aktualizováno 14. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2017

Školství, školy a mimoškolská zařízení

Mateřské školy v Českém Krumlově v roce 2017

Město Český Krumlov zřizuje celkem 7 mateřských škol, které jsou od 1. ledna 2002 jeho příspěvkovými organizacemi s vlastní právní subjektivitou. Město jako zřizovatel finančně zajišťuje jejich provoz prostřednictvím odboru financí.

Celková kapacita mateřských škol je 582 míst pro umístění dětí v 22 třídách stanovená vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Podle statistických výkazů k 30. září 2017 bylo v mateřských školách umístěno celkem 524 dětí ve 22 třídách. Podle vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, (platné od 1. ledna 2006), jsou předškolní děti osvobozeny od placení školného v mateřských školách.

 

Mateřská škola Vyšehrad

Sídlo: Vyšehrad 168, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Marie Indrová

Mateřská škola je umístěna na kopci nad městem ve velmi pěkném klidové prostředí a zahrada sousedí s obecně prospěšnou společností Domy s pečovatelskou službou. Škola je čtyřtřídní, vybavena ateliérem a keramickou pecí. Ve školním roce 2017/2018 byla otevřena třída dvouletých dětí. V rámci projektu EU zde působí speciální pedagog a škola každoročně přijímá integrované děti s asistentem pedagoga.

V roce 2017 byla škola dovybavena nábytkem a hračkami a byly prováděny kromě běžných oprav též nátěr a oprava fasády včetně zřízení větracích oken na střeše.

 

Mateřská škola T. G. Masaryka

Sídlo: T. G. Masaryka 199, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Lucie Pavcová

Mateřskou školu navštěvuje nejvíce dětí ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Chvalšinská, Latrán, Lipová, T. G. Masaryka, Špičák, U Jitky, Na Skalce, Nad Nemocnicí, Staré a Nové Dobrkovice

Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení, tj. ve vile se zahradou. V blízkosti se nachází Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213. Výhodou této mateřské školy je blízkost autobusové zastávky linkových autobusů. Výuka v mateřské škole probíhá ve dvou třídách pro děti smíšeného věku s celodenním provozem. Mateřská škola využívá dvě školní zahrady.

V roce 2017 škola pořídila nový mycí stroj, nakoupila didaktické pomůcky a hračky pro děti. Dále byla prováděna běžná oprava a údržba. Investiční akce neprobíhaly.

 

Mateřská škola Za Soudem 344

Sídlo: Za Soudem 344, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Dana Mičanová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Nové Domovy, Polská, Nové Spolí, Linecká, Po Vodě, Rooseveltova, Plešivec, Na Kovárně, Latrán, Masná, Vnitřní Město.

Mateřská škola je umístěna v klidovém prostředí s velkou zahradou. Výuka zde probíhá ve dvou třídách s celodenním provozem. Celá budova je vytápěna akumulačními kamny a přímotopy. Třídy jsou nedostatečně vytápěné a budova není zateplená, dochází tedy velkým tepelným ztrátám. Na budovu navazuje školní zahrada. Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice ze dne 18. 2. 2015 byla maximální kapacita MŠ Za Soudem 344 stanovena 44 dětí.

V roce 2017 mateřská škola nakoupila nábytek a zařízení na zahradu. Dále byly v mateřské škole provedeny opravy topného média (akumulačních kamen), vchodu do mateřské školy (nový vstup, výměna vstupních dveří, zadní vchod). Byla prováděna běžná oprava a údržba a větší opravy budovy byly přesunuty do následujících let vzhledem k odložení rekonstrukce vytápění budovy.

 

Mateřská škola Plešivec 279

Sídlo: Plešivec 279, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Eva Tomšovská

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Plešivec, Nové Spolí, Na Spojce, Pod Vyhlídkou, Plešivecké náměstí, ulice 5. května.

Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení, tj. ve vile se zajímavým interiérem a velkou zahradou. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hracími koutky, každá třída má samostatnou šatnu, umývárnu a kabinet hraček a pomůcek. Tři třídy mají samostatnou ložnici. Jedna třída slouží pro výtvarný kroužek. Zahrada je vybavena herními prvky.

V roce 2017 byly dovybaveny třídy nábytkem, doplněny novými hračkami a pomůckami, dokoupeno zařízení kuchyně, opraveny umývárny. Zahrada školy byla vybavena novými herními prvky, upraven terén, zastřešen bazén, vyměněna přípojka k vodovodnímu řadu. Nadále pokračovala výměna dveří. Vzhledem ke stáří budovy je třeba počítat v příštím období s nutnými opravami a rekonstrukcí.

 

Mateřská škola Tavírna

Sídlo: Tavírna 119, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Jiřina Kučerová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Plešivec, Nové Domovy, Rožmberská, Slupenecká, Konvalinková, Rooseveltova, Nová, Pod Horou, Tavírna.

Mateřská škola je umístěna přímo u silnice, z tohoto důvodu je i obehnána vysokým dřevěným plotem. Bezbariérový přístup je ideální pro děti se zdravotním postižením. Výhodou mateřské školy je možnost využívat zázemí městského parku, jižních teras a dopravního hřiště u Domu dětí a mládeže. Budova školky je obklopena rozlehlou zahradou.

V roce 2017 byla zakoupena myčka na nádobí, lednička, chladnička, dovybavena školní kuchyně a zahrada. Dále byly prováděny běžné opravy a údržba, ovšem vzhledem ke stáří budovy je nutné v příštích obdobích počítat s různými haváriemi a částečnou rekonstrukcí.

 

Mateřská škola Za Nádražím

Sídlo: Za Nádražím 223, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Růžena Hlásková

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Urbinská, Za Nádražím, Vyšný, Železniční, Jasmínová, U Trojice.

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v těsné blízkosti Základní školy Český Krumlov Za Nádražím 222. Mateřská škola je snadno dopravně dostupná. Budova je jednopatrová, panelového typu, s vlastní školní zahradou. Mateřská škola je trojtřídní. Kapacitu 76 dětí má mateřská škola časově omezenu do srpna 2018 na základě rozhodnutí o výjimce od Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. V případě, že nebudou ve škole provedeny stavební úpravy, bude její kapacita od září 2018 činit 70 dětí.

V roce 2017 byla provedena oprava podlahy, malířské, truhlářské práce a další drobné opravy. V roce 2018 jsou plánovány další opravy budovy (střecha, fasáda, zateplení) a je plánována přístavba a nástavba mateřské školy z důvodů rozšíření kapacity.

 

Mateřská škola Plešivec II/391

Sídlo: Plešivec 391, Český Krumlov
Ředitelka MŠ: Helena Adamová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí – ulice: Plešivec, Věncova, U Cihelny, Pod Svatým Duchem.

Mateřská škola je situována v klidné lokalitě sídliště Plešivec, blízko k přírodě. Budova je patrová, zahrada bezbariérová. Zahrada je bezbariérově přístupná, nabízí prostor pro sezónní činnosti v průběhu celého roku.

 V roce 2017 byla pořízena mraznička, myčka nádobí a gastronádoby do kuchyně, dovybavení školy nábytkem. Dále byly prováděny výměny podlahové krytiny a dlažby a běžné údržbářské práce.

 

Naplněnost a kapacita v mateřských školách

Město Český Krumlov má v současné době k dispozici zcela dostatečnou kapacitu v mateřských školách. Vzhledem k podobnému stáří budov mateřských škol je třeba každoročně počítat s opravami, a především s různými haváriemi v objektech. Mateřské školy zřizované městem Český Krumlov splňují předepsané normy na provoz předškolních zařízení a dietní stravování se zajišťuje na základě rozhodnutí rady města dovozem z Nemocnice Český Krumlov.

 

Prezentace mateřských škol ve spolupráci se zřizovatelem

Mateřské školy se zúčastňují výtvarných soutěží, spolupracují s Domem dětí a mládeže, Základní uměleckou školou, Městskou knihovnou. Každoročně děti zpívají pod vánočním stromem na náměstí. Některé mateřské školy prezentují svou činnost prostřednictvím internetových stránek, spolupracují s Policií ČR, hasiči, městskou policií, Ekocentrem Šípek atd. Spolupráce s OŠSM je na výborné úrovni.

 

Základní školy v Českém Krumlově v roce 2017

Město Český Krumlov zřizuje celkem čtyři základní školy, samostatné právní subjekty na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon). Město jako zřizovatel finančně zajišťuje jejich provoz prostřednictvím odboru školství, sportu a mládeže.

Všechny základní školy v Českém Krumlově mají 9 ročníků, které se dělí na první a druhý stupeň. Celková kapacita základních škol je 2 000 míst a s počtem tříd 75. Celková naplněnost k 30. 9. 2017 byla 1 607 žáků s počtem 73 tříd.

Na základě pokladního plnění za rok 2017 byl objem „prostředků plynoucích na žáky“ stanoven ve výši 9 506 Kč na žáka. V přepočtu na počty žáků v ZŠ (1 605) ve školním roce 2016/2017 činila tato částka 15 257 tis. Kč. Příspěvek školám byl stanoven ve výši 17.627 tis. Kč, náklad města činí cca 2 389 tis. Kč (+ ztráta 19 tis. Kč).

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny je dle výpočtů stanoven v Základní škole Český Krumlov, Plešivec 249 (dále jen ZŠ Plešivec) a v Základní škole Český Krumlov, Za Nádražím 222 (dále jen ZŠ Za Nádražím) na 150 Kč/měsíc a v Základní škole Český Krumlov, Linecká 43 (dále jen ZŠ Linecká) a v Základní škole, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 (dále jen ZŠ T. G. Masaryka) na 100 Kč/měsíc. Stravování žáků zajišťují školní jídelny základních škol.

 

Základní škola Linecká

Sídlo: Linecká 43, Český Krumlov
Ředitelka ZŠ: Mgr. Irena Polášková

Tato základní škola je pro spádovou oblast: Bylinková, Dělnická, Dlouhá, Do Vrchu, Dolní Náměstíčko, Družstevní, Důlní, Horní, Horská, Hradební, Kájovská, Kaplická, Ke školce, Kostelní, Krásné údolí, Krátká, Křížová, Linecká, Masná, Na Kovárně, Na Ostrově, Na Stráni, Na Vyhlídce, Nad Nemocnicí, náměstí Svornosti, Nad Shody, Nemocniční, Nová, Nové Domovy, Nové Spolí, Objížďková, Panenská, Panská, Papírenská, Parkán, Plešivecká, Plešivecké náměstí, Pinskrův Dvůr, Po Vodě, Pod Horou, Pod Hrází, Pod Vyhlídkou, Pod Svatým Duchem, Polská, Potoční, Přídolská, Příkrá, Radniční, Rooseveltova, Rožmberská, Rybářská, Rybniční, Slepá, Slunečná, Slupenec, Slupenecká, Skalní, Soukenická, Spojovací, Stinná, Strmá, Středová, Stříbrná, Šatlavská, Široká, Šumavská, Tavírna, Tichá, Třešňová, U Cihelny, U Jeslí, U Nových domovů, U Sáňkařské dráhy, U Stromovky, U Vlaštovičníku, U Vltavy, U Zelené ratolesti, Věncova, V Zátiší, Za Soudem, Za Tiskárnou, Za Tavírnou.

Základní škola se nachází ve středu města. Je plně organizovaná. Součástí školy je školní družina a školní jídelna – výdejna. Obědy škola dováží ze školní jídelny Základní školy Český Krumlov, Za Nádražím 222. ZŠ Linecká má bezbariérový vstup, od ledna 2005 je v provozu osobní výtah a v 1. poschodí toalety pro vozíčkáře. Všechny třídy mají nový nábytek. K dispozici jsou specializované odborné učebny – 2 počítačové učebny, jazyková učebna, dřevodílna, kovodílna a kuchyňka pro výuku vaření. Tělocvična má i divadelní jeviště.

V roce 2017 proběhla další etapa výměny oken, byla provedena oprava školnického bytu, oprava podlah a výměna krytin, proběhly malířské práce, vyměněna dlažba ve vstupním prostoru a zřízeny prostory pro šatnu provozních zaměstnanců. Dále byly prováděny menší opravy a údržba. Všechny prostory základní školy jsou maximálně využity. Uvedené nákupy a údržba byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

 

Základní škola Plešivec

Sídlo: Plešivec 249, Český Krumlov
Ředitelka ZŠ: Mgr. Jaroslava Neumannová

Tato základní škola je pro spádovou oblast: 5. května, Konvalinková, Luční, Pod Kaštany, sídliště Plešivec, U Cihelny, U Jeslí, Věncova, Zvonková. 

ZŠ Plešivec má celkem 21 učeben včetně několika specializovaných odborných učeben tj., fyziky a chemie, přírodopisu, škola má školní dílny a učebnu pro výtvarnou výchovu, mobilní IPadovou učebnu. Součástí tzv. informačního centra je knihovna a dvě učebny vybavené počítači. Pro tělesnou výchovu je ve škole nejen tělocvična, ale také volejbalové kurty, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a atletická dráha s doskočištěm a interaktivní hřiště SmartUs. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. Všechny prostory základní školy jsou maximálně využity.

V roce 2017 byly pořízeny počítače, nábytek, LCD projektor a proběhly opravy elektroninstalace, vodoinstalace, kamerového systému, výměna podlahových krytin a oprava kuchyňského zařízení, výtahu, revize a další běžná údržba a opravy.

 

Základní škola T. G. Masaryka

Sídlo: T. G. Masaryka 213, Český Krumlov
Ředitel ZŠ: Mgr. Josef Haláček

Základní škola je pro spádovou oblast: Špičák, T. G. Masaryka, Urbinská, U Trojice, Třída Míru, Jasmínová, Lipová, Na Skalce, Pod Skalkou, Za Plevnem, Nové Dobrkovice, Dobrkovice, Za Jitonou, Šeříková, Serpentina, Na Moráni, Fialková, Havraní, Domoradická, U Jitky, Formanská, Hradní, Chvalšinská, K Zámecké zahradě, Klášterní, Kvítkův Dvůr, Latrán, Na Fortně, Pivovarská, Pod Kamenem, V Jámě, Věžní, U Poráků, Zámek, Budějovická, Lesní, Zámecké schody, Nové Město, Průmyslová, Tovární, Na Dlouhé zdi, Havraní, Hřbitovní, Příční, Skalka.

ZŠ T. G. Masaryka patří mezi nejstarší vzdělávací instituce ve městě, má svou tradici již od roku 1929. Škola má 15 kmenových tříd, 3 odborné učebny na výuku anglického a německého jazyka, učebnu zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, výtvarné výchovy. Dále má dílnu a učebnu pro výuku vaření, informatiky a tělocvičnu. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Z prostředků určených na provoz škola nakoupila 25 počítačů do učebny informatiky, provedla nákup a montáž šatních skříněk do školní družiny, nákup 20 šatních skříněk. Dále nákup nábytku do školní družiny, nákup stolů a vybavení do školních dílen, nákup lavic a židlí do kmenových učeben.

V roce 2017 se neuskutečnila žádná investice z těch, které byly pro tento rok naplánovány. Z prostředků určených na provoz škola provedla tyto významnější nákupy a akce: Nákup terminálu a implementace nových multifunkčních čipů do školní jídelny, nákup a instalace 9 kamer pro monitorování vnějšího prostoru budovy, opravu terasu u skladu nářadí, vybudování koridoru v přízemí budovy pro vedení sítí, vytvoření nových webových stránek, oprava dojezdové brány a branky pro pěší, nákup a instalace dávkovačů mýdla a zásobníků na papírové ručníky do všech učeben.

 

Základní škola Za Nádražím

Sídlo: Za Nádražím 222, Český Krumlov
Ředitelka ZŠ: Mgr. Dana Hoššová

Tato základní škola je pro spádovou oblast: sídliště Vyšný, Železniční, Česká, Českobratrská, Vyšehrad, Vyšehradská, Za Nádražím, Školní, Polní, Vyšenská, V Úvoze, Nový Dvůr, Pod Hájí, Dobrkovická, Na Spojce, Na Svahu, Nádražní, Polní, Zahradní, Nad Tratí, U Kasáren.

Výuka v ZŠ Za Nádražím probíhá ve třech pavilonech. Škola má 27 kmenových tříd a dále odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a praktických činností, tři učebny vybaveny počítači. Tělesná výchova probíhá ve dvou tělocvičnách se zázemím a na moderním školním hřišti s tartanovým povrchem. Žáci mohou trávit čas na pobytové školní zahradě. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub.

V roce 2017 škola pořídila nový nábytek do školního klubu a jednoho oddělení školní družiny, nové židle do všech oddělení školního klubu a školní družiny, nábytkové skříňky do všech tříd 1. ročníku, jedna interaktivní tabule, nákup notebooků. Největší stavební úpravy probíhaly v pavilonu U6, kde v době letních prázdnin došlo k výměně rozvodů vody, bylo položeno nové linoleum na chodbě v přízemí a provedena výměna umyvadel a obkladů stěn ve třídách a kabinetech. Dále byly opraveny vstupy u vchodů do jednotlivých pavilonů – pokládka kamenného koberce a byl dorovnán terén před hlavním vchodem do školy. V rámci oprav byla nově nalakována palubovka ve velké tělocvičně a proveden nátěr umělého povrchu školního hřiště. Ve dvou učebnách na 2. stupni byla vyměněna podlahová krytina a opraveny židle s pulty pro psaní v učebně hudební výchov, proběhlo malování vybraných tříd a chodeb.

 

Naplněnost a kapacita v základních školách

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu MU se na základě zkušeností a statistiky domnívá, že počet základních škol v Českém Krumlově je optimální. V roce 2017 byla naplněna kapacita ZŠ Plešivec a ZŠ Za Nádražím 222. Všechny školy v Českém Krumlově mají naplněnu kapacitu školních družin, ale zároveň stačily uspokojit nejmenší školáky, tzn., žáky prvních a druhých tříd.

 

Prezentace základních škol ve spolupráci se zřizovatelem

Základní školy v Českém Krumlově prezentují svou činnost prostřednictvím svých webových stránek. Každoročně se školy zúčastňují Kouzelného Krumlova a zástupci jednotlivých škol reprezentují své školy na různých soutěžích, olympiádách apod. Školy přispívají do místních novin.

 

Střední školy v Českém Krumlově

Informace o středních školách na území města Český Krumlov za rok 2017 jsou k dispozici především na webových stránkách jednotlivých škol, v jejich výročních zprávách, tiskových zprávách Gymnázia Českých Krumlov a rovněž u jejich zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj.

Jedná se o tyto střední školy:

 • Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště
 • Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České   
 • Gymnázium Český Krumlov

 

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště

Tato škola je příspěvkovou organizací, zřizovanou Jihočeským krajem a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: zdravotnický asistent, sociální činnost, pečovatelské služby a střední vzdělání s výučním listem v oborech: kuchař – číšník, prodavač, zedník, truhlář, klempíř, malíř, tesař, pokrývač a instalatér.

Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech se sloučila s moderně vybaveným Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a truhlářskou dílnou ve Chvalšinách. Kromě zabezpečení odborných praxí a odborného výcviku škola pro své žáky pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (zahraniční exkurze, sportovní kurzy, barmanský kurz pro číšníky, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny pro kuchaře) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Žáci školy se pravidelně zúčastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Škola se aktivně zapojuje do projektových činností, zejména do projektů Evropského sociálního fondu, projektů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy a příhraniční spolupráce.

V roce 2017 se škola účastnila těchto projektů:

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora technického vzdělávání, prioritní oblast konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce, podpora technického vzdělání. V rámci tohoto programu se žáci a pedagogové školy zapojili do aktivit na podporu technického vzdělání ve třech oblastech: Parťáci? Soutěže s žáky základních škol, Tvorba propagační brožury ve spolupráci s JHK a zaměstnavateli okresu a Speciální školení na podporu odbornosti žáků stavebních oborů. Projekt Podpora prevence kriminality – kyberšikana, projekt Bezpečné klima v českých školách, projekt zahraniční spolupráce TANDEM, projekt Evropské unie: Mléko do škol a dalších.

 

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

Český Krumlov, který byl v roce 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka na zřízení střední školy, která by byla zaměřena na umělecká řemesla a stavební obnovu památek. SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991. Její patronkou se tehdy stala symbolicky svatá Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru. Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem.

Škola sídlí ve dvou budovách vlastněných zřizovatelem a jednu budovu má v nájmu, jejím vlastníkem je Město Český Krumlov. Všechny školní budovy jsou v Českém Krumlově. V současné době má škola k dispozici 40 učeben, z toho 30 odborných učeben (kreslírny, počítačové učebny, modelovny, chemická laboratoř, učebny DVK, truhlářské dílny, ateliéry jednotlivých oborů, venkovní ateliéry, učebny počítačové grafiky, tiskové a reprografické pracoviště, grafická pracoviště na oborech, multimediální učebny, pracoviště 3D tisku, apod.). Škola je technicky nadstandardně vybavena.

Pro výuku a potřeby žáků i pedagogů má škola k dispozici 102 PC, 30 MAC, 12 notebooků a 3 servery. Programové vybavení odpovídá požadavkům jednotlivých oborů. 132 počítačů je připojeno na internet. Výuku v jednotlivých předmětech zefektivňují i další učební pomůcky jako dataprojektory, videorekordéry, vizualizéry apod., 3 učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Vyučující mají k dispozici přenosné videokamery, tablety, fotoaparáty, přehrávače, počítače, tiskárny, kopírky, a další vybavení. Žáci hojně využívají školní knihovnu s více než 6 806 knižními jednotkami, z toho je 187 audiovizuálních nosičů. Škola využívá tělocvičnu a jídelnu Integrované střední školy v bezprostředním sousedství. V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky České vybrána a zařazena do asociace škol přidružených k UNESCO.

V roce 2017 se rozběhl naplno provoz v Klášterech a související projektové aktivity. Nové učebny školy v klášterech a zejména nové vybavení má zásadní vliv na kvalitu a odbornou úroveň vzdělávání, reflektuje nejnovější trendy a technologie. Kvalitní zázemí a nová nabídka služeb zlepšují nejen komfort a úroveň výuky, ale také trávení volného času žáků školy. V této souvislosti se realizují nové aktivity i nové mimoškolní akce.

Škola také dále pokračovala v rozvíjení doplňkové činnosti a spolupráce s firmami. Pokračovala i spolupráce s městem Český Krumlov. Vynikajících výsledků dosáhli ve výtvarných a uměleckých činnostech studenti všech ateliérů, ať jsou to fotografové, grafici, malíři a další obory. Mnohé realizace měly široký dopad na propagaci školy a některé z nich se dostaly až za hranice České republiky.

V tomto školním roce také úspěšně pokračovaly odborné přednášky a workshopy pro studenty školy, ale také pro základní školy a další zájemce z řad veřejnosti a mnoho dalších akcí.

Studijní obory:

 • Kamenosochařství
 • Grafický design
 • Scénická a výstavní tvorba
 • Užitá fotografie a média
 • Užitá malba

Ve školním roce 2017/2018 studovalo na výše uvedených oborech SUPŠ Sv. Anežky České celkem 174 studentů.

 

Gymnázium Český Krumlov

Gymnázium Český Krumlov je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem gymnázia je Krajský úřad Jihočeského kraje. Součástí školy je školní jídelna – výdejna a domov mládeže. V roce 2017 navštěvovalo Gymnázium v Českém Krumlově 472 studentů (nárůst o 5,8 %). Jednalo se o největší nárůst celkového počtu studentů školy od roku 1998. Díky tomu také stoupl průměrný počet studentů ve třídě z 24,78 na 26,22 studentů. Lze konstatovat, že trend zvyšujícího se počtu studentů školy bude pokračovat. Předpokládaný počet studentů pro rok 2018/2019 je 490.

Spádovým obvodem školy je území bývalého okresu Český Krumlov, jehož specifickými místními podmínkami jsou velká rozloha okresu a řídké osídlení, a proto část studentů denně dojíždí i ze vzdálenějších měst a obcí (Vyšší Brod, Loučovice, Frymburk, Horní Planá, Velešín, Prachatice a další), což s sebou nese časovou a finanční náročnost.

Prioritou Gymnázia Český Krumlov je příprava studentů ke studiu na vysokých, případně vyšších odborných školách. Důraz se mimo jiné klade na výuku cizích jazyků. Gymnázium spolupracuje se školami v zahraničí, společně organizují výměnné pobyty studentů a další projekty. Tím však přeshraniční činnost krumlovského gymnázia nekončí. Ve školním roce gymnázium realizovalo 3 projekty určené přímo studentům. Jeden z nich, ve výši 400 tis. Kč, byl zaměřený na spolupráci studentů se studenty z německých a rakouských gymnázií. Druhý projekt byl určen pro práci se studenty nadanými a se studenty se specifickými poruchami učení. Vedle toho jsou v něm prostředky pro další vzdělávání pedagogů i pro týmovou práci při výuce. Projekt je v celkové hodnotě 1 090 tis. Kč bude realizován také v následujícím školním roce. Posledním projektem byl projekt ERASMUS+, který gymnázium uskutečnilo spolu s dalšími partnerskými školami z Francie, Itálie a Německa a který bude probíhat i v následujícím školním roce. Další projekt ERASMUS+ gymnázium získalo pro příští školní rok – pro německý jazyk.

Ve školním roce 2017/18 pokračovaly zásadní stavební úpravy školy a dovybavování školy, prostředky gymnázium získalo i z projektů. Díky dotacím z krajského úřadu mohla pokračovat třetí část rekonstrukce domova mládeže při celkové rekonstrukci 2 ubytovacích buněk. Moderní prostředí pro ubytování získá v září 2018 dalších 18 studentů. Jednalo se o poslední část rekonstrukce ubytovacích prostor, které budou od srpna 2018 plně modernizované. Z prostředků programu IROP byla vybavená počítačová učebna, pořízen nový žákovský nábytek a 20 žákovských počítačů a doplněno vybavení serverů a zabezpečení počítačů. Dále bylo upraveno několik odpočinkových zón pro studenty školy – uvnitř prostor budovy, ale také vně budovy. Pro rok 2018 gymnázium získalo dotaci z operačního programu pro životní prostředí ve výši 33,5 mil.  Kč. Do konce školního roku bylo připraveno výběrové řízení pro realizaci projektu, která bude probíhat po celý školní rok 2018/2019. Bude se jednat o náročnou rekonstrukci, která zasáhne většinu učeben – v nich bude instalována vzduchotechnika, rekonstruováno osvětlení a doplněny venkovní žaluzie. Projekt zahrnuje také zateplení budovy včetně fasády a rekonstrukci kotelny. Vše bude napojeno na meteostanici, která bude regulovat intenzitu osvětlení podle slunečního svitu, intenzitu vzduchotechniky v závislosti na počasí atd. Podobnou technologii nemá v Jihočeském kraji zatím žádná střední škola, gymnázium se inspirovalo jsme se na ČVUT Praha. 

V tomto školním roce se studentům škole dařilo v soutěžích všeho druhu a úspěchy slavili studenti v různých druzích soutěží – od technicky a přírodovědně zaměřených přes humanitně zaměřené soutěže až po soutěže umělecké a sportovní. V okresních kolech soutěží studenti uspěli na předních místech opravdu napříč obory. Z úspěchů v krajských a vyšších kolech vynikajícího úspěchu dosáhl Martin Janouch, který porazil všechny soupeře v krajském kole biologické olympiády a získal tak krajské zlato. Velmi úspěšní byli studenti gymnázia ve fyzikální olympiádě, ve které v krajském měřítku skončili na druhém místě Petr Pučil a Jan Hrubeš. V krajském kole matematické olympiády vybojoval Martin Kysela 3. místo a Karolína Kučerová 4. místo. Také v dalších matematických soutěžích – Náboj, Matematický klokan  –  týmy studentů gymnázia získali vynikající umístění na krajské úrovni i v celostátních kolech. Neméně úspěšní byli studenti i ve výtvarně zaměřených soutěžích, hudebních soutěžích a sportovních soutěžích, výborně se dařilo studentům v Bobříku informatiky, úspěchy studenti slavili i v astronomické olympiádě, v soutěži v programování webu, v ekonomické olympiádě. V jazykově zaměřených soutěžích velmi dobře reprezentovali školu studenti v krajských kolech olympiád v německém, francouzském, španělském i anglickém jazyce a již tradičně obsadili medailové pozice. Neméně úspěšní byli studenti i ve výtvarně zaměřených soutěžích, hudebních soutěžích a sportovních soutěžích.

 

Vysoká škola – Cevro Institut – Středisko Český Krumlov

V Jihočeském kraji nabízí vysoká škola CEVRO Institut, z. ú. celkem dva bakalářské a tři navazující magisterské obory. Všechny nabízené obory lze v Českém Krumlově studovat pouze v kombinované formě. Zájemci o prezenční studium tyto obory mohou studovat v Praze.

Studijní obory v Českém Krumlově:

 • Veřejná správa
 • Právo v obchodních vztazích
 • Obchodněprávní vztahy
 • Bezpečnostní studia

Informační a konzultační středisko vysoké školy CEVRO Institut, z. ú. v Českém Krumlově zahájilo svoji činnost 1. 1. 2008. Cílem zakladatelů vysoké školy CEVRO Institut bylo a je vytvořit na českém vzdělávacím trhu nabídku velmi kvalitního vzdělávání na nevelké vysoké škole s vynikajícím akademickým sborem, s mezinárodním zázemím, s podporou vědecké a výzkumné činnosti. Vysoká škola CEVRO Institut klade důraz na propojení pedagogické činnosti s výzkumnou a vědeckou prací, na mezinárodní pedagogickou a vědeckou spolupráci. Ve vztahu ke studentům bylo cílem zakladatelů a dnešním posláním vysoké školy nejen vysoce kvalitní vzdělání, ale také možnost studenta vysoké školy CEVRO Institut být v blízkém a přímém kontaktu s osobnostmi studovaného oboru, ať už jsou pedagogy vysoké školy či odborníky z oblasti praxe, samozřejmě nejen z České republiky. Konečně, od svého vzniku patří CEVRO Institut k vysokým školám, které přicházejí s inovátorskými studijními obory.

Sem patří i snaha o multidisciplinární přístup ke studiu společnosti. Tímto směrem se škola chce ubírat i v budoucnu. Jedním z podstatných poslání vysoké školy CEVRO Institut je kultivace veřejného i soukromého sektoru prostřednictvím přípravy stávajících i budoucích řídících zaměstnanců obou těchto sektorů. Výzkumný, vědecký a pedagogický zájem vysoké školy CEVRO Institut se soustřeďuje do oblasti práva (veřejného i soukromého), do oblasti politologie a mezinárodních vztahů, do oblasti bezpečnosti a dále do oblasti ekonomie.

V těchto oblastech realizuje vysoká škola CEVRO Institut studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních oborech. Vysoká škola CEVRO Institut klade důraz na kvalitu vzdělání a také na šíři jeho obsahu. Studentům se dostává vzdělání v právních disciplínách, politologii, mezinárodních vztazích, ekonomii, ale také sociologii, politické filosofii i moderních metodách řízení či

Vysoká škola CEVRO Institut provozuje studijní středisko v Českém Krumlově a zde také nabízí a realizuje některé studijní programy a obory. Základním východiskem pro aktivity vysoké školy CEVRO Institut mimo její sídlo je zásada naprosté shody úrovně, formy i obsahu. Pokud se jedná o realizaci vysokoškolských studijních programů, je výrazem této zásady především skutečnost, že výuka je zajišťována na stejné personální i obsahové úrovni v sídle vysoké školy i ve studijním středisku a shodnými osobami. Stejně tak materiální, informační a knihovní zázemí je budováno na adekvátní úrovni jako v sídle vysoké školy.

Vysoká škola CEVRO Institut ve studijním středisku v Českém Krumlově realizuje jeden bakalářský studijní program a v rámci něho dva bakalářské studijní obory Právní specializace – Veřejná správa a Právní specializace – Právo v obchodních vztazích. A dále dva navazující magisterské studijní programy se třemi obory: Veřejná správa s obory Veřejná správa a Bezpečnostní studia a program Soukromoprávní studia – obor Obchodněprávní vztahy.

Všechny studijní obory realizované ve studijním středisku v Českém Krumlově jsou nabízeny pouze v kombinované formě studia. Studijní středisko vysoké školy CEVRO Institut není jen místem realizace výuky. Pravidelně se zde konají nejen akce přímo spojené se studiem, jako jsou promoce, imatrikulace a státní závěrečné zkoušky, ale také konference, odborné semináře, veřejné diskuse a jiné akce pro studenty i širší odbornou veřejnost. V akademickém roce 2016/ 2017 studovalo v Cevro Institutu Český Krumlov více než 100 studentů.

 

Akademie třetího věku

Akademii třetího věku pořádaly i v roce 2017 českokrumlovské Domy s pečovatelskou službou, zastoupené ředitelkou Mgr. Ivanou Ambrusovou. Akademie třetího věku mohla fungovat díky financím získaných z dotačního programu města Český Krumlov. Na uvedenou aktivitu byly získány finanční prostředky z grantu Komunitního plánování.

Od května do prosince 2017 opět probíhal vzdělávací program. Vzdělávací aktivita byla ukončena v prosinci 2017, absolventi při slavnostním ukončení převzali z rukou místostarosty města Český Krumlov osvědčení o absolvování kurzu. Celkem se vzdělávacích aktivit zúčastnilo 100 seniorů.

 

Burza škol poprvé v Českém Krumlově

Dne 24. října se v prostorách Sportovní haly na Chvalšinské ulici letos uskutečnil první ročník burzy středních škol a odborných učilišť. Účelem této jednodenní akce je prezentace škol primárně z Jihočeského kraje s cílem získat zájemce o studium a učební obory. Žáci posledních ročníků základních škol a jejich rodiče měli možnost se blíže seznámit s jednotlivými školami a vytvořit si dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání, zejména pak o aktuálních informacích podmínek studia, přijímacího řízení, profilu absolventa určitého oboru, ale také se mohli seznámit s ukázkami výuky a pracovních činností, případně poznat mimoškolní vyžití studentů a učňů. Tato akce byla pořádána Místní akční skupinou Blanský les – Netolicko o.p.s. ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou – oblastní kanceláří Český Krumlov pod záštitou města Český Krumlov v rámci probíhajícího projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov“.

Cílem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Jednou z klíčových oblastí projektu je budování znalostních kapacit prostřednictvím realizace vzdělávacích akcí a dalších aktivit cílených na pedagogické pracovníky a žáky MŠ a ZŠ na území ORP Český Krumlov.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: