aktualizováno 14. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2017

Statistické údaje

 

K 31. 12. 2017 měl Český Krumlov celkem 13 028 obyvatel.

Z toho mužů do 15 let: 999
Z toho mužů nad 15 let: 5 232
Z toho žen do 15 let: 905
Z toho žen nad 15 let: 5 613

 

Obyvatelstvo v roce 2017

Na konci prosince 2017 žilo na území Jihočeského kraje podle předběžných výsledků 640 196 obyvatel, z tohoto počtu pak 324 183 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 1 414 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo zejména vysoké kladné saldo migrace (+1 286 osob) a částečně i kladná přirozená měna obyvatelstva (+128 osob).

V mezikrajském srovnání přibylo v roce 2017 nejvíce obyvatel v absolutním i relativním vyjádření v Hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji, naopak nejvyšší pokles počtu obyvatel byl zaznamenán v Moravskoslezském, a Karlovarském kraji. V užším územním pohledu se počet obyvatel zvýšil zejména v okrese České Budějovice (o 1 392 osob), naopak úbytek počtu obyvatel byl zaznamenán jen v okrese Jindřichův Hradec (- 290 osob).

V Jihočeském kraji se v roce 2017 živě narodilo 6 880 dětí, z toho 3 489 chlapců. Proti minulému roku to bylo o 133 dětí více. V přepočtu na tisíc obyvatel byla celková porodnost 10,8 ‰, ve srovnání s celorepublikovým průměrem byla porodnost v kraji na stejné hodnotě. V relativním přepočtu na 1 000 obyvatel se nejvíce dětí narodilo v Hlavním městě Praze, naopak nejméně v Karlovarském kraji. V meziokresním srovnání mají nejvyšší porodnost okresy České Budějovice a Strakonice, naopak nejnižší porodnost byla zaznamenána v okresech Jindřichův Hradec a Písek.

Opět se zvýšil podíl dětí, které se narodily neprovdaným ženám; mimo manželství se v Jihočeském kraji narodilo 50,6 % dětí. V Ústeckém a Karlovarském kraji se mimo uzavřený sňatek narodilo již přes 60 % dětí. Nejpříznivější situace byla v Hlavním městě Praze, vdaným ženám se zde narodilo 58,7 % dětí. Změnou proti minulým rokům je výrazně vyšší podíl narozených dětí mimo uzavřené manželství v okresech Prachatice (56,8 %) a Jindřichův Hradec (56,1 %). V okrese Český Krumlov, kde byl vždy podíl dětí narozených mimo manželství vysoký, došlo v minulém roce k poklesu. Z narozených dětí připadalo 48,4 % na prvorozené, druhorozených bylo 36,6 % a zbylých více než 15 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí.

V minulém roce v kraji zemřelo 6 752 osob, což je o 309 osob více než před rokem. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80 – 89 let. Úmrtnost v kraji byla vyšší než v předchozím roce a s hodnotou 10,6 ‰ byla lehce vyšší než republikový průměr. V relativním vyjádření nejméně lidí umíralo v Hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji, naopak nejvíce v Karlovarském kraji. Na území Jihočeského kraje nejméně lidé umírali v okresech České Budějovice a Český Krumlov; vyšší úmrtnost pak byla v okrese Strakonice.

Přirozená měna byla v roce 2017 v kladných hodnotách. Narodilo se o 128 osob více, než v kraji zemřelo. Vyšší počet narozených dětí proti počtu zemřelých se týkal zejména okresu České Budějovice (+ 242), kladné hodnoty přirozené měny, i když nepatrné, byly ještě v okresech Český Krumlov a Prachatice. Ostatní okresy zaznamenaly přirozený úbytek, největší byl v okrese Jindřichův Hradec (- 84). V rámci ČR byl nejvyšší relativní přírůstek přirozené měny zaznamenán v Hlavním městě Praze, naopak nejvyšší relativní úbytek v Karlovarském kraji.

Obyvatelstvo města Český Krumlov k 31. 12. 2017:

Počet narozených dětí:   130
Počet úmrtí:     145
Počet přistěhovalých:   349
Počet vystěhovalých:  447
Přirozený přírůstek:   -15
Migrační přírůstek:    -98
Celkový přírůstek:          -113
Počet bydlících obyvatel:    13 028
Střední stav:  13 044
Počet uzavřených sňatků:     64
Počet rozvodů:          38

                  

Nezaměstnanost:

K 31. 12. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Českých Budějovicích celkem 13 217 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných vyšší, než republikový průměr vykázaly 2 okresy – Český Krumlov (6,6 %) a Tábor (5,6 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech České Budějovice (3,3 %) a Písek (3,5 %). Téměř ve všech okresech Jihočeského kraje byl zaznamenán nárůst počtu uchazečů, nejvíce v okrese Strakonice (7,0 %). V Českém Krumlově byl úbytek uchazečů (-3,2%). Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31.7.2017 meziměsíčně stoupl na 2,8 %. Podíl nezaměstnaných vyšší než republikový průměr vykázal okres Český Krumlov (4,4 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Jindřichův Hradec (1,7 %) a Písek (2,1 %).

Podíl nezaměstnaných osob v okresech Jihočeského kraje a v ČR k 31. 12. 2017:

Podíl nezaměstnaných, zdroj: oKS

 

Cestovní ruch v Jihočeském kraji a návštěvnost města Č. Krumlov v roce 2017

Z měst a obcí Jihočeského kraje disponovalo v roce 2017 největší lůžkovou kapacitou v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) město České Budějovice, nejvíc hostů se ubytovalo ve městě Český Krumlov a městem s největším počtem přenocování hostů byla díky lázeňství Třeboň. Tyto výsledky vyplývají z informací o kapacitách a návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení, které až do úrovně obcí zveřejňuje na svých stránkách Český statistický úřad.

V roce 2017 bylo v Jihočeském kraji evidováno 1 136 hromadných ubytovacích zařízení (HUZ), což představuje 13 % z počtu ubytovacích zařízení ČR a první místo v počtu HUZ mezi kraji. Nejčastějším typem HUZ jsou v jižních Čechách penziony, tvoří 44 % z celkového počtu HUZ a kraj jich má nejvíc v ČR. Kromě penzionů vedou jižní Čechy i v počtu kempů a chatových osad. Počtem hotelů se umístily na šestém místě.

V hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje bylo k dispozici na 20 tis. pokojů s 57 tis. lůžek a 13 tis. míst pro stany a karavany. V počtu pokojů a lůžek se kraj umístil na druhém místě za hlavním městem Prahou, v počtu míst pro stany a karavany je zcela bezkonkurenčně v čele mezikrajského srovnání s podílem 27 % na ČR.

V HUZ Jihočeského kraje se v roce 2017 ubytovalo více než 1,5 mil. hostů, z tuzemska bylo více než 1 mil. hostů, z ciziny 530 tis. hostů. Do čela zahraničních návštěvníků se dostali poprvé Číňané, kterých se v kraji ubytovalo víc než 100 tis. a kteří na druhé místo odsunuli dříve nejčastější hosty z Německa (téměř 80 tis. hostů).

Počtem ubytovaných hostů v HUZ se Jihočeský kraj zařadil jako obvykle na třetí místo mezi kraji. První místo patří s obrovským náskokem hlavnímu městu Praze, které přitahuje zejména hosty ze zahraničí, druhé místo náleží Jihomoravskému kraji, který vede statistiku podle počtu ubytovaných tuzemských hostů. Počtem přenocování se Jihočeský kraj umístil na čtvrtém místě za Prahou, Karlovarským a Královéhradeckým krajem.

V Jihočeském kraji mělo v roce 2017 největší počet hromadných ubytovacích zařízení – bezmála 100 – město Český Krumlov. Prvenství v lůžkové kapacitě ale patřilo městu České Budějovice, kde v letní sezóně nabídku řady hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízeních významně rozšiřují vysoko­školské koleje. Krajské město nabízelo v roce 2017 celkem 3,9 tis. lůžek (včetně sezónních). Druhý největší počet lůžek v kraji nabízelo Lipno nad Vltavou (3,3 tis.) a na třetím místě byl Český Krumlov s 2,7 tis. lůžky.

Z obcí a měst Jihočeského kraje nejvíc hostů přivítal Český Krumlov. V roce 2017 se zde v HUZ ubytovalo 249 tis. osob, z toho 74 % tvořili cizinci (183 tis. osob). Nejčastěji sem zahraniční hosté přijížděli z Tchaj-wanu a z Číny. Na dalších místech byli Jihokorejci a Japonci. Celkem se z těchto čtyř asijských zemí ve městě ubytovalo zpravidla jen na jednu noc více než 100 tis. osob. Na pátém místě mezi zahraničními návštěvníky, kteří ve městě přespali, byli občané Spojených států amerických, až za ně se zařadili hosté ze sousedních zemí Rakouska, Německa a Slovenska.

Na druhém místě v počtu ubytovaných návštěvníků byly České Budějovice s téměř 213 tis. hosty, z nich zahraniční tvořili 66 % (141 tis. osob). Mezi zahraničními hosty bylo nejvíc Číňanů, Jihokorejců a Němců (z těchto zemí se tu ubytovalo víc osob než v Č. Krumlově). Na čtvrtém místě podle počtu ubytovaných bylo Rakousko a těsně za ním Tchaj-wan. Pak následovaly další evropské země.

Český Krumlov a České Budějovice – tato dvě pro turisty nejpřitažlivější jihočeská města – se na celkovém počtu hostů kraje podílela téměř 30 % a na počtu zahraničních hostů dokonce 61 %. Z celkového počtu v kraji ubytovaných hostů z Číny jich v krajském městě přenocovalo 38 % a v Českém Krumlově 36 %. Podíl na tuzemské klientele ale měla tato města nižší – 13 %. V celorepublikovém srovnání se tato města zařadila do první desítky nejnavštěvovanějších obcí (podle počtu ubytovaných hostů v HUZ).

Na třetím místě v kraji podle počtu návštěvníků bylo s velkým odstupem Lipno nad Vltavou, v jehož HUZ se ubytovalo téměř 89 tis. osob, většinou z tuzemska. Ze zahraničí bylo necelých 31 tis. hostů. A zatímco HUZ v Českém Krumlově a Českých Budějovicích byly využity nejčastěji k ubytování na jednu noc, v Lipně nad Vltavou přespali hosté z tuzemska v průměru téměř čtyřikrát a hosté z ciziny dokonce téměř šestkrát. V počtu přenocování zahraničních hostů se díky tomu Lipno přiblížilo Českým Budějovicím. Skladbou zahraničních hostů, ve které převládají hosté z evropských zemí, se Lipno nad Vltavou výrazně odlišuje od prvních dvou měst. V roce 2017 byla víc než třetina zde ubytovaných cizinců z Německa a stejně tak víc než třetina z Nizozemska. Právě pro Nizozemce je Lipno víc než přitažlivé, v roce 2017 sem směřovala téměř polovina (48 %) z celkového počtu nizozemských návštěvníků kraje.

Návštěvnost v roce 2017:

Infocentrum Český Krumlov: 258 667 návštěvníků
Oficiální informační systém www.ckrumlov.info: 1 732 854 návštěvníků. 

 

Návštěvnost Slavností pětilisté růže 2017

31. ročník Slavností pětilisté růže v roce 2017 si přišlo užít přes 26 766 návštěvníků. Šlo opět o vysokou návštěvnost akce, což je velmi potěšující.

 

Návštěvnost 25. Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 2017

26. ročník MHF Český Krumlov probíhal od 14. července do 8. srpna 2017. Návštěvnost festivalu je poměrně stabilní, diváci si mohou vybírat různé žánry, nejen klasickou hudbu, ale i jazz, muzikál, šanson a mnohé další. Podstatný je i zájem médií, neboť festival přiváží do České republiky významné zahraniční hvězdy. O koncerty tohoto tradičního českokrumlovského festivalu byl v roce 2017 opět velký zájem a většinu z nich se podařilo vyprodat. Celkově Mezinárodní hudební festival Český Krumlov v roce 2017 navštívilo na 13 000 diváků. Z hlediska počtu diváků sklidil největší úspěch večer nazvaný Bravo, Brodway!, který si přišlo poslechnout 1850 diváků. Silný dojem zanechal v návštěvnících i poslední večer nazvaný Noc barokních mistrů v nádherně, tisícovkami svíček osvětlené zámecké zahradě. Byl to večer plný příjemných překvapení. Iluminaci zahrady zámek předvedl zejména na barokní fontáně. Anglický park byl místem, kde zazněl koncert barokních mistrů, tóny hudby se jím tím pádem nesly po více než 200 letech. A pak byla na zámeckém rybníčku připravena hostina se slavnostním ohňostrojem.

 

Návštěvnost Otáčivého hlediště Český Krumlov v roce 2017

V sobotu 9. září 2017 odehrál soubor Malého divadla poslední představení této sezóny před Otáčivým hledištěm. Jihočeské divadlo tady přivítalo celkem 55 035 diváků. Včetně generálních zkoušek pak dovršil počet diváků 56 528, což je zhruba o 1 300 více než loni. Tržby za letošní sezónu jsou 32,94 milionu korun, tedy o 4,5 procenta více než loni, kdy dosáhly 31,53 milionu korun.

 

Návštěvnost Státního hradu a zámku v roce 2017

Hradní a zámecký komplex v Českém Krumlově je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším areálem v České republice. Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu navštívilo do konce září pět milionů návštěvníků. Letošní hlavní sezona je tak podobná té loňské, kdy byl zaznamenán historický rekord v návštěvnosti. Památkám rostou i výnosy. Sezona však s nástupem podzimu zdaleka nekončí, v listopadu i prosinci budou hrady a zámky lákat k předvánočním návštěvám. NPÚ se již také připravuje na sezonu 2018 a chce více pracovat s dobrovolníky.

Pomyslná magická hranice pěti milionů návštěv byla překonána v měsíci září, a to již podruhé za sebou. V roce 2015 přitom s tímto číslem kasteláni zakončovali celou sezonu. Nejvíce návštěvníků si cestu na památky našlo opětovně od května do září. Jen v červenci a srpnu to ale bylo přes 2,6 milionu návštěv, což je o 300 tisíc více než v roce 2016. Oproti minulému roku naopak došlo k poklesu návštěvnosti v září a červnu, kdy navštívilo památky o 250 tisíc osob méně. Celková návštěvnost od počátku roku činí 5 167 000 návštěvníků, po odečtení doprovodných akcí a mimořádných prohlídek to je 4 989 500 návštěv. Národní památkový ústav takto podrobná data přináší vůbec poprvé a chce je do budoucna využít pro zkvalitňování nabízených služeb.

„Letošní sezona potvrzuje neutuchající zájem o naše památky z minulých let a věřím, že naše pestrá předvánoční i vánoční nabídka zláká další návštěvníky. Těší mne, že památky ve správě NPÚ nabízejí stále lepší program a že se postupně díky investicím zlepšuje i jejich stav včetně návštěvnického komfortu. Právě na zvyšování kvality se chceme v příštích letech zaměřit, protože samotná návštěvnost nemůže být jediným kritériem, byť jsou takováto čísla mediálně velmi vděčná,“ říká generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Nejvyšší návštěvnost zaznamenávají již tradičně zámky Lednice a Český Krumlov, které jsou zapsány na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a přitahují velké množství zahraničních návštěvníků. Do konce září navštívilo lednický zámek již přes 400 tisíc lidí a českokrumlovský hradozámecký areál se této hranici blíží. Více než čtvrtmilionovou návštěvnost má zatím Hluboká, přes 200 tisíc návštěv dosáhl Karlštejn. Návštěvy přesahující 100 tisíc hlásí hned šest památkových objektů: Kroměříž, Konopiště, Valtice, Trosky, Telč a Bouzov. Těsně pod hranicí 100 tisíc návštěvníků byl koncem září hospitál Kuks a zámek Sychrov, ale k dnešnímu datu je i zde tato hranice pokořena.

Vyšší návštěvnost památek pomáhá i výnosům. Vlastní výnosy Národního památkového ústavu přesáhly ke konci září částku 477 milionů korun, což je oproti stejnému období roku 2016 meziroční nárůst přes 26 milionů.

V roce 2017 bylo dosaženo celkové návštěvnosti Státního hradu a zámku Český Krumlov (SHZ) ve výši 466 429 osob.

 

Návštěvnost Klášterů Český Krumlov v roce 2017

V roce 2017 Kláštery Český Krumlov vykázaly celkem 74 442 návštěvníků. I v roce 2017 hospodařily Kláštery Český Krumlov se ztrátou, město jim přispělo navíc skoro 1,3 milionu korun. Zatímco v roce 2016 expozice navštívilo jen 43 tisíc lidí, v roce 2017 už jich přišlo skoro 70 tisíc a tržby se zvýšily téměř o polovinu. Místní lidé areál chválí, že neslouží jen turistům. V sobotu 18. listopadu kláštery zaznamenaly návštěvnický rekord, kdy za jediný den přišlo 1 770 lidí. Velká část z toho byli obyvatelé města. A právě mezi místními nacházejí kláštery, které jsou otevřené 363 dní v roce, velké zastání. V turisty tak hojně navštěvovaném městě je totiž právě areál v centru vnímaný jako místo, kde se nemyslí jen na potřeby turistů, ale také na vyžití místních obyvatel. K oblíbeným atrakcím patří například dílny, ve kterých si celé rodiny mohou vyzkoušet práci řemeslníků, ale také kurzy, semináře či workshopy, které za poslední rok navštívily přes tři tisíce lidí.

 

Návštěvnost Městského divadla Český Krumlov v roce 2017

Městské divadlo Český Krumlov připravilo v roce 2016 celkem 76 divadelních představení pro 13 635 diváků. V roce 2017 bylo v Městské divadlo uspořádáno celkem 574 kulturních a společenských akcí nejrůznějšího charakteru, které navštívilo 329 224 osob.

 

Návštěvnost Musea Fotoateliér Seidel v roce 2017

V roce 2017 navštívilo Museum Fotoateliér Seidel celkem 10 918 osob, což bylo přibližně o 200 návštěvníků více, než v roce 2016. Museum bylo v roce 2017 otevřeno již 9. rokem.

 

Návštěvnost Regionálního muzea Český Krumlov v roce 2017

V roce 2017 navštívilo Regionální muzeum v Českém Krumlově (RMCK) celkem 14 589 návštěvníků. Dalších 4 212 neplatících návštěvníků se zúčastnilo 3. ročníku úspěšné akce Kupecká osada KRUMBENOWE, která proběhla v Pivovarské zahradě ve dnech 9. až 10. září 2017 v rámci Dnů evropského historického dědictví.

V roce 2017 muzeum poskytlo na základě materiální a finanční podpory města Český Krumlov

bezplatný vstup na vybrané akce (Kupecká osada KRUMBENOWE 9. - 10. 9. 2017, Svatováclavský den lovců mamutů 28.9.). Stejně jako v předešlém roce bylo poskytnuto progresivní snížení vstupného k návštěvě výstav a expozic v rámci školní výuky pro žáky a studenty ZŠ a SŠ škol z regionu. V RMCK a v muzejní pobočce proběhlo v rámci tradičních akcí 5 dnů volného vstupu (Dny Evropského dědictví, Muzejní noc 2017, Adventní lidový jarmark „U Stifterů“ ad.).

Regionální muzeum v roce 2017 navázalo i přes vynucenou provozní přestávku na spolupráci z předchozích let a smluvně podpořilo projekt Český Krumlov CARD, uzavřený mezi Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s.r.o. a vybranými kulturními institucemi, působícími ve městě – Státní hrad a zámek, Egon Schiele Art Centrum, Museum Fotoateliér Seidel, Kláštery Český Krumlov a Regionální muzeum v Českém Krumlově. Prodej společné vstupenky, tzv. Český Krumlov Card, zajišťuje progresivní slevu 50 % na vstup do všech pěti institucí. Po období dvouměsíční výstavní sezóny, která předcházela následné provozní přestávce, se prodalo celkem 24 Český Krumlov CARD, z toho 17 v režimu plného, 6 zlevněného a 1 rodinného vstupného v celkové hodnotě 6 600,- Kč.

Regionální muzeum bylo v roce 2017 pořadatelem a spolupořadatelem 32 kulturně výchovných akcí (přednášky pro školy a veřejnost, řemeslné dílny, workshopy, komentované prohlídky, tematické vycházky, besedy ad.) s celkovou účastí 1 165 osob. Z tohoto počtu bylo 23 akcí pro děti a mládež s celkovou účastí 419 osob. Z hlediska organizace samostatnou kulturně – výchovnou akcí byl v pořadí 4. ročník Veletrhu pravěké a středověké kultury – Kupecká osada KRUMBENOWE, který během víkendového programu (9. - 10. 9.) navštívilo 4 212 osob.

Systematické přípravě didaktických pracovních listů, organizaci přednášek, tematických vycházek se přednostně věnovala muzejní pedagožka Mgr. M. Caisová, další přednášky, besedy, komentované prohlídky, tematické dílny a workshopy připravili L. Kohoutková, Mgr. A. Glaserová, Mgr. L. Šmahelová, Ph.D., Mgr. V. Podaná, L. Hůlková a Mgr. I. Slavík. V rámci své kompetence a oborového zaměření uskutečnili odborní pracovníci muzea celkem 98 konzultací, jejichž nejčastější formou byly badatelské návštěvy.

Návštěvnost RMCK v roce 2017

Výstavy a expozice RMCK 7 030 návštěvníků, z toho akce RMCK* 4 618 návštěvníků
Rodný dům Adalberta Stiftera 4 399 - z toho akce konané v pobočce 1 692
Celkem: 11 429 OSOB

Externí výstavy** 3 160 OSOB
Celková návštěvnost výstav a akcí muzea *** 14 589 OSOB *
nezahrnuje návštěvnost akce Kupecká osada Krumbenowe ve dnech 9. - 10. 9. 2017, kterou navštívilo 4 212 OSOB

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: