aktualizováno 1. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2018

Péče o památky

Dotace na obnovu kulturních památek – revitalizace v období 2014 – 2020

V rámci programového období 2014–2020 je možné prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 3.1, získat finanční prostředky na realizaci projektů zaměřených na revitalizaci památek, které jsou zařazeny na seznamech Ministerstva kultury ČR, tedy památek zapsaných na Seznam světového dědictví památek UNESCO. V případě Českého Krumlova je na Seznamu světového dědictví UNESCO zapsané celé historické centrum města, jehož hranice korespondují s městskou památkovou rezervací.

 

Dotace na opravy památek

Oddělení památkové péče v roce 2017 připravovalo dlouhodobý plán regenerace městské památkové rezervace a zóny Českého Krumlova. Město touto formou i v roce 2018 nabízí majitelům nemovitých kulturních památek možnost zařadit se do víceletého programu regenerace historického centra města a příležitost uspět při žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu na obnovu jejich kulturní památky. Zároveň oddělení realizuje každoroční aktualizaci průzkumu zájmu o přidělení příspěvku v roce 2019. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení kulturních památek.

 

Program regenerace 2018 – 2024

Prvním krokem v žádosti o finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR je vyplnění formuláře Průzkum zájmu o plánovaných opravách KP v letech 2018 – 2024, který vlastníci památek nalezli na webových stránkách města, a odevzdání na oddělení památkové péče. Tento dotazník není závazným dokumentem. Bude využit pro zpracování Programu regenerace městské památkové zóny a rezervace na roky 2018 – 2024 s tím, že pokud vlastník kulturní památky plánované opravy neprovede, nebo je naopak bude chtít provést, a neměl je zapsané v ‚Průzkumu‘, je možné plán doplnit na základě každoročně zpracovávané aktualizace.

Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace (MPR) Český Krumlov nebo na území městské památkové zóny (MPZ) Plešivec – Český Krumlov. Výše finančních prostředků na rok 2019 se bude odvíjet od zájmu vlastníků kulturních památek o dotace na základě odevzdaných dotazníků. Pro letošní rok 2018 mělo město připraveno k dispozici ze svého rozpočtu 750 tisíc Kč a od státu 1 685 tisíc Kč. Za přispění těchto finančních prostředků byly opraveny fasády, okna a střechy měšťanských domů, střecha kostela sv. Víta.

 

Kultivace Křížové hory

Území Křížové hory i v roce 2018 procházelo plánovanou rehabilitací, ke které samozřejmě neoddělitelně patří i kultivace a kácení dřevin. V plánu byla i výsadba nových stromů a keřů, hrušňové aleje nebo březového háje.

Poutní areál na Křížové hoře je jednou z historických dominant Českého Krumlova. Jeho hodnotu netvoří pouze křížová cesta s šesti zastaveními a ambitem s kaplí Panny Marie Bolestné na samém vrcholu, ale tvoří společně s klášterním areálem a kostelem sv. Víta trojici důležitých
církevních staveb města a je zároveň významnou přírodní dominantou Českého Krumlova.

V průběhu let došlo zejména kvůli nedostatečné údržbě a péči o okolní zeleň k celkové devastaci území. Snahou města Český Krumlov je navrácení hodnoty i významu lokality. Z tohoto důvodu byl vypracován projekt "Rehabilitace vrcholové partie Křížové hory", jehož cílem je celková kultivace tohoto krásného místa nad městem, obnovení pohledových dispozic a zlepšení jeho dostupnosti návštěvníkům.

Záměr rekultivovat Křížovou horu byl prezentován pro odbornou veřejnost (2. 11. 2016) a následně (7. 12. 2016) i pro občanskou veřejnost. V obou případech byl pozitivně a bez výhrad přijat. Zpracovatelem projektu je autorizovaný architekt Pavel Popela. Výchozím podkladem byl Záměr projektu Rehabilitace vrcholové partie Křížové hory zpracovaný Krumlovákem a dlouholetým zámeckým zahradníkem Ing. Jiřím Olšanem. Projekt zahrnuje návrh pěstebních opatření u vzrostlých dřevin, návrh nových výsadeb a obnovu ploch s bylinným krytem. „Veřejností akcentované kácení dřevin je jednou částí návrhu opatření. Návrh byl vypracován na základě dendrologického průzkumu, zhodnocení současného stavu a podrobné inventarizace dřevin," vysvětluje místostarosta. V rámci řízení o povolení ke kácení správní orgán zkoumal a při místním šetření na místě posuzoval důvody pro odstranění jednotlivých stromů. V naprosté většině případů se jedná o kácení dřevin na hranici životnosti, stromů poškozených, nemocných či odumřelých. Podstatným důvodem pro povolení ke kácení je tedy nutnost zajištění provozní bezpečnosti (nebezpečí vývratu, zlomu a pádu stromů či jejich částí). K projektu rehabilitace město Český Krumlov přizvalo odborníky na zahradní architekturu, kteří velmi citlivě zvážili všechny návrhy odstranění dřevin. Z kompozičních důvodů je proto v drtivé většině případů navrhováno kácení s maximálním ohledem na další rizikové faktory (tj. výrazné tlakové větvení, vyklonění kmenů, růst stromů v těsné blízkosti opěrných zídek, vícekmeny apod.).

Nezbytnou součástí rekultivace Křížové hory je i realizace náhradních výsadeb. Jejím cílem je mimo jiné obnova či doplnění historických výsadeb – hrušňová alej podél přístupové komunikace, obnova klenové aleje ve vrcholové partii – založení zelené clony v okolí radiotelekomunikačního zařízení či březového háje v blízkosti poslední z kapliček. Bezprostřední okolí s bohatým porostem dřevin skýtá dostatečnou záruku, že v průběhu realizace nebude fauna obývající danou lokalitu významně dotčena. „Vážíme si všech občanů, kteří se o tuto významnou součást krajinné scény města zajímají. Rád bych dotyčné ujistil, že při samotné realizaci revitalizace území město Český Krumlov důkladně zvážilo všechny možnosti zachování hodnotných stromů. Za pokácené dřeviny budou na území města vysázené nové stromy,“ doplňuje místostarosta. „Velké poděkování patří paní Petrovičové a panu Uhlířovi za jejich občanskou obětavost a nasazení, díky kterým byla po mnoha desítkách let kaple zkultivována a znovu otevřena veřejnosti,“ uzavírá místostarosta.

 

Nový tržní řád k posílení historické podoby města

V centru města se pomalu, ale jistě během několika let zvedl počet přeplněných stojanů s různým zbožím anevzhledných cedulí na průčelích domů připomínajících víc prodejní poutače než kulturní památku.Potřeba pozměnit tento nepříznivý trend vedla radu města k úpravám tržního řádu, kterým se zajistí vzhled fasád domů odpovídající kulturně historické hodnotě památkově chráněných nemovitostí.

Nový tržní řád vešel v účinnost 1. dubna 2018 a jsou v něm promítnuty změny ve způsobu nabízení a prodeje zboží i služeb mimo provozovnu, tj. na zdech domů, okenicích, konstrukcích, stojkách před obchody apod. V městské památkové rezervaci a dalších vnitřních částech města bude jejich podoba v jednotlivých případech regulována souhlasem rady města. Smyslem úpravy je snaha ochránit a zachovat jedinečný historický ráz centra města. „Samozřejmě jsou vlastníci objektů a provozoven, kterým velmi záleží, aby fasády jejich cenných objektů byly ozdobou města, a dbají na to, aby i označení provozoven, vzhled výloh a způsob vystavovaného zboží nerušil tvář fasád,“ uvedl místostarosta Josef Hermann a dodal: „Jsou však i tací, kteří tyto zásady už tolik nectí, a proto vznikla povinnost zažádat si o souhlas rady města pro konečnou podobu prostoru před provozovnami. Tato jednorázová povinnost se týká všech subjektů, které nabízejí zboží a služby mimo provozovnu.“

Inspiraci pro zavedení opatření brala krumlovská radnice ze zavedené praxe v Praze. Hlavní město úpravami tržního řádu přesně definuje např. místa nabízení průvodcovských služeb. Což v praxi znamená, že na základě stanovení míst na Staroměstském náměstí se už průvodci nekumulují před orlojem, ale zároveň mohou legálně nabízet své služby. Krumlov tak bude postupovat obdobně. V zájmu města je především to, aby byl regulován prodej mimo provozovnu hlavně v městské památkové rezervaci. V ostatních oblastech není souhlas rady města ke zřízení tržního místa vyžadován. „Jistě nechceme regulovat podnikání nad nejnutnější míru, proto jsme omezili působnost tržního řádu jen na oblast, kde může docházet k rozporům,“ vysvětlil místostarosta. Postup při vyřizování žádosti o schválení vystavování zboží bude stejný jako při vyřizování žádosti o zřízení tržního místa nebo o zábor veřejného prostranství. Tržní řád se měnil po devíti letech. Od roku 2009 se v něm promítly dvě větší změny, kdy byl přidán zákaz podomního prodeje a zákaz prodeje z plavidel na vodních plochách na území města. Nový tržní řád již upravuje podobu cedulí a stojanů v centru města.

 

Podpora pro památky UNESCO 2018

Ministerstvo kultury přispělo městu částkou 175 tis. Kč z programu Podpora pro památky UNESCO na aktualizaci analytické i implementační části stávajícího Management Planu, a to v návaznosti na změny, které právě ve městě probíhaly. Zpracováním aktualizace dokumentu bude také zajištěno dodržení závazků vyplývajících ze zapsání památky historického jádra Českého Krumlova na Seznam světového dědictví.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: