aktualizováno 30. 6. 2023

Kronika města Český Krumlov 2019

Statistické údaje

Obyvatelstvo v roce 2019

K 31. 12. 2019 žilo v Jihočeském kraji 644 083 obyvatel, přičemž mírně převažovaly ženy (50,6 %). Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 1 950 osob. Tuto skutečnost ovlivnil především migrační přírůstek (+2 170), naopak přirozená měna obyvatelstva dosáhla záporné hodnoty (-220).).

V Jihočeském kraji vzrostl počet obyvatel v roce 2019 o téměř 2 tisíce. Nárůst zaznamenaly všechny okresy. Vice než 1,3 tis. obyvatel přibylo na Českobudějovicku, nárůst o pouhých 7 osob vykázal okres Prachatice. Ženy převažovaly v pěti okresech kraje, nevíce na Českobudějovicku (51,0 %), v menšině byly ženy pouze v okresech Český Krumlov (49,6 %) a Prachatice (49,8 %).

Živě se v kraji v roce 2019 narodilo 6 665 dětí, což bylo o 83 dětí méně než v předchozím roce. Mezi živě narozenými dětmi mírně převažovali chlapci (3 387), jejich podíl činil 50,8 %.

Jako první v pořadí se narodilo 47,2 % dětí, druhorozených bylo 38,1 % a zbylých 14,6 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Zajímavá je situace v okresech – největší podíl prvorozených dětí uvedl okres České Budějovice (50,5 %), naopak na Českokrumlovsku byl zaznamenán největší podíl dětí, které se narodily jako třetí a další v pořadí (19,2 %).

Podíl dětí narozených mimo manželství se v kraji meziročně podruhé za sebou snížil a dosáhl hodnoty 49,3 %. Nejvíce dětí se nesezdaným párům narodilo na Jindřichohradecku (53,7 %), nejmenší podíl dětí narozených mimo manželství uvedl okres České Budějovice (43,8 %).

S relativní hodnotou porodnosti 10,4 ‰, která byla nepatrně nižší než celorepublikový průměr (10,5 ‰), se Jihočeský kraj řadí na sedmé místo mezi kraji. Nejvyšší porodnost vykázali v hlavním městě Praze (11,4 ‰), naopak nejméně dětí na 1 000 obyvatel se narodilo v kraji Karlovarském kraji (9,6). V rámci Jihočeského kraje byla nejvyšší porodnost v okrese České Budějovice (10,9 ‰), nejnižší pak v okrese Strakonice (9,7 ‰).

Ve sledovaném období zemřelo 6 885 osob, což bylo o 189 osob více než před rokem. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80–89 let. Celková úmrtnost v kraji (10,7 ‰) byla vyšší než republikový průměr (10,5 ‰). V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese Český Krumlov (9,4 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okrese Tábor (11,9 ‰). Kojenecká úmrtnost (2,7 ‰) byla nepatrně vyšší než celorepublikový průměr (2,6 ‰), zatímco novorozenecká úmrtnost (1,4 ‰) byla nižší než průměr republiky (1,6 ‰).

Vyšší počet zemřelých osob, než živě narozených dětí, snížil během roku 2019 počet obyvatel kraje o 220 osob. Přirozený přírůstek v přepočtu na tisíc obyvatel v Jihočeském kraji měl hodnotu -0,3 ‰ a byl nižší než průměr za ČR (-0,0 ‰). Ke zvýšení počtu obyvatel přirozenou měnou došlo pouze v okresech České Budějovice a Český Krumlov. V ostatních okresech kraje byly hodnoty přirozené měny v záporných hodnotách.

Během roku 2019 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 7 207 osob a 5 037 Jihočechů se z kraje vystěhovalo. Díky převaze přistěhovalých činil přírůstek stěhováním 2 170 osob. Téměř ve všech krajích došlo ke zvýšení počtu obyvatel díky vyššímu počtu přistěhovalých, jedinou výjimkou byl kraj Moravskoslezský, kde počet vystěhovalých převážil a saldo migrace bylo záporné (-1 054 osob).

V regionálním pohledu všechny okresy Jihočeského kraje vykázaly převahu přistěhovalých nad vystěhovalými, přičemž nejvyšší hodnoty přírůstku stěhováním dosáhl okres České Budějovice (+1 157 osob). Naopak nejmenší, ale stále kladné, saldo migrace vykázal okres Prachatice (+42 osob).

Z ciziny se v loňském roce do kraje přistěhovalo 3 243 osob, do ciziny se odstěhovalo pouze 990 osob. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 11 324 osob (vnitřní stěhování).

Během roku 2019 bylo uzavřeno 3 284 sňatků, což je o 123 méně než v předchozím roce. Z 65,9 % se jednalo o první sňatek obou snoubenců (tzv. protogamní sňatky). Pro 75,5 % ženichů a 74,3 % nevěst se jednalo o první sňatek.

Sňatečnost v kraji (5,1 ‰) odpovídala republikovému průměru a mezi kraji se řadila až na deváté místo. Uvnitř kraje pak byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese Český Krumlov (5,6 ‰) a nejnižší v okrese Strakonice (4,5 ‰).

V roce 2019 bylo rozvedeno 1 433 manželství, což bylo o 5 méně než v předchozím roce. Z celkového počtu rozvodů bylo 34,8 % žádostí podáno na návrh ženy a 47,9 % na společný návrh. V kraji bylo rozvedeno 870 manželství s nezletilými dětmi. Ve srovnání rokem 2018 se tento počet zvýšil o 18. Ve 49,5 % případů se jednalo o ukončení manželství s jedním dítětem a ve 44,7 % se dvěma nezletilými dětmi. Bylo však rozvedeno také 50 manželství se 3 a více nezletilými dětmi, což z celkového počtu rozvedených manželství s dětmi činilo 5,7 %.

Rozvodovost v Jihočeském kraji v roce 2019 byla nepatrně nižší než republikový průměr (2,3 ‰) a kraj s hodnotou 2,2 rozvodu na 1 000 obyvatel obsadil osmou nejvyšší pozici. Nejnižší rozvodovost uvedl Kraj Vysočina (2,0 ‰), nejvyšší naopak Liberecký kraj (2,7 ‰).

Nejvyšší rozvodovost v rámci kraje byla v okrese České Budějovice (2,5 ‰), naopak nejnižší v okrese Strakonice (1,9 ‰).

Potratem v roce 2019 skončilo v Jihočeském kraji 1 997 těhotenství, což bylo meziročně o 166 potratů méně. Z 57,2 % se jednalo o umělá přerušení těhotenství (UPT). V tomto podílu jsou napříč republikou výrazné rozdíly. Zatímco nejnižší podíl UPT nedosáhl ani poloviny všech potratů v kraji (Plzeňský kraj 47,1 %), nejvyšší podíl se blížil 70 % a byl zaznamenán v kraji Karlovarském (68,1 %).

Celková potratovost v kraji dosáhla hodnoty 3,1 ‰ a byla nepatrně vyšší než republikový průměr (3,0 ‰). Nejvyšší potratovost byla zaznamenána v Ústeckém kraji (4,1 ‰), naopak nejnižší v Pardubickém kraji (2,5 ‰). V rámci Jihočeského kraje byla nejvyšší potratovost v okrese Český Krumlov (3,6 ‰), naopak nejnižší v okrese Jindřichův Hradec (2,8 ‰).

K 31. 12. 2019 měl Český Krumlov celkem 12 981 obyvatel.

Z toho ve věku

 • 0–14 let                                                          2 060
 • 15–64 let                                                        8 154
 • 65 a více let                                                    2 767

Obyvatelstvo města Český Krumlov k 31. 12. 2019:

 • Počet narozených dětí:                       125 (z toho 57 chlapců a 68 děvčat)
 • Počet úmrtí:                                       128
 • Počet přistěhovalých:                         318
 • Počet vystěhovalých:                         419
 • Přirozený přírůstek:                             -3
 • Migrační přírůstek:                          -101
 • Celkový přírůstek:                           -104
 • Počet sňatků                                       76
 • Počet rozvodů                                    36

 

Nezaměstnanost v roce 2019: 

K datu 31. 12. 2019 činil podíl nezaměstnaných osob v Českém Krumlově 3,52 %, což představovalo celkem 292 uchazečů v evidenci úřadu práce (z toho 130 žen).

Pro srovnání uvádíme tabulku s čísly v rámci krumlovského okresu z veřejné databáze Českého statistického úřadu dostupné na internetu → zde.

Nezaměstnanost Bohdalovice - Chlumec

Nezaměstnanost Chvalšiny - Nová ves

Nezaměstnanost Polná - Zlatá Koruna
 

Cestovní ruch – návštěvnost města v roce 2019 

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v obcích krumlovského okresu dle statistiky ČSÚ → zde.

Návštěvnost 1

Návštěvnost 2

Návštěvnost 3

Počty turistů v Jihočeském kraji pomáhali v roce 2019 navyšovat Češi. Cizinců naopak ubylo, dominovali mezi nimi návštěvníci z Číny. Dle výsledků Českého statistického úřadu zahrnující údaje o návštěvnosti regionu podle počtu turistů v hotelech a dalších podobných zařízeních se v roce 2019 ubytovalo v součtu bezmála 1,8 milionu hostů, meziročně o 61 tisíc víc. Návštěvníků ze zahraničí však ubylo. Rozhodující vliv měl úbytek Jihokorejců a zkrácení doby pobytu Nizozemců. Mezi cizinci skončili za Číňany na druhém místě byli pak Němci, jichž statistici evidovali 90 tisíc. Třetí byli Tchajwanci, čtvrtí Rakušané a pátí Jihokorejci. Čísla se zvedla díky Čechům, jichž meziročně přibylo 68 tisíc. Jihočeský kraj byl v počtu ubytovaných hostů loni třetí za Prahou a Jihomoravským krajem.

Návštěvnost v roce 2019:

 • Infocentrum Český Krumlov: 248.337 návštěvníků
 • Oficiální informační systém www.ckrumlov.info: 1 569 309 návštěvníků.    

 

Návštěvnost Slavností pětilisté růže 2019

Slavnosti pětilisté růže jsou městskou historickou slavností, situovanou do doby panování šlechtického rodu Rožmberků, převážně pak Posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Scénáře jednotlivých ročníků slavností vychází z významných výročí města Český Krumlov a konkrétních dějinných událostí spjatých s rodem Rožmberků a tímto městem. Hlavními body programu jsou historické průvody z období gotiky a renesance, ve kterých účinkuje přes 700 osob, živé šachy s živými figurami na šachovnici 12 x 12 metrů, historické trhy na zámku Český Krumlov a ve městě s nabídkou dobového tovaru a ukázkami historických řemesel, slavnostní ohňostroj nad městem, dobové hry pro děti i dospělé a další historické programy, hudba, divadlo, historický tanec, historický šerm, kejklíři a žongléři, fakíři a ohňové show. V průběhu tří dnů slavností proběhne téměř 200 vystoupení a programů na deseti scénách v historickém centru města. V roce 2018 si organizátoři akce připomínali 50. výročí založení tradice Slavností pětilisté růže v roce 1968 a zakladatele tradice Antonína Zwiefelhofera, jeho choť Zdenu, přátele z Českokrumlovské scény a všechny další, kteří u zrodu tradice stáli.

Od roku 1990 do roku 2019 navštívilo slavnosti přes 520 tisíc návštěvníků. Letošní třiatřicátý ročník Slavností pětilisté růže (21. 6. 2019–23. 6. 2019) si přišlo užít 21 622 návštěvníků.

 

Návštěvnost 28. Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 2019

28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov během tří prázdninových týdnů od 19. července do 10. srpna připravil 23 koncertů, které si nenechalo ujít 21 200 návštěvníků. Obsazenost koncertů byla 91,2 % a každý z nich končil nadšenými ovacemi publika.

Značný zájem vzbudil také doprovodný program, jehož součástí bylo poprvé letní kino s projekcemi filmů a dokumentů z celého světa, relaxační cvičení za doprovodu harfy a další novinky.

 

Návštěvnost Otáčivého hlediště Český Krumlov v roce 2019

61. sezóna 2019 na Otáčivém hledišti dosáhla tradičně vysoké návštěvnosti. Točna v Českém Krumlově přináší Jihočeskému divadlu čtyři pětiny všech tržeb. V roce 2019 tam přijelo 58 863 diváků, tržby z prodeje vstupenek byly 43,3 milionu Kč. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově je nejnavštěvovanější letní scénou v Česku.

 

Návštěvnost Státního hradu a zámku Český Krumlov v roce 2019

Hradní a zámecký komplex v Českém Krumlově je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším areálem v České republice.  V roce 2019 bylo dosaženo celkové návštěvnosti Státního hradu a zámku (SHZ) ve výši 386 290 osob – zdroj – statistika návštěvnosti památkových objektů NIPOS.

 

Návštěvnost Klášterů Český Krumlov v roce 2019

V roce 2019 organizační jednotka Městského divadla v Klášterech zajišťovala provoz 6 expozic sdružených do 4 expozičních částí, pořádala kulturní akce, odborné přednášky, workshopy, řemeslné a tvořivé dílny, kde zajišťovala programovou náplň a projektové programové činnosti. Návštěvnost Klášterů v roce 2019 činila 60 931 osob.

 

Návštěvnost Městského divadla Český Krumlov v roce 2019

V roce 2019 Městské divadlo připravilo 82 představení, které navštívilo 15 988 diváků, přičemž průměrná návštěvnost činila 82,5 %, tedy 231 návštěvníků na akci. Tři cykly předplatného využilo 369 pravidelných návštěvníků v jarní a 423 v podzimní sezóně.

 

Návštěvnost Musea Fotoateliér Seidel v roce 2019

Museum bylo v roce 2019 otevřeno již 11. rokem a navštívilo ho celkem 13 403 osob, což je dosud nejvyšší návštěvnost dosažená od jeho otevření pro veřejnost v roce 2008. Z uvedeného počtu se celkem 4 960 nechalo v dobovém fotoateliéru Seidel vyfotografovat, což je opět nejvyšší počet od doby otevření muzea.

 

Návštěvnost Regionálního muzea Český Krumlov v roce 2019

V roce 2019 navštívilo Regionální muzeum v Českém Krumlově (RMCK) celkem 26 816 návštěvníků. Dalších 2 775 neplatících návštěvníků se zúčastnilo 6. ročníku úspěšné akce Kupecká osada KRUMBENOWE, která proběhla v Pivovarské zahradě ve dnech 7. až 8. září 2019 v rámci Dnů evropského historického dědictví.

Návštěvnost RMCK v roce 2019:

 • Výstavy a expozice RMCK 20 438 osob
  - z toho akce RMCK* 1 794 osob
 • Rodný dům Adalberta Stiftera 4 266 osob
  - z toho akce konané v pobočce 1 370 osob

CELKEM 24 704 osob

 • Externí výstavy** 2 112 osob

CELKOVÁ NÁVŠTĚNOST VÝSTAV A AKCÍ MUZEA*** 26 816 osob

* nezahrnuje návštěvnost akce Kupecká osada KRUMBENOWE ve dnech 7. - 8. 9. 2019
** dle statistik získaných od partnerů
*** včetně externích výstav

 • Za plné vstupné             6 556 osob
 • Za snížené vstupné        3 675 osob
 • Za rodinné vstupné        1 794 osob
 • Neplatících*                12 677 osob

*z toho 2 775 neplatících návštěvníků akce Kupecká osada KRUMBENOWE 7.9.– 8. 9. 2019

Počet otevíracích dnů pro veřejnost: 215

 • Nejvyšší evidovaná denní návštěvnost výstav a akcí muzea (7. 9. 2019): 2 265
  - z toho hlavní budova a pobočka muzea Památník – Rodný dům Adalberta Stiftera 193
  - z toho „Kupecká osada KRUMBENOWE“ 10–18 hod. 2 072

V roce 2019 muzeum poskytlo na základě finanční podpory města Český Krumlov a zřizovatele muzea, Jihočeského kraje, bezplatný vstup na vybrané akce (Májové odpoledne otevřených muzeí a galerií, Kupecká osada KRUMBENOWE 7. - 8. 9. 2019, Svatováclavský den lovců mamutů 29.9.).

V RMCK a v muzejní pobočce proběhlo v rámci tradičních i mimořádných akcí 10 dnů volného vstupu (Muzejní noc 2019 v RMCK a pobočce muzea, KRUMBENOWE 2019, Adventní neděle v muzeu, Adventní lidový jarmark „U Stifterů“ ad.).

Regionální muzeum navázalo na spolupráci z předchozích let a smluvně podpořilo projekt Český Krumlov CARD, uzavřený mezi Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. a vybranými kulturními institucemi, působícími ve městě – Státní hrad a zámek Český Krumlov, Egon Schiele Art Centrum, Museum Fotoatelier Seidel, Kláštery Český Krumlov a Regionální muzeum v Českém Krumlově. Prodej společné vstupenky, tzv. Český Krumlov Card, zajišťuje progresivní slevu 50 % na vstup do všech pěti institucí. V roce 2019 se prodalo celkem 106 Český Krumlov CARD, z toho 48 v režimu plného, 49 zlevněného a 9 rodinného vstupného v celkové hodnotě 27 300 Kč.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: