aktualizováno 18. 2. 2021

4. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - rozpracované

RP Šeříková stráň 

Základní informace + stav pořizování (Registrační list regulačního plánu nebo jeho změny*)

Pořizovací proces je ve fázi po veřejném projednání NÁVRHU regulačního plánu. Při něm byla uplatněna řada námitek ohledně možného negativního vlivu nové zástavby na statiku stávajících domů, na statiku skalního masivu a na bezpečnost provozu na silnici I/39 pod tímto masivem. Proto bylo následně zpracováno inženýrsko - geologické posouzení věci a navrženy úpravy textu NÁVRHU regulačního plánu. Aktuálně je řešeno právní vyhodnocení vymahatelnosti dodržení podmínek vyplývajících z inženýrsko geologického posouzení ve vztahu k potenciálnímu ohrožení veřejnosti v ulici Pod Kamenem a možných důsledků, pokud by k vydání regulačního plánu z těchto důvodů nemohlo dojít.

RP Rybářská 

Základní informace + stav pořizování (Registrační list regulačního plánu nebo jeho změny*)

Pořizovací proces je ve fázi zpracování úprav NÁVRHU na základě opakovaného společného jednání s dotčenými orgány.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov