aktualizováno 14. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2017

Úprava obce, doprava, spoje, životní prostředí

Obslužnost města Český Krumlov železniční a autobusovou dopravou v roce 2017

Do Českého Krumlova bylo možné dojet vlakem na železniční trase Praha – Český Krumlov pouze s přestupem v Českých Budějovicích. Tato trasa ve směru Praha – Benešov u Prahy – České Budějovice (číslo trati 220) je dlouhá 169 km. Dále vede trať číslo 149 mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem dlouhá 31 km.

Co se týče autobusové dopravy na trase Praha – Český Krumlov, již od 17. března 2008 začaly do Českého Krumlova jezdit autobusy společnosti Student Agency.  Společností Student Agency bylo provozováno v období od března do června 2015 mezi Prahou a Krumlovem čtrnáct spojů denně, a mezi červnem a prosincem celkem šestnáct spojů. Dále zajišťovala společnost Student Agency i pravidelné spojení mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi. Ovšem od 11. 12. 2016 rozhodl Jihočeský kraj v nové licenci RegioJetu zakázat na lince přepravu cestujících právě na úseku z Českého Krumlova do Českých Budějovic. To znamenalo, že cestující mohou dojet do Prahy, ale v Českých Budějovicích nesmějí vystoupit ani nastoupit. Přitom právě tyto spoje mezi oběma městy denně využívaly stovky cestujících na cestě do školy, zaměstnání, na úřady a dalšími cestujícími byli pak turisté. Za tuto základní dopravní obslužnost nepobíral RegioJet od kraje jakékoli dotace. Kraj má ze zákona možnost dopravu takto regulovat, ovšem v této záležitosti nebyl dodržen rovnocenný přístup ke všem dopravcům, což bylo také předmětem žádosti na postoupení celé záležitosti k projednání Radě kraje.

Od 1. března 2017 mohli cestující opět využívat žlutých autobusů RegioJet v úseku Český Krumlov – České Budějovice a zpět. Skončilo tak období, kdy autobusy RegioJet neměly povolenu přepravu cestujících na tomto úseku.

„Všichni, kdo naše autobusy využívali každý den k cestám do školy, do zaměstnání nebo i třeba na výlety, s námi opět mohou mezi Krumlovem a Budějovicemi cestovat. Nově pojedou naše autobusy také na Lipno, které spojí 2x denně nejen s Krumlovem a Českými Budějovicemi, ale také Prahou a Pískem,“ řekla Marcela Hamříková, obchodní ředitelka autobusů RegioJet a dodala: „Chtěli bychom poděkovat za skutečně masivní podporu od našich zákazníků a příznivců na jihu Čech, která výrazně přispěla k znovuzavedení oblíbeného spojení žlutými autobusy mezi Krumlovem a Budějovicemi. Vážíme si toho.“ 

Předprodej jízdenek na spoje od 1. 3. včetně úseku Český Krumlov – České Budějovice a nového úseku na Lipno se naplno rozběhl. Spoje jezdí v hodinových intervalech a pro cestující to znamená plnohodnotný návrat rychlého a pohodlného spojení mezi Krumlovem a krajským městem. Vnitrokrajská přeprava mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi a z a do dalších míst na území Jihočeského kraje je možná ve všech autobusových spojích RegioJet bez omezení na lince Lipno – Český Krumlov – České Budějovice – Písek – Praha a zpět. Autobusy odjíždějí z Českého Krumlova do Českých Budějovic a Prahy od 5.00 do 20.00 hodin v hodinovém intervalu. V opačném směru pak z Prahy od 6.00 do 21.00 hodin rovněž v hodinovém intervalu. V 10.30 hodin z Prahy a v 17.30 hodin z Českého Krumlova jedou v sezóně od konce dubna do konce září navíc vložené spoje.

Městská hromadná doprava v Českém Krumlově byla v roce 2017 zajišťována ve spolupráci s dopravcem ČSAD České Budějovice a. s. Financování přešlo v roce 2016 z Jihočeského kraje na město Český Krumlov. Z původních čtyř spojů zůstaly v provozu dvě městské linky a jedna další na trase Český Krumlov – Větřní. Nepopulárním krokem bylo i zpoplatnění jízdného pro seniory.

V únoru 2017 vešly v platnost změny v městské autobusové dopravě v Českém Krumlově, které iniciovali sami cestující. Došlo k rozšíření dosahu spojů ve městě a ke zlepšení dopravní obslužnosti ve Vyšném. Do jízdního řádu obou linek byla také nově zařazena obslužnost zastávek Chvalšinská a na točně v Novém Spolí. Od loňského července provozuje město Český Krumlov na základě smlouvy s ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. městskou autobusovou dopravu podle nově vytvořených jízdních řádů. Prostřednictvím dopravce i Odboru dopravy a silničního hospodářství měli občané a ostatní uživatelé městské dopravy možnost zavedený systém připomínkovat, aby město získalo zpětnou vazbu, co je třeba vylepšit. Shromážděné připomínky se vesměs týkaly načasování spojů, návazností městských linek mezi sebou a návaznostmi na linku 330151 do Větřní, přestupů, přehlednosti, dopravy školáků do místních škol, zpoplatnění seniorů a opakovaného placení při přestupu z jedné linky na druhou.

Z důvodu zachování stávající kvality služeb město redukovat stávající rozsah městské dopravy neredukovalo. Naopak změnami od 12. února 2017 došlo k rozšíření dosahu a ke zlepšení dopravní obslužnosti města. Konkrétně se jednalo o rozšíření spoje 335002/11 o obslužnost Vyšného, dále do jízdního řádu obou linek byla zařazena obslužnost zastávky Chvalšinská, do jízdního řádu zapojena nově vybudovaná zastávku na točně v Novém Spolí a odjezdy některých spojů se o několik minut posunuly, aby byly zajištěny lepší návaznosti mezi spoji a např. včasná doprava žáků do škol.

Rozsah navržených změn byl limitován rozpočtovou situací města. Ta byla sice oproti roku 2016 ve vztahu k městské dopravě o něco vstřícnější, avšak zásadní dopad na kalkulaci roku 2017 mělo vládní nařízení, které upravuje odměňování řidičů linkové dopravy a zvyšuje úroveň zaručené mzdy řidičů ze stávajících 71,60 Kč na 98,10 Kč za hodinu řízení, z 50 Kč na 88 Kč za hodinu čekání a zavádí příplatek za zhoršené pracovní podmínky řidiče. Mzdové náklady se tak po přepočtu na km jízdy výrazně zvyšují.

Od července 2016 fungují dvě linky 335001 a 335002 vycházející z předchozího systému. Od tohoto data byl také upraven ceník jízdného, který zachovává standardní slevy pro žáky, studenty, ZTP, ZTP/P, děti 6–15 let atd. Částkou 5 Kč bylo zpoplatněno jízdné pro seniory nad 65 let.  Současně byl zaveden bezplatný přestup mezi linkami do 45 minut od nástupu do první linky pro cestující, kteří jsou držiteli tzv. Dopravní karty.

 

Rozvojová strategie, dopravní koncepce a cyklogenerel

Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo na konci roku 2016 dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov", který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady projektu ve výši 3 miliony Kč jsou podpořeny dotací z 95 %, tzn. ve výši 2 ,882 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu je dosažení zlepšení v oblasti strategického řízení rozvoje města a zvýšení kvality a transparentnosti rozhodovacích procesů a dalších aktivit v souvislosti s územním rozvojem města Český Krumlov prostřednictvím vytvoření souboru strategických dokumentů, které jasně definují rozvojové priority města a jejich následného promítnutí do územně plánovací dokumentace. Konkrétními aktivitami projektu je vytvoření Strategického plánu města za použití participativní metody, dále zpracování Koncepce dopravního systému města a vypracování Cyklogenerelu pro Český Krumlov, včetně administrace a řízení projektu. Výsledky těchto strategií pak budou promítnuty do územního plánu města. Realizace projektu, která probíhá v době od 11. ledna 2016 do 10. ledna 2018 se v roce 2017 nacházela ve své polovině. Strategický plán města byl již schválen zastupitelstvem v říjnu 2016 a v roce 2017 proběhla příprava Akčního plánu města, ke kterému se sešli zaměstnanci města, odborníci a široká veřejnost. Ke zpracování Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov již byl vyhotoven Akční plán vypracování zahrnující technický a věcný popis předmětu plnění, dle kterého právě vybraný zpracovatel vyhotovil jednotlivé dílčí části komplexní dopravní koncepce.

 

Křižovatka u Porákova mostu

Vzhledem k tomu, že dopravní situace v křižovatce u Porákova mostu vyvolávala mezi řidiči mnoho diskuzí zaměřených na to, zda nově instalované semafory fungují, jak mají, a zda je laické označení "inteligentní" křižovatka používáno s nadsázkou či vesměs realisticky, odbor dopravy a silničního hospodářství města v březnu 2017 systém řízení provozu křižovatky představil a seznámil řidiče s jeho hlavními principy.

Křižovatka je řízena dynamicky, tzn. že jednotlivé směry jízdy jsou za sebou řazeny na základě aktuálního dopravního zatížení. K tomuto účelu jsou na křižovatce osazeny videokamery, které vozidla zaměřují. Samotná detekce vozidel v jízdním pruhu probíhá po určitých sektorech a systém vyhodnocuje, zda všechny sledované sektory detekují příjezd vozidla. Pro zajištění co nejpřesnějšího vyhodnocení situace kamerami je důležité, aby řidiči přijíždějící do křižovatky zastavili vozidlo na signál stůj co nejblíže k příčné čáře souvislé vyznačené na vozovce a aby vozidla stojící v řadě za sebou měla mezi sebou co nejmenší rozestupy. Eliminují se tím časté situace, kdy první vozidlo v řadě stojí téměř dva metry od příčné čáry souvislé vyznačené na vozovce a systém v tuto chvíli nedetekuje v sektoru nejblíže k signalizaci žádné vozidlo, takže se směr oproti ostatním jeví jako nezatížený.      

V konkrétní noční dobu funguje na křižovatce režim „celočervená“. Při tomto režimu je na křižovatce rozsvícen červený signál stůj na všech vjezdech do křižovatky. Zelený signál volno se u příslušného semaforu rozsvítí až ve chvíli, kdy je na křižovatce detekováno vozidlo. Když vozidlo odjede, na semaforu se opět rozsvítí červená. Tento program byl v křižovatce nastaven na základě požadavku policie. V denní době funguje na křižovatce režim „trvalá zelená“ pro vozidla v hlavním směru. Tzn. že pokud nejsou nároky z bočních směrů nebo od chodců, setrvává program signalizace ve fázi 1 (z ul. Chvalšinská směr přímo a vpravo a z ul. Pod Kamenem pouze směr přímo). V praxi tato fáze není téměř vidět, protože křižovatka je hodně zatížena a boční směry se zařazují neustále. Poté se zařazují další fáze programu, které umožňují řazení i dalších směrů jízdy.

Aby chodec čekající u přechodu pro chodce dostal zelenou, musí zmáčknout tlačítko. Chodce signalizace nezaměřuje. Jednotlivé denní programy se pak liší pouze v nastavení minimální a maximální doby, po kterou je aktivní signál volno pro jednotlivé směry. Konkrétně se zde v současné době střídají dva programy, které jsou zařazovány během dne podle předem nastaveného časového plánu. Maximální doba cyklu, tedy doba, za kterou se na křižovatce vystřídají všechny směry, je nastavena u obou programů na 90 sekund. Signální plány odpovídají stavu, kdy je křižovatka na všech vjezdech zatížena. V případě, že na křižovatce nejsou detekována vozidla, mohou se příslušné fáze zkrátit nebo se nemusí spouštět vůbec. Bez předchozího nastavení a na míru připraveného signálního programu umí dynamická křižovatka reagovat na nahodilé extrémní výkyvy intenzit dopravy pouze omezeným způsobem. K vylepšování stávajícího systému lze využít i jiné funkcionality stávajícího zařízení nebo i další postupy, které město v roce 2017 prověřovalo a spolu s výstupy z Komplexní dopravní koncepce se jimi nadále zabývalo.

 

Rekonstrukce elektrické sítě

Společnost EON v rámci zkvalitňování služeb realizovala v období od března do května 2017 rozsáhlou investiční akci v hodnotě 1,8 mil. Kč, která proběhla v ulici 5. května v Českém Krumlově. Jednalo se o rekonstrukci sítě NN (kabelizace). S touto investiční akcí bylo spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, což obyvatele přijali vesměs s pochopením.

 

Odpadový systém města

Město má pro nakládání s komunálním odpadem a jeho využitelnými složkami zaveden systém definovaný obecně závaznou vyhláškou o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Služby v oblasti odpadového hospodářství zajišťuje pro město společnost Služby města Český Krumlov, s.r.o. Vyhláška definuje základní principy a mechanismy v oblasti nakládání s odpady ve městě Český Krumlov.

V Českém Krumlově se mimo základních komodit (papír, sklo, plast + nápojový kartón) třídí použité potravinářské oleje a tuky, vysloužilá elektrozařízení, kovy, textil a hračky. Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu mohou občané odevzdávat nejen na sběrném dvoře, ale díky získané dotaci v roce 2015 město distribuovalo do jednotlivých domácností kompostéry právě na tento typ odpadu.

Většinu ostatních odpadů, které nepatří či se díky své velikosti nevejdou do běžných odpadových nádob, je možné odevzdat na sběrném/recyklačním dvoře, nebo městské skládce. Sběrný dvůr a skládka se nachází v Kaplické ulici v Českém Krumlově. Provozní doba sběrného dvora: pondělí, středa: 14.30 – 18.00 hod., sobota 10.00 – 16.00 hod. Provozní doba skládky Pinskrův Dvůr: pondělí – pátek: 07.00 – 14.30 hod. Text obecně závazné vyhlášky a podrobnější informace nejen o systému města (např. četnost vývozu všech typů odpadů v jednotlivých lokalitách), ale i základní principy, postupy a zajímavosti související s tříděním odpadů jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci Systém odpadového hospodářství města.

Výše uvedená vyhláška z roku 2016 umožňuje zapojení podnikatelských subjektů do odpadového systému obce – podnikatelé mohou využívat společné odpadové nádoby v katastru města, musí však dodržovat nejen příslušné zákonné povinnosti, ale i zmíněnou vyhlášku. Nový systém byl zaváděn od ledna 2017. 

Jednou ze změn byla i možnost zapojení všech podnikatelských subjektů (právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do odpadového systému města V souladu s platnou legislativou je původce odpadu povinen zabezpečit likvidaci odpadu. Je na jeho uvážení, zda si likvidaci zajistí sám, prostřednictvím firmy nebo využitím systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem (dále MOS). V případě volby poslední varianty, tj. zapojením se do MOS, může využívat kontejnery na komunální odpad i jeho separovatelné složky ve vlastnictví města.

Základní principy změny spočívá v tom, že stávající původci, kteří systém již využívají, mají i nadále možnost jej využívat a systém budou moci využívat původci v celém katastru města Český Krumlov (dosud platilo pouze pro historické centrum města). Stávající i noví původci uzavřeli novou smlouvu s městem, zastoupeným společností Služby města Český Krumlov s.r.o.

Přestože rada města aktualizovala sazebník paušálních cen za využívání městského odpadového systému, nedošlo k výraznému navýšení cen. Uvedené dokládá snahu města zachovat platné smluvní vztahy a zefektivněním systému dosáhnout zapojení subjektů, které systém dosud bezplatně zneužívaly. Průběžně docházelo k uzavírání smluv s novými zákazníky.

Město z důvodu minimalizace počtu „černých pasažérů“ od 1. června 2017 podstatným způsobem zintenzivnilo svoji kontrolní činnost, při které využilo veškerých sankčních oprávnění, která mu zákon umožňuje. Předmětem zvýšené kontrolní činnosti města bylo i dodržování ostatních zákonných povinností nakládání s odpady ze strany původců odpadů. Jejím cílem bylo odstranit některé nešvary při likvidaci odpadu (např. odkládání odpadu, který do běžných kontejnerů nepatří (zbytky jídel, stavební a velkoobjemový odpad) nebo odkládání odpadu z provozoven či domácností do odpadkových košů. Tento typ odpadových nádob slouží výhradně pro odkládání drobného odpadu souvisejícího s pobytem osob na veřejném prostranství (pro představu tedy např. nedopalky cigaret, obaly od pochutin a nápojů apod.). V dané souvislosti město upozorňovalo na fakt, že stanoviště odpadových nádob jsou monitorována kamerovým systémem. 

 

Rekonstrukce autobusového nádraží

Na konci března 2017 získal Českokrumlovský rozvojový fond dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 42,5 mil. Kč na rekonstrukci dopravního terminálu. Začala tak plánovaná a očekávaná oprava autobusového nádraží, které je dlouhodobě v neutěšeném stavu. „Od tohoto okamžiku je možné plně rozvinout konkrétní náplň vlastní rekonstrukce. Vznikne autobusové nádraží v moderní podobě, s centrálními krytými osvětlenými perony, s přehledným navigačním a informačním systémem a s novými přístupovými trasami,“ uvedl jednatel ČKRF Miroslav Reitinger. Navíc prostor doplní asi 100 parkovacích míst pro auta, což umožní vznik záchytného parkoviště P+R (park + ride, tj. „zaparkuj a jeď).

Samostatnou kapitolou v celém projektu je budova nádraží. Poskytnutá dotace se na tuto stavbu nevztahuje, a její rekonstrukce bude hrazena zatím plně z prostředků ČKRF. Stejně jako pro autobusové nádraží, tak také pro budovu byl hlavním mezníkem rozsah poskytované dotace pro vlastní plochu nádraží. Teprve od něj se rozvíjí náplň pro tento objekt a rozsah jeho rekonstrukce. Záměrem, který začal přecházet do projektových prací, je zřízení funkčního, příjemného, moderního objektu s víceúčelovými funkcemi, který bude stavět na stávajících dispozicích budovy s jejich mírnou úpravou.

Projekt zahrnuje také rekonstrukci inženýrských sítí. Předpokladem je souběžné dokončení prací na rekonstrukci objektu i vlastního dopravního terminálu na podzim 2018. Stavební práce byly naplánovány tak, aby mohly probíhat bez přerušení provozu pouze s jistými omezeními jednotlivých úseků stávajícího autobusového nádraží, což nepochybně ocení jak cestující, tak i dopravci.

Koncem roku 2017 se pak projekt dopravního terminálu v místech dnešního autobusového nádraží, který připravuje a bude realizovat Českokrumlovský rozvojový fond, zase o krok přiblížil fázi výstavby. Po velmi dlouhých jednáních s Centrem regionálního rozvoje, které doprovází celý proces přípravy a realizace z pozice poskytovatele dotace (42 mil. Kč), byla konečně schválena zadávací dokumentace pro výběr dodavatele hlavní stavební části. V těchto dnech tedy již proběhla zadávací řízení, jehož výsledkem by měl být vybraný dodavatel. Ten zahájí práce na přelomu jara a zimy s pevným termínem dokončení na podzim 2018. Na základě požadavků příslušných kontrolorů byla oddělena ze zakázky dodávka parkovacích technologií a technologií informačního systému pro cestující a dopravce. Ty budou následně soutěženy a dodávány odděleně. Výsledkem tohoto projektu budou nové kryté peróny odjezdových a příjezdových zastávek, nové a upravené přístupové cesty, kapacitní parkoviště osobních aut, osvětlení, dohledový kamerový systém, wifi připojení v celém areálu, nový mobiliář a kryté stání pro kola a jednostopá vozidla.

Během letošního podzimu vzešel ze zadávacího řízení i projektant pro řešení objektu výpravní budovy. Tato část celkového záměru by měla plynule navázat na předchozí. V tomto případě se počítá již s financováním bez dotace, protože zde budou realizované příjmy z pronájmu nebytových prostor, které by měly být i významným pilířem dobré ekonomiky projektu. Již se dopracovávají úvodní studie, které budou představeny jak vedení města, tak veřejnosti. Časová náročnost je trochu komplikovaná i projednáním v orgánech institucí dohlížejících na péči o městskou památkovou rezervaci z titulu zapsané památky na seznamu UNESCO. Ale i s tím se jistě projekt vypořádá tak, aby v příštím roce mohly být zahájeny i práce na budově.

 

Jarní úklid města v roce 2017

Od poloviny měsíce března do konce dubna 2017 probíhal v Českém Krumlově jarní úklid komunikací a zelených ploch. Pořadí úklidu v jednotlivých částech města bylo navrženo podle zkušeností z předcházejících let, s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí, na dopravní význam komunikací a hustotu osídlení.

V rámci celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, se do úklidu Českého Krumlova zapojili dobrovolníci, kteří 8. dubna 2017 začali po všech koutech města uklízet nepořádek. Zajištění pomůcek a nezbytných úklidových prostředků jako každoročně organizovala paní Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MU Český Krumlov. Tato tradiční akce každoročně přispívá ke zkulturnění zdejšího životního prostředí, jakož i k posílení místního komunitního života.

Na jarní úklid bezprostředně navazuje úklid běžný, který je prováděn s ohledem na rozsah finančních prostředků, konkrétní potřeby jednotlivých lokalit a konání významných akcí a událostí v katastru města. Běžný úklid probíhá od května do prosince. Město zabezpečuje úklid o celkové délce přibližně 72 km komunikací a 44 km chodníků, úklid 37 ha zelených ploch a vývoz téměř 300 odpadkových košů.

 

Špičková kvalita vody v Hornobránském rybníku

V polovině května 2017 začala příprava na léto, kromě běžné údržby a sečení trávy kolem rybníka prošly úpravou také povrchy na hřištích. Pro sportovce je tu k dispozici jedno beachvolejbalové a jedno šotolinové univerzální hřiště pro míčové hry. Rozšířeno bylo dětské hřiště o prvky pro nejmenší návštěvníky, byly vysazeny nové stromy pro vytvoření přirozeného stínu, městské lesy dodají v brzké době písek na pláž a v plánu je také doplnění vodních atrakcí pro děti, které tu zatím chybí. O rybník a jeho okolí se stará městská společnost PRO-SPORT ČK. Hornobránský rybník se může pochlubit špičkovou kvalitou vody, kterou pravidelně jednou za čtrnáct dní, v tropických dnech pak jednou za týden, ověřuje a testuje akreditovaná společnost. Za tři roky existence nebyla ani jednou zhoršená kvalita vody díky tomu, že je posílena vodoteč z kaskády rybníků Sebevrahů. V případě potřeby je rybník zásobován čistou vodou z vrtu. Průzračně modrou vodu jako v umělých bazénech tu však nelze očekávat. Rybník zůstane rybníkem i s jeho přirozeným ekosystémem.

Ze světa fauny je proto třeba počítat s přítomností kachen. Ta závisí na vodácké sezóně, na jejím vrcholu se totiž kachny z řeky stěhují do klidných vod, a nejbližší nacházejí právě tady. V Hornobránském rybníku také žije škeble rybničná, která je indikátorem čistoty vody, neboť je velmi citlivá na dusíkaté látky a chemikálie. Je to přísně chráněný mlž.  Návštěvníci velmi často škeble sbírají a násilně otvírají, což je zakázáno. U rybníka rekreanti naleznou vše, co by nemělo ke komfortnímu koupání chybět – převlékárny, sprchy s pitnou vodou, WC, restauraci s venkovním posezením a vyhrazené parkoviště.

 

Za ušetřené peníze nové investice 2017

Přes jeden milion korun činila úspora při realizaci rekonstrukce parkoviště U Zelené ratolesti na Plešivci, a díky tomu se odbor investic mohl pustit do dalších oprav ve městě. Odstranění havarijního stavu rozvodů se dočká Základní škola Plešivec, nový nátěr dostane ocelová konstrukce zimního stadionu, v kině Luna bude odstraněna havárie plynu a nové elektrorozvody budou instalovány na náměstí Svornosti.

 

Možnost výpůjček domácích kompostérů

V rámci dotačního programu na projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji z Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR získal Svaz měst a obcí Jihočeského kraje možnost pořídit domácí kompostéry. Město Český Krumlov se i v roce 2017 do projektu zapojilo a získalo tak 100 ks kompostérů (50 ks o objemu 450 l a 50 ks o objemu 1 050 l). Město (půjčitel) nabízí obyvatelům využívání kompostérů na základě smlouvy o výpůjčce. Pořadí zájemců je stanoveno chronologicky, dle času doručení konkrétní poptávky.

 

Návrhy projektů obyvatel města na zvelebení a úpravu okolí

Městský úřad obdržel v létě 2017 několik desítek projektových záměrů, které obyvatelé podávali prostřednictvím online formuláře, nebo vyplněním jeho papírové podoby. Investiční projekty musely být navrženy v souladu s územním plánem a realizovány na majetku města s využitím vyčleněných financí pro danou městskou část. Některé z podaných podnětů neodpovídaly pravidlům, nebyly například navrženy na majetku města, nebo mnohonásobně převyšovaly daný rozpočet. Tyto projekty proto město muselo vyřadit z hlasování veřejnosti, protože jsou nerealizovatelné.

V doručených námětech, které splňovaly dané podmínky, se objevují zejména požadavky na vybudování dětských hřišť v Novém Spolí nebo Nových Dobrkovicích, kde taková místa rodiny s dětmi postrádají. Obyvatelé si přejí rozmístění nových laviček po městě, zvýšení počtu odpadkových košů na sídlištích nebo revitalizaci prostoru Za Nádražím, který je v současné době v neutěšeném stavu. Náměty se týkají pořádání farmářských trhů, vytvoření odpočinkových a piknikových zón pro občany nebo zbudování venkovního fitness v Jelení zahradě. Od jednoho obyvatele přišel návrh na opravu fontánky v Linecké ulici, dotyčný přidal komentář, že ji z dětství pamatuje ještě jako funkční a rád by tuto vzpomínku dopřál i svým dětem.

Z oblasti moderních technologií dorazil také návrh na umístění chytré lavičky, která uživatelům nabízí možnost nabití telefonu nebo připojení k internetu zdarma, takové lavičky mají k dispozici například v Písku. Další návrh inspirovaný jihočeským městem se týká instalace mlžítka. Na Velkém náměstí ve Strakonicích slouží obyvatelům konstrukce, která vytváří mlhu a příjemně osvěžuje v parných dnech.

Město uspořádalo v této souvislosti tři setkání s předkladateli projektů a obyvateli města: na městském úřadě v Kaplické ulici (pro projekty z lokalit Slupenec, Plešivec, Nové Spolí, Horní Brána), na Základní škole TGM (pro lokality Latrán – Špičák, Nové Dobrkovice) a Základní škole Za Nádražím (pro lokality Domoradice, Nádražní Předměstí, Vyšný). V první polovině září se pak uskutečnila prezentace projektů, vhodných k realizaci, široké veřejnosti. Po této prezentaci byla zahájena propagační kampaň pro hlasování a tuto kampaň podpořili sami navrhovatelé jakoukoli vhodnou formou. Hlasování obyvatel o vítězných projektech bylo ukončeno v polovině listopadu, a poté, co veřejnost rozhodla o vítězných projektech, byly předloženy zastupitelstvu ke schválení a zapracovány do návrhů rozpočtu na rok 2018.

 

Prestižní ocenění OSN pro Český ostrovní dům

Světovým oceněním za společenskou odpovědnost a udržitelnost se může pochlubit projekt Český ostrovní dům Pavla Podruha, který se zabývá budoucností soběstačnosti budov a jejich šetrností k přírodě. Projekt Český ostrovní dům byl odbornou porotou nominován do finálové sedmičky v kategorii soukromého sektoru prvního ročníku cen za naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs). Tento celosvětový formát prestižního ocenění společensky nejprospěšnějších aktivit u nás organizuje Úřad vlády, centrum OSN v Praze, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Asociace společenské odpovědnosti. Do soutěže se přihlásilo 215 projektů a do výběru vítězů se kromě odborné poroty a České rozvojové agentury zapojila také veřejnost, která v elektronickém hlasování mezi vybrané finalisty rozdělila 8 293 hlasů.

Český ostrovní dům nakonec svou kategorii vyhrál. Jedná se o projekt týmu talentovaných studentů architektury a stavitelství, kteří na cestě k soběstačnosti staveb spojují pokročilé technologie a šetrnost.

 

Nový fitness koutek pro Krumlováky

Příznivcům workoutových aktivit přibylo v Českém Krumlově další místo, kde mohou trávit volný čas. Nový fitness koutek U Trojice vybudovaly Lesy města Český Krumlov u rybníka v Domoradicích.

Městské lesy projektem outdoorového fitness navazují na vybudované hřiště na Dubíku, které intenzivně a s oblibou využívají místní obyvatelé k aktivnímu odpočinku. Projekt na výstavbu fitness stezky řeší volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků města na lesním pozemku nad malým rybníčkem a místní komunikací. Jedná se o umístění šesti venkovních fitness prvků, dopadovou plochu k nim tvoří pryžová štěpka. Polohou lesního pozemku v blízkosti zástavby a plánované výstavby rodinných domů jsou stávající porosty předurčeny k plnění převážně mimoprodukčních funkcí lesa. Vybudováním outdoorového fitness hřiště tak dochází k dalšímu zatraktivnění celé lokality. Společnost již v tomto místě realizovala v roce 2015 výstavbu protipovodňové přehrážky.  Hřiště je volně přístupné všem návštěvníkům lesa, městské lesy zároveň upozorňují na dodržování provozního a návštěvního řádu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: