aktualizováno 1. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2018

Stavební obnova

Rekonstrukce domu na náměstí Svornosti

V roce 2018 vrcholily stavební práce na rekonstrukci historického domu náměstí Svornosti č.p. 2, který patří Českokrumlovskému rozvojovému fondu. Nové zázemí zde najde Sdružení cestovního ruchu, destinační management a Sdružení průvodců. Konferenční a společenské místnosti budou ale moci využívat i další organizace a spolky. Cílem je objekt využívat ve spolupráci s řadou dalších subjektů a vytvořit spolkový dům. „Chtěli bychom, aby tady průvodci našli svoje zázemí, aby si mohli někde v klidu vypít čaj, dát si pauzu a připravit se na další prohlídky. Ale vedle toho si představujeme, že budou nové zasedací místnosti a celé zázemí fungovat i pro aktivity úplně mimo cestovní ruch. Rádi bychom, aby si toto místo našly různé spolky, sdružení, společnosti, pro které chceme vytvořit opravdu atraktivní podmínky, nejenom prostředím, ale co se týče i nájmu,“ uvádí jednatel ČKRF Miroslav Reitinger. Zrekonstruované prostory budou sloužit i pro různá kulturně společenská setkání. Například už letošní Festival vína nabízel několik večerů v nových sálech. 

Při stavebních pracích narazili stavebníci na zazděné původní trámy z doby baroka. „Nechali jsme udělat sondy do stropu v části, kde byla dřevěná konstrukce přidaná někdy až ve 20. století. Pravděpodobně v místech byla černá kuchyně, která se kolem roku 1920 při velké rekonstrukci zbourala a dal se tam technický trámový strop, z dnešního pohledu nehodnotný. Až postupem dalších prací se zjistilo, že tři čtvrtiny místnosti jsou zakryty původním historickým trámovým stropem. Dnes jsou trámy kompletně zrestaurované a celý sál má novou výmalbu dělanou podle poslední nálezové situace. Rekonstrukci provádí českokrumlovská stavební firma Povltavská stavební s.r.o. a odhadované celkové náklady se pohybují kolem šesti milionů korun. Dříve budova mimo jiné sloužila kancelářím městského úřadu, následně zde sídlila nezisková organizace ICOS, po jejímž přesunu do nových prostor se ČKRF pustil do rekonstrukce prvního a druhého patra domu. V rozlehlém objektu ještě sídlí Infocentrum, restaurace, penzion a fotoateliér.

 

Doporučení pro stavebníky

Prakticky veškerá stavební činnost na území obce podléhá zejména stavebnímu zákonu a musí respektovat platný územní plán. Protože orientovat se v této problematice není vůbec jednoduché ani pro odborníky, vydalo město v květnu 2018 „Doporučení pro stavebníky“. Jejich smyslem je pomoci všem vlastníkům nemovitostí, investorům a stavebníkům v lepší orientaci v procesu umísťování a povolování staveb a jejich plánování. Tato metodická pomůcka vede stavebníky, jak mají jednat v konkrétních situacích, s kým je třeba konzultovat záměr při koupi pozemku, nebo kde naleznou potřebné formuláře. Příručka srozumitelným způsobem vysvětluje postupy, kdy a jak se mají pustit stavebníci do projektové dokumentace, nebo kdo posuzuje navržený záměr, kdo se k němu vyjadřuje, kdo jej schvaluje a vydává závazná stanoviska. Dokument se také zaměřuje na přiblížení pozice městského architekta. Dodržením těchto postupů stavebníci předejdou mnoha případným nedorozuměním a vyhnou se riziku, že závazné stanovisko bude negativní a stavbu nebude možno realizovat. Celé znění doporučení a rozpis konzultačních dní městského architekta je k dispozici na www.ckrumlov.cz.

 

Dosluhující plavecký bazén

Dlouhodobým tématem, jež hýbe Českým Krumlovem, je absence venkovního bazénu, po kterém touží mnoho místních obyvatel. Venkovní koupaliště však nelze vybudovat za situace, kdy je třeba řešit krytý bazén, který se blíží konci své životnosti. Varianty, jak s rekonstrukcí bazénu naložit, předkládá nová studie proveditelnosti, kterou město nechalo zpracovat.

Stejně jako autobusové nádraží, tak i aquapark a venkovní bazén jsou v Českém Krumlově předmětem dlouholetých diskuzí. Od roku 2002 bylo zpracováno několik návrhů na realizaci samotného letního koupaliště, ale i velkého moderního komplexu s krytým a venkovním koupáním. Přestože probíhala řada jednání, pro projekt se nepodařilo najít investora. Plavecký bazén, který byl zprovozněn v roce 1992, tak nadále stárne. Více než pětadvacet let provozu se na něm projevuje nejen technicky, ale i ekonomicky. „Budova má i přes řadu realizovaných opatření velkou spotřebu tepla, únik energií, a město dotuje bazén každý rok částkou šesti milionů korun, což není málo. Další věcí jsou omezené služby, lidé si pochopitelně přejí podstatně víc, než bazén v současné době nabízí,“ uvedl místostarosta Josef Hermann. Město tyto potřeby obyvatel vnímá, ale s péčí řádného hospodáře se musí dívat nejdříve na plavecký bazén, a teprve pak řešit venkovní koupání. Proto se obrátilo na odborníka Radka Steinhaizla, který připravoval rekonstrukci bazénu v Prachaticích, jenž je stejný jako krumlovský. Vznikl materiál, ve kterém zmapoval průzkum trhu, spádovou oblast, shromáždil základní informace o ekonomice, nabídce a připravovaných rekonstrukcích bazénů v Písku, Táboře, v Prachaticích atp.

Po sběru informací navrhl zpracovatel čtyři možné varianty, jak s plaveckým bazénem dál pracovat. První variantou je prostá rekonstrukce a modernizace stávajícího bazénu, který je na hraně životnosti. Tato možnost nenabízí pro návštěvníky nic nového a předpokládaná částka vychází na 111 milionů korun bez DPH. Druhá možnost počítá s přístavbou vodního relaxačního a dětského světa s atrakcemi a vybudováním saun, které by mohly mít i venkovní část. Investičně by tato varianta vyšla cca na 216 milionů korun bez DPH. Třetí varianta nabízí novou velkou přístavbu s relaxačním světem, atrakcemi a tobogany, které jsou ve světě velmi poptávané. Tato investičně již náročnější varianta má náklady cca 295 milionů korun bez DPH. Poslední variantou je demolice stávajícího plaveckého bazénu a vybudování nového komplexu za cca 370 milionů korun bez DPH. Celé znění studie, její shrnutí i závěry jsou k dispozici na www.ckrumlov.cz. Projekt sportovně relaxačního zařízení má především za účel zajistit vodní sportovní a rekreační vyžití obyvatel i návštěvníků města, ale také zajistit místo pro výuku plavání škol nejen z Českého Krumlova, ale i ze spádové oblasti a také pro sportovní oddíly.

V příštím volebním období by měli jednu z variant s ohledem na ostatní potřeby města vybrat nově zvolení zastupitelé. Vydat 100 až 400 milionů korun nebude jednoduché a přidat k tomu venkovní koupání znamená další desítky milionů navíc. „Zastupitelé budou stát před rozhodnutím, jakou prioritu ve výdajových stránkách rozpočtu zvolit, jestli rekonstruovat za 111 milionů Kč, nebo se pustit do velkého projektu, který spatří světlo světa za čtyři, pět let, a tím pádem omezí ostatní investice do infrastruktury, do sídlišť atd.,“ uvedl místostarosta. Město nemůže spoléhat na to, že záměr pro vybudování aquaparku přiláká investory. Do budoucna je sice stále bude hledat, ale odborníci jsou spíš skeptičtí, neboť investoři se zajímají o obrovské areály, které mají velkou spádovou oblast.

 

Stavební práce na Plešiveckém náměstí

Do 30. června 2019 jsou schváleny stavební práce na rekonstrukci místních komunikací a vybraných inženýrských sítí na Plešiveckém náměstí a v ulici Horská. Práce provádí IRO stavební s.r.o. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a pokládka plynovodu. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších. V roce 2018 byly stavební práce prováděny na Plešiveckém náměstí, v Horské ulici pak budou pokračovat v první polovině roku 2019.

 

Investice a dotace 2018

V červnu 2018 schválil Jihočeský kraj dotace na dva projekty, o které město na začátku roku žádalo. Prvním projektem je „Svodidlo v ulici U Vlaštovičníku“, díky němuž bude ve zmíněné oblasti v Novém Spolí zřízeno 124 metrů dlouhé svodidlo, které má sloužit ke zvýšení bezpečnosti chodců a provozu po místní komunikaci, která je převážně v letní sezóně velmi frekventovaná. Jihočeský kraj na tuto akci přislíbil dotaci ve výši 170 tis. Kč. Druhým projektem podpořeným Jihočeským krajem je „Podpora stanice pro psy v Českém Krumlově“. Z dotace, která činí 40 tis. Kč, bude hrazena veterinární péče o umístěná zvířata.

Dalším projektem, na který se podařilo získat finanční podporu, je „Modernizace městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)“. Tento projekt byl podpořen z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ministerstvo na projekt přispěje částkou 310 tis. Kč. V rámci této akce budou v městském parku modernizovány čtyři kamery a přidány tři nové kamery, dále bude modernizováno spojení MKDS s řídícím centrem a mikrovlnný spoj ke kameře pod Plášťovým mostem.

 

Úpravy náměstí na sídlišti Za Nádražím

Vytvořit příjemné prostředí pro obyvatele je hlavním cílem návrhu úprav prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově. Projekt vznikal za účasti obyvatel sídliště, kteří v květnu na veřejném projednání debatovali o tom, jak by mohl tento prostor vypadat. Návrh připomínkovala veřejnost, náměty nyní architekt zpracuje do finálního projektu. Zachovat sochu „Rodiny“, vytvořit vodní prvky, přidat lavičky, nebo vysadit stromky, které budou poskytovat příjemný stín – to jsou hlavní náměty a přání obyvatel sídliště Za Nádražím k připravované revitalizaci náměstíčka v této městské části. „Vyzvali jsme obyvatele, aby se zapojili do návrhu obnovy centrálního veřejného prostoru, následně jsme obdrželi od architekta Jaromíra Kročáka návrh řešení, který jsme předložili veřejnosti k připomínkování. Aktuálně připomínky znovu zpracovává architekt, “ uvedl místostarosta Josef Hermann.

Prostor náměstí architekt pojal jako „obývací pokoj“ sídliště. Dlažbu tvoří kamenné žulové desky se středem v drobnějším různobarevném členění. Příjemnou atmosféru prostoru dotváří dvě dominanty: vyvýšené podium, které může být využíváno při nejrůznějších kulturních a společenských akcích nebo jen jako posezení. Druhou výraznou dominantou je nové osazení stávající sochy rodiny od akademického sochaře Stanislava Zadražila. Oblíbená socha je s prostorem neodmyslitelně spjata, zůstane proto na původním místě, dostane ale důstojnější provedení na novém kamenném soklu. Náměstíčko samozřejmě doplňují čtyři posezení, stromy s malou korunou, prameník s pitnou vodou, odpadkové koše a kolostavy. Celý prostor bude také nově osvětlen, a to jak plocha náměstí, tak i menším osvětlením u posezení a sochy. 

Výměna dožitých povrchů na ploše náměstí za kamennou a betonovou skládanou dlažbu výrazně zlepší i mikroklima parteru sídliště a dojde i k většímu zadržení dešťové vody v místě. Obnova náměstí by mohla být hotova do poloviny příštího roku a je první etapou v revitalizaci sídliště, na kterou budou navazovat další úpravy přednádražního prostoru, parku a řešení parkování v této části sídliště. V konečné podobě by se tato lokalita měla stát příjemným prostředím se zelení, městským mobiliářem, s parterem s bezbariérovým a bezpečným provozem s veřejným osvětlením.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: