papírny na přelomu tisíciletí, město opět nevyužilo. V roce 2010 se vlastníkem závodu ČOV stala společnost ČOV Český Krumlov s.r.o., která se v roce 2016 dostala do konkurzu. V dubnu 2018 zveřejnil insolvenční správce soudem schválený úmysl prodat podstatné části společnosti ČOV Český Krumlov. Město Český Krumlov chtělo získat čistírnu do svého vlastnictví, jelikož však v danou chvíli nebylo možné současně odkoupit i obchvatný kanál, rozhodlo zastupitelstvo nabídku na ČOV nepodávat. Obchvatný kanál je v současnosti zapsán v majetku JIP – Papírny Větřní a.s., která je od roku 2013 v konkurzním řízení. Insolvenční správce společnosti deklaruje prodej kanálu současně s ČOV.

Město musí svým občanům zajistit odvádění a čištění odpadních vod. V mnoha případech se tak děje také prostřednictvím právnické osoby, která je v rukou veřejného subjektu, v němž má dané město určitý podíl na rozhodování. Existují i případy, kdy jde o ryze soukromý subjekt. Toto uspořádání může pracovat (a v praxi i pracuje) velmi dobře, ovšem za podmínky, že zmíněný soukromý subjekt je stabilní a má zájem na dlouhodobě udržitelném fungování a na rozvoji majetku, který je k takové činnosti zapotřebí. V případě Českého Krumlova je potřebný majetek (ČOV a obchvatného kanálu) v držení dvou subjektů (ČOV Český Krumlov s.r.o. a JIP Papírny Větřní a.s.), které nelze považovat za stabilní, neboť se nacházejí v insolvenci, a přinejmenším jeden z nich nedává do budoucna žádné záruky, že by se stabilním stal. JIP Větřní z tohoto pohledu stabilní nebude, protože nelze nijak zaručit, že výroba, pro níž je dnes čištění odpadních vod klíčovou službou, bude alespoň v dnešním rozsahu i nadále pokračovat. Nepředvídatelnost budoucích vlastnických vztahů a z ní plynoucích náhlých změn nákladů na čištění odpadních vod se projevila i v minulých letech. Před dramatickými dopady možných změn město a jeho občany chránil pouze systém dlouhodobých smluv, který však v roce 2020 skončí. Získání ČOV a obchvatného kanálu do majetku města je prakticky jedinou možností, jak trvale zajistit kontrolovatelnou udržitelnost majetkových a provozních vztahů, jež jsou pro naplnění potřeb města nezbytnou podmínkou. Jednou z diskutovaných variant, které připadaly v úvahu, a to že by se vlastníkem stal současný provozovatel městských vodovodů a kanalizací (společnost ČEVAK), sice poskytuje dostatečné záruky stability a dlouhodobého zájmu, avšak vzhledem k zanedlouho končící provozovatelské smlouvě na vodovody a kanalizace by neuměla zaručit, že se v budoucnu nebudou o provoz kanalizace a ČOV dělit dva subjekty, se všemi nákladovými i administrativními důsledky.

Řešení, kdy by město nemuselo čistírnu odkupovat, existují a byla velmi pečlivě zmapována na úrovni technickoekonomické studie. Výstavba vlastní ČOV a nutné navazující kanalizace je technicky realizovatelná, ale také investičně náročnější – odborný odhad propočetl náklady ve výši cca 330 milionů korun bez DPH. Ekonomicky je z dlouhodobého hlediska přibližně srovnatelná. Její uskutečnění je logicky vázáno na provedení řady předchozích úkonů (zejména změny územního plánu) a doprovodných opatření řešících dopady výstavby kanalizace na dopravní situaci ve městě apod. Reálně by tudíž mohla začít fungovat až v horizontu minimálně pěti, spíše však více let. Po tuto dobu by musely prostředky vybrané na stočném směřovat do stávajícího (neperspektivního) majetku a pro budoucí (perspektivní) řešení by byly ztracené. Tato varianta také rezignuje na řešení potřeb města Větřní, které čistírnu využívá. Koupi ČOV a obchvatného kanálu tak vedení města považuje jako jedno z technicky, provozně i ekonomicky nejracionálnějších řešení.

Na základě četných jednání s insolvenčními správci ČOV Český Krumlov s.r.o. a JIP – Papírny Větřní a. s. a s jejich věřiteli, po konzultacích možných pořizovacích cen ČOV a obchvatného kanálu se zástupci odborné veřejnosti a s přihlédnutím k cenám zjištěným zadaným znaleckým posudkem město podalo nabídku na koupi ČOV ve výši 180 milionů korun a obchvatného kanálu ve výši 50 milionů korun. Znalecký posudek prokázal, že výše uvedené ceny jsou v obou případech nižší než cena v čase a místě obvyklá, tedy jsou pro město Český Krumlov výhodné. Celková pořizovací cena 230 milionů korun by byla financována z dlouhodobého bankovního úvěru s předpokládanou dobou splácení úvěru cca 15 let. Hlavním zdrojem pro splácení úvěru vč. úroků z něj by bylo nájemné za pronájem ČOV a kanálu. Roční nájemné se předpokládá ve výši cca 20 milionů korun. Hrubá návratnost pořizovacích nákladů by byla v souladu s dobou splácení bankovního úvěru, tj. cca 15 let. Nezbytné následné budoucí investice mohou být hrazeny způsobem, který ukáže vlastní provoz souboru ČOV a jeho ekonomika. Zpráva z místního šetření na ČOV z března 2018 vyčíslila nutné budoucí náklady ve střednědobém horizontu na 30 milionů korun. Tento odhad se v zásadě shoduje i s další dokumentací, kterou má město k dispozici od insolvenčního správce ČOV. Zpráva z obhlídky obchvatného kanálu ze srpna 2018 odhadla nutné budoucí náklady ve střednědobém horizontu na 20 milionů korun.

Nákladové dopady do stočného lze definitivně upřesnit teprve po uzavření koncesního řízení. Předběžně však lze uvést, že stávající stočné pokrývá nezbytné provozní náklady odvádění i čištění odpadních vod, ale nepokrývá plnou obnovu ČOV ani obchvatného kanálu, v případě obchvatného kanálu pravděpodobně ani dostatečnou údržbu a částečnou obnovu. Město také odhaduje, že stočné ve stávající výši by mělo tyto krátkodobé potřeby pokrýt. Nájemné z nově nabytého majetku by mělo zajistit pokrytí investičního úvěru použitého na koupi. Přibližně lze počítat tak, že navýšení nájemného o 0,9 milionu korun znamená zvýšení stočného o cca 1 Kč/m3. Bylo by tedy nutné zvýšit stávající nájemné tak, že zatížení stočného stoupne o cca 21 Kč/m3. Tímto navýšením, jakkoli se na první pohled zdá drastické, by se souhrn vodného a stočného v Českém Krumlově dostal přibližně do oblasti celostátního průměru. Rozhodnutím rady a zastupitelstva města se koncem roku 2019 transakcí celkově zabývala poradenská společnost Deloitte, jejímž úkolem je zhodnotit výhodnost celého obchodu pro město a posoudit potenciální rizika. Výstup tohoto posouzení by město mělo mít k dispozici v listopadu 2019.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: