aktualizováno 14. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2017

Hospodaření města v roce 2017

Rozpočet města Český Krumlov na rok 2017 byl sestavován podle vnitřních norem, pravidel a podle harmonogramu schváleného Radou města Český Krumlov.

Rozpočet je nejdůležitějším dokumentem, prostřednictvím kterého je zabezpečována správa města a jeho hospodaření v daném roce. Díky dobré hospodářské situaci se zvyšují i příjmy města a pro rok 2017 jsou plánovány příjmy ve výši 304 985,6 tis. Kč, což představuje nárůst o 9 % proti schválenému rozpočtu roku 2016.

Největší část příjmů města tvoří tzv. daňové příjmy, tedy část daní vybraných státem a ostatní místní poplatky, které jsou pro rok 2017 plánovány v objemu199 301,2 tis. Kč, další důležitou částí příjmů města jsou nedaňové příjmy, tedy příjmy z vlastní činnosti města, jako jsou zejména pronájmy majetku. Ty pro rok 2017 činí 59 445 tis. Kč.

Třetí významnou skupinou příjmů jsou přijaté dotace, zejména dotace na výkon přenesené působnosti ve výši 26 604,8 tis. Kč, dotace od Jihočeského kraje ve výši 2 300 tis. Kč jako přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj obce v souvislosti s registrací v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a další. Poslední skupinou příjmů jsou tzv. kapitálové příjmy a investiční dotace, s kterými se pro rok 2017 počítá v částce 10 299,8 tis. Kč.

Celkem 259 165,9 tis. Kč bude použito na  zajištění běžného chodu města, tedy zabezpečení samotného výkonu veřejné správy, na údržbu městského majetku jako jsou komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň a veřejná prostranství, ale i provozní příspěvky mateřským a základním školám, městské knihovně, městskému divadlu, domům s  pečovatelskou službou atd. Velký objem těchto prostředků běžného rozpočtu, konkrétně 10 992 tis. Kč, je určen na podporu jiných organizací a  spolků působících ve  městě přímo nebo prostřednictvím grantového programu do oblasti kultury (1 196 tis. Kč), sportu (5 092 tis. Kč), sociálních služeb (100 tis. Kč), komunitního plánování (1 040 tis. Kč), volnočasových aktivit mládeže (121 tis. Kč), zahraniční spolupráce (70 tis. Kč).

Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok 2017-19, ze schváleného rozpočtu města na rok 2016 a jeho plnění, z dílčích návrhů jednotlivých odborů městského úřadu a z dalších podnětů a požadavků obyvatel města. Investice, které vždy občany nejvíce zajímají, jsou pro rok 2017 naplánovány v objemu 39 014,7 tis. Kč. Největší část investičních finančních prostředků je připravena na realizací projektů podle plánu obnovy vodovodů a kanalizací, velkým výdajem je nákup mostu u pivovaru, který mělo doposud město pronajato od Správy státních hmotných rezerv. V investičním rozpočtu je rovněž počítáno s rekonstrukcí chodníků na třídě Míru. V roce 2017 zaplatí město z rozpočtu 6 805 tis. Kč na splátky úvěrů, které město přijalo v minulých letech k financování významných investičních akcí. Zůstatek nesplacených úvěrů činí k 1. 1. 2017 celkem cca 22 467 tis. Kč (loni 30 095 tis. Kč, předloni 41 223 tis. Kč). S přijetím nového úvěru na financování investičních akcí se ve schváleném rozpočtu roku 2017 nepočítalo.

Jedním z nejdůležitějších bodů na březnovém zasedání zastupitelstva města byla změna rozpočtu, která řešila financování přípravy a realizace nových investičních akcí pro rok 2017. Díky dobrému hospodaření v roce 2016 si město vytvořilo finanční rezervu 10 926,13 tis. Kč, která je využita na zajištění přípravy a realizace dalších investičních akcí. Z obrovského zásobníku akcí a záměrů byly navrženy projekty, jejichž realizace je dlouhodobě plánovaná a směřují ke zlepšení kvality života v našem městě. Březnové zastupitelstvo tedy rozhodlo mj. o přípravě a realizaci těchto akcí pro rok 2017: zpracování projektové dokumentace na zhotovení výlepových ploch v centru města (300 tis. Kč), dopracování projektové dokumentace na projekt „Revitalizace vrcholové partie Křížové hory“ (170 tis. Kč), zpracování projektové dokumentace úpravy vstupu a vstupní haly budovy městského úřadu (53 tis. Kč), projektové dokumentace na zlepšení neutěšeného stavu dopravy na silnici k zámecké zahradě – lokalita Vodotrysk (378,8 tis. Kč), projekt strategie řízení městského úřadu (500 tis. Kč), propojení městského kamerového systému (97,5 tis. Kč), zhotovení projektu opravy místní komunikace – revitalizace „Myší díry“ (139,2 tis. Kč), rozšíření silnice I/39 včetně mimoúrovňového převedení chodců pod Porákovým mostem (350,9 tis. Kč). Téměř 600 tis. Kč bylo vyčleněno na zpracování projektu revitalizace hřbitova a objektů smuteční síně a zázemí, tak aby v následujících letech mohla být tato revitalizace provedena. Nemalá část prostředků je určena na řešení svahových nestabilit ve městě.

Při rozhodování o tom, jak město naloží se svými příjmy, musí brát v úvahu několik aspektů. Především musí rozpočtově pokrýt výdaje vyplývající ze smluvních závazků a z platné legislativy. Dále musí zabezpečit pokrytí schodků hospodaření vlastních příspěvkových organizací (základní školy, mateřské školy, městská knihovna) a obecně prospěšných společností (Domy s pečovatelskou službou, PRO SPORT, Městské divadlo a Centrum pro pomoc dětem a mládeži), které jsou napojené na městský rozpočet. Město musí vyčlenit značné prostředky například na údržbu komunikací, veřejné zeleně, vodohospodářského majetku a ostatních nemovitostí, na financování kulturního a sportovního vyžití na území města nebo na chod městského úřadu a financování městské policie. Zároveň město potřebuje vyčlenit ve svém rozpočtu co největší objem finančních prostředků jako vlastní podíl na plánované akce, na které bude v průběhu roku žádat o dotace. Důležité je mít rezervu na financování projektových dokumentací, které budou sloužit jako podklad při žádání o dotace v příštích letech. Potřeby jdou napříč všemi oblastmi, které má město na starosti a jsou každý rok obdobné.

 

Projekt participativního rozpočtu

Schválením projektu participativního rozpočtu zastupitelstvem učinil Český Krumlov další krok směrem k většímu zapojení veřejnosti do rozhodování o životě ve městě a připojil se k desítce dalších českých měst, které tímto způsobem realizují spoustu projektů ve městě. Participativní rozpočet je jedním ze způsobu, jak zapojit a vtáhnout větší počet občanů města, organizací působících ve městě a podnikatelů do dění, zlepšení komunikace a vytvoření sounáležitosti s městem i mezi sebou. Město ve svém rozpočtu vyčlení určitou finanční částku, občané pak podávají své návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. O realizaci konkrétních projektů pak rovněž rozhodnou samotní občané hlasováním. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na tvoření města podílet. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové sousedské vztahy i příjemná atmosféra ve městě.

V roce 2017 byl proveden sběr projektových námětů, jejich posouzení z hlediska realizovatelnosti a nakonec hlasování, ze kterého vzešly projekty k realizaci. Město Český Krumlov s realizací participativního rozpočtu začalo a pro první pilotní rok 2018 přislíbilo zastupitelstvo města vyčlenit částku 500 000 Kč na projekty. Bonusem pak je dalších 50 000 Kč. Území města bylo rozděleno do 9 částí, pro které pak byla z onoho půl milionu vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky 20 000 Kč, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel. V pilotním roce bylo z participativního rozpočtu vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací. Poté, co proběhla „kampaň“, ve které byla veřejnost seznámena s participativním rozpočtem, byl zahájen sběr projektových námětů, tedy toho, co chtěli obyvatelé ve své části města udělat. Např. upravit posezení mezi domy, doplnit dětské hřiště o seniorské fit prvky, aby si při hlídání vnoučat mohli zacvičit, zřídit komunitní zahrádku nebo také uspořádat letní posezení se sousedy. Přípustné byly tedy projekty investičního charakteru, ale i komunitní aktivity, které pomohly více se seznámit s lidmi v okolí. Po ukončení sběru projektových námětů se uskutečnilo veřejné setkání zejména s předkladateli námětů a v letních měsících městský úřad posoudil náměty z hlediska jejich realizovatelnosti, tj. soulad s územním plánem, posouzení majetkových vztahů, finanční náročnost atd., v září se pak uskuteční další setkání, na kterém již budou představeny projektové náměty, které prošly touto kontrolou realizovatelnosti. Samotné hlasování proběhlo v 1. polovině listopadu. Účastnit se ho mohou v jednotlivých částech města vždy pouze ti, kteří zde jsou hlášeni k trvalému pobytu. V letošním roce se uskutečnilo „ruční“ hlasování. Kvůli finanční náročnosti elektronického hlasování městský úřad raději tyto prostředky vložil přímo do realizace projektových námětů participativního rozpočtu. Poté, co byly hlasováním vybrány vítězné projekty, byly předloženy zastupitelstvu a zapracovány do návrhů rozpočtu 2018.

 

Dotace získané městem Český Krumlov v roce 2017

Počet podaných žádostí: 22
Objem celkových nákladů předpokládaných projektů: 92,9 mil. Kč
Počet úspěšných žádostí o dotaci: 13
Objem získaných finančních prostředků: 12,8 mil. Kč

V roce 2012 získalo město Český Krumlov neinvestiční dotaci z Jč. kraje ve výši 2 300 tis. Kč určenou jako přímou podporu na zachování památkového fondu včetně jeho oprav a úprav, na rozvoj cestovního ruchu souvisejícího s památkami UNESCO, na propagaci místa a na provozování informačních center. V následujících letech se s Jihočeským krajem vždy uzavírala smlouva o poskytnutí finančních prostředků na stejný objem 2 300 tis. Kč. V roce 2013 byla rozšířena účelovost dotace na přímou podpora Města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Od roku 2016 jsou v rámci získané dotace považovány za uznatelné náklady:

 • oprava a údržba majetku města
 • realizace významných kulturních akcí města
 • propagace města

V roce 2017 byla dotace upravena dle žádosti celkovými možnými výdaji na:

 • oprava a údržba majetku města Český Krumlov - 1.000 tis. Kč
 • realizace významných kulturních akcí města Český Krumlov 950 tis. Kč
 • propagace města Český Krumlov 350 tis. Kč

Projekty realizované v roce 2017

Přehled projektů, které město v letošním roce zrealizovalo za finanční podpory Jihočeského kraje, ministerstev České republiky či operačních programů, kdy v roce 2017 město Český Krumlov získalo dotace na projekty, které budou realizovány v příštích letech.

Z Operačního programu Životní prostředí byl podpořen projekt Snížení energetické náročnosti MÚ a Rozšíření složek separace odpadů. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou podpořeny tři projekty, a to Rekonstrukce třídy Míru, Zateplení panelového domu Lipová 161 a Stavební úpravy MŠ Za Nádražím. Z ministerstva kultury budou taktéž podpořeny tři projekty: Oprava loubí a úžlabí střechy na budově radnice, Oprava loubí a fasády měšťanského domu č. p. 24 a Restaurování Božích Muk na Plešiveckém náměstí. Zároveň byly v průběhu roku podány žádosti na projekty, u kterých ještě řídící orgány nerozhodly o jejich přidělení, a to Bezpečné prostředí pro elektronické služby, Rozvoj eGovernmentu, Podpora rozvoje konceptu eCulture a OpenDat, Územní studie, Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a přírodopisu – ZŠ Za Nádražím a Cyklostezka ul. Chvalšinská – autobusová zastávka Špičák do IROP. Dále projekt Chytře řízené město do Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), projekt Výměna oken ZŠ T. G. M. do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Na Ministerstvo kultury České republiky byla odeslána žádost o dotaci na aktualizaci Management planu pro historické centrum města Český Krumlov a na Úřad vlády ČR žádost o dotaci na podporu terénní práce na rok 2018.

V roce 2017 byly realizovány následující projekty (uvedeny celkové výdaje a výše dotace v Kč, poskytovatel):

 • Výměna oken ZŠ Linecká – VIII. etapa – druhá část 383 66 Kč (84 362 Kč Jihočeský kraj)
 • Zábradlí Pivovarská ul. 594 069 Kč (200 000 Kč) Jihočeský kraj
 • Podpora stanice pro psy 102 890 Kč (40 000 Kč) Jihočeský kraj
 • Ozbrojený útočník 188 441 Kč (136 000 Kč Jihočeský kraj)
 • Přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO 2 300 000 Kč (2 300 000 Kč Jihočeský kraj)
 • Podpora sociálních služeb v JčK IV – DMD a DNPC 1 668 480,- Kč (1 668 480 Kč Jihočeský kraj) Projektová dokumentace pro cyklostezky a cyklotrasy v ČK 515 000,- Kč (150 000 Kč Jihočeský kraj) Podpora terénní práce v Českém Krumlově na rok 2017 321 440 Kč (299 440 Kč Úřad vlády ČR)
 • Podpora sociální práce vyjma OSPOD pro rok 2017 2 151 000 Kč (1 551 624 Kč MPSV ČR)
 • Obnova lávky Rechle III. etapa 161 012 Kč (50 000 Kč MK ČR)
 • Obnova vnějšího pláště Budějovické brány v Českém Krumlově 1 176 000 Kč (335 000 Kč MK ČR) Obnova a restaurování kamenné kašny u kostela sv. Víta 362 699,- Kč (162 000 Kč MK ČR)
 • Staveb. úpravy již. teras u domu č. p. 343 v Českém Krumlově, V. etapa – 3. část 375 026 Kč (150 000 Kč MK ČR)
 • Rozvojová strategie pro Český Krumlov 3 034 022 Kč (2 882 320 Kč) OPZ

 

Dotace přidělené městem Český Krumlov v roce 2017

Město Český Krumlov si váží aktivit, které obohacují a rozvíjejí život města, jeho obyvatel i návštěvníků. Dotace poskytované z rozpočtu města Český Krumlov jsou směrovány na podporu těchto aktivit. Principem systému dotací je maximální otevřenost všem subjektům bez ohledu na jejich právní subjektivitu a oblast činnosti. Poskytované dotace jsou vyjádřením priorit města Český Krumlov pro další rozvoj a zlepšení kvality života ve městě.

Programové dotace: Město Český Krumlov vyhlásilo pro rok 2017 následující dotační programy:

 • Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2017
 • Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2017
 • Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2017
 • Program na podporu studentů z nízkopříjmových rodin ve městě Český Krumlov na akademický rok 2017–2018
 • Program podpory sportu města Český Krumlov pro rok 2017
 • Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov pro rok 2017

Město Český Krumlov dále v roce 2017 administrovalo následující programy:

 • Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2017
 • Program regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov a regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov – Plešivec 2017

Mimořádné dotace: tyto dotace jsou přípustné pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech, kdy žadatel nemohl svou žádost z objektivních důvodů uplatnit v dotačních programech. Žádosti jsou adresovány přímo radě města Český Krumlov a mohou být předkládány v průběhu celého roku.

Dotace formou zřízení položky v rozpočtu města: tento typ dotace je poskytován zvlášť významným projektům, které jedinečným způsobem přispívají k rozvoji města Český Krumlov a zároveň není vhodné jejich financování prostřednictvím dotačních programů. Na základě pokynu vedení města vyzve věcně příslušný odbor či oddělení konkrétní subjekt k podání žádosti o dotaci. Žádost bude podána na příslušném formuláři nejpozději 30 dnů od obdržení výzvy. Dotace je následně zapracována do rozpočtu města na následující kalendářní rok.

Český Krumlov v roce 2017 podpořil dotacemi přes sedmdesát projektů v kultuře, sociálních službách a volnočasových aktivit dětí. Přes jeden milion korun do sociálních služeb a 120 tisíc korun na volnočasové aktivity dětí a mládeže byly v roce 2017 rozděleny organizacím, které přispívají k rozvoji života v Českém Krumlově. Peníze byly určeny na program podpory kultury, volnočasové aktivity dětí a mládeže, sociální služby. V tomto roce byl nově do rozpočtu zařazen program podpory studentů z nízkopříjmových rodin, který byl vyhodnocen na konci letních prázdnin. Systém dotací je otevřen všem subjektům bez ohledu na jejich právní subjektivitu a oblast činností.

 

Program podpory kultury

Celkem bylo v program podpory kultury rozděleno počátkem roku 1,086 mil. korun 46 projektům a ve 2. etapě 120 tis. korun následujícím subjektům:

 • Barbora Hudečková, Cena Pavla Kouteckého 2017, 7 000 Kč
 • Dětský folklórní soubor Jitřenka, z. s., celoroční činnost souboru 22 000 Kč, adventní koncerty 12 000 Kč, reprezentace města na mezinárodních folklórních festivalech v České republice, 10 000 Kč
 • Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 21. ročník Krumlovské dětské porty a Jihočeský zvonek 2017, 9 000 Kč, Krumlovská Prima sezóna a Mladá scéna Č. Krumlov 2017 9 000 Kč
 • Ekofilm, z. s., Edukofilm, ozvěny festivalů 2017, 15 000 Kč
 • Feng-yün Song z. s., Songfest.cz 2017, vítání roku Kohouta, 20 000 Kč
 • Fioretto, skupina historických tanců, podpora celoroční činnosti souboru, 16 000 Kč
 • Fioretto, skupina historických tanců, reprezentace města na ostrově Zakynthos, 12 000 Kč
 • Folklórní soubor Růže, celoroční činnost souboru, 15 000 Kč, reprezentace města na mezinárodních folklórních festivalech v České republice, 10 000 Kč
 • Fotoklub Český Krumlov, provoz Fotogalerie v Městském divadle Český Krumlov v roce 2017, 6 000 Kč
 • Gymnázium Český Krumlov, studentský majáles, 15 000 Kč
 • Jan Vaněček, Seniorský podvečerník, 5 000 Kč
 • JAZZKY KRUMLOV o.s., festival jazzové a alternativní hudby, 50 000 Kč
 • KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s., Ukažme, co umíme, 10 000 Kč
 • Krumlovský komorní orchestr, celoroční činnost, 16 000 Kč, adventní koncert s hobojistou Vilémem Veverkou, 11 000 Kč
 • Musica Divina z.s., celoroční činnost pěveckého sboru, 10 000 Kč
 • Pěvecký sbor BELLARIA Český Krumlov, z. s., celoroční činnost sboru, 10 000 Kč
 • Regionální muzeum v Českém Krumlově, Krumbenowe – kupecká osada. Veletrh pravěké a středověké kultury, 46 000 Kč
 • Rostislav Riško, festival „LOGOS“ – slovo a hudba v proudu času, 15 000 Kč
 • Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, o.s., OPEN ZUŠ celostátní projekt, 15 000 Kč
 • Schwarzenberská granátnická garda, z. s., posílení akceschopnosti obnovené granátnické gardy 15 000 Kč, propagace Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově u příležitosti celonárodní sbírky, 2017 12 000 Kč
 • Smíšený pěvecký sbor Perchta, z. s., SPS Perchta Český Krumlov 19 000 Kč, vánoční koncert duchovní hudby, 10 000 Kč
 • Smyčcový orchestr Český Krumlov, vánoční mše J. J. Ryby, 8 000 Kč
 • Viola Tokárová, Letňák v kině II. ročník, 20 000 Kč
 • Základní umělecká škola Č. Krumlov, masopustní průvod masek 2017, 15 000 Kč
 • Festivaly Český Krumlov, X. Ročník Festivalu barokních umění, 100 000 Kč, 2. ročník Cyklu barokní hudby v Klášterech Český Krumlov, 15 000 Kč
 • Jakub Šimerda, hudební klub FabriČKa, 90 000 Kč
 • Krumlovští pištci, z. s., celoroční činnost, 20 000 Kč, soutěžní i nesoutěžní přehlídky a soutěže 13 000 Kč, Rožmberské hrátky 13 000 Kč, 4. Mezinárodní festival staré hudby Tallinn, 25 000 Kč, Kouzlo tónů k tanci vábí 10 000 Kč, zahájení a ukončení zámecké sezóny 2017 10 000 Kč
 • Nadační fond Festival komorní hudby, 31. Festival komorní hudby 220 000 Kč, Niccolo Paganini – Bůh nebo Ďábel 25 000 Kč
 • Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, zájezdy a tábor sborových dětí 2017, 21 000 Kč, březen, říjen a prosinec 2017 s dětskými sbory, 20 000 Kč, dětské sbory na soutěži a festivalu, 25 000 Kč, Almanach českokrumlovských Medvíďat, 14 000 Kč

Program sociálních služeb

V programu sociálních služeb bylo v roce 2017 rozděleno 932 tis. korun 16 projektům.

 • Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., sociální služba osobní asistence v centru Arpida v roce 2017, 40 000 Kč,
 • Czech One Prague, s.r.o., udržení a zkvalitnění služby domova pro seniory Wágnerka v roce 2017, 80 000 Kč
 • Domov pro seniory Kaplice, podpora služby prostřednictvím kvalitního a kvalifikovaného personálu, 80 000 Kč
 • FOKUS České Budějovice, z. ú., Komunitní tým – individuální podpora lidí s duševním onemocněním v ORP Český Krumlov, 72 000 Kč, sociálně terapeutické dílny, 72 000 Kč, domácí zdravotní péče pro osoby s duševním onemocněním, 5 000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., bezplatná právní poradna v roce 2017, 72 000 Kč, osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením nad 18 let věku a seniory, 72 000 Kč, Dobrovolnické centrum Český Krumlov v roce 2017, 50 000 Kč, podpora rodinného centra Krumlík v roce 2017, 50 000 Kč
 • KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s., Hurá do Autoškoly 70 000 Kč, Pomocí ke změně, 70 000 Kč 
 • Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích, podpora činností komunitního centra "Karmel" Církve bratrské v Českém Krumlově, 43 000 Kč
 • Sdružení Spirála, pobyty pro děti a mládež s poruchami komunikace, 32 000 Kč
 • Střep, z. s., tlumočnická služba 2017, 70 000 Kč
 • Theia – krizové centrum, o.p.s., Theia – poradenství Český Krumlov 2017, 54 000 Kč

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkem bylo v programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže rozděleno 121 000 Kč 12 projektům.

 • KoCeRo – Komunitní centrum Rovnost, o. p. s, Cesta z ostrova, 5 000 Kč, Neutopím se             v moři nudy, 5 000 Kč
 • Jan Míka, dětský víceboj, 5 000 Kč
 • Dětský folklórní soubor Jitřenka, z. s., soustředění souboru, 17 000 Kč
 • Junák – český skaut, středisko Pod Kletí Holubov, z. s., aktivity skautského oddílu v Českém Krumlově v roce 2017, 17 000 Kč
 • Spolek Krumlovské maminky, Mateřské centrum Míša 2017, 5 000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., volnočasové aktivity RC Krumlík v roce 2017, 18 000 Kč, Kamarád v životě – podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím dobrovolnického programu, 16 000 Kč
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov, Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo soutěže, 5 000 Kč, Okresní studijní středisko Českého červeného kříže, 5 000 Kč, Den plný prevence 2017, 5 000 Kč
 • Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, z. s., výměnná setkání dechových orchestrů a koncertní činnost dechového orchestru ZUŠ Český Krumlov, 18 000 Kč

 

Bilance hospodaření města v roce 2017

Výsledkem hospodaření města za rok 2016 byl zisk ve výši 20.827,2 tis. Kč tis. Kč, (v r. 2016 zisk 10.974,3 tis. Kč, v r. 2015 zisk 4,612,8 tis. Kč). V roce 2017 i přes zvýšené náklady z činnosti (o 10,4 mil. Kč) bylo dosaženo zisku, hlavně díky stále se zvyšujícími výnosy ze sdílených daní (o 15,5 mil. Kč) a výnosy z transferů.

Ztráta v hospodářské činnosti (bytové hospodářství) byla 574,7 tis. Kč. Tato činnost skončila ve ztrátě již osmým rokem (v r. 2016 ztráta -428,7 tis. Kč, v r. 2015 ztráta -1.211,4 tis. Kč). Ukazuje se, že je dlouhodobě neudržitelné při současné výši nákladů na bytový fond města, které lze jen obtížně dále snižovat, zachovávat současnou výši nájemného.

Při přezkoumání hospodaření Města Český Krumlov za rok 2017 konstatuje auditor ve své zprávě, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření města, a zároveň nebyla zjištěná rizika ve vztahu k dalšímu hospodaření města. Hospodaření města za rok 2017 lze tedy označit jako dobré.

 

1. ročník participativního plánování

Šedesát návrhů, jak zlepšit život ve městě, zaslali sami občané a podnikatelé městu Český Krumlov. O tom, jaké projekty z peněz participativního rozpočtu budou v roce 2018 realizovány, rozhodne veřejnost na podzim. Na konci července čekalo všechny navrhovatele projednání, kde mohou projekty detailně představit a vysvětlit svůj záměr. Prostřednictvím online formuláře nebo osmi sběrných boxů předložili občané a podnikatelé Městskému úřadu v Českém Krumlově podněty, co by si přáli ve městě opravit a vybudovat, co jim ve městě chybí. Možnosti využilo bezmála padesát občanů z osmi městských částí, kteří zaslali na šedesát projektů. V tomto roce se neobjevil žádný projekt vhodný pro realizaci pouze v městské části Slupenec. Ze zaslaných projektů budou vybrány do podzimního hlasování veřejnosti ty, které jsou v rámci podmínek participativního rozpočtu realizovatelné, tj. investiční projekty navržené v souladu s územním plánem a realizované na majetku města s využitím vyčleněných financí pro danou městskou část. Všechny navrhovatele proto pozval městský úřad na veřejné projednávání zaslaných námětů, kde byly projekty odprezentovány, vysvětlen záměr a cíl projektu v porovnání s podmínkami participativního rozpočtu a v neposlední řadě stanoven rozsah prací a finanční náročnost.

„Potěšil nás zájem občanů v prvním ročníku participativního plánování a překvapily nás i některé ze zaslaných projektů. O tom však, zda město přispěje třeba na úpravu veřejné zeleně nebo na nákup zařízení, které v letních dnech vytváří vodní mlhu a nabízí osvěžení, rozhodnou sami občané,“ shrnul starosta Českého Krumlova Dalibor Carda

Projekt participativního rozpočtu se v Českém Krumlově dostal do další fáze, kdy odborníci ve spolupráci s předkladateli návrhů vybrali konečných pětadvacet projektů postupujících do veřejného hlasování, které odstartovalo 1. listopadu 2017. Hlasováním Krumlováci vybírali projekty, jež se budou realizovat v příštím roce. Pětadvacet projektů v osmi městských lokalitách, půl milionu korun alokovaných na akce participativního rozpočtu a 50 tisíc jako bonus navíc pro nejaktivnější městskou čtvrť byla bilance po revizi a odborném zpracování projektů před začátkem hlasování.

Projekty, mezi kterými mohla veřejnost vybírat, byly zveřejněny na webových stránkách www.KrumlovSobe.cz/projekty., kde byly k dispozici i stručné anotace a mapy s označením míst pro případné realizace projektů. Hlasování bylo spuštěno elektronicky v rámci City Barometru od 1. do 15. listopadu 2017.

Celkem se do hlasování zapojilo 215 lidí, kteří mohli svůj hlas dát pouze projektům v lokalitě, kde mají trvalé bydliště. Tento rok zastupitelstvo vyčlenilo participativnímu rozpočtu 500 tis. Kč a bonusových 50 tis. Kč připadne do dalšího ročníku městské části, kde se letos zapojilo procentuálně nejvíce obyvatel. Vítěznou částí jsou Nové Dobrkovice, kde se účastnilo celkem 5,26 % lidí. V Domoradicích lidé rozhodovali o rozdělení částky 79 830 Kč, kterou přidělili vítěznému návrhu na zpracování dopravní studie, která bude řešit přechod křižovatky na domoradickém náměstíčku. 

Obyvatelé Horní Brány rozhodovali o rozdělení 77 905 Kč. Na prvních třech vítězných příčkách se umístily projekty na umístění stolu s lavičkami na veřejném prostranství za 10 tis. Kč, sousedská slavnost pro obyvatele ulice Za Tiskárnou za 5 tis. Kč a úprava dětského hřiště u Příkré ulice a prostoru U Nových domovů. Protože projekt hřiště skončil na třetím místě, nelze jej realizovat v plné částce pro oblast, kterou navrhoval předkladatel. Připadnou tak na něj zbývající peníze v rozpočtu, tj. 62 905 Kč. Obyvatelé Latránu a sídliště Špičák měli k hlasování jeden projekt na vybudování mlhoviště v prostoru u kina v celkové částce 33 968 Kč. O jednom námětu mohli hlasovat také v Nových Dobrkovicích, tady bude zřízené odpočinkové místo u potoka za 23 550 korun. Nové Dobrkovice čeká v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, veřejného osvětlení a místních komunikací, projekt odpočinkového místa se bude realizovat až následně v souladu koncepce dané lokality. V Novém Spolí se rozhodovalo o rozdělení 35 810 Kč, které obyvatelé přidělili na vytvoření vstupu do řeky Vltavy. Revitalizaci dětského hřiště na sídlišti mezi domy čp. 106 a 109 jednoznačně preferují obyvatelé Nádražního Předměstí. Částka vyhrazená v participativním rozpočtu pro tuto lokalitu činí 92 890 Kč. Opravou projde stávající pískoviště a dětské herní prvky. Víc jak polovina lidí na Plešivci odhlasovala 100 530 Kč také na revitalizaci a rozšíření herních a odpočinkových zón na sídlišti. Navrhovatelé předložili projekt s dlouhodobým charakterem, jehož první fáze upravuje prostor u basketbalového hřiště a pískoviště u domů čp. 372 a 373. Modernizace herních ploch zvýší nabídku volnočasových aktivit a poslouží k všestrannému rozvoji pohybu dětí i dospělých. Ve Vyšném získaly oba projekty shodně 50 % hlasů. Protože s jedním z nich, tj. další etapou prořezání ovocných stromů počítá již v příštím roce v rámci běžného rozpočtu Odbor životního prostřední a zemědělství, připadnou peníze z participativního rozpočtu ve výši 33 274 Kč na návrh úpravy stávajících kontejnerových stání na Rasovně. Jedinou lokalitou, kde pro letošek nevzešel žádný projekt, je Slupenec. Navrhované projekty z této části nesplňovaly podmínky participativního rozpočtu, tj. mnohonásobně převyšovaly alokovanou částku pro tuto oblast, nebyly v souladu s územním plánem, nebo nebyly realizovatelné na městském majetku. Částka pro Slupenec se proto přesouvá do příštího ročníku participativního rozpočtu.  

Vítězné projekty byl předloženy zastupitelstvu a zapracovány do rozpočtu 2018, kdy se budou realizovat. Realizaci investičních akcí zajistí příslušný odbor městského úřadu, komunitní, volnočasové projekty apod. si realizuje předkladatel a příslušný odbor městského úřadu zajišťuje financování akce. Další informace a podrobnosti k jednotlivým projektům jsou k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz

 

Místní poplatky v Českém Krumlově roce 2017

Stanovení místních poplatků patří do samostatné působnosti obce. Poplatky byly zaváděny obecně závaznými vyhláškami, ve kterých jsou stanoveny konkrétní sazby poplatků, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případná osvobození od poplatků. Řízení o místních poplatcích vykonávají obecní úřady, v Českém Krumlově je to Městský úřad Český Krumlov. Místní poplatky na území města Český Krumlov byly zavedeny obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, o místních poplatcích, ze dne 21. prosince 2010. Poplatek za komunální odpad byl v roce 2015 dále novelizován samostatnou obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 15. prosince 2016 byl aktualizován Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad).

V Českém Krumlově byly v roce 2017 vybírány tyto místní poplatky:

 • Poplatek ze psů
 • Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Poplatek ze vstupného
 • Poplatek z ubytovací kapacity
 • Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
 • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek ze psů zůstal v roce 2017 nezměněný. Poplatek je vyměřován podle místa bydliště. Držitelé psa v rodinném domě mimo historické centrum města zaplatili ročně za jednoho psa celkem 1 000 Kč. Držitelé psa na sídlištích nebo v bytových domech zaplatili ročně 1 500 Kč. Důchodci platí ročně pouze 200 Kč nebo 300 Kč za druhého a každého dalšího psa. Nevidomí, osoby, které vykonávají výcvik psů, provozující útulek, členové Městské policie, Policie ČR, myslivci apod. jsou od poplatku osvobozeni. Poplatek za každého dalšího psa činí 150 % sazby za prvního psa. Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března, složenky úřad rozesílá začátkem března.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území Českého Krumlova, a to za účelem léčení nebo rekreace. Nějaký jiný důvod pobytu v Českém Krumlově může být důvodem pro osvobození od platby poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Jiným důvodem pobytu může být např. účast na školení nebo pracovním setkání, služební cesta apod. Jiný důvod pobytu prokazuje ubytovaný, a to pozvánkou na školení či pracovní setkání, cestovním příkazem nebo čestným prohlášením.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejné prostranství na území města vymezuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místních poplatcích.

Sazby poplatku za použití veřejného prostranství se v roce 2016 pohybovaly od položek korunových až k tisícikorunovým částkám. Liší se podle účelu využití veřejného prostranství a typu pořádané akce (prodejní stánek, parkování, sklad stavebního materiálu, natáčení filmu apod.) a jsou k dispozici na webových stránkách města.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na filmová a divadelní představení, koncerty, prodejní nebo reklamní akce, plesy, taneční zábavy a diskotéky. Poplatek se vybírá ze vstupného sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazba poplatku činila v roce 2017:

 • 5 % z vybraného vstupného u plesů a tanečních zábav s živou hudbou
 • 10 % z vybraného vstupného u divadelních a filmových představení a koncertů
 • 20 % z vybraného vstupného u diskoték, prodejních a reklamních akcí

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá ze zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu, sídlících na území města Český Krumlov. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, ubytování v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále jen poplatek za povolení k vjezdu) je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, o místních poplatcích. Správcem poplatku za povolení k vjezdu je Městská policie Český Krumlov. Poplatek je zároveň příjmem do rozpočtu Městské policie Český Krumlov. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu motorovým vozidlem do pěší zóny v historické části města. Poplatková povinnost vzniká kladným vyřízením žádosti o vydání povolení a tento poplatek se platí za vydání povolení.

Sazba poplatku činila v roce 2017: 20 Kč za den (24 hodin) / 3 600 Kč paušální platba na kalendářní pololetí / 7 200 Kč na jeden kalendářní rok.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") je dalším z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov.

Poplatek za komunální odpad platí:

 •  fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně v obci po dobu delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se na území obce, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající vymezenému poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek je splatný k 31. březnu. S účinností od 1. ledna 2016 byl schválen zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění dosavadní zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Na listopadovém zasedání proto zastupitelstvo města schválilo změnu a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato změna spočívá mimo jiné v osvobození placení poplatku pro osoby, které prokazatelně déle, než devět měsíců pobývají v zahraničí, a dále osoby, které doloží, že platí jako fyzická osoba (tzn. nikoli za nemovitost bez trvale bydlící osoby) poplatek za komunální odpad v jiné obci České republiky. Ke změně došlo také v úpravě odpovědnosti za placení poplatku v případě nezletilých osob. Doposud odpovídali za zaplacení poplatku poplatník, tzn. nezletilý a jeho zákonný zástupce, úřad vyměřil poplatek jednomu z nich. Od ledna 2016 již nebude možné vyměřit poplatek nezletilému poplatníkovi či omezenému ve svéprávnosti. V takových případech přechází poplatková povinnost na zákonného zástupce či ustanoveného opatrovníka. Sazba poplatku pro rok 2017 činila 552 Kč.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: