aktualizováno 28. 7. 2022

Nové herní prvky na hřišti, hospodaření města nebo rekonstrukce komunikace a vodovodu, to vše a víc projednala v červenci rada města 

Rada města na červencových jednáních projednala mimo jiné tyto záležitosti:

Doplnění herních prvků na dětském hřišti na Plešivci

V rámci 5. ročníku participativního rozpočtu si občané odhlasovali projekt na rozšíření dětského hřiště v dolní části sídliště Plešivec mezi ulicemi 5. května a U Jeslí. Rada města schválila výběr dodavatele, který provede výrobu, dodávku i montáž herních prvků a s tím spojené práce. Hřiště bude doplněno o vahadlovou houpačku, síťový kolotoč, sportovní a balanční prvek a balanční most, včetně dopadových ploch.

Zpráva o hospodaření města

Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření města ke konci června. Během první půle roku 2022 došlo k menším i větším rozpočtovým změnám. Mezi nejvýznamnější rozpočtová opatření se řadí zapojení zůstatků na účtech města ve výši 18 milionů korun. Jedná se o peníze z rozpočtů akcí, které nebyly realizovány nebo dofakturovány v roce 2021. Dále byly zapojeny do rozpočtu zpětně proplacené dotace a úspory z předchozích let ve výši 32 milionů. V investiční rezervě tak stále zůstává 13 milionů.

Celkové příjmy ke konci června dosáhly hodnoty 274 milionů, což odpovídá 58% plnění upraveného rozpočtu. Celkové výdaje jsou čerpány ve výši 234 milionů odpovídajících 42 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet je plněn bez výrazných komplikací. Příznivá jsou čísla daňových příjmů a výše kladného salda běžného rozpočtu. Cash flow města není momentálně ohroženo. Mezi hrozby na straně výdajů se ovšem řadí nynější vysoká inflace, zejména pak výrazné zdražování cen energií.

Rekonstrukce komunikace a obnova vodovodu v ulici Českobratrská

Rada města schválila výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo pro realizaci rekonstrukce části místní komunikace a obnovy vodovodu v ulici Českobratrská. Nejvhodnější nabídku podala společnost IRO stavební s.r.o. Celkové předpokládané výdaje činí 2,95 milionu korun. Jedná se o úpravu komunikace v délce 59 m, odvedení dešťových vod z povrchu komunikace dosazením odvodňovacího systému a napojení systému na kanalizaci. Dále je navržena obnova vodovodního řadu včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na září 2022, hotovo by mělo být do konce listopadu 2022.

Dotace na projekt Sbírka ilustrací pro děti

Město obdrželo dotaci na realizaci výstavního projektu Sbírka ilustrací pro děti v Klášterech Český Krumlov z dotačního programu Ministerstva kultury Podpora expozičních a výstavních projektů pro rok 2022. Celková výše dotace je 356 tisíc korun. Získané finance se použily na realizaci výstavy dětských ilustrací v rámci projektu 3+ galerie.

Možnost získání dotace pro základní školy

Centrum pro regionální rozvoj bude vyhlašovat výzvu k podání žádosti o dotaci na modernizaci základních škol. Rada města schválila zahájení prací na přípravě projektů, které by mohly získat právě tuto dotaci. Město má v plánu zažádat o podporu na vybudování nové počítačové učebny na ZŠ Linecká, přestavbu starých kotelen na družinu na ZŠ Plešivec, výstavbu letní učebny na ZŠ T. G. Masaryka a modernizaci počítačových učeben na ZŠ Za Nádražím. Vyhlášení výzvy je plánováno na srpen 2022.

Zapůjčení areálu letního kina

Rada města schválila výpůjčku prostoru bývalého letního kina pro pořádání 7. ročníku festivalu Letňák v kině. Jedná se o festival zaměřený na alternativní hudební žánry, který spojuje místní i celorepublikové umělce. Akce je taktéž každoročně podporována městem v rámci Programu podpory. Letos obdrželi pořadatelé dotaci v hodnotě 70 tisíc korun. Letňák v kině proběhne od 12. do 13. srpna.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: