aktualizováno 19. 5. 2023

Krumlovští radní jednali o Vltavské cyklostezce, skládce odpadů či architektonicko-urbanistické soutěži o návrh na prostor pod nemocnicí „Centrum Horní Brána“

Rada města Český Krumlov na pondělním zasedání 15. května projednala mimo jiné tyto záležitosti:

Vltavská cyklostezka

V rámci rozvoje cyklistických tras na území města Český Krumlov při projektu Vltavské cyklostezky byla odsouhlasena vize rozvoje cyklistických stezek včetně možnosti vedení stezky po pravém břehu řeky Vltavy směrem do Zlaté Koruny.

Jihočeský kraj přistoupil k zadání tzv. vyhledávací studie pro část stezky na trase Český Krumlov – Zlatá Koruna. Tato byla zpracována projekční kanceláří Zenkl CB s.r.o.
Má-li Vltavská cyklostezka plnit účel mezinárodní cyklistické spojnice, je pravobřežní varianta vhodnější, protože přináší propojení dosud odříznutých lokalit a oblastí (Velešín, Kaplice, Dolní Třebonín, atd.) s Českým Krumlovem. Pravobřežní trasa je rovněž atraktivnější z pohledu turistických cílů a přírodních scenérií.

Nová trasa se napojí na již existující cyklostezku podél Chvalšinské ulice a v Jelení zahradě. Dál trasa povede po nově navržené cyklostezce mezi mostem U Poráků a křižovatkou U Trojice. Pravobřežní trasa přechází most směrem k areálu ČOV, který obchází podél břehu řeky až k mostu do areálu spol. P.M.H. Zde, před areálem ČOV uhýbá trasa ze stávající komunikace ve směru jízdy vlevo a napojuje se na obslužnou vyjetou cestu lemující oplocenou plantáž stromků zřízenou Lesy města Český Krumlov. Od ČOV vede stále po pravém břehu podél řeky ke kempu U Milana, dál obchází areál skládky, prochází lesem a po polních cestách a okraji luk přes území obce Mirkovice až ke Svachově Lhotce, za níž pomocí nového mostu přechází do Rájova a pod silničním mostem silnice I/39 pokračuje do Zlaté Koruny, kde přechází řeku na levý břeh a navazuje na další úsek stezky směr Boršov nad Vltavou.

Podání žádostí o dotace na projekty základních škol do 1. výzvy IROP - VZDĚLÁVÁNÍ I.

Rada města schválila podání žádostí o dotace na projekty základních škol do 1. výzvy IROP Vzdělávání I. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Pokud město získá tyto dotační prostředky, budou v létě roku 2024 realizovány následující projekty:

  • Výměna (pořízení) počítačů a IT techniky ve dvou odborných učebnách výpočetní techniky, Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
  • Vybudování nové větší počítačové učebny, Základní škola Český Krumlov, Linecká 43
  • Rekonstrukce odborné učebny - cvičná kuchyňka, Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222

Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov 2023

Ministerstvo kultury přidělilo MPR Český Krumlov částku 400.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na opravu střechy Římskokatolické farnosti, Horní č.p. 159, Vnitřní

Město (ve výši 129.000,-) a na výměnu šindelové střešní krytiny a opravu komínů domu č.p. 39, Latrán (ve výši 271.000,-).

Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh na prostor pod nemocnicí „Centrum Horní Brána“

V červenci 2022 město Český Krumlov vyhlásilo architektonicko-urbanistickou soutěž, jejímž cílem bylo vybrat nejvhodnější řešení lokality pod nemocnicí. Z celkem 9 obdržených návrhů postoupily do 2. kola výběrového řízení 4, z nichž nyní odborná porota a Rada města Český Krumlov vybrala vítěze. Stala se jím architektonická kancelář Gogolák + grasse s.r.o. Autoři nejlépe naplnili cíl soutěže a vytvořili plán rozvoje části města, který lze postupně naplňovat. Návrh přináší přímé propojení nové zástavby, nábřeží řeky s novými cestami i jedinečného výhledu na historické centrum.

Skládka odpadů

Kapacita městské skládky se blíží ke konci své životnosti. Městu Český Krumlov vzniká ročně asi 5 000 tun odpadů. Radní města proto nechali vypracovat Posouzení výhodnosti rozšíření kapacity vlastní skládky odpadů města Český Krumlov. Jednoznačným závěrem a doporučením odborného posouzení je realizace zkapacitnění městské skládky, dle kterého je kompletní zaplnění skládky predikováno v roce 2029. Vlastní skládka, která je provozována vlastní společností, je pro město velkou výhodou. Vhodné je skládku plně využít pro vlastní odpady a zajistit si co nejvyšší možnou kapacitu. Odbor investic a správy majetku nyní nechá vypracovat projektovou dokumentaci na základě závěrů výše zmíněného posouzení.

Oprava místní komunikace třída Míru

Město Český Krumlov vypsalo zadávací řízení na výběr dodavatele pro provedení opravy povrchu komunikace třídy Míru: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html.

Realizace je plánována na srpen. V úseku od Paraplíčka (odbočka do ul. Vyšehradská) až po železniční přejezd dojde k opravě (výměně) povrchu komunikace a úpravě zpevněných ploch včetně obnovy vodorovného dopravního značení. Součástí bude i výšková úprava stávajících uličních vpustí a poklopů šachet, vodovodních uzávěrů a hydrantů. Práce potrvají zhruba dva týdny. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je kolem 4 milionů korun.

Protipovodňová opatření na Polečnici

V letošním roce bude zpracována studie proveditelnosti zaměřující se na protipovodňová opatření na toku Polečnice v Českém Krumlově. Cílem této studie je prověření možných úprav chránících území před povodněmi včetně zohlednění možného snížení investičních nákladů, a to optimalizací velikosti protipovodňové ochrany akceptovatelné dotčenými subjekty a současně umožňující zajištění financování budoucí výstavby z dotačních programů.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: