aktualizováno 28. 6. 2023

Kronika města Český Krumlov 2019

Školství, školy a mimoškolská zařízení

Mateřské školy v Českém Krumlově v roce 2019

Město Český Krumlov zřizuje celkem 7 mateřských škol, které jsou od 1. ledna 2002 jeho příspěvkovými organizacemi s vlastní právní subjektivitou. Město jako zřizovatel finančně zajišťuje jejich provoz prostřednictvím odboru financí.

Celková kapacita mateřských škol je 604 míst pro umístění dětí v 22 třídách stanovená vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Podle statistických výkazů k 30. září 2019 bylo v mateřských školách umístěno celkem 527 dětí ve 22 třídách. Podle vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, (platné od 1. ledna 2006), jsou předškolní děti osvobozeny od placení školného v mateřských školách

Mateřská škola Vyšehrad

Sídlo: Vyšehrad 168, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Marie Indrová

Mateřská škola je umístěna na kopci nad městem ve velmi pěkném klidové prostředí a zahrada sousedí s obecně prospěšnou společností Domy s pečovatelskou službou. Škola je čtyřtřídní, vybavena ateliérem a keramickou pecí. Ve školním roce 2019/2020 byla otevřena třída dvouletých dětí. V rámci projektu EU zde působí speciální pedagog a škola každoročně přijímá integrované děti s asistentem pedagoga.

V roce 2019 byla provedena oprava kuchyňského zařízení a pořízen nový kotel do kuchyně, vodoinstalatérské práce. Dále byla rozšířena internetová síť do celé budovy, provedeno bezpečnostní zajištění dveří. V rámci údržby zahrady vybudován přírodní chodník Bosá noha a Hmyzí domeček. Do příštího období je nutné upravit příjezdovou cestu do kuchyně a opravit povrch terasy na dolní zahradě, který je v havarijním stavu.

 

Mateřská škola T. G. Masaryka

Sídlo: T. G. Masaryka 199, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Lucie Pavcová

Mateřskou školu navštěvuje nejvíce dětí ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Chvalšinská, Latrán, Lipová, T. G. Masaryka, Špičák, U Jitky, Na Skalce, Nad Nemocnicí, Staré a Nové Dobrkovice

Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení, tj. ve vile se zahradou. V blízkosti se nachází Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213. Výhodou této mateřské školy je blízkost autobusové zastávky linkových autobusů. Výuka v mateřské škole probíhá ve dvou třídách pro děti smíšeného věku s celodenním provozem a kapacitou 56 dětí. Je zařazena do    projektu Šablony II a využívá chůvu pro třídu, v níž jsou zařazené i dvouleté děti. Mateřská škola využívá dvě školní zahrady.

V roce 2019 škola nakoupila didaktické pomůcky a hračky pro děti. Dále byla prováděna běžná oprava a údržba. Investiční akce neprobíhaly.

 

Mateřská škola Za Soudem

Sídlo: Za Soudem 344, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Dana Mičanová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Nové Domovy, Polská, Nové Spolí, Linecká, Po Vodě, Rooseveltova, Plešivec, Na Kovárně, Latrán, Masná, Vnitřní Město.

Mateřská škola je umístěna v klidovém prostředí s velkou zahradou. Výuka zde probíhá ve dvou třídách s celodenním provozem. Na budovu navazuje školní zahrada. Mateřská škola využívá školního asistenta (hrazen ze Šablon II. Mzda pedagogického asistenta je hrazena ze státního rozpočtu.

V roce 2019 proběhla rekonstrukce vytápění mateřské školy z elektrického na plynové a následně vymalována celá budovy školy. Byla prováděna běžná oprava a údržba a větší opravy budovy byly přesunuty do následujících let vzhledem plánovanému zateplení budovy. Dále škola hodlá vybudovat z prostředků EU přírodní zahradu.

 

Mateřská škola Plešivec 279

Sídlo: Plešivec 279, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Eva Tomšovská

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Plešivec, Nové Spolí, Na Spojce, Pod Vyhlídkou, Plešivecké náměstí, ulice 5. května.

Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení, tj. ve vile se zajímavým interiérem a velkou zahradou. Budova byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hracími koutky, každá třída má samostatnou šatnu, umývárnu a kabinet hraček a pomůcek. Tři třídy mají samostatnou ložnici. Jedna třída slouží pro výtvarný kroužek. Zahrada je vybavena herními prvky.

V roce 2019 byly dovybaveny třídy nábytkem, ložnice lehátky a matracemi, doplněny novými hračkami a pomůckami, pořízen elektronický klavír. Dále byla dovybavena kuchyně a vzhledem k počtu malých dětí zakoupena sušička prádla. V zahradě školy byly provedeny zemní práce, které bylo třeba provést vzhledem k nastalé havárii teplovodního potrubí. Průběžně byly prováděny různé opravy. Do příštího období jsou plánovány nutné opravy dlažby, asfaltového povrchu v zdaní části zahrady, asanace sklepů a výměna nevyhovujících odpadů.

 

Mateřská škola Tavírna

Sídlo: Tavírna 119, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Ivana Poláčková

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Plešivec, Nové Domovy, Rožmberská, Slupenecká, Konvalinková, Rooseveltova, Nová, Pod Horou, Tavírna.

Mateřská škola je umístěna přímo u silnice, z tohoto důvodu je i obehnána vysokým dřevěným plotem. Bezbariérový přístup je ideální pro děti se zdravotním postižením. Výhodou mateřské školy je možnost využívat zázemí městského parku, jižních teras a dopravního hřiště u Domu dětí a mládeže. Budova školky je obklopena rozlehlou zahradou.

V roce 2019 byla dovybavena školní kuchyně a zahrada, dále byly prováděny běžné opravy a údržba, ovšem vzhledem ke stáří budovy je nutné v příštích obdobích počítat s různými haváriemi a částečnou rekonstrukcí.

 

Mateřská škola Za Nádražím

Sídlo: Za Nádražím 223, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Růžena Hlásková

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Za Nádražím, Vyšný, Železniční, Jasmínová, U Trojice.

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v těsné blízkosti Základní školy Český Krumlov Za Nádražím 222. Mateřská škola je snadno dopravně dostupná. Budova je jednopatrová, panelového typu, s vlastní školní zahradou. Mateřská škola je trojtřídní. Kapacitu 76 dětí měla mateřská škola časově omezenu do srpna 2018, od 31. 10. 2018 po provedených stavebních úpravách byla její kapacita zvýšena na 98 dětí.

V roce 2019 kromě běžné údržby a oprav byly provedeny terénní úpravy školní zahrady, opraveno pískoviště. Průběžně se prováděly opravy v rámci reklamace po provedené přístavbě budovy. Do příštího období je třeba dovybavit třídy hračkami a pomůckami pro dvouleté děti, dovybavit audiovizuální techniku, vyměnit přístroje v kuchyni, opravit a zastínit pískoviště, provést úpravu a rozšíření parkovací plochy před MŠ a navazující komunikace.

 

Mateřská škola Plešivec II/391

Sídlo: Plešivec 391, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Helena Adamová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Plešivec, Věncova, U Cihelny, Pod Svatým Duchem.

Mateřská škola je situována v klidné lokalitě sídliště Plešivec, blízko k přírodě. Budova je patrová, zahrada bezbariérová. Zahrada je bezbariérově přístupná, nabízí prostor pro sezónní činnosti v průběhu celého roku.

 V roce 2019 bylo provedeno osazení herního prvku na zahradu, pořízena automatická pračka a provedeny vodoinstalatérské a elektroinstalatérské práce. V příštím období bude nutná výměna podlahových krytin a dveří a oprava přístupové cesty k budově s oddělením odpadových kontejnerů.

 

Naplněnost a kapacita v mateřských školách

Město Český Krumlov má v současné době k dispozici zcela dostatečnou kapacitu v mateřských školách. Vzhledem k podobnému stáří budov mateřských škol je třeba každoročně počítat s opravami a především s různými haváriemi v objektech. Mateřské školy zřizované městem Český Krumlov splňují předepsané normy na provoz předškolních zařízení a dietní stravování se zajišťuje na základě rozhodnutí rady města dovozem z Nemocnice Český Krumlov.

 

Prezentace mateřských škol ve spolupráci se zřizovatelem

Mateřské školy se zúčastňují výtvarných soutěží, spolupracují s Domem dětí a mládeže, Základní uměleckou školou, Městskou knihovnou. Každoročně děti zpívají pod vánočním stromem na náměstí. Některé mateřské školy prezentují svou činnost prostřednictvím internetových stránek, spolupracují s Policií ČR, hasiči, městskou policií, Ekocentrem Šípek atd. Spolupráce s OŠSM je na výborné úrovni.

 

Základní školy v Českém Krumlově v roce 2018

Město Český Krumlov zřizuje celkem čtyři základní školy, samostatné právní subjekty na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon). Město jako zřizovatel finančně zajišťuje jejich provoz prostřednictvím odboru financí.

Všechny základní školy v Českém Krumlově mají 9 ročníků, které se dělí na první a druhý stupeň. Celková kapacita základních škol je 2 000 míst a s počtem tříd 75. Celková naplněnost k 30. 9. 2019 byla 1 667 žáků s počtem 75 tříd. Povinnou školní docházku v zahraničí plní 14 žáků. Do individuálního vzdělávání je zapojen 1 žák. Stravování žáků zajišťují školní jídelny základních škol.

Na základě pokladního plnění za rok 2019 byl objem „prostředků plynoucích na žáky“ stanoven ve výši 14 462,- Kč na žáka.

 

Základní škola Linecká

Sídlo: Linecká 43, Český Krumlov
Ředitel: ZŠ: Mgr. Roman Kurz

Tato základní škola je pro spádovou oblast: Bylinková, Dělnická, Dlouhá, Do Vrchu, Dolní Náměstíčko, Družstevní, Důlní, Horní, Horská, Hradební, Kájovská, Kaplická, Ke školce, Kostelní, Krásné údolí, Krátká, Křížová, Linecká, Masná, Na Kovárně, Na Ostrově, Na Stráni, Na Vyhlídce, Nad Nemocnicí, náměstí Svornosti, Nad Shody, Nemocniční, Nová, Nové Domovy, Nové Spolí, Objížďková, Panenská, Panská, Papírenská, Parkán, Plešivecká, Plešivecké náměstí, Pinskrův Dvůr, Po Vodě, Pod Horou, Pod Hrází, Pod Vyhlídkou, Pod Svatým Duchem, Polská, Potoční, Přídolská, Příkrá, Radniční, Rooseveltova, Rožmberská, Rybářská, Rybniční, Slepá, Slunečná, Slupenec, Slupenecká, Skalní, Soukenická, Spojovací, Stinná, Strmá, Středová, Stříbrná, Šatlavská, Široká, Šumavská, Tavírna, Tichá, Třešňová, U Cihelny, U Jeslí, U Nových domovů, U Sáňkařské dráhy, U Stromovky, U Vlaštovičníku, U Vltavy, U Zelené ratolesti, Věncova, V Zátiší, Za Soudem, Za Tiskárnou, Za Tavírnou.

Základní škola se nachází ve středu města. Je plně organizovaná. K 30. 9. 2019 bylo zapsáno 227 žáků, z toho 3 žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí. Jeden žák má individuální (domácí) vzdělávání. Školu navštěvuje 13 cizinců, 17 integrovaných žáků s pomocí 5 asistentů pedagoga. Součástí školy je školní družina a školní jídelna – výdejna. Obědy škola dováží ze školní jídelny Základní školy Český Krumlov, Za Nádražím 222. ZŠ Linecká má bezbariérový vstup, osobní výtah a toalety pro vozíčkáře. V rámci uzavřené smlouvy s Women for Women využívá obědů zdarma 7 žáků. Všechny třídy mají nový nábytek. K dispozici jsou specializované odborné učebny – 2 počítačové učebny, jazyková učebna, dřevodílna, kovodílna a kuchyňka pro výuku vaření. Tělocvična má i divadelní jeviště.

V roce 2019 se materiálně technické podmínky školy neustále vylepšovaly, nedostatečně se jeví vybavenost a kapacita učebny informatiky a dovybavení tělocvičny, proto škola podala žádost o dotaci. Dále se řešilo zprovoznění elektronického zámku a interkomu u hlavních dveří budovy. Dlouhodobě je plánována výměna topení a fasáda školy, v nejbližší době pak oplocení školního pozemku.

 

Základní škola Plešivec

Sídlo: Plešivec 249, Český Krumlov
Ředitel ZŠ: Mgr. Lukáš Boháč

Tato základní škola je pro spádovou oblast: 5. května, Konvalinková, Luční, Pod Kaštany, sídliště Plešivec, U Cihelny, U Jeslí, Věncova, Zvonková. 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školu 425 žáků a 3 integrovaní žáci ve 20 třídách. a ZŠ Plešivec má celkem 21 učeben včetně několika specializovaných odborných učeben tj., fyziky a chemie, přírodopisu, škola má školní dílny a učebnu pro výtvarnou výchovu, mobilní IPadovou učebnu. Součástí tzv. informačního centra je knihovna a dvě učebny vybavené počítači. Pro tělesnou výchovu je ve škole nejen tělocvična, ale také volejbalové kurty, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a atletická dráha s doskočištěm a interaktivní hřiště SmartUs. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. Všechny prostory základní školy jsou maximálně využity.

V roce 2019 byly realizovány naplánované akce spočívající v obměně a dovybavení učeben, kabinetů a jiných prostor školy. Došlo k opravě staticky narušené zdi pavilonu, vybavení jídelny novým objednávacím i výdejovým terminálem. V příštím období bude potřebná především přestavba kotelen, rekonstrukce vstupního prostoru školy a oplocení pozemku.

 

Základní škola T. G. Masaryka

Sídlo: T. G. Masaryka 213, Český Krumlov
Ředitel ZŠ: Mgr. Josef Haláček

Základní škola je pro spádovou oblast: Špičák, T. G. Masaryka, Urbinská, U Trojice, Třída Míru, Jasmínová, Lipová, Na Skalce, Pod Skalkou, Za Plevnem, Nové Dobrkovice, Dobrkovice, Za Jitonou, Šeříková, Serpentina, Na Moráni, Fialková, Havraní, Domoradická, U Jitky, Formanská, Hradní, Chvalšinská, K Zámecké zahradě, Klášterní, Kvítkův Dvůr, Latrán, Na Fortně, Pivovarská, Pod Kamenem, V Jámě, Věžní, U Poráků, Zámek, Budějovická, Lesní, Zámecké schody, Nové Město, Průmyslová, Tovární, Na Dlouhé zdi, Havraní, Hřbitovní, Příční, Skalka.

ZŠ T. G. Masaryka patří mezi nejstarší vzdělávací instituce ve městě, má svou tradici již od roku 1929. V roce 2019 činila kapacita školy 450 žáků (nastoupilo 370 žáků a 6 integrovaných žáků) a 17 kmenových tříd, 3 odborné učebny na výuku anglického a německého jazyka, učebnu zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, výtvarné výchovy. Dále má škola dílnu a učebnu pro výuku vaření, informatiky a tělocvičnu. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Z prostředků určených na provoz škola nakoupila 30 ks iPadů do mobilní učebny, provedla nákup a instalaci nového konvektomatu a el. kotle, výměnu oken a některých vstupních dveří, nový nátěr fasády. V příštím období je potřebné řešení havarijního stavu nadměrné vlhkosti ve školní jídelně a havarijního stavu topné soustavy a zabezpečí požadavků bezpečnostního auditu.

 

Základní škola Za Nádražím

Sídlo: Za Nádražím 222, Český Krumlov
Ředitelka ZŠ: Mgr. Ivana Severová

Tato základní škola je pro spádovou oblast: sídliště Vyšný, Železniční, Česká, Českobratrská, Vyšehrad, Vyšehradská, Za Nádražím, Školní, Polní, Vyšenská, V Úvoze, Nový Dvůr, Pod Hájí, Dobrkovická, Na Spojce, Na Svahu, Nádražní, Polní, Zahradní, Nad Tratí, U Kasáren.

Výuka v ZŠ Za Nádražím probíhá celkem ve třech pavilonech. Škola má 27 kmenových tříd s 645 žáky a 2 integrovanými žáky, dále odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a praktických činností, tři učebny vybaveny počítači. Celá škola disponuje dostatečným počítačovým vybavením, je propojena s internetem a pokryta signálem WiFi. V provozu je keramická pec. Tělesná výchova probíhá ve dvou tělocvičnách se zázemím a na moderním školním hřišti s tartanovým povrchem. Žáci mohou trávit čas na pobytové školní zahradě. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub.

V tomto školním roce byla dokončena výměna nábytku ve třídách na 2. stupni, byl vyměněn elektrický kotel ve školní jídelně a salátový ber tamtéž. Byly vyměněny vnitřní vchodové dveře, instalováno úsporné osvětlení do dílen a ochranné fólie na okna v tělocvičnách. Jako každoročně bylo prováděno sekání zeleně v areálu školy a malování vybraných tříd a chodeb. V příštím období je třeba renovace podlahy u hlavního vchodu, modernizace čipového systému, rozšíření odpočinkových zón pro děti a vyřešit odvětrávání ve školní jídelně.

 

Naplněnost a kapacita v základních školách

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu MU se na základě zkušeností a statistiky domnívá, že počet základních škol v Českém Krumlově je optimální. V roce 2019 byla naplněna kapacita ZŠ Plešivec a ZŠ Za Nádražím 222. Všechny školy v Českém Krumlově mají naplněnu kapacitu školních družin, ale zároveň stačily uspokojit nejmenší školáky, tzn., žáky prvních a druhých tříd.

 

Prezentace základních škol ve spolupráci se zřizovatelem

Základní školy v Českém Krumlově prezentují svou činnost prostřednictvím svých webových stránek. Každoročně se školy zúčastňují Kouzelného Krumlova a zástupci jednotlivých škol reprezentují své školy na různých soutěžích, olympiádách apod. Školy přispívají do místních novin.

 

Střední školy v Českém Krumlově

Informace o středních školách na území města Český Krumlov za rok 2019 jsou k dispozici především na webových stránkách jednotlivých škol, v jejich výročních zprávách, tiskových zprávách Gymnázia Českých Krumlov a rovněž u jejich zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj.

Jedná se o tyto střední školy:

  • Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště
  • Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České     
  • Gymnázium Český Krumlov

 

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště

Sídlo: Český Krumlov, Tavírna 342
Ředitelka: Mgr. Martina Kokořová

Tato škola je příspěvkovou organizací, zřizovanou Jihočeským krajem a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: zdravotnický asistent, sociální činnost, pečovatelské služby a střední vzdělání s výučním listem v oborech: kuchař – číšník, prodavač, zedník, truhlář, klempíř, malíř, tesař, pokrývač a instalatér.

Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech se sloučila s moderně vybaveným Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a truhlářskou dílnou ve Chvalšinách. Kromě zabezpečení odborných praxí a odborného výcviku škola pro své žáky pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (zahraniční exkurze, sportovní kurzy, barmanský kurz pro číšníky, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny pro kuchaře) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Žáci školy se pravidelně zúčastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Škola se aktivně zapojuje do projektových činností, zejména do projektů Evropského sociálního fondu, projektů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy a příhraniční spolupráce.

O kvalifikované zedníky, truhláře, prodavačky a prodavače, kuchaře – číšníky a kuchařky – servírky, sociální pracovníky i zdravotní asistenty je stále velký zájem. Většina z nich pokračuje ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, žáci učebních oborů získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu.

Vybavení učeben odpovídá současnému standardu, síťové připojení, PC stanice, interaktivní tabule. Ve škole jsou tři počítačové učebny a jazyková učebna. Učitelům jsou ve všech kabinetech k dispozici PC s tiskárnou. Tělocvična je moderní, vybavena nářadím a pomůckami pro další sportovní aktivity. Počet žáků, kteří odevzdali zápisové lístky do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 činil 84 žáků.

Ve školním roce 2019/2020 investovali především do modernizace budovy Tavírna, ale významné investice proběhly i do budovy odloučeného pracoviště Pod Kamenem a do truhlárny ve Chvalšinách. Jednalo se o tyto stavební akce:

Rekonstrukce vytápění v objektu školy Tavírna (výměna zdroje tepla a těles ústředního topení) – na tuto akci jsme získali příspěvek z fondu rozvoje školství (FRŠ) ve výši 3 375 tis Kč. Akce byla dokončena v říjnu 2019.

Bezbariérové řešení budovy Tavírna (nový výtah a rampa pro vozíčkáře) – na tuto akci jsme získali příspěvek z FRŠ ve výši 3 701 tis Kč. V současné době probíhají dokončovací práce.

Venkovní úpravy okolí budovy Tavírna – nové parkoviště před vchodem školy. Akce byla opět hrazena převážně z FRŠ, získali jsme příspěvek ve výši 1 299 tis Kč.

Rekonstrukce vytápění v budově Pod Kamenem (změna zdroje tepla z ELTO na plyn a regulace otopných větví) – na akci jsme získali příspěvek z FRŠ ve výši 2 146 tis Kč a byla dokončena v srpnu 2020.

Oprava kanalizace v budově Tavírna – opět hrazeno převážně z příspěvku FRŠ ve výši 393 tis Kč.

Oprava střechy truhlárny ve Chvalšinách – hrazeno z části z fondu investic školy a z části z provozních prostředků

 

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

Sídlo: Český Krumlov, Tavírna 109
Ředitel: Ing. Martin Busta

Český Krumlov, který byl v roce 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka na zřízení střední školy, která by byla zaměřena na umělecká řemesla a stavební obnovu památek. SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991. Její patronkou se tehdy stala symbolicky svatá Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru. Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem.

Škola sídlí ve dvou budovách vlastněných zřizovatelem a jednu budovu má v nájmu, jejím vlastníkem je Město Český Krumlov. Všechny školní budovy jsou v Českém Krumlově. V současné době má škola k dispozici 40 učeben, z toho 30 odborných učeben (kreslírny, počítačové učebny, modelovny, chemická laboratoř, učebny DVK, truhlářské dílny, ateliéry jednotlivých oborů, venkovní ateliéry, učebny počítačové grafiky, tiskové a reprografické pracoviště, grafická pracoviště na oborech, multimediální učebny, pracoviště 3D tisku, apod.). Škola je technicky nadstandardně vybavena.

Pro výuku a potřeby žáků i pedagogů má škola k dispozici 102 PC, 30 MAC, 12 notebooků, 14 tabletů a 3 servery. Programové vybavení odpovídá požadavkům jednotlivých oborů. 132 počítačů je připojeno na internet. Výuku v jednotlivých předmětech zefektivňují i další učební pomůcky jako dataprojektory, videorekordéry, vizualizéry apod., tři učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Vyučující mají k dispozici přenosné videokamery, tablety, fotoaparáty, přehrávače, počítače, tiskárny, kopírky, a další vybavení. Žáci hojně využívají školní knihovnu s více než 6 806 knižními jednotkami, z toho je 187 audiovizuálních nosičů. Škola využívá tělocvičnu a jídelnu Integrované střední školy v bezprostředním sousedství.

V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky České vybrána a zařazena do asociace škol přidružených k UNESCO.

V uplynulém školním roce vrcholil program Erasmus+, proběhlo několik zahraničních návštěv studentů i pedagogů, další zahraniční výjezdy proběhly v rámci ostatních výzev a projektů. Podařilo se tak přiblížit studentům a pedagogům způsoby výuky na školách v zahraničí, dalším přínosem bylo poznávání cizojazyčného prostředí a kulturně historických souvislostí ve vybraných zemích. Vyvrcholením dvouletého projektu bylo pracovní setkání partnerů na škole, které proběhlo v březnu. Setkání se zúčastnilo 24 studentů a pedagogů, bohatý program byl doprovázen rozsáhlou fotografickou výstavou z Portugalska a Řecka, tak jak je zaznamenali studenti a pedagogové. Daří se udržovat trend častých zahraničních pobytů a výjezdů, ať již to jsou malířské plenéry, fotografické akce v Linci, návštěvy partnerských škol, odborných výstav a dalších akcí. Také se dále rozvíjí spolupráce s novými zahraničními partnery.

Škola v tomto roce úspěšně zakončila také další projekty v rámci výzvy OP VVV, tzv. Šablony, v následujícím roce budou končit udržitelnost dva velké projekty. Uzavře se tak jedna etapa aktivit, které významně ovlivnily školu a její prostředí a během které vznikla velká řada kvalitních výstupů. V rámci těchto aktivit byla významně rozšířena spolupráce s kláštery, ale i dalšími partnery. V době prázdnin se např. realizovalo letní kino v klášterních zahradách, které se těšilo velkému zájmu veřejnosti.

Pro udržení a posílení počtu žáků, došlo k zásadním změnám v koncepci výuky oboru Grafický design, který byl rozdělen na dva ŠVP. Talentové zkoušky na Grafický design již tedy v tomto roce proběhly pro zaměření Užitá grafika a Design knihy a papíru. V této souvislosti byly také připraveny, zrekonstruovány a vybaveny nové ateliéry pro Design knihy a papíru. Dále byla vyměněna podlahová krytina v ateliérech a počítačové učebně, která následně prošla kompletní rekonstrukcí. V tomto školním roce byla také dokončena rozsáhlá rekonstrukce rozvodů vysokorychlostního internetu, včetně nové místnosti pro server, došlo k propojení všech budov a dalším souvisejícím úpravám. Pro vyhovění požadavků GDPR byly nově zřízeny wifi pointy v budovách, které jsou přístupné žákům adresně, pouze na základě individuálního hesla. Všechny tyto úpravy zlepšují zásadním způsobem kvalitu výuky i školního prostředí. Všechny tyto aktivity a změny se pozitivně projevují na dobrém klimatu školy a všichni žáci a pedagogové využívají kvalitní zázemí školy pro svoji další práci, která školu prezentuje na veřejnosti a která se setkává se značným ohlasem.

Škola v roce 2019 také dále pokračovala v rozvíjení doplňkové činnosti a spolupráce s firmami. Pokračovala i úspěšná spolupráce s městem Český Krumlov. Vynikajících výsledků dosáhli ve výtvarných a uměleckých činnostech studenti ze všech ateliérů, ať jsou to fotografové, grafici, malíři a další obory. Mnohé realizace měly široký dopad na propagaci školy a některé z nich se dostaly až za hranice České republiky.

V tomto školním roce také úspěšně pokračovaly odborné přednášky a workshopy pro studenty školy, ale také pro základní školy a další zájemce z řad veřejnosti a mnoho dalších akcí.

Studijní obory:

  • Kamenosochařství
  • Grafický design
  • Scénická a výstavní tvorba
  • Užitá fotografie a média
  • Užitá malba

Ve školním roce 2018/2019 studovalo na výše uvedených oborech SUPŠ Sv. Anežky České celkem 188 studentů.

 

Gymnázium Český Krumlov 

Sídlo: Český Krumlov, Chvalšinská 112
Ředitelka školy: PaedDr. Hana Bůžková 

Gymnázium Český Krumlov je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem gymnázia je Krajský úřad Jihočeského kraje. Součástí školy je školní jídelna – výdejna a domov mládeže. V roce 2019 navštěvovalo Gymnázium v Českém Krumlově 500 studentů. Lze konstatovat, že trend zvyšujícího se počtu studentů školy bude pokračovat.

Spádovým obvodem školy je území bývalého okresu Český Krumlov, jehož specifickými místními podmínkami jsou velká rozloha okresu a řídké osídlení, a proto část studentů denně dojíždí i ze vzdálenějších měst a obcí (Vyšší Brod, Loučovice, Frymburk, Horní Planá, Velešín, Prachatice a další), což s sebou nese časovou a finanční náročnost.

Prioritou Gymnázia Český Krumlov je příprava studentů ke studiu na vysokých, případně vyšších odborných školách. Důraz se mimo jiné klade na výuku cizích jazyků. Gymnázium spolupracuje se školami v zahraničí – společně organizují výměnné pobyty studentů a další projekty. Ve školním roce bylo realizováno 5 projektů určených přímo studentům. Jeden z nich ve výši 300 tisíc Kč je zaměřený na spolupráci našich studentů se studenty z německých a rakouských gymnázií. Druhý projekt je určený pro práci se studenty nadanými a se studenty se specifickými poruchami učení. Vedle toho jsou v něm prostředky pro další vzdělávání pedagogů i pro týmovou práci při výuce. Projekt v hodnotě téměř 2 miliony korun je realizován v loňském a v letošním školním roce. Posledním je projekt Polytechnika, který začal v loňském roce a bude dokončen v roce příštím. Prostředky ve výši 3 milionů korun jsou používány na tříletý cyklus volnočasových aktivit studentů zaměřených na fyziku, biologii a chemii – kroužky, na organizování besed a přednášek odborníků z praxe, na odborné exkurze zaměřené na technické památky. V rámci projektu je možné nakoupit mnoho pomůcek pro výuku. Do projektu gymnázium přizvalo také 7 základních škol a úzce s nimi spolupracuje. Další žádost o projekt byl podán v květnu 2019 a od září 2019. Prostředky ve výši téměř 2 miliony korun jsou používány na moderní metody ve výuce, na doučování, na práci s nadanými studenty, ale také na projektové dny. Na konci školního roku byly podány dva další projekty – Polytechnika II. a Šablony III. Oba projekty byly schválené a gymnázium by mělo získat pro příští školní roky finanční prostředky ve výši téměř 2 800 tisíc korun.

Studenti každoročně organizují školní vánoční akademii. Od roku 2014 přibyla nová aktivita studentů – organizace průvodu Majáles. Letos se uskutečnil již sedmý ročník.

Vybavení školy je na velmi dobré úrovni: škola má 30 učeben, z toho je všech 30 učeben vybaveno moderní výukovou technikou umožňující veřejné prezentace a reprodukce video a DVD nahrávek, jakož i didaktických materiálů pro výuku ve všech předmětech. V uplynulém školním roce škola dále posílila moderní technické vybavení učeben i vybavení všech učeben moderním a kvalitním žákovským nábytkem. Lze konstatovat, že je velmi nadstandardně vybavena. K dispozici jsou speciální učebny pro výuku chemie, fyziky, biologie, zeměpisu, dějepisu, základů administrativy, hudební a výtvarné výchovy, 3 učebny výpočetní techniky napojené na internetu. Gymnázium má dále přednáškový sál s multimediálním vybavením pro 80 posluchačů, tělocvičnu a posilovnu.

Pro studenty i zaměstnance školy jsou po celý den k dispozici PC s připojením na internet. Škola má k dispozici 165 PC, 10 notebooků a server. Programové vybavení plně odpovídá požadavkům studijních oborů. 145 počítačů je připojeno na internet. Počítačové vybavení bylo i v letošním roce modernizováno, z projektu IROP získala škola novou počítačovou učebnu s 21 novými počítači. Výuku v jednotlivých předmětech zkvalitňují další učební pomůcky, jako jsou dataprojektory, videorekordéry, vizualizéry apod. Osm učeben je vybaveno interaktivními tabulemi.  Vyučující mají také k dispozici přenosné přehrávače, tiskárny a kopírky pro usnadnění přípravy výukových materiálů a 14 notebooků. 

Ve školním roce 2019/20 pokračovaly zásadní stavební úpravy školy a dovybavování školy. Na začátku školního byla díky dotacím z operačního programu pro životní prostředí a z krajského úřadu dokončena rekonstrukce budovy školy za téměř 35 milionů korun. Budova získala nové zateplení a fasádu, ve všech učebnách je instalována vzduchotechnika, venkovní žaluzie a nové osvětlení. Celkovou rekonstrukcí prošla i kotelna. Celý systém je velmi moderní, napojený na meteostanici, která přizpůsobuje intenzitu osvětlení, zatemnění, rekuperaci vzduchu venkovním klimatickým podmínkám. Na tuto rekonstrukci naváže v příštím roce rekonstrukce topného systému, který bude napojen k meteostanici a teprve potom bude celý systém plně funkční. Pro rekonstrukci topení gymnázium získalo finanční prostředky ve výši téměř 10 milionů korun. V loňském školním roce byla na základě výběrového řízení započata rekonstrukce osvětlení celé budovy školy za 1 800 tisíc korun. Osvětlení bylo vyvedeno i do venkovních prostor, je připraveno pro další fázi opravy školy, na kterou již letos finanční prostředky nezbývaly. Další částku se podařilo získat na rekonstrukci dvou přístupových schodišť – k domovu mládeže a k zadnímu vchodu do budovy školy. Jejich oprava proběhla od srpna do října 2019, vysoutěžena byla cena 620 tisíc Kč. Z fondu rozvoje škol získalo gymnázium finanční prostředky na první fázi oprav podlah v učebnách. Z finanční částky 920 tisíc Kč byly vyměněny podlahové krytiny v 8 učebnách. Kromě toho došlo k výměně části prosklených stěn na chodbách stěnami v hliníkových rámech s vrstveným bezpečnostním sklem celkem za 240 tisíc Kč. Dále byly zrekonstruovány 4 učitelské kabinety v hodnotě 440 tisíc korun.

V tomto školním roce se studentům školy dařilo v soutěžích všeho druhu. Úspěchy slavili studenti v různých druzích soutěží – od technicky a přírodovědně zaměřených přes humanitně zaměřené soutěže až po soutěže umělecké a sportovní. V okresních kolech soutěží a olympiád studenti uspěli na předních místech opravdu napříč obory.  Okresní kola umístění 1. – 3. místo: 27 studentů nebo týmů, krajské kolo umístění 1. – 10. místo: 10 studentů nebo týmů školy, celostátní kolo umístění 1. – 10. místo: 2 studenti školy.

 

Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú. – středisko Český Krumlov

Sídlo: Praha 1, Jungmannova 17
Rektor: Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.


Správní rada:

MUDr. Mgr. Ivan Langer – předseda

Ing. Jaroslav Salivar

Ing. Tomáš Chrenek

JUDr. Tomáš Chrenek, LL.M

Radek Šťastný Složení


Dozorčí rada:

JUDr. Jakub Kotrba

PhDr. Jiří Frgal

Ing. Jan Zahradil


Ředitel: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - do 31. 3. 2019, Mgr. Ludmila Habadová - od 1. 4. 2019

Vysoká škola CEVRO Institut ve studijním středisku v Českém Krumlově realizuje jeden bakalářský studijní program a v rámci něho jsou dva bakalářské studijní obory Právní specializace – Veřejná správa a Právní specializace – Právo v obchodních vztazích. A dále dva navazující magisterské studijní programy se těmito třemi obory: Veřejná správa s obory Veřejná správa a Bezpečnostní studia a program Soukromoprávní studia – obor Obchodněprávní vztahy. Ve studijním středisku CEVRO Institutu v Českém Krumlově byla realizována jen část studijních programů a oborů. Všechny studijní programy a obory realizované ve studijním středisku v Českém Krumlově byly nabízeny pouze v kombinované formě studia.

Vysoká škola CEVRO Institut má své sídlo na území hlavního města Prahy a dále své aktivity realizuje v Českém Krumlově. Na obou místech je cílem vysoké školy CEVRO Institut být respektovanou akademickou institucí, vzdělávací a poradenskou institucí, ale i centrem vzdělávacích akcí určených i pro širokou veřejnost. Informační a konzultační středisko vysoké školy CEVRO Institut, z. ú. v Českém Krumlově zahájilo svoji činnost 1. 1. 2008. Působení vysoké školy v Českém Krumlově se neomezuje na realizaci programů vysokoškolského studia. Od roku 2008 realizuje vysoká škola v Českém Krumlově pravidelné konference a semináře ať už zaměřené na obecné problémy či problémy blízké krumlovskému regionu. V akademickém roce 2019/ 2020 studovalo v Cevro Institutu Český Krumlov více než 100 studentů.

 

Nejlepší truhláři roku jsou opět z Krumlova

Soutěž Truhlář roku se pravidelně koná v Českých Budějovicích v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo. Začátkem listopadu proběhl již 10. ročník soutěže, kterého se zúčastnilo celkem devět středních škol a učilišť z celé České republiky. Soutěžící (dva reprezentanti z každé školy) měli dle zadání a technického výkresu vyrobit noční stolek na kolečkách se dvěma zásuvkami. Samostatně se hodnotila práce jednotlivce i kolektivní výkon družstev. SOŠ a SOU Český Krumlov reprezentovali dva žáci – Štěpán Bigas a Martin Soběslavský. Oba soutěžící předvedli prvotřídní výkon a celou soutěž zcela ovládli. Štěpán Bigas skončil první v soutěži jednotlivců a byl vyhlášen nejlepším truhlářem celostátní soutěže, Martin Soběslavský skončil třetí. Jako družstvo byli kluci opět nejlepší. Odměnou jim byly diplomy a spousta věcných cen. Učiliště tak navázalo na vynikající výsledek z loňského roku, kdy se jeho družstvo umístilo rovněž na prvním místě. A to není náhoda. Můžeme se pyšnit, že na naší škole připravujeme skutečně ty nejlepší řemeslníky.

 

Žáci na ZŠ T. G. Masaryka mají nové hřiště

Od poloviny listopadu mohou děti školy využívat nové dětské hřiště, které zhotovila firma Hřiště pod květinou. Na terasy školního pozemku byl instalován domeček se sítí a pískovištěm, dvě čtyřmetrové skluzavky, propojené hrazdy a balanční špalky. Je to vlastně poprvé v historii školy, kdy mají děti k dispozici herní prvky tohoto typu. Všechny atrakce jsou zhotovené z akátového dřeva a splňují požadavek na dlouhodobé využívání. Další herní prvky budou na hřiště dodávány postupně, a to podle schválené studie. Na jaře byly upraveny i terénní nerovnosti a plocha se osela trávou. K hřišti byly zároveň na pozemek školy rozmístěny celkem čtyři odpadkové koše, aby současné nevyhovující nahradily ty, které splňují strategii školy na třídění odpadu. Touto akcí byla splněna první etapa z celkových úprav všech ploch školy, které mají za cíl zajistit větší bezpečnost dětem a zároveň vylepšit podmínky k jejich vzdělávání. V současnosti se zpracovává studie na přesun parkoviště ze dvora školy na asfaltový povrch v jižní části pozemku, aby se uvolnil prostor k volnočasovým aktivitám.

 

Výsledky kvalitní přípravy a vynikající práce učitelů krumlovské ZUŠ

Mimořádnou životní příležitost nacvičovat a hrát po boku mistrovských hráčů České filharmonie si od února užíval žák trumpetista Petr Hrubeš i jeho učitel Ladislav Kočár. Petr byl nominován na základě svých vynikajících studijních výsledků v ZUŠ do projektu České filharmonie a AZUŠ ČR „Společný orchestr žáků ZUŠ ČR a hráčů České filharmonie 2019". Spolu s dalšími 35 mladými hudebníky vybranými z celé republiky má za sebou zatím dvě dělené zkoušky v Rudolfinu a víkendové soustředění celého orchestru profesionálně vedeného filharmoniky. Nacvičuje party ze Smetanovy Vltavy, Dvořákova Vodníka a ze Slavnostní akademické předehry op. 80 J. Brahmse. Projekt vyvrcholil koncertem „Společného orchestru žáků ZUŠ a hráčů ČF“ v pražském Rudolfinu 16. června.

Žáci z výtvarného oboru získali stipendium v projektu MenART. V minulém roce vyhlásil Nadační fond Magdaleny Kožené projekt „MenART“ na podporu talentovaných žáků ZUŠ. Mezi 30 stipendistů výtvarného oboru z celé republiky se dostali Eva Cibulková ze třídy Dity Průchové k mentorovi Milanu Caisovi a Adam Bohdal ze třídy Jany Holcové k mentorovi Maximu Velčovskému. V tomto školním roce absolvovali tři společná setkání s mentory a ostatními účastníky v Kroměříži a v Praze, při kterých pod vedením profesionálních výtvarníků zpracovávali své vlastní práce. Po závěrečné dubnové konzultaci byly výtvory účastníků MenART vystaveny v Anežském klášteře při koncertu Pražského jara 2019 a letošní ročník byl zakončen společnou výstavou v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle s vernisáží v sobotu 15. 6. 2019. Žáci a pedagožky si možnosti účastnit se projektu velmi váží a celá akce je pro ně velkou inspirací.

Klavíristka, akordeonistka a zpěvačka Kamila Máčová vyhrála Talent roku 2018 Jihočeského kraje Kamila je dívka obdařená všestranným uměleckým talentem, který rozvíjí za obdivuhodné podpory svých rodičů ve více oborech ZUŠ Český Krumlov, kde v současné době studuje hru na klavír, sólový a sborový zpěv a hru na akordeon. O její hudební umělecký růst zde pečují učitelé Jitka Šlechtová, Alena Pustějovská, Zuzana Vrbová, Lukáš Holec, svůj herecký talent rozvíjí u Romana Kyselky v dramatickém oboru. Ve hře na klavír a ve zpěvu dosáhla řady výborných výsledů v soutěžích, píše povídky a skládá písničky. Své dovednosti ze ZUŠky přenáší do dívčí kapely Andromeda při DDM, kde si dokáže zahrát i na kytaru a sklízí úspěchy na přehlídkách a celorepublikových soutěžích, např. Dětská Porta, Folkytonk aj. Nyní Kamilka prožívá nevšední zážitky při zkouškách a představeních v Jihočeském divadle, kde zpívá a hraje v dětské opeře B. Brittena Kominíček. Roli Jane získala na základě konkursu. Stát na divadelních prknech vedle profesionálních zpěváků a tanečníků je pro ni velkou zkušeností. 

 

Letní prázdninové akce Centra pro pomoc dětem a mládeži

Příměstský tábor s Boudou se uskutečnil v druhém prázdninovém týdnu od 8. do 12. července 2019. Děti (7 až 12 let) se mohli těšit na výtvarně řemeslné, sportovní, kulturně poznávací a další aktivity. Do programu bylo zařazeno také splutí části řeky Vltavy na raftech a pěší výlet. Letní tábor „Prázdniny v pohybu“ – Čeřín 2019 je tou úplně nejstarší a nejtradičnější letní aktivitou CPDM, jenž se v roce 2019 konal již podvacáté. Tábor se uskutečnil v termínu od neděle 11. srpna do soboty 24. srpna 2019 na stanové základně KOLT poblíž Rožmitálu na Šumavě. Tábor je určen pro samostatné děti ve věku od 7 do 16 let, které chtějí uprostřed hlubokých lesů zažívat dobrodružství při táborových hrách, splout část řeky Vltavy, trávit večery s kytarou u plápolajícího ohně, usínat pod stanem s bubláním potoka za hlavou. Letošní celotáborová hra byla opět motivována „zaklínačskými“ příběhy Andrzeje Sapkowského a jmenovala se Zaklínač a Temný hvozd. Od pondělí 26. do úterý 27. srpna 2019 byl pro děti z města připraven dvoudenní program s názvem „V Boudě proti nudě“. V čase vždy od 9.00 do 15.00 hodin byla pro příchozí přichystaná široká škála činností z oblasti řemeslně výtvarné činnosti a sportovních a jiných her. Mládeži ve věku od 14 do 18 let nabídlo Centrum aktivní účast na mezinárodním mládežnickém projektu, který se uskutečnil v posledním srpnovém týdnu – od pondělí 26. srpna do neděle 1. září 2019 na turistické základně DDM Zátoň u Českého Krumlova. Svým obsahem je projekt zaměřen na moderní média, výtvarno, řemeslo a další aktivity. K českým účastníkům se připojili mladí lidé ze Slovinska, Rakouska a Slovenska, nedílnou součástí programu byly tedy také národní večery.

 

Prázdniny s KoCeRem

Komunitní centrum Rovnost o.p.s. připravuje každoročně o letních prázdninách program výchovně vzdělávacího a zážitkového charakteru pro děti z Českokrumlovska a snaží se tak vytvořit podmínky pro smysluplné a aktivní trávení volného času. I letos obohatili prázdninový čas prostřednictvím dílny Mladý humanista a soutěže Cesta za létem o nové zážitky. Děti si vyzkoušely atrakce v Hopsáriu v Českých Budějovicích, svezly se na velbloudovi na velbloudí farmě v Záhosticích u Chýnova a v písecké Sladovně si v rámci jedné z expozic zahrály stínové divadlo. Procvičily nohy při osmikilometrové cestě z Nové Pece do Horní Plané a celé tělo ve Sportovně relaxačním areálu Hluboká nad Vltavou, zahrály si tenis v Teniscentru v Českém Krumlově a rozhýbaly svá těla při taneční dílně pod vedením zkušené lektorky. Vyzkoušely si povolání řezbáře, horníka při návštěvě grafitového dolu a herce v Pohádkové rezervaci v Hořicích na Šumavě. Dále jsme dětem nabídli návštěvu českokrumlovských klášterů, Království lesa, zříceniny Vítkův Hrádek, výstavy Země živitelka a Techmanie. Řadu zážitků si děti odnesly také z pětidenního pobytu u rybníka Mrhal. Děti získaly nové znalosti a zkušenosti a strávily letní prázdniny tak, že opravdu mohly říci, že si letošní prázdniny užily.

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II

V letech 2016-2017 byl na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov realizován projekt, jenž za rok a půl své existence propojoval organizace, instituce i jednotlivce, kteří mají zájem o oblast vzdělávání či se jich vzdělávání týká. Vznikla tak neformální, avšak široká platforma spolupráce. Výstupem projektu byl závěrečný dokument tzv. „Místní akční plán rozvoje vzdělávání", který je ve své podstatě strategií rozvoje vzdělávání na Českokrumlovsku do roku 2023, zahrnující Akční plán na školní rok 2018/2019.

Čtyřletý projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (zkratka MAP II) navazuje na aktivity z předchozího projektu. Realizátorem projektu je Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. Svou účast v tomto partnerství, ochotu dále spolupracovat a společně se podílet na rozvoji kvality vzdělávání v regionu potvrdily s výjimkou jedné všechny základní a mateřské školy v území. Projekt je realizován za podpory a aktivní spolupráce nejen samotných škol a školských zařízení, ale i jejich zřizovatelů a dalších zainteresovaných organizací v regionu. V rámci projektu nejen monitorujeme, aktualizujeme a hodnotíme zpracované strategické dokumenty, ale nadále se setkáváme, diskutujeme a sdílíme zkušenosti, potřeby a nápady. Současně provádíme hloubkovou analýzu školství, mapujeme zejména stav nastavení rovných příležitostí ve zdejších školách a na základě toho navrhujeme a realizujeme konkrétní opatření a činnosti vedoucí k rozvoji kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Pomáháme školám pracovat na svém rozvoji aplikováním strategického plánování. V příštím školním roce plánujeme realizovat workshopy a jiné vzdělávací akce pro odbornou, ale i laickou veřejnost. „V centru zájmu všech akcí, které probíhají v rámci projektu, jsou zejména témata rovných příležitostí ve vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti,“ sdělila hlavní manažerka projektu Mirka Machová. Pro vysoký zájem bude i nadále na vybraných školách pokračovat akce Laboratoř na kolečkách, interaktivní program, který pomocí mikroskopové techniky přibližuje dětem od předškolního věku okolní mikrosvět. V říjnu 2019 proběhl v Českém Krumlově již třetí ročník úspěšné akce Burza škol, jednodenní prezentace středních škol a odborných učilišť primárně z Jihočeského kraje. V září byly na základních školách, které o to projevily zájem, spuštěny programy primární prevence. Všechny aktivity jsou cílovým skupinám v rámci projektu nabízeny bezplatně.

 

ZŠ T. G. Masaryka oslavila výročí a uspořádala Den otevřených dveří

V pátek 25. října letošního roku oslavila ZŠ T. G. Masaryka hned několik událostí najednou. Ve 13.00 hodin starosta města a ředitel školy připomněli výročí založení Československa a vyjádří důležitost této události slavnostním položením kytic k bustě prvorepublikového prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V návaznosti na tuto akci byla slavnostně otevřena “nová“ budova základní školy, která dostala po velmi dlouhé době nový kabát v podobě oken, dveří a fasády. Budova školy a její prostranství byly k dispozici i veřejnosti.

Ve škole byla k vidění velice zajímavá koncepce řešení pozemků školy v podobě studie, která počítá s realizací v několika etapách. Některé z těchto etap se již podařilo uskutečnit a bude možné zhodnotit přímo na místě, jak se to podařilo. Velmi zajímavou novinkou byly v průběhu Dne otevřených dveří asistované prohlídky, kdy školní “kasteláni“ provedli zájemce místy, která nejsou běžně dostupná. Třešničkou na dortu byl pak vstup na “Masarykovu pavlač“, která byla desetiletí uzavřena. Byly připravené i prostory s kronikami školy a sportovních tříd. V učebnách bylo možné se osobně setkat i s významnými žáky naší školy. Konkrétně to byla účast fotbalového internacionála Ericha Brabce, který působil mimo jiné i ve Spartě či Slávii, nebo Mariana Jelínka, známého hokejového kouče a sportovního psychologa.

Je také třeba připomenout, že škola otevřela poprvé své brány pro žáky 1. 9. 1929 a slaví letos své krásné devadesátiny. A protože se celá akce nesla v duchu historie, připomněli si účastníci i 30. výročí sametové revoluce jako velice významného mezníku našich dějin. Celý pátek byl koncipován jako projektový den pro žáky 1. a 2. stupně a jeho obsah korespondoval s historickými tématy. Protože tato akce pro školu byla skutečně významná, byly k účasti pozvány i dvě partnerské školy z rakouského Wartbergu ob der Aist a německého Passau.

 

Opravy školních budov v roce 2019

V průběhu letošních prázdnin byly realizovány stavební práce a dodávky v několika školních budovách. V MŠ Za Soudem byla vybudována nová plynová kotelna včetně provedení nové plynové přípojky. Nová kotelna nahradila stávající vytápění objektu akumulačními kamny, která již byla na hranici životnosti. Současně byly provedeny nové rozvody a osazena nová otopná tělesa. Celkové investiční náklady akce dosáhly 1,38 mil. Kč.

V ZŠ Plešivec byly provedeny stavební práce v souvislosti s výměnou příčky mezi třídami pavilonu I. stupně. Původní příčka, která byla staticky narušena, byla zbourána a nahrazena novou sádrokartonovou. Rovněž byly provedeny práce spojené s dokončením výměny vnitřních rozvodů vody u pavilonu I. stupně. Celkové výdaje za provedené opravy činí 291 tis. Kč.

V objektu v ul. Kostelní, ve které má sídlo Základní umělecká škola, byl rekonstruován původní nebytový prostor, který bude využíván jako učebna pro výuku hry na kytaru. Výdaje na rekonstrukci jsou ve výši 321 tis. Kč.

Na budově ZŠ T. G. Masaryka byla koncem prázdnin dokončena výměna oken, která je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Během realizovaných stavebních prací byla provedena výměna oken, kdy stávající nevyhovující okna byla nahrazena zhotovenými replikami špaletových oken, repase dalších dřevěných prvků a repase zámečnických výrobků na oknech a dveřích v budově základní školy. V rámci rekonstrukce byly vyměněny všechny stávající klempířské prvky s výjimkou těch, jež byly vyměněny při rekonstrukci střechy, také byla provedena oprava fasády. Realizovaná stavební opatření byla zhotovena za účelem dosažení úspor výdajů za vytápění a snížení emisí skleníkových plynů. Celkové výdaje na akci činí přibližně 23,9 mil. Kč. Na realizaci akce byla poskytnuta dotace ve výši 6,27 mil. Kč.

 

Úspěchy krumlovské „zdrávky“ a opět truhlářů 

Stejně jako v předchozích letech se Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov zúčastnila dvou soutěží – Jihočeská sestřička a Truhlář roku – a v obou zvítězila!

Soutěž Jihočeská sestřička každoročně pořádá Jihočeská nemocnice pro žáky a studenty zdravotnických škol Jihočeského kraje. Letošní 5. ročník se konal 12. října v Nemocnici Tábor a soutěž byla rozdělena do dvou kategorií – první pro vysoké a druhá pro střední školy. Naši žáci, rozděleni do dvou týmů, reprezentovali naši školu v kategorii středních zdravotnických škol. Pro 14 soutěžních týmů bylo připraveno celkem 12 stanovišť, kde soutěžící řešili jak teoretické otázky, tak situace z praxe, například překotný porod s hysterickým tatínkem, převaz kolostomie, odběr krve, přípravu infuze, ale i třeba čtení RTG snímků. Odměnou za náročné odpoledne byl galavečer s vyhlášením výsledků v hotelu Palcát. Na žáky naší školy čekalo při vyhlašování výsledků obrovské překvapení. Po dvou letech byli opět první. Týmu ve složení Filip Richter – velitel, Simona Škopková, Nikol Trapková, Veronika Šusterová, blahopřejeme.

11. ročník celostátní soutěže Truhlář roku se tradičně uskutečnil v Českých Budějovicích v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo (7. – 9. 11. 2019). Celkem 18 soutěžících z 9 škol z celé republiky mělo ve dvou dnech dle výkresové dokumentace zhotovit televizní skříňku se zásuvkou a také zvládnout test z teorie. Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku oboru truhlář Karel Mráz a Tomáš Brejška a soutěž v kategorii družstev vyhráli, navíc v soutěži jednotlivců obsadil Karel Mráz druhé místo a Tomáš Brejška byl třetí. Žáci si vedle diplomů odvezli hodnotné ceny a škola za první místo v soutěži družstev převzala unikátní učební pomůcku – školní CNC stroj s programovacím pracovištěm, kde se žáci budou učit programovat a vytvářet skutečné součástky nebo výrobky. Tomášovi a Karlovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Zároveň jsme velmi pyšní na to, že žáci našeho učiliště soutěž vyhráli již potřetí za sebou.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: