aktualizováno 16. 6. 2023

Rada města Český Krumlov na zasedání 12. června projednala mimo jiné tyto záležitosti:

Kláštery Český Krumlov se stanou samostatnou příspěvkovou organizací

Městské divadlo Český Krumlov provozuje Kláštery od samého počátku jejich nynější funkce, tedy instituce, která poskytuje kulturní a vzdělávací služby.

Městské divadlo zde v průběhu let vytvořilo programové činnosti, které odpovídaly podmínkám poskytované dotace z Evropské unie, jež město obdrželo na revitalizaci zdevastovaného areálu. Kulturní a vzdělávací služby se tematicky váží nejen na specifické kulturní dědictví spojené přímo s historií areálu klášterů a celého města, ale také na významné součásti kulturního dědictví České republiky vztahující se hlavně k období gotiky, renesance a baroka. Jednotlivá témata programové náplně jsou řešena kombinací různých forem (badatelská a dokumentační činnost, vzdělávací činnost, přednášky, workshopy a kurzy, interaktivní a muzeální expozice, kulturní akce jako koncerty a divadelní představení) tak, aby byly atraktivní pro všechny cílové skupiny návštěvníků.

V roce 2022 Městské divadlo předložilo návrh na zřízení samostatného subjektu pro zajištění provozu a správy Klášterů Český Krumlov. „Vzhledem k tomu, že provoz Městského divadla je zaměřen regionálně a zajišťovaných aktivit v průběhu celého roku je mnoho, je navrženo, aby byl založen nový subjekt, kterému do vínku bude vložena stávající již etablovaná činnost Klášterů a správa Sbírky umění pro děti Otakara Božejovského, a který bude adekvátně vybaven nejenom v rovině technickoorganizační, ale i odborné,“ uvedl Jan Vozábal, ředitel Městského divadla Český Krumlov.

Nové zřízení Klášterů jakožto samostatné příspěvkové organizace bude schvalovat zastupitelstvo města na jednání 22. 6. 2023. Rada města doporučila zastupitelstvu zřízení příspěvkové organizace k 1. 7. 2023, přičemž svou činnost by měl nový subjekt zahájit od 1. 1. 2024.

Jak šel čas v Klášterech, můžete vidět na srovnávacích fotografiích →

 

České dědictví UNESCO, dobrovolný svazek obcí

Rada města doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2022. Zároveň doporučila zastupitelstvu schválit navýšení ročního členského příspěvku města Český Krumlov se současných 100 tis. Kč na 150 tis. Kč počínaje 1. 1. 2024.

České dědictví UNESCO je sdružení 16 měst a obcí České republiky, na jejichž katastrálním území se nachází objekt nebo chráněné území zapsané do Seznamu světového dědictví UNESCO, nebo které se samy nacházejí na chráněném území zapsaném do tohoto seznamu.

V roce 2022 sdružení hospodařilo s příjmy 3.403.001 Kč a výdaji 3 396 047 Kč.
DSO obdržel v roce 2022 dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 450 000 Kč a 828 002 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.

Pro rok 2023 budou DSO UNESCO poskytnuty dotace z Ministerstva kultury na 2 projekty ve výši 758 000 Kč. Seznamte se prostřednictvím filmečků – poskytnutá dotace 450 000 Kč, výroba 16 marketingových spotů s vysvětlením důvodů zápisu do seznamu UNESCO. Světové dědictví je blízko – poskytnutá dotace 308 000 Kč, vydání doplněné knihy UNESCO je blízko (UNESCO is near) 1 500 kusů, pořízení fotografií, marketingová kampaň.

V současné chvíli je zažádáno (ale ještě není rozhodnuto) o udělení dotace na projekt Světové dědictví v Česku – seznamte se! V rámci tohoto projektu vznikne brožura Světové dědictví v Česku – seznamte se!, s propagací je spojena nekonečná soutěž rozšířena o „divokou kartu“, záložky do knížky, památky UNESCO na sociálních sítích, realizace série spotů na sociální sítě, účast na veletrzích cestovního ruchu a roadshow po vybraných českých a slovenských městech. Celkové náklady činí 1 999 450 Kč, maximální dotace by byla ve výši 50 %, tedy 999 700 Kč, druhá část by byla uhrazena z rozpočtu dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO v roce 2023.

 

Mezinárodní spolupráce Českého Krumlova s městy Dubrovník a Trenčín

Podpora mezinárodní spolupráce mezi městy je klíčová pro budování lepších a udržitelnějších společností, které jsou schopny čelit globálním výzvám a vytvářet prosperitu pro své obyvatele. Proto se v letošním roce představitelé města vydají na oficiální návštěvy do Dubrovníku a Trenčína.

Chorvatský Dubrovník je památkou UNESCO a turistickým centrem podobně jako Český Krumlov. Kontakt mezi oběma městy s možností navázání spolupráce už v minulosti proběhl, nikdy však nedošlo k žádné konkrétní dohodě. V současnosti byla navázána komunikace mezi oběma městy prostřednictvím velvyslance Chorvatska v ČR. Město Dubrovník pozvalo představitele města Český Krumlov na oficiální návštěvu, kde by mělo proběhnout úvodní jednání o spolupráci mezi městy.

Jednání se slovenským městem Trenčín navázal místostarosta Dalibor Uhlíř. V červenci bude během oficiální návštěvy Trenčína podepsáno Memorandum o spolupráci, což je prvním krokem k případnému partnerství měst, které by mohlo být uzavřeno do konce roku 2023.

Města se mohou navzájem inspirovat a společně vytvářet synergii, která posiluje jejich ekonomický růst a prosperitu.

 

Hledá se ředitel/ka MŠ T. G. Masaryka

Rada města vyhlásila konkurzní řízení na místo ředitele/ky Mateřské školyT. G. Masaryka. Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na webu →
Uchazeči se mohou hlásit do 14. 7. 2023.
Předpokládaný nástup je od 1. 9. 2023.

 

Jak byly využity finance z transparentního účtu na pomoc Ukrajině?

Hned po zahájení války na Ukrajině město Český Krumlov zřídilo transparentní účet (č. 123- 6380550297/0100), na který bylo možné přispívat za účelem zajištění podpory pro ukrajinské uprchlíky v Českém Krumlově.
Z vybraných peněz byl financován např. nákup školních / učebních pomůcek, stravování, praní a sušení prádla, stěhování nábytku, příměstské tábory pro děti uprchlíků z Ukrajiny aj.

Vzhledem k tomu, že na sbírkový účet  již delší dobu žádné příspěvky nepřibývají (poslední takový příjem byl dne 10.6.2022), bude tato veřejná sbírka k 31. 7. 2023 ukončena, nicméně výdaje je možné hradit i nadále, a to až do vyčerpání prostředků.
Co se týče čísel, od zřízení sbírky, tedy března 2022, se na transparentní účet nashromáždilo 744 tis. Kč, výdaje dosud činily 446 tis. Kč, aktuální zůstatek tedy je 298 tis. Kč.

 

Na základní škole v Linecké ulici pokračuje rekonstrukce

Po opravách v učebně dílen, která byla v havarijním stavu, pokračuje rekonstrukce ZŠ Linecká provedením dodatečné izolace vlhkého základového zdiva v suterénu objektu.

Izolace proti vlhkosti je navržena aplikací prvků stavební chemie s tím, že dojde k vytvoření infuzní clony proti vzlínající vlhkosti, a to formou injektáže. Předpokládaná výměra takto ošetřených ploch zdiva je 187,40 m2. Součástí stavebních prací je odstranění stávajících narušených omítek, které budou v celé ploše opravované zdi odstraněny a po provedení injektáže budou nahrazeny novými sanačními omítkami.

„Odstranění vlhkosti stěn je prvořadé, bez provedení těchto prací není možné pokračovat v jakýchkoli dalších plánovaných úpravách v objektu,“ uvedl Petr Pešek, vedoucí odboru správy majetku a investic. V současné chvíli je vybrán dodavatel stavebních prací, jímž je společnost FT Izol s.r.o. Hodnota oprav by měla dosáhnout výše kolem 3 milionů korun, přičemž rekonstrukce by měla být hotová do konce roku.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: