aktualizováno 8. 2. 2023

Město bude žádat o finanční příspěvky v hodnotě více než 4 miliony korun, rozhodli o tom radní

Rada města na svém jednání řešila mimo jiné tyto záležitosti:

Žádost o dotaci na pořízení historizujících výlepových ploch

Město podalo žádost o dotaci z programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu. Město žádá o peníze na pořízení nových historizujících výlepových ploch u autobusové zastávky Špičák a na starém Plešivci. „Dosavadní výlepové plochy jsou již zastaralé a neodpovídají vizualizaci prvků městského mobiliáře v historickém centru. K pořízení dvou výlepových ploch budou navíc obnoveny stávající plochy pod zámkem a na Horní Bráně, které budou doplněny o otočný mechanismus,“ uvádí místostarosta Dalibor Uhlíř. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou 283 tisíc, kdy předpokládaná výše dotace činí 100 tisíc korun.

Žádost o dotaci na podporu sportovní infrastruktury

Rada města také schválila podání žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje podpora sportovní infrastruktury 2023 na výměnu osvětlení plaveckého bazénu a na rekonstrukci sociálů ve druhém podlaží objektu se zázemím sportovního areálu Chvalšinská. Celkové výdaje na osvětlení bazénu jsou vypočteny na 819 tisíc, požadovaná dotace je 655 tisíc korun. Výdaje na rekonstrukci sociálů jsou naceněny na 712 tisíc, kdy požadovaný finanční příspěvek činí 570 tisíc korun. 

Žádost o dotaci pro ZŠ T. G. Masaryka

Základní škola T. G. Masaryka podala žádost o finanční příspěvek z operačního programu Jan Amos Komenský. Peníze použije na realizaci aktivit jako jsou vzdělávání pedagogů, inovativní vzdělávání žáků nebo na mzdu školního speciálního pedagoga, který pomáhá dětem při výuce. Rozpočet těchto aktivit činí 2,28 milionu korun, přičemž dotace je v plné výši. „Základní škola žádala o souhlas zřizovatele, kterým je město. Jako rada jsme s projektem souhlasili. Dotace nebude mít žádný finanční dopad na rozpočet města, peníze budou hrazeny přímo základní škole T. G. Masaryka,“ uvádí radní Zdeněk Zajíček.

Žádost o dotaci na opravu výklenkové kaple u mostu v Horní ulici

Další z žádostí o dotaci od Jihočeského kraje, kterou rada schválila, je z programu Kulturní dědictví. Prostředky jsou určeny na opravu výklenkové kaple u mostu v Horní ulici. „Kaple se nachází ve špatném stavu, vrchní štuková omítka je poničená a cihly podlahy se vlivem vlhka rozpadají. V rámci oprav by mělo dojít k odstranění poničených vrstev omítky, vyspravení zdiva, nasazení nových omítek a opravám původních ponechaných omítek včetně provedení nových nátěrů. Budou odstraněny zničené podlahové cihly, ostatní cihly budou opatrně odejmuty, bude pod ně umístěna hydroizolační minerální stěrka proti zemní vlhkosti, následně bude zpět umístěna očištěná cihlová dlažba,“ dodává radní Jan Berka. Celkové výdaje jsou předpokládány ve výši 181 tisíc, přičemž dotace by mohla činit 108 tisíc korun.

Žádost o dotaci na Koordinační a výukové centrum – Infopoint Ukrajina

Poslední žádost, kterou rada schválila, je z dotačního programu Ministerstva vnitra na integraci držitelů dočasné ochrany. Peníze jsou určeny na financování činnosti koordinátora Koordinačního a výukového centra – Infopoint Ukrajina a na náklady výuky českého jazyka pro cizince. „Centrum pomáhá zajišťovat základní lidské potřeby jako jsou ubytování, strava a lékařská péče. Také zprostředkovává pomoc při komunikaci s úřady a potenciálními zaměstnavateli, pomáhají se vzděláváním dětí, sociální integrací nebo právní podporou a dalším,“ uvádí starosta Alexandr Nogrády. Výdaje projektu jsou vypočteny na 322 tisíc, očekávaná výše dotace je 306 tisíc korun.

Oprava schodiště Objížďková – Dolní náměstíčko

Oprava schodů vedoucích z ulice Objížďková na Dolní náměstíčko bude pokračovat. Rada města schválila výběr dodavatele, který bude zajišťovat již III. etapu opravy schodiště. Cena za prováděné práce a materiál je stanovena na 591tisíc korun. Práce budou dokončeny během první poloviny letošního roku.

Zajištění nestabilního skalního výchozu nad ulicí 5. května

Na základě podnětů občanů byla posouzena bezpečnost skály nad ulicí 5. května. Dle odborného posouzení je skála v havarijním stavu, proto dojde k odstranění zjevných příčin tohoto stavu pod odborným dozorem geotechniků. „V rámci prací bude provedeno očištění pozemku od náletové vegetace a uvolněných kusů skalního výchozu. Následně bude na očištěnou skálu nainstalována záchytná vysokopevnostní síť, která zajistí snadnější čištění skály od odpadlé zvětralé horniny a další údržbu. Po dobu provádění prací bude zajištěna bezpečnost na komunikaci,“ uvádí místostarosta Zbyněk Toman. Výdaje na realizaci tohoto záměru jsou vyčísleny na 1,9 milionu korun.

Polévka, která pomáhá

Rada města souhlasila s realizací charitativní akce Polévka, která pomáhá. Ta se uskuteční na masopustní úterý 21. února na náměstí Svornosti a doplní tak masopustní program. Výtěžek z této dobročinné akce jde na podporu dobrovolníků z Dobrovolnického centra ICOS Český Krumlov, kteří bezúplatně pomáhají doplňovat sociální služby ve městě a okolí. Přestože dobrovolníci nejsou placení, vznikají náklady na jejich zaškolení, pojištění, koordinaci nebo nájemné za zázemí. Akcí Polévka, která pomáhá se daří část těchto nákladů pokrýt.

Komise rady města

Rada města zřídila následujících 10 komisí, a to pro cestovní ruch, pro digitalizaci a zavádění konceptu smart city, dopravní, kulturní, pro památkovou péči, sociální a zdravotní, sportovní, pro školství, pro územní plánování, majetek a investice a pro životní prostředí. Dále také jmenovala předsedy a členy komisí. Konkrétní jména budou k dispozici na webových stránkách města během února.

Dále také rada jednala například o harmonogramu kontroly příspěvkových organizací zřízených městem pro rok 2023, o protažení cyklostezky pod Budějovickou bránou, o prodejích a pronájmech městských pozemků nebo zajištění trhů na městských akcích.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: