aktualizováno 14. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2017

Stavební obnova

Investice 2017

Jedním z nejdůležitějších bodů na březnovém zasedání zastupitelstva města byla změna rozpočtu, která řešila financování přípravy a realizace nových investičních akcí pro rok 2017. Díky dobrému hospodaření v roce 2016 si město vytvořilo finanční rezervu 10 926 tis. Kč, která je využita na zajištění přípravy a realizace dalších investičních akcí. Z obrovského zásobníku akcí a záměrů byly navrženy projekty, jejichž realizace je dlouhodobě plánovaná a směřují ke zlepšení kvality života v našem městě. Březnové zastupitelstvo tedy rozhodlo mj. o přípravě a realizaci těchto akcí pro rok 2017: zpracování projektové dokumentace na zhotovení výlepových ploch v centru města (300 tis. Kč), dopracování projektové dokumentace na projekt „Revitalizace vrcholové partie Křížové hory“ (170 tis. Kč), zpracování projektové dokumentace úpravy vstupu a vstupní haly budovy městského úřadu (53 tis. Kč), projektové dokumentace na zlepšení neutěšeného stavu dopravy na silnici k zámecké zahradě – lokalita Vodotrysk (378,8 tis. Kč), projekt strategie řízení městského úřadu (500 tis. Kč), propojení městského kamerového systému (97,5 tis. Kč), zhotovení projektu opravy místní komunikace – revitalizace „Myší díry“ (139,2 tis. Kč), rozšíření silnice I/39 včetně mimoúrovňového převedení chodců pod Porákovým mostem (350,9 tis. Kč). Téměř 600 tis. Kč bylo vyčleněno na zpracování projektu revitalizace hřbitova a objektů smuteční síně a zázemí, tak aby v následujících letech mohla být tato revitalizace provedena. Nemalá část prostředků je určena na řešení svahových nestabilit ve městě.    

               

Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro rok 2017

Prvním úspěšným projektem je „Rekonstrukce tř. Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“, výzva č. 18 IROP – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení technických a bezpečnostních parametrů dotčených komunikací a zlepšení bezpečnosti dopravy pro pěší. Komunikace budou řešeny bezbariérově, čímž bude umožněn bezpečný pohyb i handicapovaným osobám. Zároveň díky zřízení nových osvětlených přechodů pro chodce a míst pro přecházení, oddělením chodníků od samotné komunikace zeleným pásem, kde bude možné v budoucnu vysázet městskou zeleň, dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu nejen pěších účastníků provozu, ale i ke zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy. Rovněž novým řešením nástupních míst městské hromadné autobusové dopravy (zastávka „Železniční stanice“ a „Růžek“) je cílem zlepšení dopravy cestujících, zvýšení bezpečnosti a komfortu nastupování všech cestujících na zastávkách.

Druhým úspěšným projektem je „Zateplení panelového domu Lipová 161, Český Krumlov“, výzva č. 37 IROP – Energetické úspory v bytových domech II. Po zateplení panelového domu dojde ke snížení konečné spotřeby energie, což má pozitivní vliv na životní prostředí a obyvatelé domu se mohou těšit na komfortnější podmínky bydlení. Panelový dům v Lipové ulici č. p. 161 je jedním z posledních bytových domů v Českém Krumlově, který nebyl rekonstruován od svého postavení v roce 1987. Spotřeba energie by měla po dokončení rekonstrukce klesnout až o 40 % a emise CO2 budou sníženy o 17 t za rok.

 

Dotace z Jihočeského kraje pro rok 2017

Na začátku roku pracovalo oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek na několika žádostech o dotace z dotačních programů Jihočeského kraje. V následujících měsících byly žádosti vyhodnoceny a město Český Krumlov započalo realizaci schválených projektů.

 • Jde o pokračování několikaletého projektu, jehož cílem je výměna oken v budově ZŠ Linecká.
  V této etapě budou stávající okna panelákového typu vyměněna za okna provedená dle původního historického členění. Celkové předpokládané náklady projektu činí 383 666 Kč a Jihočeský kraj na tento projekt schválil dotaci ve výši 100 000 Kč.
 • Podpora stanice pro psy
  Tento projekt je cílen na podporu místního útulku. Ta se týká veterinární péče o umístěná zvířata. Do útulku lze umístit toulavá a opuštěná zvířata odchycená v katastru města Český Krumlov a týraná zvířata, která byla odebrána svým majitelům. Dotace na podporu útulku byla schválena ve výši 40 000 Kč.
 • Zábradlí Pivovarská ulice
  V Pivovarské ulici se podél místní komunikace č. 16b nalézá zábradlí, které je v havarijním stavu, nevyhovuje předpisům a nepůsobí esteticky. Toto zábradlí bude vyměněno za nové včetně opravy bezpečnostního odstupu zvýšenou obrubou. Předpokládané náklady projektu jsou ve výši 495 351 Kč a Jihočeský kraj poskytl dotaci ve výši 200 000 Kč.
 • Výměna čerpací stanice odpadních vod v Novém Spolí
  Cílem projektu je vyhotovení projektové dokumentace pro projekt Výměna čerpací stanice odpadních vod v Novém Spolí, který bude realizován do tří let od vyhotovení této dokumentace. Předpokládané výdaje projektu činí 69 575 Kč a Jihočeský kraj poskytl dotaci ve výši 30 000 Kč.
 • Projektová dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy v Českém Krumlově
  Cílem projektu je pokračování v plánování cyklodopravy na Českokrumlovsku a navázání na zpracovaný Cyklogenerel pro ORP Český Krumlov, aby bylo možné v co nejbližší době zahájit fyzickou realizaci ¬ výstavbu plánovaných cyklistických cest, které propojí centrum města s blízkým okolím a umožní tak další navázání na plánované trasy – a do budoucna tak také propojit sídla na řece Vltavě. Přínosem projektu bude zajištění dalšího způsobu dopravy pro místní občany a turisty, ať už na cestě za městnáním (např. Kájov – Český Krumlov) nebo na cestě podél řeky Vltavy (Loučovice – Český Krumlov – Zlatá Koruna). Celkové náklady projektu činí 515 000 Kč a Jihočeský kraj poskytl dotaci ve výši 150 000 Kč.

 

VIII. etapa výměny oken v ZŠ Linecká

Již od roku 2009 probíhá za finanční podpory Jihočeského kraje výměna oken na budově ZŠ Linecká. V roce 2017 pokračovala VIII. etapa, která zahrnovala výměnu oken v přízemí budovy. Stará zdvojená kyvná okna panelákového typu, která nahradila původní špaletová okna, jsou nahrazována novými dřevěnými okny typu Euro – rustikal dle původního doloženého historického členění v barevném tónu určeném pracovníky památkové péče a s plastickou profilací konstrukčních historických prvků vycházející z dochovaných historických fotografií.

 

Rekonstrukce v Nových Dobrkovicích

V polovině října proběhlo jednání s vybraným zhotovitelem stavby „Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí – Nové Dobrkovice západ“, kterým je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Jednání se zúčastnili zástupci města, zástupci odborů městského úřadu, zástupci provozovatele inženýrských sítí, technický dozor investora a projektant. Na jednání byly prodiskutovány veškeré záležitosti týkající se investiční akce, v jejímž rámci dojde ke kompletní rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Zhotovitel v letošním roce provedl opravu havarijního stavu opěrné zdi způsobem navrženým ve schválené projektové dokumentaci. Současně zahájil ostatní práce související s realizací stavby.

Vzhledem k rozsahu investiční akce budou pravidelně probíhat kontrolní dny. Zástupci zhotovitele připraví předpokládaný harmonogram stavby tak, aby bylo možné stavbu provést s minimálními dopady na obyvatele místní části. Kvůli rozsahu investiční akce je nutné očekávat, že při vlastní realizaci stavebních prací budou uzavírány jednotlivé úseky, na kterých budou prováděny práce. Přístup k objektům pro bydlení zůstane pro obyvatele zachován po celou dobu realizace s tím, že je nutné očekávat krátkodobé uzavírky pro provoz vozidel na komunikacích. O připravovaných uzavírkách a jejich délce budou obyvatelé informováni přímo zhotovitelem. Město Český Krumlov bude průběžně zveřejňovat informace k investiční akci přes své infokanály a regionální média.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: