aktualizováno 1. 1. 2019

Slovo místostarosty Josefa Hermanna

1.1.2019

Ing. Josef	Hermann, místostarosta, radní, zastupitel města Český Krumlov

Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku mi dovolte, abych vám za vedení města i za sebe popřál, aby rok 2019 byl pro vás dobrým rokem. Ať se daří vám i vašim blízkým a ať ve vašich životech převažuje více radosti než starostí a bolesti.

Novým rokem vstupujeme rovněž do dalšího volebního období. S novými i staronovými zastupiteli a s novým či spíše staronovým koaličním uskupením šesti subjektů, které se dohodly na vzájemné spolupráci. Vím, že pro řadu z vás, kteří volali po změně, je výsledek povolebního vyjednávání zklamáním. Můžeme doufat, že alespoň některé z vás naší prací přesvědčíme, že správa našeho města je v dobrých rukou. Hlavním důvodem sestavení koalice na půdorysu té minulé bylo to, že v uplynulých čtyřech letech jsme se společně velmi důkladně věnovali otázkám dlouhodobého rozvoje města a jeho směrování, vypracovali jsme za účasti externích i místních odborníků a aktivních občanů základní koncepční dokumenty, které ukazují, jak může město řešit své klíčové problémy – přeexponovaný cestovní ruch, neutěšenou dopravní situaci a nedostatečně připravená území pro novou individuální a hromadnou bytovou výstavbu. Kromě toho se nám podařilo připravit i řadu konkrétních významných studií a projektů. To vše zabralo mnoho času a nyní jsme dostali od voličů možnost tuto naši práci v podobném složení zúročit a připravené koncepce a projekty začít uskutečňovat. Jsme za to velmi rádi.

Hlavní programové priority nové koalice, na kterých jsme se dohodli při uzavření koaliční smlouvy, navazují na naši předchozí práci. S jejím textem se může každý seznámit na webových stránkách města. Chtěl bych ve stručnosti poukázat alespoň na ty nejdůležitější cíle a priority našeho společného programu.

Předně budeme klást zásadní důraz na zachování výjimečného přírodního a kulturního bohatství města, na kvalitu urbanismu a architektury při realizaci nové městské zástavby. Připravíme nové vhodné lokality pro výstavbu bytových a rodinných domů. Stěžejní lokalitou bude areál bývalých kasáren ve Vyšném, kde by měla vzniknout zcela nová městská čtvrť.

V oblasti dopravy se zaměříme na přestavbu dvou nekapacitních kruhových křižovatek na silnici I/39 na světelně řízené, na regulaci dopravy a pohybu stále rostoucího počtu zájezdových autobusů po městě vybudováním moderního výstupního a nástupního terminálu. Dále na zlepšení dostupnosti a komfortu městské autobusové dopravy, zvýšení počtu parkovacích míst pro osobní vozidla a v neposlední řadě i na zlepšení podmínek parkování pro bydlící.

V oblasti cestovního ruchu musíme realizovat opatření k jeho celkové udržitelnosti. Cílem, ke kterému musíme směřovat, je méně krátkodobých a více vícedenních návštěvníků. Dalším neméně důležitým cílem bude podstatné zvýšení příjmů z turismu do městské pokladny.

Mezi hlavní již připravené či připravované investice, které bychom chtěli postupně uskutečnit, patří zejména dokončení rekonstrukce autobusového nádraží, odkoupení čistírny odpadních vod s obchvatným kanálem, vybudování terminálu zájezdových autobusů, dokončení opláštění zimního stadionu, rekonstrukce areálu hřbitova, rekonstrukce Lazebnického a Benešova mostu, rekonstrukce objektu městské knihovny, rekonstrukce objektu bývalé prádelny v Hradební ulici, revitalizace a zvelebování vybraných veřejných prostranství, které začne v tomto roce rekonstrukcí náměstíčka v sídlišti Za Nádražím. Rádi bychom pokročili s modernizací sportovního areálu na Chvalšinské, předně rekonstrukcí plaveckého bazénu s nabídkou venkovního koupání, chceme rovněž zahájit přípravu výstavby víceúčelové všesportovní haly, která by splňovala požadované rozměry sportovišť zejména pro kolektivní sporty.

Hodláme i nadále pokračovat v zapojování obyvatel do tvorby městského prostoru a života v něm, například jejich účastí při v tzv. participativním rozpočtu, účastí na přípravě vybraných městských investic, zejména při přípravě revitalizace veřejných prostranství apod.

Věřím, že již v prvním roce nového volebního období se nám podaří realizovat některé z našich záměrů a přispět tak ke zkvalitnění nabídky a tváře města.

Josef Hermann
místostarosta

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: