aktualizováno 4. 12. 2020

Odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ)

Výsledky kontrol za rok 2020 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole:

Počet živnostenských kontrol celkem: 164
Výše pravomocně uložených pokut celkem: 101 500,- Kč
Uložená povinnost uhradit náklady řízení: 14 000,- Kč
Počet sankčních řízení (uložení pokuty, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění): 35

Archiv výsledků kontrol

Odbor obecní živnostenský úřad

1) Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo:

 • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
 • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem

Je provozovatelem živnostenského rejstříku.

2) Vede evidenci zemědělských podnikatelů podnikajících podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a vydává osvědčení o zápisu do této evidence.

3) Plní úkoly kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

4) Vykonává cenovou kontrolu dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

5) Provádí ověřování listin a podpisů dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.

Náplň práce odboru Obecní živnostenský úřad je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Božena Kalíšková

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
Budova
Místn.
Telefon
Bořecká Hana, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent živnostenské kontroly
Budova: Kaplická 439
Místnost: V114/V126
Telefon: 380 766 908
Hálová Jarmila, Ing.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
Budova: Kaplická 439
Místnost: V117
Telefon: 380 766 904
Hrbáčková Jana, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
Budova: Kaplická 439
Místnost: V117
Telefon: 380 766 905
Jirsová Markéta, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů
Budova: Kaplická 439
Místnost: V117
Telefon: 380 766 906
Kalíšková Božena, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: vedoucí odboru
Budova: Kaplická 439
Místnost: V114/V124
Telefon: 380 766 900
Krajňák Jozef, Ing.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent živnostenské kontroly
Budova: Kaplická 439
Místnost: V114/V125
Telefon: 380 766 909
Sobol David, Ing.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
Budova: Kaplická 439
Místnost: V116
Telefon: 380 766 901
Srbená Andrea, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
Budova: Kaplická 439
Místnost: V116
Telefon: 380 766 902
Tučková Olga
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent živnostenské kontroly
Budova: Kaplická 439
Místnost: V114/V126
Telefon: 380 766 907

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Další související právní předpisy a množství právních předpisů upravujících provozování konkrétních živností.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov