aktualizováno 14. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2017

Zdravotní a sociální péče

Plán sociálních a souvisejících služeb 2015 – 2017

Plán sociálních a souvisejících služeb pro správní území obce s rozšířenou působností ORP Český Krumlov, jehož přípravu koordinovalo město Český Krumlov ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou o. p. s., je připraven na období let 2015 – 2017. Tvorba plánu a také katalogu sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku byla spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu CR.

Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb 2015 – 2017 pro Český Krumlov jako obec s rozšířenou působností projednalo na prosincovém zasedání 2014 českokrumlovské zastupitelstvo. Opatření plánu, která se týkají samotného města Český Krumlov, pak byla zastupitelstvem města schválena. Před projednáním v městském zastupitelstvu byl nový plán také představen na veřejném projednání.

Plán je rozčleněn do tří oblastí, které vycházely z hlavních cílových skupin komunitního plánování:

1.      senioři a zdravotně postižení

2.      děti, mládež, rodiny

3.      osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci)

Pro každou z těchto skupin jsou pak definována opatření a aktivity v oblasti zachování nebo rozvoje sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem o sociálních službách (např. domovy pro seniory, sociální rehabilitace, azylové domy nebo odborné sociální poradenství) a také hlavní potřeby u tzv. souvisejících služeb (služby sociálního charakteru poskytované mimo režim zákona – např. mateřská centra, preventivní programy při školách, půjčovny kompenzačních pomůcek apod.).

Nový Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na roky 2015 – 2017, ale také aktualizovaný katalog sociálních a souvisejících služeb, je k dispozici na nline portálu pro sociální a související služby na Českokrumlovsku www.socialnisluzbyck.cz .

 

CENTRUM KAMÍNEK (Dům pro matky s dětmi a Dům na půl cesty) v roce 2017

Domov pro matky s dětmi, Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov a Dům na půl cesty, Vyšný 39, Český Krumlov byly do konce roku 2015 dvě organizační složky města Český Krumlov. Od 1. 1. 2016 byly organizační složky sloučeny v jednu organizační složku pod názvem Domov pro matky s dětmi a dům na půl cesty se sídlem Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov. Od 1. 1. 2017 byl změněn název Domova pro matky s dětmi a Domu na půl cesty organizační složky města Český Krumlov na Centrum Kamínek, Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov. Nadále má Centrum Kamínek dvě registrované sociální služby tj., azylový dům pro matky s dětmi a dům na půl cesty. Azylový dům pro matky s dětmi má místo poskytování sociální služby na dvou adresách, a to na Plešiveckém náměstí 75 a Vyšném 39, Český Krumlov. Na základě výběrového řízení byla od 12. 1. 2017 jmenována do funkce vedoucí organizační složky Centra Kamínek Bc. Lenka Zahradníková.

Kapacita zařízení: 7 bytů s 21 lůžky, bariérové bydlení.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Sociální služba Domov pro matky s dětmi Český Krumlov je určena primárně pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je rovněž poskytována ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci či jsou ohroženy sociálně znevýhodněným prostředím nebo jednáním jiných osob. Přednostně jsou do zařízení přijímány osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově.

Organizace:

Zřizovatelem Domova pro matky s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je pod Odborem školství, sportu a mládeže. Statutárním zástupcem domu je starosta města Mgr. Dalibor Carda. Provoz DMD zajišťují 4 zaměstnanci s různým rozsahem pracovního úvazku.

Využití DMD v roce 2017:

V roce 2017 využilo tuto sociální službu celkem 35 klientů, z toho 14 matek a 22 dětí. Průměrný věk matek činil 27 let a průměrná délka pobytu 6 měsíců.

Poslání organizace:

Posláním Domova pro matky s dětmi je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, kterou nejsou samy schopny řešit. Pracovníci domova zde poskytují v bezpečném a přátelském prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám této sociální služby poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastní schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace.

Domov pro matky s dětmi je registrovanou sociální službou "Azylový dům" a poskytuje následující základní činnosti:

 • poskytnutí bezpečného ubytování a zázemí v atmosféře klidného a útulného prostředí, nejdéle však na jeden rok
 • přiměřenou pomoc při přípravě stravy, vedení vlastní domácnosti a vlastního hospodaření s finančními prostředky
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podporu při upevňování partnerských a rodinných vazeb
 • posilování schopností a dovedností matky v péči o zdravý vývoj dítěte, podporu rozvoje a udržování mezilidských vztahů
 • zprostředkování speciálního poradenství s odborníky (např. právníkem, psychologem, psychiatrem, včetně dětských specialistů)

Během roku 2017 odešlo celkem sedm klientek, z toho jedné klientce byl přidělen uvolněný sociální byt města Český Krumlov, jedna klientka odešla na ubytovnu, s dvěma klientkami byla uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby v jiném AD, jedna klientka se vrátila zpět k rodině a dvě klientky se odstěhovaly do podnájmu. Vzhledem k tomu, že většinou pronajímatelé požadují vysoké nájemné a několik kaucí dopředu, je pro matku samoživitelku velmi těžké nalézt vhodné bydlení a udržet si ho. V roce 2017 získaly uplatnění na trhu práce pouze dvě klientky. Z toho jedna pracovala na dohodu o provedení práce. Ostatní klientky byly v tomto roce na rodičovské dovolené nebo na ÚP v evidenci uchazečů o zaměstnání.

 Se všemi klientkami dle individuálního plánu se pracovalo na vyřešení jejich nepříznivé sociální situace. Nejčastěji k nám byly přijaty maminky z důvodu ztráty bydlení, dluhové problematiky a domácího násilí. Dlouhodobým cílem u všech maminek bylo nalezení vhodného bydlení pro sebe a své děti. Nejčastěji stanovenými dílčími cíli bylo hospodaření s finančními prostředky, vedení domácnosti, vyřízení dávek hmotné nouze a dávek SSP, stanovení výživného, nalezení klidného a bezpečného zázemí, nebo např. zajištění mateřské školy. Ve většině případů bylo maminkám zprostředkováno speciální poradenství s odborníky zejména v oblasti dluhové problematiky, dětských specialistů či psychologů.

Tak jako každý rok proběhl v DMD karneval, mikulášská a vánoční besídka, návštěva ZOO Hluboká. Akce jsou pořádány pro děti a jsou také velmi pozitivně přijaty i jejich matkami. V průběhu roku byly matkám nabízeny kurzy v Rodinném centru Krumlík, které se týkaly např. dluhové problematiky, šikany ve škole, výživy atd. – pro matky je kurz zdarma a zajištěno hlídání dětí.

 

Dům na půl cesty v roce 2017

Dům na půl cesty se nachází v klidném prostředí Blanského lesa, ve Vyšném čp. 39.

Kapacita zařízení:

Jedná se o 3 byty se třemi případně šesti lůžky, jeden byt byl předělán na klubovnu pro potřeby klientů. Mohou zde být ubytováni chlapci i dívky. Dále je zde byt 3+1 pro správce (sociálního pracovníka) Domu na půl cesty. Dům na půl cesty není bezbariérovým zařízením, v jeho sousedství je autobusová zastávka s přímým autobusovým spojením do centra města.

Okruh osob, kterým je služba určena

Tato služba je určena mladým lidem ve věku od 18 do 26 let:

a) odcházejícím ze zařízení ústavní péče (prioritně především z Dětského domova Horní Planá, případně z ostatních zařízení)

b) osoby z ústavních zařízení, mající trvalé bydliště v regionu Český Krumlov

c) bez rodinného zázemí nebo s rodinným zázemím patologickým

Sociální služba není určena osobám, které si potřebují vyřešit bydlení, osobám závislým na alkoholu, drogách, gamblerství apod., které účinně neřeší svou situaci ani osobám neschopným samostatného pohybu.

Povinností klientů je dodržovat Domácí řád DNPC, hradit měsíční nájemné tj. max. 2 480 Kč, což činí 80 Kč za den, kde jsou zahrnuty i služby. Klienti si sami perou a za použití jedné pračky platí 10 Kč. Klienti musí řádně pracovat, nebo být v evidenci Úřadu práce v Českém Krumlově. Další povinností klientů je dle domovního řádu zabezpečovat úklid společných prostor, a to po týdnu formou služeb.

Smlouva o poskytnutí sociální služby se uzavírá na dva měsíce (může být prodloužena), délka pobytu klientů je individuální, záleží na rychlosti adaptace klientů v sociálním kontextu. Maximální hranice pobytu klientů v zařízení je jeden rok, pouze ve výjimečném případě lze tento pobyt prodloužit.

Organizace:

Zřizovatelem Domu na půl cesty s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je pod Odborem školství, sportu a mládeže. Statutárním zástupcem domu je starosta města Mgr. Dalibor Carda.

Využití Domu na půl cesty:

Cílem služby je rozvíjen u klientů úroveň sociálních dovedností pro samostatný život a ukazatelem úspěšnosti je klient, u něhož došlo ke zvýšení schopnosti získat nebo si udržet vhodné zaměstnání, rozšiřovat si vzdělání a kvalifikaci, zajistit si návazné bydlení a vést domácnost, komunikovat s úřady a institucemi, zvyšovat svou finanční a počítačovou gramotnost. Pracovníci podporují klienty, aby přebírali zodpovědnost za svou situaci a její řešeni.

V roce 2017 byli v zařízení umístěni celkem tři klienti, z toho jeden chlapec a dvě dívky. Dva klienti měli trvalý pobyt v Českém Krumlově a jeho okolí a jedna klientka měla trvalé bydliště v Českých Budějovicích. Průměrný věk klientů činil 19 let. Během roku odešli dva klienti. V obou případech si našli pronájem bytu společně s přítelem a přítelkyní v Českém Krumlově a Kaplici. Jedna klientka je v zařízení dosud.

V tomto roce získali uplatnění na trhu práce celkem tři klienti. Z toho jedna klientka byla již zaměstnána při přijetí do našeho zařízení, jedna klientka pracovala na dohodu o provedení práce a jeden klient byl zaměstnán na dobu neurčitou ve firmě Fronius. Se všemi klienty se dle individuálního plánu pracovalo na vyřešení jejich nepříznivé sociální situace. Nejčastěji byli přijati klienti po dosažení zletilosti opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, z důvodu narušení rodinných vazeb, nebo nevhodných podmínek pro dokončení vzdělání. Často stanovenými cíli u všech klientů bylo hospodaření s finančními prostředky, vedení domácnosti (např. praní, žehlení, úklidy, vaření), vyřízení dávek hmotné nouze a dávek SSP, registrace na ÚP, stanovení výživného, dokončení vzdělání, nalezení zaměstnání atd. Délka pobytu klientů je individuální, záleží na rychlosti adaptace v sociálním kontextu.

V některých případech bylo klientům zprostředkováno speciální poradenství s odborníky např. bezplatné právní poradenství, psycholog či psychiatr.

 

ICOS o. p. s. v roce 2017

Společnost ICOS o. p. s. byla založena v roce 2000. Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb. Zajišťuje služby a programy, které usnadňují důstojný a plnohodnotný život ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých.

Orgány společnosti:

Správní rada:

Mgr. Ingrid Jílková, předsedkyně správní rady

Mgr. Vlastimil Kopeček

Mgr. Štěpán Bolf

Dozorčí rada:

Ing. Daniela Scherhauferová, předsedkyně dozorčí rady

JUDr. Pavel Marťán

Mgr. Petra Valová

Ředitel a statutární zástupce: Tomáš Zunt

Stěžejní partneři a organizace, s nimiž pracovníci ICOSu v roce 2017 úzce spolupracovali:

město Český Krumlov, Oddělení sociálně právní ochrany dětí MU Český Krumlov, město Trhové Sviny, město Kaplice, Charita Kaplice, Domov pro seniory Kaplice, město Nové Hrady, obec Větřní, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s., Český Krumlov, Dětský domov Horní Planá, Domov důchodců Horní Planá, Hospic sv. Jana Neumanna Prachatice, Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Blažek Praha, a. s., Bona Assistentia s. r. o., SVP Spirála a sdružení Spirála, MC Míša, Krebul, o. p. s., KoCeRo, o. p. s., Probační a mediační služba ČR, Hestia, o. s.

V roce 2017 měl ICOS Český Krumlov celkem 32 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. K 31. prosinci 2017 činil průměrný přepočtený evidenční počet stálých zaměstnanců na plné úvazky 21,23. Dalších 30 osob v průběhu roku 2017 pracovalo pro ICOS na dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti – jedná se zejména o osobní asistentky doplňující základní tým; odborné pracovníky – poradce, terapeut; právník a další (pozn.: každá osoba je započítána pouze 1x, ačkoli se u někoho mohla vyskytnout kombinace HPP a dohody). Na činnosti ICOS dlouhodobě spolupracují i další odborní supervizoři, externí právníci, psycholog apod., a stále se rozrůstající tým dobrovolníků (v roce 2017 se zapojilo do programů Dobrovolnického centra 46 dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby).

Mezi dlouhodobé obecně prospěšné služby ICOS patřily zejména:

 • Sociální služba Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory
 • Sociální služba Bezplatné právní poradenství pro osoby v krizi
 • Dobrovolnické centrum Český Krumlov – rozvoj a podpora dobrovolnictví
 • Služby pro rodiny s dětmi včetně ohrožených dětí – Rodinné centrum Krumlík a služba Podpora rodin a dětí v ohrožení
 • Preventivní programy pro mladé lidi s rizikovým chováním
 • Vzdělávací aktivity pro cílové skupiny služeb, poskytovatele sociálních služeb a další
 • Propagační aktivity s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací s důrazem na sociální oblast a region působnosti

Kromě obecně prospěšných služeb společnost vykonávala i další doplňkovou činnost, jejímž účelem byla podpora obecně prospěšných služeb a aktivit společnosti. Jednalo se zejména o:

 • Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce, zejména invalidní zájemce

Agentura práce

 • Poradenská a konzultační činnost (projektový management, strategické plánování, případové konference)
 • Hlídání dětí v domácnostech/individuální
 • Provoz charitativního Bazárku s dětským zbožím

Služby společnosti ICOS v roce 2017 v číslech:

 • Osobní asistence poskytla v roce 2017 celkem 8 235 hodin přímé pomoci dětem, dospělým se zdravotním postižením i seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Služby osobní asistence využilo celkem 34 klientů.
 • Služeb šesti poboček bezplatné právní poradny využilo celkem 820 klientů, s nimiž bylo vedeno 1 327 intervencí
 • Rodinné centrum Krumlík, které je v činnosti v Českém Krumlově od roku 2011 a kde od září 2016 funguje tzv. dětská skupina, zajistilo celkem 10 928 hodin hlídání dětí, dalších stovky hodin hlídání pak jako doplněk v domácnostech.
 • Do akreditovaných dobrovolnických programů se v roce 2016 zapojilo 46 dlouhodobě a pravidelně spolupracujících dobrovolníků a další desítka pak vypomáhala na jednorázových akcích. Tyto programy pomáhají seniorům, dětem či lidem se zdravotním postižením a doplňují a rozšiřují tak základní služby společnosti.
 • Nejmladší služba ICOSu Podpora rodin a dětí v ohrožení je zajišťována v českokrumlovském a kaplickém regionu. V roce 2017 bylo v rámci služby spolupracováno se 75 rodinami, zejména v poradenství a rovněž terénní práci v rodinách, kde absolvovali pracovníci 1 232 setkání

V tomto roce poskytly ICOSu dotace, granty a nadační příspěvky, jakož i další finanční podporu mj. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství a mládeže ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, město Český Krumlov, Sdružení Růže a město Trhové Sviny a Nové Hrady, město Kaplice, obec Větřní, Jihočeský kraj, Nadace Agrofert, Nadace Komerční banky, Nadační fond Tesco, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Charty 77 – konto Bariéry.

Ocenění ICOS – 2. místo Neziskovka roku

V pondělí 28. listopadu 2016 vyvrcholil v pražském divadle Archa čtvrtý ročník nezávislého ocenění Neziskovka roku. Ocenění zde získávají nejlépe vedené neziskové organizace ve třech kategoriích podle velikosti. V kategorii střední neziskovka získala 2. místo obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov. Prestižní ceny pro profesionálně vedené neziskové organizace v České republice uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění.  Těmi jsou Skupina ČEZ, Česká spořitelna, Česká televize či mezinárodní poradenská a auditorská společnost KPMG Česká republika. Záštitu nad oceněním převzal v tomto roce ministr Jiří Dienstbier.

„Druhé místo v celorepublikové konkurenci vnímáme jako skvělé ocenění naší 16leté práce. I když ocenění Neziskovka roku akcentuje zejména profesionalitu a efektivitu managementu a finančního řízení organizace, je ocenění bezesporu uznáním společné práce všech našich zaměstnanců a spolupracovníků,“ uvedl Tomáš Zunt, ředitel obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov.

„Propracovaný vícekolový systém hodnocení umožňuje všem organizacím zhodnotit svou činnost, získat zpětnou vazbu od nezávislých expertů. Jsme rádi, že jsme uspěli. Ocenění je pro nás i obrovským impulzem do další práce,“ chválil ředitel ICOS Český Krumlov systém hodnocení, na kterém se podílejí nezávislí experti z akademického, komerčního i neziskového sektoru, a organizace dostávají zpětnou vazbu o svém fungování.

Nezisková organizace ICOS Český Krumlov byla založena roku 2000. ICOS poskytuje a rozvíjí ve městě Český Krumlov a příhraničních regionech jižních Čech sociální služby a programy pro ohrožené děti, rodiny, seniory či osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc druhých. Zároveň napomáhá s rozvojem i dalším neziskovým organizacím v regionu. Mezi služby, které ICOS pro občany několika regionů jižních Čech zajišťuje, patří Osobní asistence pro děti, dospělé se zdravotním postižením a seniory, která umožňuje žít klientům co nejběžnějším způsobem života, Bezplatná právní poradna, která v šesti obcích Jihočeského kraje napomáhá lidem v krizi či Dobrovolnické centrum, kde desítky dobrovolníků pomáhají dětem, seniorům či lidem se zdravotním postižením.

„Prestižní ocenění je určitě i vítanou zprávou pro naše stávající i potenciální dárce a podporovatele. Již dříve věděli, že podporují organizaci, která má něco za sebou. Nyní vědí, že si nevybrali špatně, že ICOS patří k těm nejlepším v celorepublikovém měřítku,“ ocenil Tomáš Zunt, ředitel ICOS, přidanou hodnotou ocenění Neziskovka roku, jež upozorňuje i na menší regionální, ale profesionálně vedené neziskové organizace, které nejsou u širší veřejnost tak známé jako některé z velkých neziskových organizací.

 

KoCeRo – komunitní centrum Romů o. p. s. v roce 2017

Obecně prospěšná společnost KoCeRo – komunitní centrum Romů byla založena v červnu 2006 v Českém Krumlově za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, kterými chtěla přispívat k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti, s cílem integrovat sociálně vyloučené osoby do společnosti a prostřednictvím preventivních programů předcházet jejich dalšímu vyloučení.

V září roku 2009 došlo k dalšímu rozšíření poskytovaných služeb prostřednictvím registrace dvou sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (pro věkovou kategorii 6 – 26 let) a terénní programy, které podpořily otevřenost organizace vůči všem klientům bez rozdílu rasy a etnika.

V roce 2017 využívali nabízené služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy) zástupci minoritní a majoritní společnosti, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území ORP města Český Krumlov. Jak je evidentní, z dosavadní činnosti organizace tedy vyplývá, že její služby nebyly zaměřeny jen na příslušníky romského etnika, ale pomoc a podporu nabízela také dalším osobám, které jsou sociálně vyloučeny nebo sociálním vyloučením ohroženy.

Účelem společnosti KoCeRo o. p. s. je poskytování obecně prospěšných služeb prostřednictvím širokého spektra projektů, kterými chce předcházet výskytu nežádoucího chování, pomáhat při řešení obtížných životních situací, umožnit smysluplné trávení volného času, a tím významně přispět k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti.

Hlavní cíle komunitního centra Rovnost

 • Pomoc při zlepšení vztahů Romů vůči majoritní společnosti a institucím
 • Pomoc při zlepšení komunikace Romů s okolím a získávání dovedností pro samostatné vyřizování osobních záležitostí
 • Integrace sociálně vyloučených osob do společnosti a preventivními programy předcházet jejich dalšímu vyloučení
 • Předávání informací a dovedností prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů, a tím snižování výskytu a předcházení sociálně patologických jevů
 • Zvýšení vzdělanosti romských dětí formou vzdělávacích a doučovacích aktivit
 • Spolupráce s relevantními institucemi, organizacemi, úřady i jednotlivci, kteří mohou přispět ke zlepšení situace Romů a jejich integraci do společnosti

 

Orgány společnosti:

Správní rada:

 • Předseda: Stanislav Trnka
 • Místopředsedkyně: Petra Podruhová
 • Členové: Štefan Milo, Gabriela Míglová, Milan Bárta, Marcela Dunková

Dozorčí rada Kocero:

 • Předseda: Ing. Tomáš Jirsa
 • Místopředseda: Ladislav Kotlár
 • Člen: Pavel Crkva

Ředitelka: Ing. Dagmar Turnhöferová

 

Činnost společnosti KoCeRo o. p. s. v roce 2017 navazovala na aktivity a program předchozích let a reagovala na aktuální potřeby cílové skupiny. Dle zákona č. 108/2006 Sb. zde byly poskytovány sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA (v roce 2017 celkem 201 uživatelů a zájemců o službu, celkem 3 228 kontaktů) a Terénní programy ZMĚNA (v roce 2017 celkem 174 uživatelů a zájemců o službu, 883 kontaktů).

Pracovníci KoCeRo realizovali volnočasové a výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež, snažili se seznámit většinovou společnost s romskou kulturou. Realizovali také program pro předškoláky Škola nanečisto. Zaměřili se především na kvalitu poskytování sociálních služeb i volnočasových aktivit, kterými se snažili rozvíjet znalosti, poznatky a vědomosti dětí. Ke konci roku uspořádali charitativní kulturní akci, na které byla prezentována jejich činnost a romská kultura.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA poskytuje dětem a mládeži z Českokrumlovska pomoc a podporu při řešení problémů a prostor a aktivity pro trávení volného času. Usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytuje informace, odbornou pomoc, podporu, a předchází jejich sociálnímu vyloučení nebo dopady sociálního vyloučení zmírňuje. NZDM AUTOŠKOLA realizuje základní činnosti sociální služby NZDM (výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí). Dále realizuje volnočasové dílny a v posledních letech se zaměřuje především na aktivity výchovně vzdělávacího a zážitkového charakteru. V roce 2017 byla započata úspěšná realizace programu MOJE CESTA. 

Cílem NZDM AUTOŠKOLA je dětem a mládeži zabezpečit odporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování, zvýšení sociálních schopností a dovedností, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí, podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity, nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit, zlepšovat kvalitu jejich života a podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Služba byla v roce 2017 poskytována uživatelům a zájemcům o službu prostřednictvím ambulantní a terénní formy. Ambulantní forma je poskytována v objektu na adrese Horní Brána 425, Český Krumlov. Objekt se nenachází přímo v sociálně vyloučené lokalitě nebo sídlišti, ale v městské části Horní Brána v blízkosti zástavby rodinných a bytových domů vedle hřbitova. K objektu vede příjezdová cesta, je obklopen zatravněnými plochami a za objektem je velké parkoviště. Výhodou je poloha na místě, kde nikoho neruší provoz, zejména v létě, kdy jsou využívány venkovní prostory (zatravněné plochy, příjezdová cesta, betonová plocha parkoviště za objektem) ke sportovním hrám a soutěžím. Děti zde nejsou ohroženy dopravou jako ve městě nebo v sídlištích, mohou zde hrát míčové hry apod. Zařízení je materiálově vybaveno pro činnost uživatelů. Terénní forma byla poskytována v obci Větřní a v Českém Krumlově.  V obci Větřní byla poskytována v klubovně obce v Rožmberské 46 a v kanceláři terénní pracovnice. V Č. Krumlově v bytovém domě Vyšehrad 182 ve vyhrazené klubovně města Č. Krumlov. 

Uživatelé NZDM AUTOŠKOLA se mohli zapojit do pravidelných kroužků: Noty v pohybu, Mladý humanista, Hokus pokus a Tvořivé ruce.  Od dubna do října byl ve Větřní a na sídlišti Mír realizován fotbalový kroužek. Pravidelně využívali pomoc s přípravou na školní vyučování. Na prázdniny byl pro uživatele připraven speciální prázdninový program. Rozvíjely se zde také taneční a hudební aktivity dětí a mládeže. Pomoc KoCeRo využili rovněž rodiče předškoláků, kteří zařadili své děti do programu Škola nanečisto.

Uživatelé služby Terénní programy ZMĚNA mohli využít služeb této společnosti buď ambulantně v kanceláři nebo přímo v terénu, ve svém přirozeném prostředí, včetně asistence zaměstnanců KoCeRo při jednání na úřadech a různých institucích. Terénní forma je poskytována v obci Větřní, dvakrát týdně v klubovně a pomoc s přípravou do školy probíhá v kanceláři terénní pracovnice obce Větřní. Služba je též dostupná přímo v terénu v sociálně vyloučených lokalitách v Českém Krumlově, Větřní, Kájově, Chvalšinách, Květušíně, Přídolí a Práčově.

Společnost v roce 2017 podporovala taneční soubor Somnakuni Čercheň z Větřní. Soubor se pravidelně scházel a svou činnost prezentoval široké veřejnosti při různých příležitostech. Soubor ve finále taneční soutěže Amen Khelas získal 2. místo. Společnost podporuje také hudební skupinu mladých Romů, která se zaměřuje především na repertoár romských písní.

 

Akce KoCeRo v roce 2017:

10.  1. 2017                        Zahájení nového roku v Klubovně

6.  4. 2017                          Oslava mezinárodního dne Romů

30.  4. 2017                        Účast na akci Kouzelný Krumlov

15.  5. 2017                        Projektový den pro ZŠ Kaplická (Pohádky a sny) 2.st.

22.  5. 2017                        Projektový den pro ZŠ Kaplická (Pohádky a sny) 1.st.

24.  5. 2017                        Bazárek Větřní 25.

25. 5. 2017                               Taneční soutěž Amen Khelas Jihlava

6.  6. 2017                          Dětské odpoledne v Rožmberské ulici ve Větřní

13.  6. 2017                        Děti z Rožmberské na tenise

4.  7. 2017                          Návštěva sedláře v klášterech

11.  7. 2017                        Návštěva hasičů

13.  7. 2017                        Výlet na Dívčí Kámen

18.  7. 2017                        Lipno nad Vltavou – Království lesa a akvapark

20.  7. 2017                        Návštěva Hopsária v Č. Budějovicích

25.  7. 2017                        Panda park Č. Budějovice

27.  7. 2017                        Českokrumlovské kláštery – exkurze

31.  7. –   4.  8. 2017          Olympijské hry v Pepínu (prázdninový pobyt)

8.  8. 2017                          řezbář v KoCeRu

10.  8. 2017                       Hluboká nad Vltavou – volnočasové centrum

15.  8. 2017                        Exkurze do grafitového dolu

17.  8. 2017                        Soutěž v lesíku za KoCeRem

22.  8. 2017                        Návštěva Pohádkové rezervace v Hořicích na Šumavě

24.  8. 2017                        ZOO Praha

29.  8. 2017                        Muzeum čokolády a marcipánu Tábor

31.  8. 2017                        Vyhlášení výsledků prázdninové soutěže

23.10. 2017                        Projektový den pro ZŠ Kaplická

16.11. 2017                        Nahrávání CD Romské pohádky

22.11. 2017                        Charitativní akce Pomáháme čtyřnohým kamarádům IV

5.12. 2017                          Mikulášská besídka v Kocírku

19.12. 2017                        Vánoční odpoledne v klubovně v Rožmberské

20.12. 2017                        Vánoční besídka v Kocírku

Realizované projekty v roce 2017:

 • Dotace pro poskytovatele sociálních služeb
 • Podpora terénních programů v jihočeském kraji IV., terénní programy na území ORP Český Krumlov pro cílovou skupinu etnické menšiny
 • Cesta ke změně IV.
 • Ukažme, co umíme
 • V KoCeRu se nenudíme, leccos se tam naučíme
 • Hurá do KoCeRa
 • Učení a poznání před nudou nás ubrání
 • Hurá do Autoškoly
 • Pomocí ke změně
 • Nezabloudím v moři nudy
 • Cesta z ostrova

Spolupracující organizace v roce 2017:

Městský úřad v Českém Krumlově, obec Větřní, Probační a mediační služba Český Krumlov, ICOS Český Krumlov o. p. s., DDM Český Krumlov, Pedagogicko psychologická poradna Český Krumlov, ZŠ Kaplická v Českém Krumlově, OSPOD Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, Psí útulek v Českém Krumlově, Volnočasové přírodní centrum Pepíno o. s.

Bezplatná právní poradna

Smyslem Bezplatné právní poradny služby odborného sociálního poradenství je, že sociální pracovnice poradny pomáhají v řešení různých životních situací. Lidé se na poradnu obracejí s problémy v práci, v sousedských sporech či při řešení spotřebitelské a dluhové problematiky. Pracovníci mohou pomoci zjistit aktuální výši závazků, poradit, jak situaci s dluhy řešit. Veškeré základní služby Bezplatné právní poradny jsou určeny pro lidi v nepříznivé sociální situaci a jsou bezplatné. V případě složitějších případů spolupracují sociální pracovníci s právníky. Kanceláře poradny najdete v Českém Krumlově, Větřní, Kaplici, Trhových Svinech, Nových Hradech a Vyšším Brodě. Celkový počet klientů v roce 2017 byl 820 a bylo s nimi vedeno 1 327 intervencí v celkovém souhrnu 761 hodin.

 

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání. Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně. Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat. Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum podporuje a rozvíjí dobrovolnictví již od roku 2009. Zajišťuje různorodou dobrovolnickou pomoc s důrazem na programy doplňující sociální a návazné služby v regionu Českokrumlovsko a nově i na Kaplicku a zajišťuje konkrétní dobrovolnické programy, zejména v oblasti pomoci seniorům, zdravotně postiženým, dětem a mládeži či sociálně znevýhodněným. 

Dobrovolníci v Informačním centrum pro seniory zorganizovali v průběhu roku na 224 akcí pro více než 1 500 návštěvníků. Dobrovolnické programy v roce 2017:

Program „Kamarád v životě“ zajišťuje centrum společně se Střediskem výchovné péče Spirála od roku 2009. Klienti Spirály jsou děti a mládež do 15 let s rizikem či s projevy poruch chování, komunikace či dalších negativních jevů v sociálním vývoji. Dobrovolník utváří s klientem Střediska dvojici a společně tráví volný čas. V roce 2017 bylo takto zapojeno celkem 8 dobrovolníků. V programech v domovech pro seniory dobrovolníci zpestřují volný čas klientům různými aktivitami (výtvarné a rukodělné činnosti, doprovázení na procházky, četba, ad.). V roce 2017 se zapojilo do činnosti Domova pro seniory Kaplice a Domova důchodců v Horní Plané 11 dobrovolníků.  Informační centrum pro seniory – program „Senioři seniorům“ v roce 2017 zabezpečovalo chod centra 9 dobrovolníků pod vedením Františky Kuncové. Centrum bylo veřejnosti otevřené 2x týdně na adrese 5. května 251 v Českém Krumlově. Dobrovolníci zde vyhledávají a zprostředkovávají informace zájemcům z různých oblastí (sociální služby, volnočasové aktivity ad.), zejména pak ale připravují každý měsíc bohatou nabídku nejrůznějších akcí (přednášky, jazykové, počítačové kurzy, kurzy trénování paměti, poznávací výlety, exkurze, pohybové aktivity) s pomocí dalších dobrovolných lektorů. Měsíční program Informačního centra pro seniory je uveřejňován na webových stránkách www.icos.krumlov.cz. Dětský domov Horní Planá – v r. 2017 byli do tohoto programu zapojeni 2 dobrovolníci. Ti navštěvují klienty domova, kde spolupracují na volnočasových aktivitách (výtvarné činnosti, výlety, exkurze ad.). Do programu Doplněk k osobní asistenci se zapojili 2 dobrovolníci. Ti utvořili dvojici s osobami se zdravotním postižením a společně pak trávili část svého volného času – procházky, kulturní aktivity ad. V Rodinném centru Krumlík vypomáhalo 17 dobrovolnic během tzv. volné herny a kavárničky, při organizaci široké škály aktivit pro rodiče s dětmi, vypomáhaly s organizačními záležitostmi při charitativním Bazárku, vedly dobrovolnický kroužek dětí ze základních škol, které připravují program pro klienty domova pro seniory apod.

Na programech se v roce 2017 podílelo šest desítek dobrovolníků. V roce 2017 mělo dobrovolnické centrum uzavřené dohody o spolupráci s 10 přijímajícími organizacemi a realizovalo i 3 vlastní dobrovolnické programy (program Informační centrum pro seniory, v Rodinném centru Krumlík a program na podporu osob se zdravotním postižením a seniorů – doplněk k osobní asistenci). Aktivně se zapojilo do akreditovaných dobrovolnických programů celkem 46 dlouhodobě pravidelně spolupracujících dobrovolníků, další desítka dobrovolníků pak vypomáhala či vypomohla na jednorázových akcích (benefiční akce, lektorování apod.). V roce 2017 bylo zapojeno celkem 13 nových dobrovolníků. 

 

Rodinné centrum Krumlík

Rodinné centrum Krumlík bylo založeno ICOS v Českém Krumlově v roce 2011. Od té doby poskytuje širokou nabídku služeb pro rodiny s dětmi. Cílem centra je především pomoci rodičům s návratem do zaměstnání prostřednictvím služby hlídání dětí, ale také posilování rodičovských kompetencí a vytváření bezpečného prostoru pro setkávání rodičů i dětí. 

Hlavní aktivitou rodinného centra je hlídání dětí, a to jak přímo v prostorách rodinného centra, tak i v domácnostech v Českém Krumlově a okolí. Rodinné centrum nabízí také zájmové kroužky pro děti či vzdělávací a odborné kurzy pro rodiče, poskytuje poradenské služby a volnočasové aktivity (volná herna, celodenní akce pro děti). Od roku 2014 organizuje také letní i zimní příměstské tábory. Od roku 2013 funguje v přízemí rodinného centra dobročinný Bazárek s dětským oblečením. V roce 2017 centrum poskytlo 10 928 hodin hlídání. Služby využilo 28 dětí. Cena služby byla v roce 2017 700 – 1 400 Kč měsíčně, od září 900 – 1 800 Kč měsíčně dle četnosti docházky. Od září 2016 se jedná o registrovanou dětskou skupinu u MPSV ČR dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

 

Domy s pečovatelskou službou 2017

Správní rada:         

Mgr. Bohumil Florián – předseda
Mgr. Ingrid Pechová
Stanislav Přívratský

Dozorčí rada:       

Ing. Romana Šolcová – předsedkyně
Ing. Jarmila Hanáková
Marie Myslivcová

Ředitelka: Mgr. Ivana Ambrusová

Domy s pečovatelskou službou (DPS) poskytují sociální služby seniorům a zdravotně postiženým občanům nejen v Českém Krumlově, ale i občanům v rámci Jihočeského kraje. Sociální služby jsou poskytovány tak, aby co nejvíce vycházely z individuálních potřeb klientů, co nejefektivněji řešily jejich stávající situaci, podporovaly soběstačnost a posilovaly sociální začlenění umožňující setrvání v přirozeném prostředí. Kromě správy DPS, jehož součástí je pět budov zahrnujících 55 bytů, poskytuje společnost pečovatelskou službu, tísňovou službu, odlehčovací službu, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a Senior klub Rozvoj, který slouží ke kulturním a vzdělávacím aktivitám občanů.

Domy s pečovatelskou službou jsou byty se zvláštním určením, představují pouze bytový fond využívaný seniory a zdravotně postiženými, nejedná se o službu podle zákona 108/2006 Sb., v platném znění. V červnu 2017 byl radou města schválen záměr reorganizace Domů s pečovatelskou službou Za Soudem 490 a Vyšehrad 260. Od 1. 7. 2017 byl zrušen nájemní vztah za nájemní byty Za Soudem.

Pečovatelská služba je poskytována klientům v DPS a klientům žijícím v Českém Krumlově a v obcích vzdálených do 15 km. Pečovatelská služba je určena seniorům, chronicky nemocným, osobám se zdravotním postižením a rodinám, jimž se narodily tři a více dětí. Pečovatelská služba se snaží o to, aby klient mohl co nejdéle setrvávat v domácím prostředí. Pomáhá mu s chodem domácnosti, s běžnými úkony osobní péče, s hygienou, zajištěním stravy, doprovodem k lékaři apod.

V roce 2017 byla poskytnuta pečovatelská služba 197 klientům v denní péči a 34 klientům ve víkendové péči, klientům byly rozvezeny obědy v počtu 25 765, celkem provedeno 27 115 úkonů, což zahrnuje 10 213 hodin péče.

Odlehčovací služba slouží těm, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a nemohou setrvat v domácím prostředí. Zároveň poskytuje odlehčení rodinám a pečujícím osobám. Služba je zajištěna nepřetržitě. Cílem služby je klienta co nejvíce aktivizovat, podporovat zlepšení kondice a jeho sebeobslužnost. To je úkolem odborného pracovníka, který je součástí rehabilitačního programu. Součástí odlehčovací služby je i stacionář pro osoby s mentálním a fyzickým postižením. Klienti jsou zde vedeni k rozvíjení praktických dovedností, sebeobslužnosti, komunikačních schopností a tvořivosti.

V roce 2017 činila kapacita pobytové odlehčovací služby 16 lůžek v osmi pokojích s komplexní 24 hod. péčí a služba byla poskytnuta celkem 67 klientům. Rehabilitační aktivizační program byl poskytnut v průměru 18 klientům v rozsahu 2x 300 hod. ročně, u klientů pobytové služby byla rehabilitace poskytována v rozsahu 5 hod. týdně, klientům ambulantní služby 5 hod. denně 4x v týdnu. Služba stacionáře pro osoby s mentálním a fyzickým postižením byla v roce 2017 poskytnuta čtyřem klientům.

Telekontaktní tísňová péče, což je automatický systém tísňového volání, je určena klientům, kteří jsou doma a potřebují rychlou pomoc. Tzv. tlačítko nebezpečí je napojeno na centrální dispečink. V případě nouze klient tlačítko zmáčkne a pracovníci mu pomoc poskytnou.

V roce 2017 byla navýšena kapacita pro poskytování tísňové péče. Bylo zkvalitněno, rozšířeno a podpořeno poskytování tísňové péče i po uživatele v méně dostupných lokalitách jako jsou Hořice na Šumavě, Zlatá Koruna, Kájov a Větřní. Bylo zahájeno jednání o poskytování služby s městem České Budějovice. Celkem byla služba poskytována 63 klientům a bylo provedeno 2 162 úkonů v rámci pomoci v krizové situaci klienta.

Služby terénní tísňové péče byly v roce 2017 poskytovány uživatelům v Písku, Kaplici, Větřní, Kájově, Zlaté Koruně, Bechyni, Vyšším Brodě, Horní Plané a v Českém Krumlově. Bylo podpořeno rozšíření tísňové péče mimo město Český Krumlov. Zájem ze strany uživatelů o poskytování služby splnil očekávaný předpoklad a podařilo se uspokojit všechny zájemce.

Služby půjčovny kompenzačních pomůcek jsou určené osobám se zdravotními komplikacemi, které musí v důsledku nemoci dočasně nebo trvale kompenzační pomůcku používat. Klienti mají možnost se s pomůckou seznámit a vyzkoušet si ji v domácím prostředí a následně si ji nechat předepsat lékařem. Je možno si zapůjčit: polohovatelné lůžko, mechanický vozík, toaletní křeslo, chodítko kolové či pevné, berle, hole, antidekubitní matraci. V roce 2017 bylo se zájemci o vypůjčení kompenzačních pomůcek uzavřeno 57 smluv.

Činnost Senior klubu je zajišťována na základě smlouvy o bezplatném užívání prostor a movitých věcí uzavřené mezi Městem Český Krumlov a DPS o.p.s. Vedení klubu zajišťují dvě pracovnice. V roce 2017 proběhly v Senior klubu různé společenské, kulturní a vzdělávací akce. Ve svých pravidelných zájmových kroužcích podporuje aktivní a tvořivou činnost účastníků. Na tvorbě a realizaci programů se podílí dobrovolníci z řad seniorů, ale i pracovně činných občanů a všichni vykonávají tyto služby bez finančních nároků.

Senior klub se svou činností zaměřuje na volnočasové aktivity seniorů. Klub je kromě jiného vybaven televizí, videem, počítačem napojeným na internet, společenskými hrami. V roce 2017 mohla společnost v rámci seniorských klubů podporovaných ČAPSem uspořádat několik přednášek na téma ochrana spotřebitele, finanční gramotnost, právní gramotnost, zdravý životní styl. V prosinci 2017 proběhly předvánoční ukázky tvorby seniorů na městském úřadě a v prostorách knihovny. Ve spolupráci s prachatickými poskytovateli se v Senior klubu v červnu 2017 uskutečnila výstava „Puzzle a omalovánky".  V rámci 7. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět byl v Senior klubu promítán film Hip-hop Erace.

 

Další akce společnosti:

Návštěva Uherského Brodu – pracovní setkání zaměstnanců v zařízení sociálních služeb. Tesco projekt – v grantovém projektu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme" získány finanční prostředky ve výši 30 000 Kč na pořízení elektrického polohovacího lůžka. V roce 2017 měli senioři možnost oslavit společně Den matek, velikonoční aktivizací si vyzdobit své byty a na Vánoce posedět při poslechu koled nebo shlédnout děti z mateřské školy s předvánoční besídkou. I v roce 2017 byly pořádány každý druhý měsíc pro klienty a obyvatele DPS bohoslužby pod vedením faráře Církve Českobratrské z Českých Budějovic. Bohoslužeb se pravidelně účastnilo 3 – 5 osob.

Cvičení pro seniory probíhalo pravidelně každý čtvrtek v prostorách klubovny DPS Vyšehrad pod vedením zkušené lektorky. Součástí setkání byla i edukační činnost, reakce na aktuální dění dotýkající se života seniorů (např. prevence v období zvýšené nemocnosti populace, prevence úrazů či zdravá výživa). Celkem bylo odcvičeno 47 hodin, s průměrnou účastí 6 – 8 klientů.

Akademie 3. věku

Od května do prosince 2017 opět probíhal vzdělávací program „Akademie 3. věku" pod názvem „Historie Krumlova" a „Barevný podzim života". Součástí jednotlivých setkání byla návštěva zámečku Kratochvíle a města Jindřichův Hradec. Na uvedenou aktivitu byly získány finanční prostředky z grantu Komunitního plánování. Vzdělávací aktivita byla ukončena v prosinci ve Vlašském dvoře, absolventi při slavnostním ukončení převzali z rukou místostarosty města Český Krumlov osvědčení. Program byl realizován ve spolupráci s Gymnáziem Český Krumlov. Celkem se zúčastnilo 100 seniorů.

Studentům středních, vyšších a vysokých škol bylo v rámci studijního plánu a uzavřené smlouvy umožněno vykonávat praxi v zařízení společnosti. Ve spolupráci s rekvalifikačními agenturami a Úřadem práce byla uskutečňována praktická výuka.

 

10. ročník Týdnu rané péče

Záměrem 10. ročníku listopadové kampaně „Týden rané péče“ bylo rozšíření povědomí o rané péči. Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. A to bezplatně a přímo v domácím prostředí klientů. Cílem je pomoci rodinám vytvořit takové podmínky, aby mohlo jejich dítě vyrůstat v domácím prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči. Během 27 let své existence v ČR raná péče pomohla již stovkám rodin napříč republikou. Kampaň osvětového charakteru proběhla v týdnu od 6. do 12. listopadu.

V jižních Čechách a v části kraje Vysočina tuto službu zajišťuje také Společnost pro ranou péči, kdy se její českobudějovické středisko zaměřuje na rodiny s dětmi se zrakovým či kombinovaným postižením a také na extrémně nedonošené děti. A protože je to služba terénní, poradkyně rané péče můžete potkat třeba i v Českém Krumlově a jeho okolí, kde jsou jejich služby také potřebné.

Jak je tedy možné, že v současném světě plném dostupných informací využívá služeb rané péče zhruba jen třetina rodin s dětmi s postižením? Není to proto, že by o službu rodiny neměly zájem, ale proto, že o ní nevěděly. A tento smutný fakt se českobudějovické středisko rané péče snaží změnit. Proto se každoročně zapojuje do osvětové kampaně Týden rané péče. Letošní moto jubilejního ročníku zní „Život v souvislostech“ a klade si tak za cíl upozornit na jeden z hlavních aspektů rané péče, kterým je individualizace služby dle potřeb každé jedné rodiny v kontextu jejího sociálního prostředí. Poradce rané péče pracuje s rodinou komplexně a podporuje jednotlivé příslušníky rodiny jako individua s vlastními názory, cíli i potřebami.

 

Dietní stravování ve školách 2017

Na základě novely vyhlášky o školním stravování došlo v roce 2017 k úpravě dietního stravování. Podle nové legislativy se musí dietní stravování připravovat pouze ve spolupráci s nutričním terapeutem, musí být zajištěn oddělený provoz pro přípravu dietního stravování, přeškolení personálu kuchyně a změna receptur, se kterými kuchařky pracují. Podmínky dané novelou zvyšují nejen nároky na provozní pracovníky ve školních jídelnách, ale také zvyšují finanční požadavky na materiálové, stavební podmínky k zajištění dietního stravování ve školách.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se zřizovatel, tj. město Český Krumlov, rozhodl vyjít vstříc rodičům dětí a žáků, kteří jsou odkázáni na dietní stravu a rozhodl o zkušebním provozu dietního stravování od 1. září 2016 do konce ledna 2017 tak, že je dietní strava zajištěna dovozem z Nemocnice Český Krumlov. Po půlročním provozu byla situace dietního stravování zhodnocena. Od září do prosince 2016 tj. za 4 měsíce bylo z krumlovské nemocnice dovezeno 612 dietních obědů pro celkem 11 strávníků s určitou dietou. Celkové náklady na zajištění obědů z nemocnice, tzn. uvaření obědů a jejich dovoz do škol, činily 60 094 Kč, z toho strávníci z celkových nákladů uhradili 20 067 Kč a školy vynaložily částku 40 027 Kč. Rada města tedy rozhodla od 1. února 2017 pokračovat v zajištění dietní stravy pro školy z Nemocnice Český Krumlov. Odhad nákladů pro rok 2017 činil 180 282 Kč, z toho 60 201 Kč by měli hradit strávníci a 120 081 Kč jsou náklady škol, potažmo zřizovatele.

Jelikož vyhláška neumožňuje zajištění dietního stravování v krumlovských základních a mateřských školách aniž by musely být vynaloženy vysoké finanční prostředky na materiálové a stavební úpravy, byl připraven dopis na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde město Český Krumlov žádá znovuotevření problému dietního stravování a iniciuje změnu novely vyhlášky o školním stravování, aby školy mohly realizovat dietní stravování pro děti a žáky vlastními prostředky a zaměstnanci v současných moderně vybavených školních kuchyních. S dietním stravováním ve školách bylo pokračováno i v roce 2017.

 

Změna názvu na Centrum Kamínek

Od 1. ledna 2017 byl změněn název Domova pro matky s dětmi a Domu na půl cesty na Centrum Kamínek. Nadále má Centrum Kamínek dvě registrované sociální služby tj., azylový dům pro matky s dětmi a Dům na půl cesty. Posláním azylového domu pro matky s dětmi je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Pracovníci azylového domu poskytují v bezpečném a klidném prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Dům na půl cesty poskytuje na přechodnou dobu ubytování a podporu rozvoje schopností a dovedností mladým dospělým, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, nedokážou ji vlastními silami řešit a mají upřímnou snahu vstoupit do běžného života a smysluplně v něm působit. Cílem je integrovat mladé lidi bez domova a v těžké životní situaci do běžné společnosti.

 

Konference ke sdílené péči o seniory

Na konci minulého roku se v Českém Krumlově uskutečnilo pracovní setkání výboru České asociace pečovatelské služby (dále ČAPS). Tohoto jednání se zúčastnili zástupci krajských poboček ČAPS a pozvaní hosté z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV). Akce byla finančně podpořena MPSV a ČAPS. Organizaci celé akce pak zajistily Domy s pečovatelskou službou v Českém Krumlově. V rámci setkání proběhla konference na téma "Sdílená péče o seniory v Jihočeském kraji" za účasti i dalších pozvaných hostů.

V úvodu konference se svým příspěvkem vystoupila náměstkyně ministryně MPSV Zuzana Jentschke Stöcklová, zástupce Jihočeského kraje a starosta města Český Krumlov. V další části byli účastníci seznámeni se změnami chystanými v novele zákona o sociálních službách a dalšími aktualitami z pohledu MPSV. Druhá část konference patřila zástupcům vybraných poskytovatelů sociálních služeb působících v Jihočeském kraji a dalším subjektům, které v této oblasti úzce spolupracují. Společným tématem jednotlivých příspěvků byla sdílená péče o klienta z pohledu poskytovatelů sociálních služeb, konkrétně pak i pomáhajícího personálu. V rámci celého pracovního setkání byla také věnována pozornost dalším zainteresovaným a jejich vzájemné spolupráci, a to jak rodiny, tak i dalších a dotčených institucí.

 

Programy Dobrovolnického centra

Do programů českokrumlovského Dobrovolnického centra se v loňském roce zapojilo více než 50 dobrovolníků, v roce 2017 byly dveře otevřené i dalším zájemcům, kteří chtějí pomáhat tam, kde je to potřeba. Dobrovolníci pomáhají v domově pro seniory, v dětském domově, vedou českokrumlovské Informační centrum pro seniory, věnují se dětem – klientům střediska výchovné péče Spirála či tráví čas s lidmi se zdravotním postižením. Dobrovolnické centrum funguje již od roku 2009 pod obecně prospěšnou společností ICOS Český Krumlov.

Koncem ledna 2017 uspořádal ICOS tradiční každoroční setkání dobrovolníků, kteří působí či v loňském roce působili pod Dobrovolnickým centrem. „Letos jsme se takto setkali již poosmé. V Egon Schiele Café opět zavládla úžasná atmosféra. Smyslem těchto setkání je především poděkovat lidem, kteří věnují svůj volný čas druhým, předat jim malou pozornost a osvědčení o jejich činnosti. Pomoc dobrovolníků je naprosto nedocenitelná, mnohé z potřebných programů ve městě by bez jejich zapojení nemohly vůbec fungovat,“ uvádí k setkání Magdalena Zronková, která má v obecně prospěšné společnosti dobrovolníky na starosti. Na setkání se potvrdilo, že dobrovolnická činnost není prospěšná pouze klientům programů. I samotným dobrovolníkům může přinášet dobrý pocit z pomoci druhým, nové kontakty, cenné zkušenosti, těm mladším potřebnou praxi, všem pak možnost vlastní seberealizace.

Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, kdo je bezúhonný, zdravotně způsobilý a starší 15 let se zájmem a chutí pomáhat. „Novým zájemcům jsme zcela otevření, snažíme se jim najít takovou aktivitu, která je bude bavit, pomáháme jim i v průběhu dobrovolnické činnosti, hradíme jim pojištění a další nezbytné náklady. Aktuálně přijímáme další dobrovolníky například do programu Kamarád v životě. Zde se dobrovolníci věnují aktivitám s dětmi, které docházejí do střediska výchovné péče. Noví dobrovolníci se nyní mohou uplatnit také v rámci Rodinného centra Krumlík, v charitativním dětském bazárku. Tuto činnost mohu doporučit především maminkám na rodičovské dovolené či babičkám v důchodu. Činnost není nijak časově náročná a pomáhá zapojeným zůstat ve středu dění,“ láká nové zájemce o dobrovolnictví Magdalena Zronková a dodává: „na nové dobrovolníky se velmi těšíme, v případě zájmu nás kontaktujte, rádi se s každým zájemcem nezávazně setkáme.“

Zájemci se však mohou zapojit do celé řady dalších programů. Více informací o dobrovolnickém centru můžete získat také v brožurce Dobrovolníci přinášejí radost i štěstí, kterou za spolupráce s dobrovolníky vydala minulý rok nezisková organizace ICOS Český Krumlov. Je dostupná například na stránkách www.dobrovolnictvi. krumlov.cz.

 

Seniorský podvečerník

Po modernizaci byl znovu otevřen Senior klub na Vyšehradě. V plánu je pořádat zde kromě tradičních i zábavné programy. Prvním se stal Seniorský podvečerník, hudebně zábavný pořad, v němž se představila kapela Swingtrio se zpěvačkou Romanou Strnadovou, sólistkou Jihočeského divadla. Diváci se dověděli také mnohé o Klubu Vejrů, který kdysi ve městě působil. Program se uskutečnil v neděli 9. dubna 2017. Účastnili se nejen členové Senior klubu, ale i další dříve narození Krumlováci a jejich přátelé. Tato akce byla podpořena z grantu města.

 

Den roztroušené sklerózy

Poslední květnová středa je vyhlášena dnem roztroušené sklerózy. Po celé České republice se konají akce na podporu léčby této nemoci a lidí jí postižených. Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu. Nemoc postihuje zejména mladé dospělé od 20 do 40 let.

Barvou roztroušené sklerózy je zelená, symbolizuje naději. Sounáležitost s nemocnými je proto vyjádřena nasvícením dominantních budov v obcích právě touto barvou. K tomuto aktu, kdy se problematika spojená s roztroušenou sklerózou dostává do povědomí společnosti, se přidal i Český Krumlov, který zelenou barvou nasvítil dominantu města – kostel sv. Víta.

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže

Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov v roce 2017 spolu s místními skupinami působícími v našem okrese (MS Český Krumlov, Brloh, Frymburk, Hořice na Šumavě, Horní Planá, Zlatá Koruna a Junioři Č. K.) již tradičně nabízel zajištění zdravotnického dozoru při různých sportovních, společenských a kulturních akcích. Zaměřuje se také na pořádání školení v první a předlékařské pomoci pro zaměstnance firem, za zvýhodněnou cenu pro neziskové organizace a školy a v neposlední řadě i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Nabídka kurzů je od základních znalostí první pomoci až po akreditované kurzy pro zdravotníky letních táborů, lyžařských kurzů a ostatních zotavovacích akcí. V případě přednášek pro školy je vždy obsah přizpůsoben pro děti různého věku. Okresní školicí středisko opět pořádalo o letních prázdninách pobytový tábor pro děti. Díky velkému zájmu o místa na táboře proběhly v letošním roce turnusy dva, oba se konaly v měsíci srpnu.

Mezi větší akce spolku se v letošním roce jistě zařadilo stěhování Ošacovacího střediska, kdy 2. května 2017 bylo Ošacovací středisko otevřeno v nových prostorech. Z autobusového nádraží v Českém Krumlově se přestěhovalo do přízemí budovy v areálu bývalého Ambitu, nyní areál GKD.  Hlavním úkolem Ošacovacího střediska je zajištění ošacení, obuvi a bytového textilu sociálně slabším občanům na základě doporučení vydaného Městským úřadem – Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Pro tyto občany je poskytnuté zboží zdarma. Je zde ale i možnost velmi levně zakoupit použité oblečení. Spolek také uvítá, pokud se občané rozhodnou věnovat jakékoliv čisté a nepoškozené oblečení, bytový textil apod. Ošacovací středisko je otevřeno od pondělí do pátku a dále středisko nabízí i materiální pomoc spočívající v zapůjčení vysoušečů vlhkosti za cenu 1 000 Kč/měs. bez kauce, a zapůjčení mechanických invalidních vozíků pro dospělé i děti za 6 Kč/den.

 

Polohovací lůžko díky nadaci Tesco

Starosta Dalibor Carda a ředitelka Domů s pečovatelskou službou Ivana Ambrusová převzali v květnu 2017 od ředitelky českokrumlovského hypermarketu Tesco Ilony Březinové poukaz v hodnotě 30 000 korun na nákup polohovacího elektrického lůžka. Celkem 5 915 hlasů posbíral vítězný projekt DPS v programu Vy rozhodujete, my pomáháme, který je zaměřený na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací. „Polohovací lůžka zapůjčujeme klientům domů, je o ně velký zájem, neustále evidujeme žádosti, proto máme velkou radost, že můžeme koupit další. Mnohokrát děkujeme Nadačnímu fondu Tesco a zákazníkům, kteří nás podpořili. Je to fantastické!“ uvedla Ivana Ambrusová.

 

Prázdniny v Komunitním centru Rovnost

Komunitní centrum Rovnost o.p.s. připravilo již šestým rokem pro děti, se kterými celoročně intenzivně pracuje, speciální prázdninový program, který je také prostředkem primární prevence společensky nežádoucích jevů. Děti se mohly zapojit do prázdninové etapové soutěže výchovně vzdělávacího a zážitkového charakteru Cesta z ostrova. Děti se do soutěže aktivně zapojily, získávaly nové poznatky, plnily zadané úkoly a postupně sbíraly body. Absolvovaly soutěž v lesíku za KoCeRem, navštívily Dívčí Kámen, Království lesa a aquapark na Lipně nad Vltavou, českokrumlovské kláštery a zážitkem byl návštěva Sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou a ZOO Praha.

Součástí soutěže byl také pětidenní pobyt ve Volnočasovém přírodním centru Pepíno, který byl zastřešen tématem olympijských her. Začal úvodním ceremoniálem, soutěžící absolvovali deset sportovních disciplín (individuálně nebo v družstvech) a hry byly zakončeny závěrečným ceremoniálem. Během pobytu děti dodržovaly denní program, kdy se střídaly úkoly (například úklid) s programem soutěže, vědomostními kvízy a volným časem. Děti to vedlo k upevnění nebo nastavení hygienických a stravovacích návyků, orientaci v čase (dodržování časového harmonogramu), určité pravidelnosti v běhu dne. Po celou dobu soutěže byly hodnoceny také chování a aktivita dětí. Na konci prázdnin byly vyhlášeny výsledky soutěže a děti získaly zajímavé a motivující odměny.

Kromě soutěže si děti obohatily prázdniny o další zajímavé výlety a akce. V českokrumlovských klášterech si vyzkoušely s Edou Hubatou práci s kůží a vyrobily si kožené náramky, absolvovaly exkurzi u hasičů, navštívily Hopsárium a Centrum Panda v Českých Budějovicích. S řezbářem Janem Štěbetákem vyřezaly zajímavé výrobky z kůry. Navštívily Grafitový důl, Muzeum čokolády v Táboře a v Pohádkové rezervaci v Hořicích na Šumavě si zahrály ve hře Rudé péro a totem smrti, což je nesmírně bavilo.

Prázdninového programu se účastnily především romské děti ze sociálně vyloučených lokalit, které mohou být ohroženy společensky nežádoucími jevy. Program těmto dětem umožnil během prázdnin aktivně a smysluplně trávit volný čas, rozšířil jejich vědomosti a dovednosti, zprostředkoval jim větší kontakt s majoritní společností.

 

Den prevence na ZŠ Linecká

Ve čtvrtek 5. října proběhl na škole ministerstvem obrany a městem Český Krumlov finančně podpořený Den plný prevence, pořádaný Oblastním spolkem ČČK za spoluúčasti Hasičského záchranného sboru, Ekocentra Šípek a Lesů České republiky, s. p.

Žáci druhého až pátého ročníku měli při této příležitosti možnost si na šesti stanovištích rozšířit či upevnit znalosti a dovednosti v takových oblastech, jako je poznávání běžných lesních rostlin a živočichů a hmyzu, oživování a pomoc při srdeční zástavě či tepenném krvácení. Také si mohli zahrát na dendrofon, vyzkoušet si provizorní ochranný oblek či podle uniforem rozlišovat příslušníky jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, s čímž souviselo i poučení o tom, kdy a na které jejich telefonní číslo volat a jak při telefonátu na tísňovou linku postupovat. U žáků se tato akce jako každoročně setkala s velmi příznivým ohlasem.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: