aktualizováno 27. 7. 2023

Kronika města Český Krumlov 2018

Úprava obce, doprava, spoje, životní prostředí

Strategie rozvoje města a realizace významných investic a aktivit

Město Český Krumlov v uplynulém volebním období vyhotovilo a počalo realizovat základní koncepční dokumenty – Strategický a Akční plán rozvoje města, dalšími zásadními materiály, které byly dokončeny v roce 2018, jsou Strategie rozvoje cestovního ruchu a Komplexní dopravní koncepce.

Z dokumentů jasně vyplývá, co dělat pro to, aby cestovní ruch a doprava ve městě nebyly tak zatěžujícími, jak se v posledních letech stalo. Výstupy ze jmenovaných koncepčních dokumentů se staly významným zdrojem informací pro práci na novém územním plánu, který musí mít každá obec schválen do roku 2020. Územní plán je základním dokumentem, který určuje, jak bude území města zastavěno a k jaké funkci využíváno. Jedním z jeho hlavních výstupů, který je v posledních letech předmětem mimořádného zájmu, bude rozšíření lokalit pro novou bytovou výstavbu. Ta by měla umožnit nárůst počtu obyvatel zhruba až o tři tisícovky. 

Nejvýznamnější investice dokončené v roce 2018 byly následující: ČKRF dokončil rekonstrukci plochy autobusového nádraží a projektově připravil rekonstrukci administrativně-obchodní budovy autobusového terminálu tak, aby ji bylo možné realizovat v roce následujícím. Další jeho klíčovou investicí bude vybudování nového výstupního a nástupního terminálu pro zájezdové autobusy na místě dnešního parkoviště Jelenka 2. Zásadním způsobem pokročila již započatá komplexní rekonstrukce inženýrských sítí v Nových Dobrkovicích, dále byly zrealizovány tři investiční akce dotované z prostředků EU, rekonstrukce třídy Míru, rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Lipová čp. 161 a nástavba mateřské školy Za Nádražím. Po letech neúspěšného úsilí o získání dotace na dokončení zastřešení zimního stadionu bychom rádi uskutečnili i tuto investici. S využitím dotačních prostředků je město rovněž připraveno zahájit rekonstrukci obvodového pláště budovy městského úřadu v Kaplické ulici. Obě posledně jmenované akce by měly přinést mimo jiné významné energetické úspory. Jednou z významných investičních priorit je zahájení komplexní rekonstrukce hřbitovního areálu, který se nachází ve velmi neutěšeném stavu.

K novým úkolům a cílům „nestavebních“ aktivit města roku 2018 patřila především realizace prioritních opatření a úkolů vyplývajících z nových koncepčních dokumentů, dopravní koncepce, strategie cestovního ruchu a akčního plánu. V oblasti dopravy iniciovalo město jednání s krajem a ředitelstvím silnic a dálnic o koncepcí doporučovaných opatřeních směřujících ke zvýšení propustnosti dvou kruhových křižovatek a zlepšení průjezdnosti městem, dále byla realizována opatření ke zklidnění dopravy ve městě a zvýšení bezpečnosti chodců, zásadním způsobem byl omezen vjezd vozidel do pěší zóny a bylo pokračováno v přípravě dvou projektů cyklodopravy.

Výrazně pokročila tvorba nového územního plánu, který by měl významně ovlivnit budoucí využití území města i jeho tvář. Nový územní plán by měl dát příležitost zájemcům a investorům o novou bytovou výstavbu, a to jak individuální, tak hromadnou. Na základě prvních analýz se ukázaly jako nejvhodnější pro tento účel lokality v městských částech Vyšný a Domoradice. Nejblíže k realizaci bytové výstavby je lokalita bývalých kasáren ve Vyšném. Vedle rozšíření ploch pro novou výstavbu město v souladu s hlavními cíli strategického plánu činilo zásadní kroky pro udržení a posílení hlavních hodnot města, kterými jsou jeho kulturně historické a přírodní bohatství. S využitím všech legitimních nástrojů a práce městského architekta je kladen hlavní důraz při povolování stavební činnosti na urbanistická hlediska. Město hodlá zásadním způsobem zastavit či regulovat přílišnou dosavadní zastavěnost stavebních parcel, která mj. velmi kazí celkovou tvář města, nepřipustit zcela nevhodné přístavby a nástavby objektů zejména v obytných čtvrtích města, a to včetně stále se rozšiřující praxe přestavby rodinných domů na penziony. Tato komercializace obytných čtvrtí se stává velkým problémem města, neboť mění jejich charakter, snižuje počet fakticky trvale bydlících, parkováním vozidel ubytovaných hostů na ulicích vytváří nedostatek parkovacích míst pro rezidenty a celkově zhoršuje kvalitu života v těchto oblastech.

Při přípravě a realizaci některých městských projektů docházelo k opětovně k participací, tj. zapojení občanů města, jako tomu bylo při tvorbě strategického a akčního plánu. Vedle pokračování projektu tzv. participativního rozpočtu byla veřejnost zvána k vyjádření svých názorů a připomínek při koncipování úprav a zvelebování některých veřejných prostranství, kupříkladu centrálních prostor v sídlištích Za Nádražím a Mír, při rozšiřování dětských hřišť a k dalším projektům vyplývajícím ze schváleného akčního plánu, jako je například projekt městských vycházkových okruhů.

Jako nezbytné se pro další rozvoj města ukazuje zaměření na intenzivní využití moderních informačních a digitálních technologií. Zvláště pro oblast dopravy se jedná o klíčové nástroje jejího řízení. S využitím dotačních prostředků z EU město zadalo zpracování tzv. Koncepce chytrého města, která by nám měla ukázat, jakou cestou a jakými postupnými kroky bychom se měli v oblasti využívání moderních technologií vydat. Na  základě předběžných expertních doporučení vybudujeme na zmodernizovaném autobusovém terminálu tzv. datové centrum, do kterého by měly být přenášeny veškeré důležité informace o „životě ve městě“, zvláště pak z oblasti dopravy, tj. o pohybu vozidel, obsazenosti parkovacích míst, dopravních zácpách atp. Do budovy autobusového terminálu by měla být přestěhována v následujícím roku i městská policie, která bude využívat pro svou práci informací z datového centra vč. dat z městského kamerového systému, na  jehož komplexní rekonstrukci byl v tomto roce zpracován projekt.

 

Modernizace kamerového systému

Po rozšiřování městského kamerového systému (MKDS) v minulých letech přišel čas na modernizaci starších kamerových bodů. Konktrétně se jednalo o kamerové body v Panské ulici, u Červené brány, Plášťového mostu a v ulici Linecká. Dále při modernizaci MKDS došlo k upgradu serveru. Větší část nákladů na tento projekt pokryla dotace Ministerstva vnitra České republiky z dotačního programu Prevence kriminality v roce 2017. Celkové náklady projektu činily 309 tis. Kč, poskytnutá dotace byla ve výši 210 tis. Kč. Vlastní podíl na nákladech za projekt ve výši 98 tis. Kč (cca 32 %) byl uhrazen z rozpočtu města.

 

Projekt Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov

Projekt Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov byl zpracován společností NDCon s.r.o. na základě výběru zhotovitele ve veřejné soutěži. Koncepce je zpracovávána v rámci přeshraničního projektu Města v rozletu, práce jsou kofinancovány v rámci Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika z Evropského fondu pro rozvoj a spolupráci. Realizace projektu probíhala v době od 11. ledna 2016 do 10. ledna 2018.

Provedené analýzy silniční a železniční dopravy, MHD, pěší a cyklistické dopravy i dopravy v klidu jsou východiskem pro podrobnou specifikaci cílů a priorit koncepce organizace dopravy ve městě Český Krumlov v době mimo hlavní turistickou sezónu. První fáze projektu byla realizována v období od října 2016 do června 2017, na ni navázala fáze druhá od července 2017 do září 2017 reflektující zejména vliv turistické sezóny na dopravu ve městě. Koncepce zahrnuje: Komunikační síť města a  blízkého okolí, Směrový průzkum silniční dopravy (listopad 2016 a červenec 2017), Kontinuální profilové sčítání dopravy, Průzkum dopravního chování, Data o dopravní poptávce ve veřejné hromadné dopravě a výkonech parkovacího systému, Data o zdrojích a cílech dopravy, Studie mikrosimulace dopravního proudu ve městě Český Krumlov, Multimodální model dopravní poptávky ve  městě Český Krumlov a blízkém okolí, Plán organizace silniční a statické dopravy, Plán organizace pěší dopravy, Plán organizace cyklodopravy, Plán optimalizace veřejné dopravy.

V analytické části na začátku projektu bylo potřeba realizovat všechny dopravní průzkumy, provést rešerši všech dostupných strategických dokumentů na úrovni města, kraje i státu. Na základě zjištěných informací byly ve spolupráci se zástupci místní samosprávy a odborníky pojmenovány dopravní problémy města a stanoveny vize a cíle, jichž by se mělo touto koncepcí dosáhnout. K dosažení cílů a odstranění zjištěných závad slouží jednotlivá opatření případně projekty, navržené a definované v plánech jednotlivých druhů dopravy. Účinným nástrojem pro hodnocení stávajícího stavu i efektivnosti navržených opatření jsou dopravní modely.

Na tvorbě komplexní dopravní koncepce významným dílem podíleli také zástupci místní samosprávy a odborníci z řad architektů a dopravních expertů. V průběhu zpracovávání byly dílčí části konzultovány externě se společností Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., která pro město zpracovávala zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, zároveň též interně, s pracovní skupinou složenou ze zástupců města, externích dodavatelů a odborné veřejnosti, formou pracovních seminářů. Na základě provedených dopravních průzkumů a s využitím dříve zpracovaných studií a návrhů byly definovány hlavní dopravní problémy města. Byly navrženy vize a cíle, jejichž podstatou je možnost svobodné volby způsobu dopravy po městě i do města s tím, že bude zajištěn především pohyb po městě.

 

Městská autobusová doprava v roce 2018

Rada města na listopadovém jednání 2017 schválila uzavření smlouvy s dopravcem ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. na provoz městské autobusové dopravy pro rok 2018. Ze zvyšujícího se počtu přepravených osob vyplývá, že poptávka po městské dopravě v porovnání s předchozím obdobím narostla. V roce 2016 bylo v měsících červenci, srpnu a září přepraveno linkami MAD celkem 67 894 osob a v roce 2017 celkem 73 040 cestujících, tedy o 5 146 cestujících více. Proto návrh smlouvy na rok 2018 zahrnuje pouze drobné změny vyplývající vyhodnocení předchozího období. Po provedení rozboru vytíženosti zastávek a vyhodnocení počtu přepravovaných osob, byly stávající jízdní řády pouze nepatrně upraveny tak, že u spojů 29, 13 a 33 linky č. 2 bude z trasy vypuštěna zastávka Chvalšinská, která má po celé sledované období nulovou obsazenost. Výchozí finanční model pro rok 2018 zohledňuje dosavadní vývoj nákladů a zahrnuje podmínky platné legislativy, vývoj ceny vstupů a tržeb. Zejména se na výši prokazatelné ztráty oproti roku 2017 podepsalo navýšení mezd řidičů autobusů a dílenských pracovníků o 11 %. V přepočtu na kilometr se oproti roku 2017 jedná o navýšení z 8,70,- Kč/ km na 10,48,- Kč/km. Za účelem částečného snížení výše ztráty z jízdného byl zaveden dvoupásmový provoz MAD s cenovým rozlišením cestujících na trase 1 – 4 km a 5 a více km.

 

Bezplatné jízdné na městskou dopravu pro seniory

Rada města Český Krumlov schválila zavedení bezplatného jízdného v městské autobusové dopravě pro seniory nad 70 let. Jezdit zdarma mohli od 1. dubna 2018. Seniorské jízdné bylo v Českém Krumlově v poslední době předmětem mnoha stížností a debat, které představitele města vedly k projednávání zavedení bezplatné přepravy cestujícím nad 70 let. „Vyhodnotili jsme možnost návratu k modelu bezplatné městské dopravy pro seniory, která fungovala v minulosti. K tomuto kroku jsme také přistoupili na základě dobrých ekonomických výsledků, kdy město může vynaložit více peněz právě do dopravy,“ uvedl místostarosta Josef Hermann. Na bezplatné jízdné tak půjde z městské kasy cca sto tisíc korun za rok. Celkově provoz městské hromadné dopravy stojí Český Krumlov ročně čtyři a půl milionu korun.

Ceník stanovuje pro osoby nad 65 let snížené jízdné v částce 5 korun v 1. tarifním pásmu a 6 korun ve 2. pásmu. Při přestupu z jedné linky na druhou do 45 minut od prvního odbavení se při použití Dopravní karty neplatí opakovaně jízdné a vystavení Dopravní karty mají senioři s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově zdarma. Cestující ve věku nad 70 let mají od 1. dubna 2018 po předložení průkazu od dopravce městskou dopravu zdarma. Na dalších postupech, které zefektivní městskou dopravu tak, aby ji využívalo více lidí, se neustále pracuje. „Probíhají jednání s odborníky o možnostech navržení nového a na míru postaveného řešení městské autobusové dopravy,“ dodává místostarosta. Dopravce zároveň zvažuje návrat původního systému okružní linky a jeho zahrnutí do stávajícího systému tak, aby cestující mohli projet celé město bez přestupů.

 

Rekonstrukce autobusového nádraží

V roce 2018 naplno začaly stavební práce na autobusovém nádraží v Českém Krumlově, které na svou opravu čekalo spoustu let. Po dokončení bude cestujícím k dispozici dopravní terminál, který odpovídá standardům 21. století; s krytými zastávkami, záchytnými parkovacími místy, kamerovým systémem i nabíjecí stanicí pro elektromobily.

Prostor autobusového nádraží v Českém Krumlově se na jaře začal měnit před očima. V první etapě dlouho plánované rekonstrukce bylo nutné vykácet dřeviny kolem nádraží, které byly z části nahrazeny novou výsadbou. „Řada odstraněných stromů spadala do kategorii méně hodnotných dřevin, nejčastěji se jednalo o břízy, které nedosahují mnoholetosti a časem by fakticky hrozila jejich destrukce,“ vysvětlil Miroslav Reitinger, jednatel městské společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, pod kterou rekonstrukce nádraží spadá.  Pokáceno bylo i několik perspektivních kusů, se kterými se ale projekt nedokázal vypořádat jinak, než že budou místo nich vysazeny nové stromy. Přípravné práce v první polovině dubna pokračovaly postupným zřizováním staveniště včetně oplocení, vytyčováním sítí a opěrných geodetických bodů, postupným rozebíráním stávajících povrchů a vytvořením provizorních autobusových stání. Na tyto činnosti bezprostředně navázaly vlastní stavební práce.

Provoz nádraží nebyl po celou dobu rekonstrukce přerušen, což je výhodné jak z hlediska vynaložených nákladů, tak i dopravy. Určitá omezení pro cestující vznikly maximálně přesunem konkrétní zastávky na jiné místo v rámci lokality. Zároveň tato opatření přinesla řadu omezení pro dopravce a cestující.

Nový dopravní terminál bude stát 72 milionů korun, z nichž 42 milionů činí dotace z Evropské unie, na kterou se vztahuje podmínka vyčerpání do konce roku 2018. Do konečné částky ještě bude započítána cena za technologie informačního systému pro cestující a technologie parkovacího systému, na která jsou právě vypisována výběrová řízení. Stavbu bude prováděla firma STRABAG, a.s., harmonogram realizace zakázky byl osm měsíců, dokončení stavby se uskutečnilo v listopadu 2018.

Výsledkem bude je krytých autobusových zastávek s veřejným osvětlením, bedlivým kamerovým dohledem a wifi připojením. V prostoru nádraží přibude 100 parkovacích míst pro auta, část z nich bude v režimu P + R (park and ride) i K + R (kiss and ride), součástí budou i stání na kola a motorky. Parkoviště bude vybaveno nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Budou vybudovány nové přístupové cesty směrem do centra včetně nových přechodů směrem k nemocnici. Od stávajícího přechodu na Objížďkové silnici u benzínky bude postaveno nové schodiště, které povede do prostor krytého peronu.

Rekonstrukce autobusového nádraží je rozdělena do dvou etap, v první etapě se opravuje venkovní terminál a samotná budova autobusového nádraží se rekonstrukce dočká v letech 2019–2020.

V letních měsících 2018 se rekonstrukce autobusového nádraží se dostala z fáze podzemních prací na povrch a prostor se začal viditelně proměňovat. V dosavadním průběhu stavby se kompletně zrekonstruovaly všechny přeložky stávajících inženýrských sítí včetně zatrubněného potoka. Byly vybudovány nové rozvody kanalizace a vody včetně podzemních nádrží na zadržování dešťové vody, která se bude využívat k zavlažování zeleně v areálu autobusového nádraží. Byla dokončena opěrná zeď hlavního nástupiště, které se následně zastřešilo pro devět hlavních stání autobusů. Konstrukce opěrné zdi rozšiřuje využitelnou plochu a zajišťuje stabilitu celé terasy autobusového nádraží, která původně vznikla jako prostá navážka vytěženého materiálu po stavbě Objížďkové silnice. Hrana nebyla stabilní a propadala se, a tím, že ji stavbaři upravili, získalo území větší využitelnost. Na přelomu září a října byl cestujícím zpřístupněn hlavní krytý peron a nové výstupní zastávky autobusů. V podzimních měsících rekonstrukce pokračovala výstavbou doplňkového nástupiště a parkoviště pro osobní automobily.

Práce na rekonstrukci nového dopravního terminálu probíhaly s menšími omezeními souběžně s provozem autobusového nádraží, některé technické a organizační komplikace však způsobily skluz v plnění harmonogramu. S tím se dodavatel stavby vypořádává zvýšenou intenzitou prací, která ovšem vyžadovala uvolnění prostoru celého staveniště. Proto se v rámci zajištění lepšího komfortu a bezpečnosti pro cestující přesunuly do 8. prosince 2018 všechny zastávky z autobusového nádraží do lokality Špičák. Firma STRABAG a.s., která rekonstrukci provádí, připravila souběžně kroky, aby zajistila cestujícím stejný komfort jako na autobusovém nádraží.

Autobusové nádraží v Českém Krumlově se na dva měsíce přestěhovalo do provizoria na Špičáku. Toto opatření iniciovala, zajišťovala a financovala dodavatelská firma, která provádí rekonstrukci nádraží. Cestujícím přinesla změna větší komfort a bezpečnost než při provozu za probíhající rekonstrukce terminálu. Po dobu změny fungovala pro cestující na trase autobusové nádraží – Špičák bezplatná doprava.

Práce na rekonstrukci nového dopravního terminálu probíhaly s menšími omezeními souběžně s provozem autobusového nádraží, některé technické a organizační komplikace však způsobily skluz v plnění harmonogramu. S tím se dodavatel stavby vypořádává zvýšenou intenzitou prací, která ovšem vyžadovala uvolnění prostoru celého staveniště. Proto se v rámci zajištění lepšího komfortu a bezpečnosti pro cestující přesunuly do 8. prosince 2018 všechny zastávky z autobusového nádraží do lokality Špičák. Firma STRABAG a.s., která rekonstrukci provádí, připravila souběžně kroky, aby zajistila cestujícím stejný komfort jako na autobusovém nádraží. Na Špičáku vznikly další čtyři sdružené zastávky s celkovou kapacitou dvanácti autobusů, přesunula se sem informační kancelář dopravců a přes Chvalšinskou ulici na silnici I/39 vedl dočasný přechod pro chodce. Vše doplňoval informační systém. Zároveň byla zajištěna náhradní autobusová doprava na trase Špičák – nemocnice – městský úřad. V místě nových zastávek také fungoval prodloužený provoz WC s průběžnou celodenní údržbou. Dobu, po kterou byla plocha autobusového nádraží uzavřena, současně využil Českokrumlovský rozvojový fond k úpravám stávající nádražní budovy. Částečně bylo vyměněno zasklení haly, provedeny úpravy elektroinstalace a vytápění objektu. Byly pořízeny nové lavice, koše a nápojové automaty, osazeny digitální informační tabule. S uvedením nových jízdních řádů od 9. prosince 2018 už cestující využívali nové zastávky na krytých peronech na novém moderním dopravním terminálu.

 

Převod pozemků u autobusového nádraží

Na rekonstrukci autobusového nádraží získal Českokrumlovský rozvojový fond (dále ČKRF) státní dotaci 42,5 milionu korun. Nově opravené dotační podmínky nyní vyžadují povinnost ČKRF mít ve svém majetku pozemky u nádraží, které nyní patří městu Český Krumlov. Pokud by město pozemky nepřevedlo, může ČKRF o dotaci přijít. „Převod je nutný pro dodržení aktuálních dotačních podmínek, které stanovují, že příjemce dotace musí mít ve svém majetku pozemky, na kterých probíhá rekonstrukce autobusového nádraží,“ uvedl starosta Dalibor Carda.

Dle platných podmínek poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR musí investor (městská společnost ČKRF) předložit listiny osvědčující vlastnické právo k těmto nemovitostem spolu s první Zprávou o udržitelnosti projektu. Českokrumlovský rozvojový fond je společnost stoprocentně vlastněná městem, její aktivity kontroluje dozorčí rada a valná hromada. Členové valné hromady jsou radní města Český Krumlov. S veškerými zásadními rozhodnutími navíc ČKRF seznamuje Zastupitelstvo města Český Krumlov. Převod ploch autobusového nádraží z majetku města do městské společnosti ČKRF je tedy bezpečným a odůvodněným postupem. Pokud by město i v budoucnu tento formální úkon neprovedlo, ČKRF hrozí odebrání dotace.

Formální krok převedení pozemků do společnosti stoprocentně vlastněné městem měli zastupitelé projednat na zasedání 30. srpna 2018. Po řadě dezinformací, které veřejným prostorem proběhly před samotným jednáním, byl nakonec bod z projednávání stažen a o převedení majetku bude rozhodovat příští zastupitelstvo, jakmile se detailně seznámí s danou problematikou.

„Nejedná se o žádné vyvedení majetku města do cizí soukromé společnosti. Snad proto nikdo z příštích zastupitelů nedopustí, aby Český Krumlov přišel o dotační peníze v řádech desítek milionů,“ řekl starosta města a pokračoval: „Vzhledem k tomu, že zastupitelé souhlasili, aby žádost o dotaci zpracovala městská společnost ČKRF, která nakonec s žádostí i uspěla, věřím, že schválení převodu pozemků, a tím dodržení nových pravidel dotace, bude pro zastupitelstvo logickým krokem. Mrzí mne, že v rámci předvolební kampaně si některá uskupení a politická hnutí snaží na vykonstruované kauze plné zkreslených informací získat popularitu a pozornost veřejnosti. Takový počin je však krátkozraký, ale bohužel s nenahraditelnými následky v případě odebrání dotace.“

 

Sanace Barevné skály

Státní plavební správa omezila v souvislosti s havarijním stavem části Barevné skály provoz na Vltavě. Vodáci mohou v úseku pod skálou proplouvat pouze ve vzdálenosti do pěti metrů od levého břehu.

Lesy ČR, kterým Barevná (známá také jako Papouščí) skála v Novém Spolí patří, vyhlásily na základě provedeného geotechnického průzkumu a znaleckého posudku krizovou situaci. Soudní znalec označil masiv jako nestabilní, kdy přímo ohrožuje život a majetek v jeho blízkosti. Přes zimu se totiž v části masivu rozšířila jedna ze spár a hrozí odlomení až tisícitunového bloku horniny.

Lesy ČR učinily na základě havarijního stavu masivu nezbytná bezpečnostní opatření. Byla uzavřena účelová komunikace vedoucí pod skálou, která spojuje Nové Spolí a Větřní. Prostor byl ohrazen plotem a označen varovným oznámením. Další bezpečnostní opatření vydala Státní plavební správa, která v daném úseku omezila plavební provoz. Do odvolání zakázala proplouvání propustí u pravého břehu a převedla veškerý provoz v prostoru nad jezem Konopa k levému břehu. Překonání jezu pod skálou bylo možné pouze ve vzdálenosti do pěti metrů od levého břehu. Vodáky naváděly signální znaky a směrové šipky. Kroky k usnadnění proplutí vodáků učinilo také Povodí Vltavy, které spravuje vodní cestu. Upravilo koryto Vltavy u levého břehu tak, aby bylo možné splout jez, nebo přenést lodě a rafty pod levobřežní opěrnou zdí.

Práce byly podle technologického postupu a projektové dokumentace rozděleny na dvě části, přičemž první fáze sanace řešila odstranění bezprostředního stavu ohrožení. Ta byla hotova do 30. června 2018. Po zaměření skutečného stavu sanovaného skalního masivu byla upřesněna následná opatření na trvalou stabilizaci celého masivu Barevné skály. Druhá část sanačních prací byla ukončena v prosinci 2018.

Cesta i úsek Vltavy u Barevné skály jsou zase bezpečné. Lesy ČR nechaly odtěžit 1 500 tun uvolněné horniny a během dvou měsíců tak vyřešily havarijní situaci. Státní podnik zaplatil deset milionů korun. Podle znalce je skála stabilní. Práce na skále narušené viditelnými trhlinami začaly 21. května a koncem července bylo hotovo. V první fázi odborná firma STRIX z Chomutova odlomila tisíc tun horniny. Podle znalce ale havarijní stav dál trval. „Okolí skály, tedy cesta i řeka, nebyly bezpečné. Hornina se mohla uvolnit kdykoli. Proto jsme v pracích pokračovali,“ uvedl krajský ředitel podniku Lesy ČR z Českých Budějovic Radek Pomije. Firma odlomila dalších 500 tun. Skálu zpevnily kotvy a největší spáry cementová zálivka. Vstupu na silnici pod skalou bránil dvoumetrový plot, zákaz proplouvat propustí u pravého břehu Vltavy platil pro vodáky. Otevřená je tedy cesta i Vltava. Na skále je nyní vyznačeno asi deset míst, zejména u větších spár, která se budou monitorovat. „Každý rok na jaře necháme spáry přeměřit, jednou za dva roky pozveme geotechnika,“ pokračoval Pomije. Tento postup doporučil i znalec, který zpracoval finální posudek. Na skále měli oblíbené trasy horolezci, a také kvůli nim se uvolněný masiv kotvil a nezpevňoval sítěmi. Většina lezeckých tras se odlomením kamene narušila a horolezci je tak budou muset znovu vyznačit.

 

Rekonstrukce komunikací v Nových Dobrkovicích

V polovině února 2018 začaly stavební práce na dlouho plánované rekonstrukci místních komunikací a inženýrských sítí v Nových Dobrkovicích. Stavba se týkala vybudování kanalizační a vodovodní sítě a postavení nových opěrných zdí, které budou současně zajišťovat bezpečný průjezd po místních komunikacích. Ty byly opraveny v plném rozsahu po dokončení výstavby kanalizačních stok, vodovodu, veřejného osvětlení a přípojek. Předpokládané výdaje se pohybují v částce 24 milionů korun. Stavba proběhla v plánovaných pěti etapách, o přesných termínech a předpokládané délce trvání byli obyvatelé informováni prostřednictvím letáků, na webových stránkách města.

 

Rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše

Mimořádná prohlídka a průzkum, kterými prošel most Dr. Edvarda Beneše v loňském roce, zjistily nevyhovující stav výztuží zábradlí, kam se přes oslabenou izolaci dostává voda. V rámci zajištění bezpečnosti byly chodníky po obou stranách mostu uzavřeny pomocí dřevěných zábran. Most se nachází v pěší zóně a nebyl uzavřen pro dopravu, ani pro pěší. Provedená opatření budou trvat do doby realizace rekonstrukce mostu. Město má v současné době vyčleněné finance na projektovou dokumentaci a bude plánovat, co s mostem dál.

„Dle doporučení zpracovatele studie a na základě ekonomického zhodnocení s ohledem na životnost byla jednoznačně doporučena kompletní rekonstrukce – nový most ve stejném architektonickém stylu, neboť se jedná o unikátní funkcionalistickou konstrukci na území Českého Krumlova,“ uvedl starosta města. Celou situaci komplikuje i skutečnost, že se jedná o jediný most na výjezdu z centra města. Město spravuje celkem 23 mostních objektů – patnáct mostů (z toho dvě mostní provizoria) a osm lávek pro pěší. Dle platných předpisů se periodicky provádějí běžné, hlavní a mimořádné prohlídky. Na opravy a údržbu lávek a mostů je ročně vyčleněna částka přibližně ve výši jednoho milionu korun. V posledních deseti letech město kompletně zrekonstruovalo sedm mostních konstrukcí: Lazebnický most přes Vltavu, nadjezd nad silnicí I/39 u kina Luna, lávku pro pěší přes Vltavu pod Plášťovým mostem, most přes náhon u mlýna, lávku přes náhon na Ostrov, lávku přes Vltavu k pivovaru a most v ulici Na Spojce. V roce 2017 město odkoupilo od Správy státních hmotných rezerv mostní provizorium přes Vltavu u pivovaru, na kterém byl současně zřízen nový způsob uložení mostovky.

 

Stavební práce v křižovatce tř. Míru a ul. Na Svahu

Od konce září do 10. prosince 2018 probíhaly stavební práce na vodovodním a kanalizačním řadu v křižovatce třídy Míru a ulice Na Svahu. Práce byly rozděleny do tří etap. V první etapě byl veškerý provoz v této křižovatce řízen světelnou signalizací kolem místa výkopu a vozidla nad 6 tun byla vedena jednosměrně přes lokalitu Vyšný. Práce na druhé etapě probíhaly současně s první do prosince 2018 a zahrnovaly dopravní omezení, která se týkala zákazu vjezdu ke garážím v ulicích U Berkovky a Českobratrská. Ve třetí etapě od listopadu do poloviny prosince byl stavbou umožněn veškerý provoz se zvýšenou opatrností.

 

Řešení stavu hotelu Vyšehrad

Na radnici často přicházejí dotazy, jak město řeší neutěšený stav hotelu Vyšehrad, který je v soukromém vlastnictví, možnosti samosprávy jsou tedy značně omezené. Stavební úřad v minulých letech opakovaně řešil v případě hotelu Vyšehrad jak protiprávní užívání objektu, tak také stavebně technický stav související s neprováděnou údržbou.

Opatření, která vlastník provedl na základě výzev stavebního úřadu, se míjela účinkem, neboť zabezpečení vstupů bylo ve většině případů násilně odstraněno a následně opět budovu užívali squatteři. Průběžnou údržbu budovy k zamezení dalšího znehodnocování konstrukcí vlastník neprováděl, za což byl i pokutován. Vzhledem ke zhoršení celkové situace vydal stavební úřad v souladu se stavebním zákonem rozhodnutí, kterým nařídil vlastníkovi splnit povinnosti vedoucí k nápravě stavu. Proti tomuto rozhodnutí se vlastník odvolal a věcí se dál zabýval odvolací orgán Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Město nadále v situaci jedná a hledá východiska, jak zlepšit neutěšenou situaci v této lokalitě, například vydáním obecně závazné vyhlášky.

 

Nová pravidla pro vjezd do pěší zóny

Zklidnění provozu v historickém jádru Českého Krumlova mají přinést nová pravidla pro vjezd do pěší zóny, která město vydalo. Od 1. května 2018 vešly v účinnost změny, které minimalizují vjezd do centra města, čímž zmírní neustále se zvyšující zatížení úzkých uliček automobilovou dopravou. Doprava v pěší zóně je dlouhodobě vnímána jako problematická, zatěžuje běžný pohyb lidí v historickém centru, a proto město Český Krumlov přichází s novými pravidly, která přemíru vozidel regulují.

Základem opatření se staly výstupy z dopravní studie, která detailně zanalyzovala současný stav. „Do pěší zóny denně vjede zhruba 1 150 aut, což představuje obrovské zatížení, museli jsme proto učinit kroky, jak celou situaci řešit, aby pěší zóna skutečně byla pěší zónou,“ uvedl místostarosta Josef Hermann. Návrh pro nový režim připravovalo město více než čtyři měsíce, jedná se o první výraznou změnu po patnácti letech, kdy se naposled měnily podmínky provozu. Podstata změny spočívá v omezení během nejexponovanější části dne, tj. od 10.00 do 16.00 hodin, kdy bude vjezd do centra regulován na minimální možnou úroveň. Toto omezení se dotýká vlastníků nemovitostí, podnikatelských subjektů a kanceláří, které sídlí v centru.                  

Provoz výrazně zatěžují také ubytovaní návštěvníci, kteří zajíždějí k penzionům a hotelům autem, zácpy v uličkách způsobují i velká shuttle vozidla. Pro tento typ dopravy je vymezen stejný čas, do centra nebudou moci vjet od 10.30 do 15.00 hodin. Neomezený vjezd budou mít po celý den naopak rezidenti, kteří v centru bydlí. Bez omezení mohou do pěší zóny také vjíždět složky integrovaného záchranného systému, vozidla, která odstraňují poruchy dodávek el. energie, vody, plynu apod. a držitelé karet ZTP. Neomezený vjezd bude platit pro vozidla taxi, která mohou zajistit službu těm, kteří do centra v uvedenou dobu vjet nemohou, například hotelovým hostům či podnikatelům. Rada města také navrhla zvýšit poplatky za vydání povolení k vjezdu do pěší zóny; zákon o místních poplatcích umožňuje maximální výši za jednorázový vjezd 200 korun, nicméně rada navrhuje zvýšení z 20 korun na 100 korun; pro taxi za nepřetržitý vjezd 2 000 korun měsíčně a vozidla shuttle zaplatí 1 500 korun za měsíc. Poplatky projednalo zastupitelstvo města na dubnovém jednání. Bez povolenky, tedy zdarma zůstává vjezd zásobovacím vozidlům, která do centra mohou mezi 19. a 10. hodinou. Záměr uvedení nových pravidel již od února prodloužila četná jednání s podnikateli, abonenty a dalšími zainteresovanými, kterých se vjezd do vnitřního městě týká, konečná podoba pravidel tak měla vejít v účinnost od 1. května 2018.

Nová pravidla pro vjezd do pěší zóny se po řadě diskuzí a podnětných připomínek ze strany obyvatel i podnikatelů posunula na říjen. Rada města rozhodla přehodnotit nová pravidla tak, aby se s nimi uživatelé dokázali vypořádat v klidnějším posezónním období. Na základě vyhodnocení dalších návrhů pro úpravu pravidel se nastavení nových pravidel posouvá z avizovaného termínu 1. května 2018 na 1. října 2018. „Dostali jsme mnoho zásadních podnětů, které jsou třeba zohlednit. Čas, který jsme posunem získali, využijeme k úpravám a zlepšení pravidel tak, aby byla akceptovatelná pro obyvatele i podnikatele,“ uvedl místostarosta Josef Hermann.

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení poplatků za vydání povolení k vjezdu do pěší zóny. Od 1. června 2018 zaplatí řidiči za jednorázový vjezd 100 korun; dlouhodobí uživatelé (taxi, shuttle busy apod.) za nepřetržitý vjezd 2 000,- Kč měsíčně. Vydávání povolenek k vjezdu do centra má v kompetenci městská policie.

Zavedení omezení je první etapou, kdy město ověří, jak opatření fungují, do jaké míry se provoz v pěší zóně zklidní, nebo naopak, zda nadměrně nenaroste v čase povolených vjezdů. Tento pilotní projekt by měl vést ke konečnému řešení výsuvných sloupků umístěných na třech vjezdech do pěší zóny. Sloupky by měly být řízeny chytrým systémem, který uživatelům umožní například nákup povolenek přes internet nebo mobilní aplikaci. Celému procesu bude předcházet zpracování technické studie, stanoviska památkové péče a další náročné administrativní postupy, proto by k samotné realizaci sloupků mohlo dojít v příštím roce.

 

Upozornění radnice pro vlastníky nemovitostí

Všichni jistě vnímáme, že dopravní situace na území města je stále komplikovanější a přispívá k tomu i nekázeň ubytovaných osob, které svá vozidla odstavují zcela nahodile a dle vlastního uvážení – pokud možno co nejblíže místu, kde jsou ubytováni. Tímto způsobem jsou obsazována místa původně určená pro parkování obyvatel v sídlištích, parkovací místa vyhrazená u prodejen či nákupních center, podél místních komunikací v městské části Horní Brána, Špičák a Plešivec a v dalších obytných zónách, včetně parkovacích míst podél státní komunikace. Popsaný stav prokázaly dlouhodobě prováděné kontroly.

Řada poskytovatelů ubytovacích služeb nerespektuje povinnosti vyplývající z příslušných povolení vydaných zdejším stavebním úřadem, popř. neučinila dostatečná opatření v tom smyslu, aby ubytovaní hosté využívali výhradně parkovací místa určená pro tu konkrétní nemovitost. Jedná se o dlouhodobě neúnosnou situaci, neboť nekázeň při odstavování vozidel ubytovaných hostů na místech, která nejsou k tomu určena, nejen že nelze nadále akceptovat, ale především způsobuje řadu problémů občanům města Český Krumlov, kteří často nemají možnost svoje vozidlo zaparkovat.

V této souvislosti vydalo město upozornění, které se týká nově povolovaných ubytovacích zařízení a jejich povinnosti zajištění parkovacích míst.  Tímto dokumentem chce město upozornit především vlastníky (a provozovatele) ubytovacích zařízení na jejich povinnosti vyplývající ze zákona a prováděcích předpisů. Předpisy jasně deklarují, že parkovací stání je nutno vyřešit především na pozemku u stavby. V případech, kdy je to z prostorových, či jiných závažných důvodů vyloučeno, lze pro parkování využít i další pozemky – v takovém případě se při posuzování polohy takových pozemků použije doporučení z příslušné ČSN. Při povolování staveb ubytovacích zařízení je také povinnou součástí projektové dokumentace výpočet potřebného počtu parkovacích míst. Současně musí být popsáno, jakým způsobem (především na jakém místě) budou potřebná parkovací místa zajištěna.
Pokud nelze umístit parkovací stání na pozemku u stavby, musí vlastník doložit:
1) smlouvu o zajištění konkrétního počtu parkovacích míst uzavřenou s vlastníkem (provozovatelem) parkoviště a 
2) závazné stanovisko Odboru dopravy a silničního hospodářství, jehož součástí je podmínka, že parkovací místa budou pro tento účel označena.

 

Více peněz z cestovního ruchu pro město

Snahy přinést do městské kasy více peněz z cestovního ruchu sklidila první plody. ČKRF přistoupil k dílčí úpravě ceníku parkovného na parkovišti P1 Jelení zahrada. Změna se nedotkne široké českokrumlovské veřejnosti, ale pouze krátkodobě parkujících návštěvníků Českého Krumlova, využívajících hlavně toto centrální parkoviště. Na parkovišti P1 Jelení zahrada je tarif nově 50 Kč/hod., u ostatních parkovišť zůstává cena 35,- Kč/hod. Konstrukce parkovného zůstává beze změny neboli s narůstajícím časem parkování se snižuje cena.

Tato úprava, která vstoupila v platnost 1. června 2018, přinese v průběhu roku 2018 do městské kasy přibližně 2,3 milionu Kč. Ostatní parkovací produkty zůstávají beze změny. Pro obyvatele Krumlova je zachována i možnost využívání „bodových karet“, což je stále nejvýhodnější způsob parkování na parkovištích P1– Jelenka, P2 – Pod Poštou a P3 – Městský park. S bodovou kartou mají řidiči sazbu 2 Kč/hod. mimo špičku (od 14.30 do 10.00 hod.), 35,- Kč/hod. ve špičce. Obyvatelé Krumlova si bodové karty mohou zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti.

 

Odpadový systém města

Město má pro nakládání s komunálním odpadem a jeho využitelnými složkami zaveden systém definovaný obecně závaznou vyhláškou o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Služby v oblasti odpadového hospodářství zajišťuje pro město společnost Služby města Český Krumlov, s. r. o. Vyhláška definuje základní principy a mechanismy v oblasti nakládání s odpady ve městě Český Krumlov.

V Českém Krumlově se mimo základních komodit (papír, sklo, plast + nápojový kartón) třídí použité potravinářské oleje a tuky, vysloužilá elektrozařízení, kovy, textil a hračky. Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu mohou občané odevzdávat nejen na sběrném dvoře, ale díky získané dotaci v roce 2015 město distribuovalo do jednotlivých domácností kompostéry právě na tento typ odpadu.

Většinu ostatních odpadů, které nepatří či se díky své velikosti nevejdou do běžných odpadových nádob, je možné odevzdat na sběrném/recyklačním dvoře, nebo městské skládce. Sběrný dvůr a skládka se nachází v Kaplické ulici v Českém Krumlově. Provozní doba sběrného dvora: pondělí, středa: 14.30 – 18.00 hod., sobota 10.00 – 16.00 hod. Provozní doba skládky Pinskrův Dvůr: pondělí–pátek: 07.00 – 14.30 hod. Text obecně závazné vyhlášky a podrobnější informace nejen o systému města (např. četnost vývozu všech typů odpadů v jednotlivých lokalitách), ale i základní principy, postupy a zajímavosti související s tříděním odpadů jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci Systém odpadového hospodářství města.

Výše uvedená vyhláška z roku 2016 umožňuje zapojení podnikatelských subjektů do odpadového systému obce – podnikatelé mohou využívat společné odpadové nádoby v katastru města, musí však dodržovat nejen příslušné zákonné povinnosti, ale i zmíněnou vyhlášku. Nový systém byl postupně zaváděn již od ledna 2017. 

 

Vyhlášení veřejné zakázky na pořízení nádob na oddělený sběr odpadu

Rada města schválila zadávací dokumentaci včetně výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého  rozsahu na: pořízení nádob na bioodpad (čímž bude zaveden systém na třídění nového druhu odpadu, který se zatím ve městě neseparuje): popelnice pro rodinné domy – 800 ks a kontejnery pro bytové domy a sídliště – 50 ks, včetně samolepek s informacemi na třídění bioodpadu; pořízení kontejnerů na plast, papír a sklo – 100 ks, které nahradí stávající v nevyhovujícím stavu; velkoobjemové kontejnery – 3 ks na separovaný bioodpad. Dotace z Operačního programu Životní prostředí je 85 % z uznatelných nákladů, vlastní podíl města je ve výši 15 %.

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko. Ukliďme Krumlov!

Po roce se opět Český Krumlov zapojil do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která se uskutečnila 7. dubna 2018 na území celé republiky. Město zvalo všechny, kterým záleží na prostředí, v němž žijí a jsou ochotni přiložit ruku k dílu, na společný úklid našeho města. Uklízeli nevábná zákoutí města i jeho bezprostřední okolí. Pro dobrovolníky byl připraven úklidový materiál (rukavice, pytle). Ze strany účastníků tedy stačilo nadšení, odhodlání a pevné boty. Vytipovaných míst k úklidu bylo mnoho, nicméně vítány byly rovněž informace obyvatel o dalších lokalitách, která si úklid zaslouží.

 

Výsadba stromů ve Vyšném

Lesy města Český Krumlov ve spolupráci se společností Schwan Cosmetics CR vysadily v říjnu ve třech lokalitách nové ovocné stromy a lesní dřeviny. Prvním počinem byla rekonstrukce jabloňové aleje od zahrádkářské kolonie na Horní Bráně směrem k psímu útulku. Tady bylo vysázeno dvacet původních odrůd jabloní. Dalších dvacet jabloní je nově v místě nad bývalým lomem ve Vyšném, kde byl založen ovocný sad na pozemku města. Všechny ovocné stromy vypěstoval městský zahradník.

Vedení společnosti Schwan Cosmetics CR projevilo zájem spolupodílet se rovněž na obnově lesních porostů, aktuálně postižených kůrovcovou kalamitou. Lesy města ČK vytipovaly lokalitu ve Vyšném, kde zaměstnanci společnosti Schwan Cosmetics CR vysázeli tisíc sazenic dubu zimního. „Velmi si vážíme spolupráce, která nám byla nabídnuta. A to obzvláště v současné době, kdy byl lesní majetek města postižen kůrovcovou kalamitou. Potýkáme se jednak s nedostatkem pracovních sil, ale také se značným úbytkem finančních prostředků způsobených poklesem cen prodávané dřevní hmoty. Věřím, že naše spolupráce se Schwan Cosmetics CR bude pokračovat k oboustranné spokojenosti i v dalších letech,“ uvedl Miroslav Štoll, jednatel Lesů města Český Krumlov.

Společnost Schwan Cosmetics CR je největším světovým výrobcem dřevěných kosmetických tužek a při své podnikatelské činnosti usiluje o rovnováhu mezi ekonomickými a environmentálními zájmy. Sázení stromů je tak logickým krokem, kdy do přírody vrací surovinu, kterou při své činnosti spotřebovává. „Vloni jsme se v rámci naší společenské zodpovědnosti zavázali vysadit jeden strom za každý jeden milion vyrobených kosmetických tužek. V minulém hospodářském roce jsme tak vysadili sto padesát stromů na místní přírodní památce Cvičák ve spolupráci s CHKO Blanský les, na jejímž území naše továrna leží. Protože tento závazek hodláme naplňovat každoročně, oslovili jsme letos i Lesy města Český Krumlov s žádostí o pomoc při výběru vhodné lokality,“ vysvětluje jednatel Schwan Cosmetics CR Jaroslav Jírovec. Do budoucna by společnost ráda splnila závazek sázet stromy za tužky i za uplynulých 17 let její činnosti, tento rok má v plánu vysadit sto deset stromů v různých lokalitách města Český Krumlov a tisíc kusů sazenic dubu nad Vyšným.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: