aktualizováno 1. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2018

Školství, školy a mimoškolská zařízení

Mateřské školy v Českém Krumlově v roce 2018

Město Český Krumlov zřizuje celkem 7 mateřských škol, které jsou od 1. ledna 2002 jeho příspěvkovými organizacemi s vlastní právní subjektivitou. Město jako zřizovatel finančně zajišťuje jejich provoz prostřednictvím odboru financí.

Celková kapacita mateřských škol je 604 míst pro umístění dětí v 23 třídách stanovená vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Podle statistických výkazů k 30. září 2018 bylo v mateřských školách umístěno celkem 526 dětí ve 22 třídách. Podle vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, (platné od 1. ledna 2006), jsou předškolní děti osvobozeny od placení školného v mateřských školách.

 

Mateřská škola Vyšehrad

Sídlo: Vyšehrad 168, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Marie Indrová

Mateřská škola je umístěna na kopci nad městem ve velmi pěkném klidové prostředí a zahrada sousedí s obecně prospěšnou společností Domy s pečovatelskou službou. Škola je čtyřtřídní, vybavena ateliérem a keramickou pecí. Ve školním roce 2017/2018 byla otevřena třída dvouletých dětí. V rámci projektu EU zde působí speciální pedagog a škola každoročně přijímá integrované děti s asistentem pedagoga.

V roce 2018 byla provedena oprava elektroinstalace, údržba zahrady, oprava kuchyňského zařízení, vodoinstalatérské práce. Větrací okna na půdu, nátěr a oprava fasády celé školy.

 

Mateřská škola T. G. Masaryka

Sídlo: T. G. Masaryka 199, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Lucie Pavcová

Mateřskou školu navštěvuje nejvíce dětí ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Chvalšinská, Latrán, Lipová, T. G. Masaryka, Špičák, U Jitky, Na Skalce, Nad Nemocnicí, Staré a Nové Dobrkovice

Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení, tj. ve vile se zahradou. V blízkosti se nachází Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213. Výhodou této mateřské školy je blízkost autobusové zastávky linkových autobusů. Výuka v mateřské škole probíhá ve dvou třídách pro děti smíšeného věku s celodenním provozem. Mateřská škola využívá dvě školní zahrady.

V roce 2018 škola pořídila interaktivní tabuli, nakoupila didaktické pomůcky a hračky pro děti. Dále byla prováděna běžná oprava a údržba. Investiční akce neprobíhaly.

 

Mateřská škola Za Soudem

Sídlo: Za Soudem 344, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Dana Mičanová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Nové Domovy, Polská, Nové Spolí, Linecká, Po Vodě, Rooseveltova, Plešivec, Na Kovárně, Latrán, Masná, Vnitřní Město.

Mateřská škola je umístěna v klidovém prostředí s velkou zahradou. Výuka zde probíhá ve dvou třídách s celodenním provozem. Celá budova je vytápěna akumulačními kamny a přímotopy. Třídy jsou nedostatečně vytápěné a budova není zateplená, dochází tedy velkým tepelným ztrátám. Na budovu navazuje školní zahrada. Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice ze dne 18. 2. 2015 byla maximální kapacita MŠ Za Soudem 344 stanovena 44 dětí.

V roce 2017 mateřská škola nakoupila novou myčku nádobí. Dále byly v mateřské škole provedeny opravy topného média (akumulačních kamen), vchodu do mateřské školy (nový vstup, výměna vstupních dveří, zadní vchod). Byla prováděna běžná oprava a údržba a větší opravy budovy byly přesunuty do následujících let vzhledem k odložení rekonstrukce vytápění budovy.

 

Mateřská škola Plešivec 279

Sídlo: Plešivec 279, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Eva Tomšovská

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Plešivec, Nové Spolí, Na Spojce, Pod Vyhlídkou, Plešivecké náměstí, ulice 5. května.

Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení, tj. ve vile se zajímavým interiérem a velkou zahradou. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hracími koutky, každá třída má samostatnou šatnu, umývárnu a kabinet hraček a pomůcek. Tři třídy mají samostatnou ložnici. Jedna třída slouží pro výtvarný kroužek. Zahrada je vybavena herními prvky.

V roce 2018 byly dovybaveny třídy nábytkem, ložnice lehátky a matracemi, doplněny novými hračkami a pomůckami, pořízen elektronický klavír. V zahradě školy byla provedena bezpečnostní prořezávka a kontrola stromů a keřů. Průběžně byly prováděny různé opravy.

 

Mateřská škola Tavírna

Sídlo: Tavírna 119, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Jiřina Kučerová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Plešivec, Nové Domovy, Rožmberská, Slupenecká, Konvalinková, Rooseveltova, Nová, Pod Horou, Tavírna.

Mateřská škola je umístěna přímo u silnice, z tohoto důvodu je i obehnána vysokým dřevěným plotem. Bezbariérový přístup je ideální pro děti se zdravotním postižením. Výhodou mateřské školy je možnost využívat zázemí městského parku, jižních teras a dopravního hřiště u Domu dětí a mládeže. Budova školky je obklopena rozlehlou zahradou.

V roce 2018 byla dovybavena školní kuchyně a zahrada, kde byly pokáceny některé stromy. Dále byly prováděny běžné opravy a údržba (nátěr fasády, malování, oprava vzduchotechniky, dlažby), ovšem vzhledem ke stáří budovy je nutné v příštích obdobích počítat s různými haváriemi a částečnou rekonstrukcí.

 

Mateřská škola Za Nádražím

Sídlo: Za Nádražím 223, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Růžena Hlásková

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Za Nádražím, Vyšný, Železniční, Jasmínová, U Trojice.

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v těsné blízkosti Základní školy Český Krumlov Za Nádražím 222. Mateřská škola je snadno dopravně dostupná. Budova je jednopatrová, panelového typu, s vlastní školní zahradou. Mateřská škola je trojtřídní. Kapacitu 76 dětí měla mateřská škola časově omezenu do srpna 2018, od 31. 10. 2018 po provedených stavebních úpravách byla její kapacita zvýšena na 98 dětí.

V roce 2018 byla provedena přístavba a nástavba mateřské školy a tím i rozšířena kapacita školy. Současně byla celá budova zateplena a provedena fasáda. Na školní zahradu byl pořízen jeden multifunkční herní prvek. Nové prostory byly vybaveny nábytkem a 2 pianiny. V souvislosti se stavebními úpravami školy byl zrenovován celý zabezpečovací systém, dále rozvod internetové sítě a telefonních linek. Byla provedena výměna osvětlení na chodbě v přízemí, byly provedeny malířské práce v původní části budovy – chodby, šatny, kuchyňky.

 

Mateřská škola Plešivec II/391

Sídlo: Plešivec 391, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Helena Adamová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Plešivec, Věncova, U Cihelny, Pod Svatým Duchem.

Mateřská škola je situována v klidné lokalitě sídliště Plešivec, blízko k přírodě. Budova je patrová, zahrada bezbariérová. Zahrada je bezbariérově přístupná, nabízí prostor pro sezónní činnosti v průběhu celého roku.

 V roce 2018 byla provedena výměna oken, nová fasáda se zateplením, oprava střechy. V interiéru pořízeno nové osvětlení, vyměněny radiátory, dovybavena kuchyně, renovována letní umývárna.

 

Naplněnost a kapacita v mateřských školách

Město Český Krumlov má v současné době k dispozici zcela dostatečnou kapacitu v mateřských školách. Vzhledem k podobnému stáří budov mateřských škol je třeba každoročně počítat s opravami a především s různými haváriemi v objektech. Mateřské školy zřizované městem Český Krumlov splňují předepsané normy na provoz předškolních zařízení a dietní stravování se zajišťuje na základě rozhodnutí rady města dovozem z Nemocnice Český Krumlov.

 

Prezentace mateřských škol ve spolupráci se zřizovatelem

Mateřské školy se zúčastňují výtvarných soutěží, spolupracují s Domem dětí a mládeže, Základní uměleckou školou, Městskou knihovnou. Každoročně děti zpívají pod vánočním stromem na náměstí. Některé mateřské školy prezentují svou činnost prostřednictvím internetových stránek, spolupracují s Policií ČR, hasiči, městskou policií, Ekocentrem Šípek atd. Spolupráce s OŠSM je na výborné úrovni.

 

Základní školy v Českém Krumlově v roce 2018

Město Český Krumlov zřizuje celkem čtyři základní školy, samostatné právní subjekty na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon). Město jako zřizovatel finančně zajišťuje jejich provoz prostřednictvím odboru financí.

Všechny základní školy v Českém Krumlově mají 9 ročníků, které se dělí na první a druhý stupeň. Celková kapacita základních škol je 2 000 míst a s počtem tříd 75. Celková naplněnost k 30. 9. 2018 byla 1 633 žáků s počtem 75 tříd. Stravování žáků zajišťují školní jídelny základních škol.

Na základě pokladního plnění za rok 2018 byl objem „prostředků plynoucích na žáky“ stanoven ve výši 13 706,- Kč na žáka. V přepočtu na počty žáků v ZŠ (1 607) ve školním roce 2017/2018 činila tato částka 22 025 tis. Kč. Příspěvek školám byl stanoven ve výši 17 627 tis. Kč.

 

Základní škola Linecká

Sídlo: Linecká 43, Český Krumlov
Ředitelka ZŠ: Mgr. Irena Polášková

Tato základní škola je pro spádovou oblast: Bylinková, Dělnická, Dlouhá, Do Vrchu, Dolní Náměstíčko, Družstevní, Důlní, Horní, Horská, Hradební, Kájovská, Kaplická, Ke školce, Kostelní, Krásné údolí, Krátká, Křížová, Linecká, Masná, Na Kovárně, Na Ostrově, Na Stráni, Na Vyhlídce, Nad Nemocnicí, náměstí Svornosti, Nad Shody, Nemocniční, Nová, Nové Domovy, Nové Spolí, Objížďková, Panenská, Panská, Papírenská, Parkán, Plešivecká, Plešivecké náměstí, Pinskrův Dvůr, Po Vodě, Pod Horou, Pod Hrází, Pod Vyhlídkou, Pod Svatým Duchem, Polská, Potoční, Přídolská, Příkrá, Radniční, Rooseveltova, Rožmberská, Rybářská, Rybniční, Slepá, Slunečná, Slupenec, Slupenecká, Skalní, Soukenická, Spojovací, Stinná, Strmá, Středová, Stříbrná, Šatlavská, Široká, Šumavská, Tavírna, Tichá, Třešňová, U Cihelny, U Jeslí, U Nových domovů, U Sáňkařské dráhy, U Stromovky, U Vlaštovičníku, U Vltavy, U Zelené ratolesti, Věncova, V Zátiší, Za Soudem, Za Tiskárnou, Za Tavírnou.

Základní škola se nachází ve středu města. Je plně organizovaná. K 30. 9. 2018 bylo zapsáno 218 žáků, z toho 4 žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí. Školu navštěvuje 12 cizinců, 11 integrovaných žáků s pomocí 5 asistentů pedagoga. Součástí školy je školní družina a školní jídelna – výdejna. Obědy škola dováží ze školní jídelny Základní školy Český Krumlov, Za Nádražím 222. ZŠ Linecká má bezbariérový vstup, od ledna 2005 je v provozu osobní výtah a v 1. poschodí toalety pro vozíčkáře. Všechny třídy mají nový nábytek. K dispozici jsou specializované odborné učebny – 2 počítačové učebny, jazyková učebna, dřevodílna, kovodílna a kuchyňka pro výuku vaření. Tělocvična má i divadelní jeviště.

V roce 2018 proběhla poslední etapa výměny oken do vnitrobloku a následně malování včetně emailů celého 2. patra.  Malování se realizovalo dále ve vybraných učebnách, a i v tělocvičně, ve které se rovněž vyměnilo zastaralé osvětlení a byla renovována podlaha. 12. 6. 2018 prasklo v nočních hodinách potrubí a suterén byl kompletně zatopen. Z důvodu této havárie jsme ho museli opravovat celý, nejednalo se jen o malbu, ale i opravu omítek. Hlavní oprava potrubí se uskutečnila během hlavních prázdnin ve spolupráci s Městem Český Krumlov (venkovní část do ulice Linecká).

 

Základní škola Plešivec

Sídlo: Plešivec 249, Český Krumlov
Ředitelka ZŠ: Mgr. Lukáš Boháč

Tato základní škola je pro spádovou oblast: 5. května, Konvalinková, Luční, Pod Kaštany, sídliště Plešivec, U Cihelny, U Jeslí, Věncova, Zvonková. 

ZŠ Plešivec má celkem 21 učeben včetně několika specializovaných odborných učeben tj., fyziky a chemie, přírodopisu, škola má školní dílny a učebnu pro výtvarnou výchovu, mobilní IPadovou učebnu. Součástí tzv. informačního centra je knihovna a dvě učebny vybavené počítači. Pro tělesnou výchovu je ve škole nejen tělocvična, ale také volejbalové kurty, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a atletická dráha s doskočištěm a interaktivní hřiště SmartUs. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. Všechny prostory základní školy jsou maximálně využity.

V roce 2018 byly pořízeny dataprojektory a projekční plátna, nový server a zálohovací zařízení, proběhly opravy vodoinstalace, dovybavení kamerového a bezpečnostního systému, výměna vzduchotechniky v jídelně a běžná údržba a opravy.

 

Základní škola T. G. Masaryka

Sídlo: T. G. Masaryka 213, Český Krumlov
Ředitel ZŠ: Mgr. Josef Haláček

Základní škola je pro spádovou oblast: Špičák, T. G. Masaryka, Urbinská, U Trojice, Třída Míru, Jasmínová, Lipová, Na Skalce, Pod Skalkou, Za Plevnem, Nové Dobrkovice, Dobrkovice, Za Jitonou, Šeříková, Serpentina, Na Moráni, Fialková, Havraní, Domoradická, U Jitky, Formanská, Hradní, Chvalšinská, K Zámecké zahradě, Klášterní, Kvítkův Dvůr, Latrán, Na Fortně, Pivovarská, Pod Kamenem, V Jámě, Věžní, U Poráků, Zámek, Budějovická, Lesní, Zámecké schody, Nové Město, Průmyslová, Tovární, Na Dlouhé zdi, Havraní, Hřbitovní, Příční, Skalka.

ZŠ T. G. Masaryka patří mezi nejstarší vzdělávací instituce ve městě, má svou tradici již od roku 1929. V roce 2018 činila kapacita školy 450 žáků (nastoupilo 362 žáků a 8 integrovaných žáků) a 17 kmenových tříd, 3 odborné učebny na výuku anglického a německého jazyka, učebnu zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, výtvarné výchovy. Dále má škola dílnu a učebnu pro výuku vaření, informatiky a tělocvičnu. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Z prostředků určených na provoz škola nakoupila 12 počítačů pro učitele, provedla nákup a instalaci nového serveru, nábytek do učeben a šaten. V roce 2018 se neuskutečnila žádná investice z těch, které byly pro tento rok naplánovány.

 

Základní škola Za Nádražím

Sídlo: Za Nádražím 222, Český Krumlov
Ředitelka ZŠ: Mgr. Ivana Severová

Tato základní škola je pro spádovou oblast: sídliště Vyšný, Železniční, Česká, Českobratrská, Vyšehrad, Vyšehradská, Za Nádražím, Školní, Polní, Vyšenská, V Úvoze, Nový Dvůr, Pod Hájí, Dobrkovická, Na Spojce, Na Svahu, Nádražní, Polní, Zahradní, Nad Tratí, U Kasáren.

Výuka v ZŠ Za Nádražím probíhá celkem ve třech pavilonech. Škola má 27 kmenových tříd s 645 žáky a dále odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a praktických činností, tři učebny vybaveny počítači. V provozu je keramická pec. Tělesná výchova probíhá ve dvou tělocvičnách se zázemím a na moderním školním hřišti s tartanovým povrchem. Žáci mohou trávit čas na pobytové školní zahradě. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub.

V tomto školním roce byla dokončena výměna nábytku ve třídách na 1. stupni, byl vyměněn mrazák ve školní jídelně a pořízen nový kotel tamtéž. Do školní jídelny byl instalován nový docházkový systém a na vybraná místa školy byly nainstalovány vnitřní bezpečnostní kamery. V průběhu školního roku byl také položen kamenný koberec na schodech před vchodem a o prázdninách proveden protiskluzový nátěr rampy a schodů u školní jídelny. Dále pak byly opraveny střešní svody pavilonů U 12 a U 10. Jako každoročně bylo prováděno sekání zeleně v areálu školy a malování vybraných tříd a chodeb. Dále bylo zrenovováno osvětlení tělocvičen.

 

Naplněnost a kapacita v základních školách

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu MU se na základě zkušeností a statistiky domnívá, že počet základních škol v Českém Krumlově je optimální. V roce 2018 byla naplněna kapacita ZŠ Plešivec a ZŠ Za Nádražím 222. Všechny školy v Českém Krumlově mají naplněnu kapacitu školních družin, ale zároveň stačily uspokojit nejmenší školáky, tzn., žáky prvních a druhých tříd.

 

Prezentace základních škol ve spolupráci se zřizovatelem

Základní školy v Českém Krumlově prezentují svou činnost prostřednictvím svých webových stránek. Každoročně se školy zúčastňují Kouzelného Krumlova a zástupci jednotlivých škol reprezentují své školy na různých soutěžích, olympiádách apod. Školy přispívají do místních novin.

 

Střední školy v Českém Krumlově

Informace o středních školách na území města Český Krumlov za rok 2018 jsou k dispozici především na webových stránkách jednotlivých škol, v jejich výročních zprávách, tiskových zprávách Gymnázia Českých Krumlov a rovněž u jejich zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj.

Jedná se o tyto střední školy:

  • Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště
  • Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České       
  • Gymnázium Český Krumlov

 

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště

Sídlo: Tavírna 342, Český Krumlov
Ředitelka: Mgr. Martina Kokořová

Tato škola je příspěvkovou organizací, zřizovanou Jihočeským krajem a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: zdravotnický asistent, sociální činnost, pečovatelské služby a střední vzdělání s výučním listem v oborech: kuchař – číšník, prodavač, zedník, truhlář, klempíř, malíř, tesař, pokrývač a instalatér.

Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech se sloučila s moderně vybaveným Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a truhlářskou dílnou ve Chvalšinách. Kromě zabezpečení odborných praxí a odborného výcviku škola pro své žáky pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (zahraniční exkurze, sportovní kurzy, barmanský kurz pro číšníky, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny pro kuchaře) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Žáci školy se pravidelně zúčastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Škola se aktivně zapojuje do projektových činností, zejména do projektů Evropského sociálního fondu, projektů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy a příhraniční spolupráce.

O kvalifikované zedníky, truhláře, prodavačky a prodavače, kuchaře – číšníky a kuchařky – servírky, sociální pracovníky i zdravotní asistenty je stále velký zájem. Většina z nich pokračuje ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, žáci učebních oborů získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu.

Vybavení učeben odpovídá současnému standardu, síťové připojení, PC stanice, interaktivní tabule. Ve škole jsou tři počítačové učebny a jazyková učebna. Učitelům jsou ve všech kabinetech k dispozici PC s tiskárnou. Tělocvična je moderní, vybavena nářadím a pomůckami pro další sportovní aktivity. Počet přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018 činil 93 žáků.

Ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání podstatně přispěly investiční prostředky na modernizaci. Především oprava střechy hlavní budovy a rekonstrukce vytápění.

 

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

Sídlo: Tavírna 109, Český Krumlov
Ředitel: Ing. Martin Busta

Český Krumlov, který byl v roce 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka na zřízení střední školy, která by byla zaměřena na umělecká řemesla a stavební obnovu památek. SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991. Její patronkou se tehdy stala symbolicky svatá Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru. Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem.

Škola sídlí ve dvou budovách vlastněných zřizovatelem a jednu budovu má v nájmu, jejím vlastníkem je Město Český Krumlov. Všechny školní budovy jsou v Českém Krumlově. V současné době má škola k dispozici 40 učeben, z toho 30 odborných učeben (kreslírny, počítačové učebny, modelovny, chemická laboratoř, učebny DVK, truhlářské dílny, ateliéry jednotlivých oborů, venkovní ateliéry, učebny počítačové grafiky, tiskové a reprografické pracoviště, grafická pracoviště na oborech, multimediální učebny, pracoviště 3D tisku, apod.). Škola je technicky nadstandardně vybavena.

Pro výuku a potřeby žáků i pedagogů má škola k dispozici 102 PC, 30 MAC, 12 notebooků a 3 servery. Programové vybavení odpovídá požadavkům jednotlivých oborů. 132 počítačů je připojeno na internet. Výuku v jednotlivých předmětech zefektivňují i další učební pomůcky jako dataprojektory, videorekordéry, vizualizéry apod., tři učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Vyučující mají k dispozici přenosné videokamery, tablety, fotoaparáty, přehrávače, počítače, tiskárny, kopírky, a další vybavení. Žáci hojně využívají školní knihovnu s více než 6 806 knižními jednotkami, z toho je 187 audiovizuálních nosičů. Škola využívá tělocvičnu a jídelnu Integrované střední školy v bezprostředním sousedství.

V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky České vybrána a zařazena do asociace škol přidružených k UNESCO.

V roce 2017 se rozběhl naplno provoz v Klášterech a související projektové aktivity. Nové učebny školy v klášterech a zejména nové vybavení má zásadní vliv na kvalitu a odbornou úroveň vzdělávání, reflektuje nejnovější trendy a technologie. Kvalitní zázemí a nová nabídka služeb zlepšují nejen komfort a úroveň výuky, ale také trávení volného času žáků školy. V této souvislosti se realizují nové aktivity i nové mimoškolní akce.

Škola v roce 2018 také dále pokračovala v rozvíjení doplňkové činnosti a spolupráce s firmami. Pokračovala i úspěšná spolupráce s městem Český Krumlov. Vynikajících výsledků dosáhli ve výtvarných a uměleckých činnostech studenti ze všech ateliérů, ať jsou to fotografové, grafici, malíři a další obory. Mnohé realizace měly široký dopad na propagaci školy a některé z nich se dostaly až za hranice České republiky.

V tomto školním roce také úspěšně pokračovaly odborné přednášky a workshopy pro studenty školy, ale také pro základní školy a další zájemce z řad veřejnosti a mnoho dalších akcí.

Studijní obory:

  • Kamenosochařství
  • Grafický design
  • Scénická a výstavní tvorba
  • Užitá fotografie a média
  • Užitá malba

Ve školním roce 2017/2018 studovalo na výše uvedených oborech SUPŠ Sv. Anežky České celkem 176 studentů.

 

Gymnázium Český Krumlov

Sídlo: Chvalšinská 112, Český Krumlov
Ředitelka školy: PaedDr. Hana Bůžková 

Gymnázium Český Krumlov je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem gymnázia je Krajský úřad Jihočeského kraje. Součástí školy je školní jídelna – výdejna a domov mládeže. V roce 2018 navštěvovalo Gymnázium v Českém Krumlově 491 studentů (nárůst o 4 %). Jednalo se o největší nárůst celkového počtu studentů školy od roku 1998. Díky tomu také stoupl průměrný počet studentů ve třídě z 24,78 na 26,22 studentů. Lze konstatovat, že trend zvyšujícího se počtu studentů školy bude pokračovat. Předpokládaný počet studentů pro rok 2018/2019 je 500.

Spádovým obvodem školy je území bývalého okresu Český Krumlov, jehož specifickými místními podmínkami jsou velká rozloha okresu a řídké osídlení, a proto část studentů denně dojíždí i ze vzdálenějších měst a obcí (Vyšší Brod, Loučovice, Frymburk, Horní Planá, Velešín, Prachatice a další), což s sebou nese časovou a finanční náročnost.

Prioritou Gymnázia Český Krumlov je příprava studentů ke studiu na vysokých, případně vyšších odborných školách. Důraz se mimo jiné klade na výuku cizích jazyků. Gymnázium spolupracuje se školami v zahraničí – společně organizují výměnné pobyty studentů a další projekty. Ve školním roce bylo realizováno 5 projektů určených přímo studentům. Jeden z nich ve výši 300 tisíc Kč je zaměřený na spolupráci našich studentů se studenty z německých a rakouských gymnázií. Druhý projekt je určený pro práci se studenty nadanými a se studenty se specifickými poruchami učení. Vedle toho jsou v něm prostředky pro další vzdělávání pedagogů i pro týmovou práci při výuce. Projekt v hodnotě přes jeden milion korun je realizován v loňském a v letošním školním roce. Dalšími projekty jsou dva projekty ERASMUS+, realizovaný spolu s dalšími partnerskými školami z Francie, Itálie a Německa. Komunikačními jazyky jsou v nich anglický a německý jazyk. Jeden z projektů dále pak bude probíhat i v následujícím školním roce. Posledním je projekt Polytechnika, který začal v loňském roce a bude dokončen v roce příštím. Prostředky ve výši 3 milionů korun jsou používány na tříletý cyklus volnočasových aktivit studentů zaměřených na fyziku, biologii a chemii – kroužky, na organizování besed a přednášek odborníků z praxe, na odborné exkurze zaměřené na technické památky. V rámci projektu je možné nakoupit mnoho pomůcek pro výuku. Do projektu gymnázium přizvalo také 7 základních škol a úzce s nimi spolupracuje.

Škola spolupracuje podle potřeby a zájmu studentů s Centrem pro moderní výchovu Praha, Městskou knihovnou Český Krumlov, Regionálním muzeem Český Krumlov, Pedagogicko-psychologickou poradnou Český Krumlov, Střediskem výchovné péče Spirála, CEV Šípek a Centrem pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově. Naše škola je součástí skupiny Asociace aktivních škol, je registrována pod značkou Rodiče vítáni, je nositelem certifikátu Aktivní škola. 

Studenti každoročně organizují školní vánoční akademii. Od roku 2014 přibyla nová aktivita studentů – organizace průvodu Majáles. Letos se uskutečnil již šestý ročník.

Vybavení školy je na velmi dobré úrovni: škola má 30 učeben, z toho je všech 30 učeben vybaveno moderní výukovou technikou umožňující veřejné prezentace a reprodukce video a DVD nahrávek, jakož i didaktických materiálů pro výuku ve všech předmětech. V uplynulém školním roce škola dále posílila moderní technické vybavení učeben i vybavení všech učeben moderním a kvalitním žákovským nábytkem. Lze konstatovat, že je velmi nadstandardně vybavena. K dispozici jsou speciální učebny pro výuku chemie, fyziky, biologie, zeměpisu, dějepisu, základů administrativy, hudební a výtvarné výchovy, 3 učebny výpočetní techniky napojené na internetu. V roce 2018 byla otevřena nová laboratoř biologie vybavená elektronickými mikroskopy a učitelským projekčním mikroskopem propojeným s počítačem a zobrazovací technikou. Gymnázium má dále přednáškový sál s multimediálním vybavením pro 80 posluchačů, tělocvičnu a posilovnu.

Pro studenty i zaměstnance školy jsou po celý den k dispozici PC s připojením na internet. Škola má k dispozici 165 PC, 10 notebooků a server. Programové vybavení plně odpovídá požadavkům studijních oborů. 145 počítačů je připojeno na internet. Počítačové vybavení bylo i v letošním roce modernizováno, z projektu IROP získala škola novou počítačovou učebnu s 21 novými počítači. Výuku v jednotlivých předmětech zkvalitňují další učební pomůcky, jako jsou dataprojektory, videorekordéry, vizualizéry apod. Osm učeben je vybaveno interaktivními tabulemi.  Vyučující mají také k dispozici přenosné přehrávače, tiskárny a kopírky pro usnadnění přípravy výukových materiálů a 14 notebooků. 

V letošním roce proběhla první fáze celkové rekonstrukce budovy školy. Škola získala nové zateplení, parapety, byla vyměněna okna v domově mládeže, zazděné meziokenní výplně, instalované venkovní žaluzie, vzduchotechnika ve všech učebnách, nové osvětlení v učebnách, kompletní modernizací prošla i kotelna. Celá budova má novou fasádu. Celý systém je napojený na meteostanici, která může regulovat intenzitu osvětlení, sílu rekuperace vzduchu a další komponenty podle klimatických podmínek. Na tuto část rekonstrukce bude navazovat druhá fáze oprav budovy – výměna topných těles a rozvodů topení v celé budově, výměna osvětlení ve společných prostorách školy, v kabinetech, na sociálních zařízeních, v šatnách a u vstupů do budovy v příštím školním roce. Připravena je rekonstrukce venkovního schodiště k domovu mládeže a k zadnímu vchodu do budovy, která bude realizována začátkem příštího školního roku. 

V tomto školním roce se studentům škole dařilo v soutěžích všeho druhu a úspěchy slavili studenti gymnázia v různých druzích soutěží – od technicky a přírodovědně zaměřených přes humanitně zaměřené soutěže až po soutěže umělecké a sportovní. V okresních kolech soutěží studenti uspěli na předních místech opravdu napříč obory. Z úspěchů v krajských a vyšších kolech vynikajícího úspěchu dosáhlo družstvo starších žáků v soutěži YPEF – třetí místo v národním kole. Velmi úspěšní byli studenti gymnázia ve fyzikální olympiádě, ve které v krajském měřítku skončil na druhém místě Martin Kysela. V krajském kole matematické olympiády vybojovala Karolína Kučerová 1. místo. Také v dalších matematických soutěžích – Náboj, Matematický klokan, Bobřík informatiky – týmy studentů gymnázia získaly vynikající umístění na krajské úrovni i v celostátních kolech. Neméně úspěšní byli studenti i ve výtvarně zaměřených soutěžích, hudebních soutěžích a sportovních soutěžích, výborně se dařilo studentům v Bobříku informatiky, nicméně velké úspěchy studenti slavili i v astronomické olympiádě, v soutěži v programování webu, v ekonomické olympiádě. V jazykově zaměřených soutěžích velmi dobře reprezentovali školu studenti také v několika krajských kolech olympiád v německém, francouzském, španělském i anglickém jazyce a již tradičně obsadili medailové pozice. Neméně úspěšní byli studenti i ve výtvarně zaměřených soutěžích, hudebních soutěžích a sportovních soutěžích.

 

Vysoká škola – Cevro Institut – Středisko Český Krumlov

Vysoká škola CEVRO Institut ve studijním středisku v Českém Krumlově realizuje jeden bakalářský studijní program a v rámci něho jsou dva bakalářské studijní obory Právní specializace – Veřejná správa a Právní specializace – Právo v obchodních vztazích. A dále dva navazující magisterské studijní programy se těmito třemi obory: Veřejná správa s obory Veřejná správa a Bezpečnostní studia a program Soukromoprávní studia – obor Obchodněprávní vztahy.

Informační a konzultační středisko vysoké školy CEVRO Institut, z. ú. v Českém Krumlově zahájilo svoji činnost 1. 1. 2008. Působení vysoké školy v Českém Krumlově se neomezuje na realizaci programů vysokoškolského studia. Od roku 2008 realizuje vysoká škola v Českém Krumlově pravidelné konference a semináře ať už zaměřené na obecné problémy či problémy blízké krumlovskému regionu. V akademickém roce 2017/ 2018 studovalo v Cevro Institutu Český Krumlov více než 100 studentů.

V roce 2018 proběhla oslavě 10 let vysoké školy CEVRO Institut v Českém Krumlově. Událost se uskutečnila 12. října 2018 od 19 hodin v Městském divadle Český Krumlov. K poslechu a tanci zahráli Chlapi v sobě a pro návštěvníky byl připraven welcome drink a drobné občerstvení.

 

Akademie třetího věku

Akademii třetího věku pořádaly i v roce 2018 českokrumlovské Domy s pečovatelskou službou SOVY, zastoupené ředitelkou Mgr. Ivanou Ambrusovou.  Letošní ročník byl uspořádán pod názvem „Historie“ a na podzim se otevřela část zaměřená výhradně na ženy „Ženy ženám“.  Program byl realizován ve spolupráci s Gymnáziem Český Krumlov a zúčastnilo se celkem 100 seniorů. Na programu byly např. kromě praktické ukázky rukodělných aktivit a samostatných přednášek týkajících se historie prohlídky zámeckých zahrad, městského muzea, návštěva města Telč. Na pozvání senátora Jirsy navštívili účastníci Valdštejnský palác – budovu Senátu PČR. Na uvedenou aktivitu byly získány prostředky z grantu Komunitního plánování. Vzdělávací aktivity byly ukončeny v prosinci, kdy v Prokyšově sále předal starosta města Český Krumlov účastníkům osvědčení. Celkový počet zúčastněných seniorů byl 65 a projekt byl realizován ve spolupráci s Gymnázium Český Krumlov a díky finanční podpoře města.

 

Nejlepší truhláři roku jsou z Krumlova

Celostátní soutěž Truhlář roku vyhráli Ivan Crkva a Timothy Belcher, žáci třetího ročníku oboru Truhlář českokrumlovské SOŠZ a SOU. Oba dva předvedli prvotřídní výkon jak v teoretické, tak i praktické části soutěže, které se zúčastnilo celkem dvacet soutěžících v deseti týmech z celé republiky. 9. ročník soutěže se konal 22. a 23. listopadu v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo a žáci na něm vyráběli dřevěnou dětskou židli dle projektové dokumentace. „První den byla pouze praktická část, druhý den jsme dopoledne dokončili výrobek a odpoledne následovala část teoretická,“ říká Ivan Crkva, který se současně umístil na krásném 3. místě v soutěži jednotlivců. O Truhláře roku žáci českokrumlovského učiliště soutěží každý rok a zatím se pokaždé umístili na předních místech. Například v letech 2012, 2014 a 2015 získali v soutěžích jednotlivců i družstev velmi dobré 3. místo. Předvedený výkon byl v konkurenci 9 škol z celé republiky nejlepší a Ivan Crkva s Timothym Belcherem jsou právem nejlepšími mladými truhláři z celé České republiky. V soutěži ale nejde jen o prestiž. Hotové výrobky nakonec dostanou dětské domovy.

 

Dny řemesel na Středisku praktického vyučování

Středisko praktického vyučování Pod Kamenem pořádalo v polovině prosince tradiční Dny řemesel, na které se přišlo podívat asi 150 žáků ze 14 základních škol regionu.  Šikovní řemeslníci jsou doslova na roztrhání a počet nově vyučených nestačí na pokrytí poptávky po kvalitních a spolehlivých odbornících. Mnoho žáků nebo mladých lidí navíc neví, jakou činnost si pod kterým řemeslem mají představit. Na Dnech řemesel, které již 8. rokem pořádá českokrumlovská SOŠZ a SOU, měli možnost se seznámit se stavebními obory truhlář, tesař, zedník, klempíř a instalatér. Byly pro ně připraveny zajímavé prezentace, vyzkoušeli si práci s nářadím a s různými materiály, vytvořili si vlastní výrobek a zapojili se do dovednostních soutěží.

K vidění byly i práce žáků učiliště, které jsou určeny k prodeji zákazníkům. Bylo opravdu na co koukat, a protože všem účastníkům vyhládlo, přišlo vhod občerstvení, které připravili žáci oboru kuchař-číšník: cukroví a jiné drobné pečivo, flambované palačinky či míchané drinky. Pro účastníky Dnů řemesel byla připravena také vědomostní soutěž o historii řemesel a památek v okolí Českého Krumlova. Šest úspěšných řešitelů dostalo drobnou pozornost. Partnery Dnů řemesel byly Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Českém Krumlově a Úřad práce Český Krumlov. Akce byla finančně zaštítěna projektem Cesta k práci, který je realizován za finanční podpory Evropské unie z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Krajská kola soutěže ZUŠ v roce 2018

Žáci dechového oddělení krumlovské ZUŠ patří k nejlepším v republice. Celkem patnácti žákům ZUŠ Český Krumlov se v letošních krajských kolech soutěže základních uměleckých škol České republiky ve hře na dechové nástroje a v sólovém a komorním zpěvu (duo, kvarteto) podařilo zvítězit a získat navíc limitovaný postup do ústředních kol, která proběhla a v Turnově. Ústřední kola se rovnají mistrovství republiky a jsou krásným setkáním dětí, studentů a pedagogické veřejnosti, kteří vkládají svůj um, srdce a píli do hudebního vzdělání. Krumlováci si vedli opět výborně. Vítězství ve flétnové soutěži si přivezla Veronika Holcová, zároveň se stala absolutní vítězkou ústředního kola soutěže základních uměleckých škol České republiky ve hře na příčnou flétnu. Svým vysoce muzikálním i technicky bravurním výkonem nadchla publikum i na závěrečném koncertě vítězů v Břevnovském klášteře v neděli 6. května. Obrovskou radost z Verunčina úspěchu má zejména její učitelka Kristýna Špejtková, která dostala od poroty zvláštní ocenění za pedagogickou práci. I další dvě její žačky si vedly skvěle (A. Matoušková 2. místo, B. Dvořáková 3. místo, každá ve své věkové kategorii).

Výborně připravil své žáky pedagog Ladislav Kočár. Jednu z 1. cen ve hře na trubku získal Petr Hrubeš, 2. ceny si vyhráli trumpetisté R. Pejchalová a O. Šimeček a tubista M. Dolanský. Také pěkný výkon hobojistky Elišky Hošnové ze třídy Jany Kordové porota ocenila druhým místem. Na těchto mimořádných úspěších měly nemalý podíl korepetitorky Jana Jarošová, Lucie Smitková a Jitka Šlechtová.

V pěveckém ústředním kole, jehož náročné organizace se výborně ujala turnovská ZUŠ, si vyzpívalo kvarteto (Turnhöferová, Holcová, Smeykal, Fux) ze třídy Lukáše Holce 2. cenu a 3. cenu duo (Velek, Maleček). B. Štefková ze třídy Zuzany Vrbové v sólovém zpěvu získala čestné uznání. Zvláštní ocenění udělila porota klavíristovi Michaelu Bartošovi za klavírní doprovod. Úspěch krumlovské ZUŠ v celostátním měřítku byl v letošním roce opravdu mimořádný.

 

Burza škol

Dne 23. října se v prostorách sportovní haly na Chvalšinské ulici letos již podruhé uskutečnila jednodenní prezentace středních škol a odborných učilišť primárně z Jihočeského kraje s cílem získat zájemce o studium a učební obory. Žáci posledních ročníků základních škol a jejich rodiče se mohli blíže seznámit s jednotlivými školami a vytvořit si dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání. Mohli zde získat aktuální informace týkající se podmínek studia, přijímacího řízení, profilu absolventa určitého oboru a vedle toho se seznámit s ukázkami výuky a pracovních činností, případně poznat mimoškolní vyžití studentů a učňů. Vstup na akci byl zdarma, pořadateli byla rovněž organizována svozová autobusová doprava pro školní výpravy z okolních obcí regionu. Pro návštěvníky byl připraven bohatý doprovodný program. Tato akce je pořádána Místní akční skupinou Blanský les – Netolicko o.p.s. ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou – oblastní kanceláří Český Krumlov pod záštitou starosty města Český Krumlov v rámci probíhajícího projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II – ORP Český Krumlov“.

 

Promítání a besedy s publicistou Stanislavem Motlem

Již sedmým rokem realizovalo v roce 2018 Informační centrum pro mládež, projektové pracoviště Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., sérii celoročních projektů na multikulturní témata. V pokračujícím podzimním programu jsme ve čtvrtek 25. října opět přivítali našeho váženého hosta, historika, publicistu, spisovatele a dokumentaristu, pana Stanislava Motla, který je velkým lákadlem v programu pro děti, pedagogy i veřejnost.

V dopoledních hodinách se dostavila velká návštěva bezmála 50 žáků devátých tříd ze ZŠ Větřní. Vybrali si těžkou látku, a to film Pogrom v Holešově, který se zabývá stinnou stránkou mladé, právě vznikající samostatné československé republiky, posledním protižidovským pogromem na našem území v prosinci 1918. Ten se odehrál v Holešově na Kroměřížsku a znamenal začátek konce existence židovského obyvatelstva v tomto městě. Odpolední skupina dvou devátých tříd ze ZŠ Za Nádražím za větřínskými co do počtu v podstatě nezaostala, a tak byla pro téměř plný sál Městské knihovny zahájena i druhá přednáška pana Motla filmem, tentokrát šlo o snímek Bomba pro TGM. Jedná se o případ, který české veřejnosti není takřka vůbec znám, Stanislav Motl totiž plány pro chystaný atentát na našeho prvního prezidenta objevil prakticky náhodou a vydal se prošetřit tuto utajovanou skutečnost až na Podkarpatskou Rus. Obě skupiny dětí si také zasoutěžily v malém kvízu na téma Masaryk a židovství. Děti při něm mohly použít své telefony, byly tedy velice aktivní a že co se týče vědomostí i, pro někoho možná překvapivě, velmi šikovné. Pro vítězné týmy byla připravenou dárková taška s drobnými cenami od platformy EURODESK. Večer byl opět promítán film Bomba pro TGM a pan Motl vystoupil před erudovanějším publikem s poutavými informacemi o nálezu dokumentů o plánovaném atentátu, osobnosti Tomáše Garrigue Masaryka a zajímavostmi z pátrání na Podkarpatské Rusi. Jeho výklad zaujatě a pozorně sledovalo více než 40 návštěvníků.

Ve zbývající části projektu „Multikulturní svět kolem nás 2018“ proběhl do konce roku ještě filmový minifestival o lidských právech. Tentokrát byly filmy promítány přímo na školách, aby byla snížena organizační zátěž pedagogů.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: