aktualizováno 12. 10. 2023

Reakce Městského úřadu Český Krumlov na reportáž televize Nova a článek na webu tn.cz  

Městský úřad Český Krumlov tímto reaguje na reportáž televize Nova odvysílanou 2. 10. 2023 a na článek uveřejněný téhož dne na webu https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/524489-lide-si-stezuji-na-postupy-krumlovske-policie, jelikož považujeme za správné upozornit na nepřesnosti a nepravdivé údaje, které zazněly ve zmíněné reportáži a byly taktéž uveřejněny v souvisejícím článku. 

Předně považujeme za vhodné uvést, že byl Městský úřad Český Krumlov kontaktován redaktorem TV Nova den následující po vydání rozhodnutí v přestupkovém řízení, tedy v okamžik, kdy bylo rozhodnutí nepravomocné a úřad v danou chvíli dokonce ještě ani nedisponoval potvrzením, že by bylo toto rozhodnutí doručeno dalšímu účastníkovi řízení. S ohledem na uvedené a také s ohledem na ochranu práv účastníků řízení nebylo možné se k věci vyjádřit takovým způsobem, aby toto vyjádření bylo v rovnováze s vyjádřením dalších dotazovaných osob. V odvysílané reportáži došlo k interpretování celé záležitosti jednostranným popisem událostí jednoho z účastníků řízení, resp. jeho advokátky, jejímu velmi zjednodušenému shrnutí autorem reportáže a dále pak k vyjádření nezúčastněného advokáta, který bez zjevné znalosti této konkrétní věci obecně zhodnotil prostředky možné obrany. Některé z důležitých aspektů řízení byly v reportáži mylně či zcela nepravdivě prezentovány. Považujeme proto za nezbytné učinit toto vyjádření a uvést záležitost na pravou míru.  

Předně je potřeba uvést, že v daném konkrétním řízení možnost podání řádného opravného prostředku je, a to konkrétně obviněného a poškozené, kdy v reportáži bylo mylně uváděno, že poškozená takovou možnost nemá. V reportáži dále zazněla zcela mylná informace stran specifikace skutků, za které měl být obviněný uznán vinným, kdy tento svým jednáním naplnil další dvě skutkové podstaty přestupků proti občanskému soužití, za které byl též uznán vinným a byl mu tedy uložen úhrnný trest. K obsahu spisové dokumentace, stejně jako k hodnocení věrohodnosti provedených důkazů a délce trvání přestupkového řízení a důvodům, pro které bylo přestupkové řízení prodlužováno, nejsme oprávněni se dále vyjadřovat, jsou však patrné ze spisu samotného a lze si je vyžádat postupem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ze spisové dokumentace a dále též ze samotného rozhodnutí jednoznačně vyplývá, že správní orgán svou správní úvahu řádně odůvodnil, přičemž nelze jinak, než konstatovat, že přezkoumání zákonnosti rozhodnutí a stejně tak  postupu správního jako takového přísluší pouze a jen odvolacímu orgánu, kterému bude věc postoupena na základě podaného odvolání poškozené, kdy tento uplatněný opravný prostředek současně není jedinou možností, kterou má poškozená, potažmo ostatní zúčastněné osoby v případě nesouhlasu se závěry, které správní orgán učinil, k dispozici.  

Městský úřad Český Krumlov se dále důrazně ohrazuje proti informaci, která zazněla v reportáži a byla též obsahem uveřejněného článku a která zcela neprůkazně vytváří dojem, že úředníci městského úřadu, kteří vedou přestupková řízení, svou práci zanedbávají a v reakci na toto se množí stížnosti veřejnosti, či, jak je v reportáži zmíněno, advokátů. Pro objasnění této záležitosti uvádíme, co si lze reálně představit pod pojmem „množící se stížnosti“. Městský úřad Český Krumlov obdržel v období od 1. 1. 2022 do 30. 9.2023 celkem tři stížnosti na postup úředníků Odboru správního, v objemu 1 250 projednaných věcí (vyjma dopravních přestupků) v uvedeném období tímto konkrétním odborem, tedy jde o méně jak jednu stížnost na 400 projednaných případů, procentuálním vyjádřením se pak jedná o podání stížnosti v 0,24 % projednávaných případů. Co se týče osob stěžovatelů, jednalo se ve dvou případech o podání stížnosti na postup správního orgánu advokátkou působící v Českém Krumlově, přičemž se jedná o advokátku vystupující v reportáži, v jednom případě pak o osobu oznamovatele přestupku. Všechny tři stížnosti byly vyhodnoceny jako nedůvodné. Pro doplnění Městský úřad Český Krumlov uvádí, že k dnešnímu dni nebyl dotázán na sdělení této informace, tedy na množství stížností podaných na postup správního orgánu v přestupkovém řízení. Zdroj informace o množících se stížnostech, která byla uveřejněná v reportáži, je tedy nejen neověřený, ale též mylný, přičemž v případě reportáže uveřejněné prostřednictvím média, jež má značný dosah na veřejné mínění, lze legitimně očekávat, že dochází před sdělováním informací veřejnosti k jejich náležitému ověření, nejlépe pak prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Závěrem podotýkáme, že způsob zveřejnění záležitosti v této konkrétní fázi řízení, tedy před jeho pravomocným skončením, taktéž pojetí reportáže a interpretování celého dění, vnímáme jako snahu o ovlivnění rozhodování správního orgánu. Je však na místě konstatovat, že očekává-li některý z účastníků řízení, či některá dotčená osoba, potažmo jejich právní zástupce, že bude správním orgánem rozhodováno tak, aby byla naplněna jejich očekávání bez ohledu na platné právní předpisy, judikaturu a v neposlední řadě základní zásady správního řízení, nejsme schopni tato očekávání naplnit a současně nemáme v úmyslu podléhat jakémukoli tlaku na oprávněné úřední osoby, ať už se jedná o medializování věci či dehonestující komentáře na sociálních sítích. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: