aktualizováno 1. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2018

Statistické údaje

Obyvatelstvo v roce 2018

Na konci prosince 2018 žilo na území Jihočeského kraje podle předběžných výsledků 642 133 obyvatel, z tohoto počtu pak 324 865 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 1 937 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo zejména vysoké kladné saldo migrace (+1 885 osob) a částečně i nepatrně kladná přirozená obměna obyvatelstva (+52 osob).

V mezikrajském srovnání přibylo v roce 2018 nejvíce obyvatel v absolutním i relativním vyjádření ve Středočeském kraji a v Praze, naopak nejvyšší pokles počtu obyvatel byl v absolutních hodnotách zaznamenán v Moravskoslezském kraji a v relativním vyjádření v Karlovarském kraji. V užším územním pohledu se počet obyvatel zvýšil zejména v okrese České Budějovice (+ 1 248 osob), naopak úbytek počtu obyvatel byl zaznamenán v okrese Jindřichův Hradec (-182 osob) a Strakonice (-22 osob).

V Jihočeském kraji se v roce 2018 živě narodilo 6 748 dětí, z toho 3 427 chlapců. Proti minulému roku to bylo o 132 dětí méně. V přepočtu na tisíc obyvatel byla celková porodnost 10,5 ‰ a ve srovnání s celorepublikovým průměrem (10,7 ‰) byla v kraji nižší. V relativním přepočtu na 1 000 obyvatel se nejvíce dětí narodilo v hlavním městě Praze, naopak nejméně v Karlovarském kraji.

V meziokresním srovnání mají nejvyšší porodnost okresy Český Krumlov a České Budějovice, naopak nejnižší porodnost byla zaznamenána v okresech Jindřichův Hradec a Písek.

V roce 2018 se nepatrně snížil podíl dětí, které se narodily neprovdaným ženám; mimo manželství se v Jihočeském kraji narodilo 50,3 % dětí. V Ústeckém a Karlovarském kraji se mimo uzavřený sňatek narodilo již více než 60 % dětí. Nejpříznivější situace byla v hlavním městě Praze, vdaným ženám se zde narodilo 59,3 % dětí z celkového počtu živě narozených. V Jihočeském kraji se mimo uzavřené manželství nejvíce dětí narodilo v okrese Český Krumlov (58,0 %), manželským párům se nejvyšší podíl dětí narodil v okrese České Budějovice (54,3 %). Z narozených dětí připadalo 48,7 % na prvorozené, druhorozených bylo 36,5 % a necelých 15 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí.

V roce 2018 v kraji zemřelo 6 696 osob (3 398 mužů, 3 298 žen), což je o 56 osob méně než před rokem. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80 - 89 let. Úmrtnost v kraji byla nižší než v předchozím roce a s hodnotou 10,4 ‰ byla nižší než republikový průměr (10,6 ‰). V relativním vyjádření nejméně lidí umíralo v hlavním městě Praze, naopak nejvíce v Karlovarském kraji. Na území Jihočeského kraje nejméně lidé umírali v okresech Český Krumlov a České Budějovice; vyšší úmrtnost pak byla zaznamenána v okrese Strakonice.

Přirozená měna byla v roce 2018 v kladných hodnotách. Narodilo se o 52 osob více, než jich v kraji zemřelo. Vyšší počet narozených dětí proti počtu zemřelých se týkal zejména okresu České Budějovice (+298) a Český Krumlov (+155), kladné hodnoty přirozené měny, i když nepatrné, byly ještě v okrese Prachatice. Ostatní okresy zaznamenaly přirozený úbytek, největší byl v okrese Jindřichův Hradec (-123). V rámci ČR byl nejvyšší relativní přírůstek přirozené měny zaznamenán v hlavním městě Praze, naopak nejvyšší relativní úbytek byl v Karlovarském kraji.

K 31. 12. 2018 měl Český Krumlov celkem 13 085 obyvatel.

Obyvatelstvo města Český Krumlov k 31. 12. 2018:

Počet narozených dětí:                              144  

Počet úmrtí:                                              119

Počet přistěhovalých:                                353

Počet vystěhovalých:                                321

Přirozený přírůstek:                                    25

Migrační přírůstek:                                     32

Celkový přírůstek:                                      57

Počet bydlících obyvatel:                    13 085

 

Nezaměstnanost

Česká republika si v rámci Evropské unie udržuje velmi dobrou kondici trhu práce. Podobně jako v předchozích letech i v roce 2018 rostla v Česku zaměstnanost a klesala nezaměstnanost. Tento vývoj Ministerstvo práce a sociálních věcí průběžně sleduje a pravidelně shrnuje v materiálu Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti.

Příznivý vývoj českého hospodářství a aktivní zásahy státu se pozitivně odrážejí na růstu zaměstnanosti a poklesu nezaměstnanosti. Počet zaměstnaných vzrostl v roce 2018 meziročně o 72,2 tisíce na 5 296,8 osob, tedy o 1,4 %. Na růstu zaměstnanosti se podíleli zejména zaměstnanci, jejichž počet se oproti roku 2017 zvýšil o 68,8 tisíce. Souběžně ubývá v Česku nezaměstnaných osob. Průměrný počet uchazečů o zaměstnání poklesl v roce 2018 meziročně o 75,7 tisíce na 241,9 tisíce. Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let se ve stejném období snížil z hodnoty 4,3 % v roce 2017 na 3,2 % v roce 2018.

V lokálním měřítku padl v září 2018 další rekord v oblasti zaměstnanosti: poprvé od sametové revoluce klesl podíl nezaměstnaných osob na Českokrumlovsku pod tři procenta. Přitom před rokem byly bez práce na Krumlovsku celkem 4,3 procenta lidí. Volných míst oproti letošnímu červenci trochu ubylo,  firmy jich na konci léta nabízely 3 777 (na konci července jich bylo 4 031).

Situace na trhu práce na Českokrumlovsku i v srpnu 2018 odpovídala vývoji ekonomiky v celé republice a samozřejmě reagovala na roční období, tj. sezónní práce, hlavně v zemědělství, lesnictví, rostlinné výrobě, stavebnictví, ale také v gastronomii a cestovním ruchu. Co se délky evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce týká, nejvíc lidí je v kategorii dlouhodobě nezaměstnaných, tj. „více než 24 měsíců“. Déle než dva roky bez práce je v okrese 293 lidí, z toho 159 žen.

Nezaměstnanost na Českokrumlovsku (informace k 13. září 2018)

Okres Český Krumlov:

 • podíl nezaměstnaných osob: 2,9 %
 • (vs. červenec 2018: 3 %)
 • lidí bez práce: 1 298
 • volných míst: 3 777
 • nejméně lidí bez práce: Chlumec a Zubčice, 0 %
 • nejvíce lidí bez práce: Pohorská ves, 12,1 %

K 31. 12. 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Českých Budějovicích celkem 11 060 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu stejného věku, stoupl k 31.12.2018 na 2,4 %. Všechny okresy kromě Českého Krumlova, kde byl podíl 3,6 %, měly podíl nezaměstnaných nižší než republikový průměr (3,1 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech České Budějovice a Písek (shodně 1,9 %).

 

Cestovní ruch – návštěvnost města v roce 2018

V Jihočeském kraji mělo v roce 2018 nejvíc hromadných ubytovacích zařízení město Český Krumlov (109). Největší lůžkovou kapacitu nabízelo město České Budějovice. Nejvíc hostů (přes 290 tis.) se ubytovalo v Českém Krumlově – 17 % z počtu hostů Jihočeského kraje. Prvenství v počtu přenocování si však udržela Třeboň, jistě i díky lázeňství. S více než 420 tis. noclehy se podílela na celokrajském úhrnu 9,7 %.

Jihočeský kraj je vyhledávaný a hojně navštěvovaný zejména díky pestré nabídce zajímavých míst, od turisticky atraktivních historických a kulturních sídel, přes malebné přírodní lokality, po širokou nabídku rekreačních vodních ploch a vodních toků. Poptávka po ubytování se promítá do širokého spektra ubytovacích zařízení. Jižní Čechy mají ze všech krajů ČR největší počet hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) a také nejvíc kempů, chatových osad a penzionů.

V roce 2018 bylo v jihočeských HUZ téměř 57 tis. lůžek, druhý nejvyšší počet mezi kraji po Praze. Zajímavostí je, že díky pestré škále HUZ, se v hotelech nalézá pouhá pětina (22 %) z celkového lůžkového fondu, to představuje nejnižší podíl mezi kraji. Jihočeská HUZ kromě toho disponují dlouhodobě největším počtem míst pro stany a karavany mezi kraji. Se 14 tis. místy kraj přispívá do celorepublikového úhrnu téměř 27 %.

Největší počet hromadných ubytovacích zařízení má v kraji město Český Krumlov. V roce 2018 jich ve městě bylo 109, z více než 60 % šlo o penziony. Prvenství v lůžkové kapacitě si ale drží krajské město díky skladbě HUZ, ve které prim hrají hotely. V Českých Budějovicích bylo k dispozici na 3,5 tis. lůžek (včetně sezónních), z toho 48 % bylo v hotelech. V letní sezóně nabídku rozšiřují vysokoškolské koleje, v roce 2018 se na počtu lůžek podílely 13 %. Druhý největší počet lůžek v jč. kraji nabízelo Lipno nad Vltavou (3,2 tis.), těsně před Českým Krumlovem (3,1 tis. lůžek).

Z obcí a měst Jihočeského kraje přivítal nejvíc hostů Český Krumlov. V roce 2018 se zde v HUZ ubytovalo 294 tis. osob, z toho 72 % tvořili cizinci (212 tis. osob). Oproti roku 2017 se zvýšil počet ubytovaných hostů z tuzemska o 24 % a z ciziny o 16 %. V celorepublikovém srovnání se Český Krumlov zařadil celkovým počtem ubytovaných v HUZ na šesté místo a počtem ubytovaných cizinců dokonce na čtvrté místo (za hlavní město Prahu, Brno a Karlovy Vary). Do města nejčastěji míří turisté z Asie, kteří zde přespí zpravidla jednu noc. V roce 2018 tvořili víc než 20 % zahraničních hostů Tchaj-wanci, dalších 20 % Číňané, 8 % Jihokorejci a 6 % Japonci. Celkem se z těchto čtyř asijských zemí ve městě ubytovalo 118 tis. osob.

Druhý nejvyšší počet ubytovaných hostů v kraji měly České Budějovice. V HUZ krajského města přenocovalo 268 tis. hostů, z toho 74 % tvořili cizinci (198 tis. osob). Mezi zahraničními hosty bylo nejvíc Číňanů, Jihokorejců a Němců (z těchto zemí se tu ubytovalo víc osob než v Českém Krumlově). Ve srovnání s rokem 2017 se návštěvnost města zvýšila víc než o čtvrtinu. Počet tuzemských hostů se sice snížil, ale nebývale se zvýšil zájem ze strany zahraničních hostů – o více než 40 % a počet přenocování o 33 %. Počet čínských turistů se téměř zdvojnásobil a o polovinu se zvýšil počet turistů z Tchaj-wanu. V celorepublikovém žebříčku se České Budějovice objevily v první desítce nejnavštěvovanějších obcí, počtem ubytovaných cizinců obsadily dokonce páté místo hned za čtvrtým Českým Krumlovem.

Návštěvnost v roce 2018:

Infocentrum Český Krumlov: 236 115 návštěvníků
Oficiální informační systém www.ckrumlov.info: 1 595 328 návštěvníků.  

 

Návštěvnost v roce 2018, zdroj: oKS

 

Třetí místo v kraji podle počtu hostů obsadilo s velkým odstupem Lipno nad Vltavou, kde se v HUZ ubytovalo téměř 98 tis. osob, většinou z tuzemska. Cizinci se na počtu ubytovaných podíleli jednou třetinou. Zatímco v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích byla hromadná ubytovací zařízení využita nejčastěji k ubytování na jednu noc, v Lipně nad Vltavou přespali hosté z tuzemska v průměru 3,4 noci a hosté z ciziny v průměru 5,4 noci. Ve srovnání s rokem 2017 se celkový počet ubytovaných osob v místních HUZ zvýšil o 10 %, počet přenocování vzrostl o 1 %. Skladbou zahraničních hostů, ve které převládali hosté z evropských zemí, zejména z Německa (37 %) a Nizozemska (28 %), se Lipno nad Vltavou výrazně odlišuje od prvních dvou měst.

Tato tři jihočeská sídla se na celokrajském počtu ubytovaných cizinců podílela téměř 70 %. Jejich podíl na počtu tuzemských hostů byl ale výrazně nižší (20 %). Preference zahraničních hostů se často liší podle toho, odkud pocházejí. Např. Japonci, Tchaj-wanci a Američané směřují na jih Čech především kvůli Českému Krumlovu. Z Japonců, kteří nocovali na jihu Čech, přespalo v Českém Krumlově celkem 77 %, z Tchaj-wanců celkem 73 % a z hostů z USA 64 %. Tři čtvrtiny ze všech Číňanů a Jihokorejců a polovina Rakušanů zvolila k přenocování České Budějovice nebo Český Krumlov. Lipno nad Vltavou si oblíbili Nizozemci, ubytovalo se tu 43 % z nizozemských návštěvníků kraje. Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xc/ubytovaci-zarizeni-a-pocet-hostu-podle-obci-v-roce-2018

 

Návštěvnost Slavností pětilisté růže 2018

Slavnosti pětilisté růže jsou městskou historickou slavností, situovanou do doby panování šlechtického rodu Rožmberků, převážně pak Posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Scénáře jednotlivých ročníků slavností vychází z významných výročí města Český Krumlov a konkrétních dějinných událostí spjatých s rodem Rožmberků a tímto městem. Hlavními body programu jsou historické průvody z období gotiky a renesance, ve kterých účinkuje přes 700 osob, živé šachy s živými figurami na šachovnici 12 x 12 metrů, historické trhy na zámku Český Krumlov a ve městě s nabídkou dobového tovaru a ukázkami historických řemesel, slavnostní ohňostroj nad městem, dobové hry pro děti i dospělé a další historické programy, hudba, divadlo, historický tanec, historický šerm, kejklíři a žongléři, fakíři a ohňové show. V průběhu tří dnů slavností proběhne téměř 200 vystoupení a programů na deseti scénách v historickém centru města. V roce 2018 si organizátoři akce připomínali 50. výročí založení tradice Slavností pětilisté růže v roce 1968 a zakladatele tradice Antonína Zwiefelhofera, jeho choť Zdenu, přátele z Českokrumlovské scény a všechny další, kteří u zrodu tradice stáli.

Hlavní historický průvod městem byl pojat, obdobně jako při prvním ročníku, jako přehlídka panujících rodů na Krumlově a jejich významných představitelů. V průvodu tak byla prezentována všechna historická období od prvopočátku rodu Rožmberků po 19. století. K této příležitosti byla součástí průvodu mimo jiné i legenda Dělení růži, či skupina postav commedie dell´arte z Maškarního sálu zámku. V průběhu slavností prošlo městem 5 průvodů, z toho dva ohňové, historický program probíhal celkem na deseti scénách v historickém centru města.

Letošní dvaatřicátý ročník Slavností pětilisté růže (22. 6. 2018 - 24. 6. 2018) si vzhledem k nepříznivému počasí přišlo užít „pouhých“ 23 481 návštěvníků.

 

Návštěvnost 27. Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 2018

27. ročník MHF Český Krumlov probíhal od 20. července do 11. srpna 2018. Uskutečnilo se celkem devatenáct koncertů, které se kromě tradičních festivalových lokací (Pivovarská zahrada, Zahrada Kooperativy, Zámecká jízdárna, Maškarní sál) konaly i na dalších atraktivních místech Českého Krumlova.

Návštěvnost festivalu je stále rostoucí, diváci si mohou vybírat různé žánry, nejen klasickou hudbu, ale i jazz, muzikál, šanson a mnohé další žánry. Novinkou roku 2018 byl swing, který byl návštěvnicky rovněž nesmírně úspěšný. Podstatný je i zájem médií, neboť festival přiváží do České republiky významné zahraniční hvězdy.

Průměrná obsazenost koncertů je přes 90 procent. Festival trvá skoro měsíc a hraje se čtyři víkendy, ale i o všedních dnech v týdnu. Největší návštěvnost si drží několik let za sebou večer muzikálových písní Broadway. Šedesát až pětašedesát procent festivalových diváků přijíždí do Českého Krumlova z Prahy a Středočeského kraje, patnáct procent je z jižních Čech. Ze zahraničí jezdí mezi šesti až deseti procenty diváků, což souvisí s ubytovací kapacitou, neboť Český Krumlov má poměrně málo lůžek v pětihvězdičkových hotelech. Festival by dle slov svého generálního ředitele Jaromíra Boháče potřeboval pro svůj rozvoj minimálně 400 až 500 lůžek na úrovni pěti hvězd, aby se jeho klientela proměnila. Celkově Mezinárodní hudební festival Český Krumlov v roce 2018 navštívilo na 21 000 diváků.

 

Návštěvnost Otáčivého hlediště Český Krumlov v roce 2018

60. sezóna 2018 na Otáčivém hledišti dosáhla tradičně vysoké návštěvnosti s téměř 55 961 diváky, kteří před točnou shlédli celkem 91 večerních, odpoledních, ale i školních představení a generálních zkoušek. Jen jedno představení museli organizátoři kvůli nepříznivému počasí zrušit. Tržby ze vstupného dosáhly výše 32 mil. Kč. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově je nejnavštěvovanější letní scénou v Česku.

 

Návštěvnost Státního hradu a zámku Český Krumlov v roce 2018

Hradní a zámecký komplex v Českém Krumlově je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším areálem v České republice.  V roce 2018 bylo dosaženo celkové návštěvnosti Státního hradu a zámku (SHZ) ve výši 422 838 osob.

V areálu SHZ Český Krumlov fungují od roku 2011 dva samostatné návštěvnické provozy – provoz zámeckých prohlídkových expozic (I. prohlídková trasa: 137 072 návštěvníků v roce 2018 a II. prohlídková trasa: 9 820 návštěvníků, zámecké barokní divadlo: 11 292 návštěvníků) a provoz Hradního muzea, kam se v roce 2018 samostatně přišlo podívat 10 141 návštěvníků. Společný vstup do Hradního muzea a na zámeckou věž využilo 60 749 návštěvníků a vstupenku pouze na Zámeckou věž si zakoupilo 186 060 návštěvníků). Zámeckou Konírnu navštívilo v roce 2018 celkem 3 329 návštěvníků. 627 z návštěvníků využilo zvýhodněný vstup do zámku se zvýhodněnou vstupenkou CK Card.

Krom klasických prohlídek a prohlídek v mimopracovní a mimoprovozní dobu se zde konají kulturní a společenské akce (festivaly, výstavy, sympózia, experimentální divadelní představení, svatební obřady). Zámecký areál a jednotlivé objekty, které jsou ve správě zámku, jsou ovšem také pronajímány i dalším provozovatelům. Vytíženost takovýchto prostor se sice neprojeví přímo ve výše uvedených počtech návštěvníků, evidovaných množstvím vstupenek prodaných na zámecké pokladně, správa zámku však musí na tuto návštěvnost reagovat zvýšenou údržbou interiérů a exteriérů, úklidem, zahradnickou výzdobou, informačním systémem, dozorem, službami a potřebnou infrastrukturou.

Jedná se například o turisty využívající konferenční a ubytovací provozy (Studijní centrum), gastronomické provozy (Internet Café, Krčma Markéta, Zimní jízdárna, prodejny tiskovin a suvenýrů (Infocentrum, Museum Shop, prodejna turistických materiálů mezi III. a IV. zámeckým nádvořím), výstavy a galerie Václavské sklepy – Mezinárodní agentura keramického designu – keramická tvorba). Počet návštěvníků těchto zařízení, kteří zpravidla navštíví i několik prostor zároveň, lze kvantifikovat. V roce 2018 proběhlo v areálu zámku celkem 70 mimořádných akcí a jejich návštěvnost čítala 4 950 osob. Nadto je třeba započítat zmíněnou návštěvnost Mezinárodního ateliéru keramického designu a galerie Máselnice (10 000 osob) a Otáčivého hlediště (55 961 osob). Celková návštěvnost areálu Státního hradu a zámku v roce 2018 činila včetně uvedených mimořádných akcí 502 038 osob.

Provoz Hradního muzea (Hradní muzeum + vyhlídkový ochoz zámecké věže) je více než důstojným protipólem provozu prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov (návštěvnost expozice Hradního muzea a vyhlídkového ochozu zámecké věže dosáhla v součtu 53,83 % celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).  Hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu přilákaly v roce 2018 na 5,5 milionu návštěvníků. Nejnavštěvovanějšími objekty byly zámky Český Krumlov, Lednice a Hluboká.

Památky ve správě Národního památkového ústavu se i v roce 2018 těšily mimořádně velké oblibě. Od ledna do prosince 2018 je navštívilo přes 5,5 milionu lidí, podařilo se tak navázat na velmi úspěšné sezony z předchozích let. V hlavní sezoně se návštěvnost blížila k 5,3 milionům, téměř čtvrt milionu lidí si přišlo hrady a zámky prohlédnout během speciálního adventního programu. Nejsilnějším měsícem byl červenec, v němž památky navštívilo bezmála 1,3 milionu zájemců.

Třemi nejnavštěvovanějšími objekty byly zámky Český Krumlov, Lednice a Hluboká. Českokrumlovský areál si prohlédlo přes 400 tisíc lidí, zámek v Lednici se této hranici blíží. Téměř 300 tisíc lidí zavítalo na Hlubokou, hrad Karlštejn zaznamenal přes 200 tisíc návštěvníků. Hranici 100 tisíc návštěvníků ročně překonaly rovněž další památkové objekty: Valtice, Kroměříž, Konopiště, Sychrov, Křivoklát, Bouzov, Trosky, Buchlovice a Telč.

 

Návštěvnost Klášterů Český Krumlov v roce 2018

V roce 2018 Kláštery Český Krumlov navštívilo celkem 67 001 návštěvníků.

 

Návštěvnost Městského divadla Český Krumlov v roce 2018

V roce 2018 Městské divadlo Český Krumlov připravilo 70 představení, které navštívilo 13 671 diváků, přičemž průměrná návštěvnost činila 78 %, tedy 219 návštěvníků na akci. Divadelní klub Ántré uspořádal 46 vlastních aktivit, především koncertů a heren pro děti. Fotogalerie Fotoklubu Český Krumlov ve foyer divadla prezentovala 12 výstav. V roce 2018 bylo divadlo spolupořadatelem 22 akcí, v prostorách divadla proběhlo 20 pronájmů pro kulturní akce, 38 dní sympozií a konferencí a 381 zkoušek českokrumlovských souborů a zájmových sdružení.

 

Návštěvnost Musea Fotoateliér Seidel v roce 2018

Rok 2018 byl pro Museum Fotoateliér Seidel opět rekordním. Museum navštívilo celkem 12 346 osob, což je dosud nejvyšší návštěvnost dosažená od jeho otevření pro veřejnost v roce 2008. Z uvedeného počtu se celkem 4 261 nechalo v dobovém fotoateliéru Seidel vyfotografovat. Museum bylo v roce 2018 otevřeno již jubilejním 10. rokem.

 

Návštěvnost Regionálního muzea Český Krumlov v roce 2018

V roce 2018 navštívilo Regionální muzeum v Českém Krumlově (RMCK) celkem 29 912 návštěvníků. Dalších 4 788 neplatících návštěvníků se zúčastnilo 5. ročníku úspěšné akce Kupecká osada KRUMBENOWE, která proběhla v Pivovarské zahradě ve dnech 8. až 9. září 2018 v rámci Dnů evropského historického dědictví.

Návštěvnost RMCK v roce 2018:

 • Výstavy a expozice RMCK 21 170 osob

          - z toho akce RMCK* 2 404 osob

 • Rodný dům Adalberta Stiftera 6 112 osob

         - z toho akce konané v pobočce 2 630 osob

 • CELKEM 27 282
 • Externí výstavy** 3 160 osob
 • CELKOVÁ NÁVŠTĚNOST VÝSTAV A AKCÍ MUZEA*** 29 912 osob

* nezahrnuje návštěvnost akce Kupecká osada KRUMBENOWE ve dnech 8. - 9. 9. 2018
** dle statistik získaných od partnerů
*** včetně externích výstav

 • Za plné vstupné 7 027 osob
 • Za snížené vstupné 4 040 osob
 • Za rodinné vstupné 1 182 osob
 • Neplatících* 15 033 osob

*z toho 4 788 neplatících návštěvníků akce Kupecká osada KRUMBENOWE 8. - 9. 9. 2018

Počet otevíracích dnů pro veřejnost: 215

Nejvyšší evidovaná denní návštěvnost výstav a akcí muzea (8. 9. 2018): 3 709
- z toho hlavní budova a pobočka muzea Památník – Rodný dům Adalberta Stiftera 132
- z toho „Kupecká osada KRUMBENOWE“ 10–18 hod. 3 577

* 1. 5. - 31. 12. 2017 provozní uzavírka hlavní budovy muzea z důvodu stavební rekonstrukce.

V roce 2018 muzeum poskytlo na základě finanční podpory města Český Krumlov a zřizovatele muzea Jihočeského kraje bezplatný vstup na vybrané akce (Májové odpoledne otevřených muzeí a galerií, Kupecká osada KRUMBENOWE 8. - 9. 9. 2018, Svatováclavský den lovců mamutů 28. 9.). V RMCK a v muzejní pobočce proběhlo v rámci tradičních i mimořádných akcí 11 dnů volného vstupu (Muzejní noc 2018 v RMCK a v pobočce muzea, KRUMBENOWE 2018, Akce k oslavě 100. výročí konce 1. světové války a vzniku republiky, Adventní lidový jarmark „U Stifterů“ ad.).

Regionální muzeum navázalo na spolupráci z předchozích let a smluvně podpořilo projekt Český Krumlov CARD, uzavřený mezi Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. a vybranými kulturními institucemi, působícími ve městě – Státní hrad a zámek Český Krumlov, Egon Schiele Art Centrum, Museum Fotoatelier Seidel, Kláštery Český Krumlov a Regionální muzeum v Českém Krumlově. Prodej společné vstupenky, tzv. Český Krumlov Card, zajišťuje progresivní slevu 50 % na vstup do všech pěti institucí. V roce 2018 se prodalo celkem 88 ks Český Krumlov CARD, z toho 46 v režimu plného, 38 zlevněného a 2 rodinného vstupného v celkové hodnotě 21 900,- Kč.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: