aktualizováno 23. 6. 2023

Kronika města Český Krumlov 2019

Hospodaření města v roce 2019

Rozpočet města Český Krumlov na rok 2019 byl sestavován podle vnitřních norem, pravidel a podle harmonogramu schváleného Radou města Český Krumlov.

Rozpočet je nejdůležitějším dokumentem, prostřednictvím kterého je zabezpečována správa města a jeho hospodaření v daném roce. Díky dobré hospodářské situaci se zvyšují i příjmy města a pro rok 2019 činily skutečné příjmy města 435 205,8 tis. Kč. Výsledný přebytek hospodaření města byl pak 13 693,7 tis. Kč. 

Největší část příjmů města tvoří tzv. daňové příjmy, tedy část daní vybraných státem a ostatní místní poplatky, které v roce 2019 činily 261 945,2 tis. Kč. U daňových příjmů byl proti minulému roku zaznamenán nárůst o 16 699,4 tis. Kč. Upravený rozpočet běžného roku byl plněn na 101 % a v absolutním vyjádření dosáhly daňové příjmy výše 261 945,2 tis. Kč (v roce 2018 činily 246 247,7 tis. Kč). V tomto nárůstu je patrné zvýšené inkaso daně z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. K větším meziročním výpadkům daňových příjmů došlo u místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. V průběhu roku 2019 byl rozpočet daňových příjmů navýšen o 13 372,6 tis. Kč a zahrnoval především navýšení sdílených daní a místních poplatků za užívání prostranství a provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celkový upravený rozpočet daňových příjmů nakonec činil 258 781,1 tis. Kč a skutečné plnění bylo 261 945,2 tis. Kč.

Další důležitou částí příjmů města jsou nedaňové příjmy, tedy příjmy z vlastní činnosti města, jako jsou zejména pronájmy majetku. Ty pro rok 2019 činily 79 275,7 tis. Kč. Meziročně byly výrazně zvýšeny příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí o 8 815 tis. Kč, což bylo zapříčiněno novou formou parkování (Bus stop). Dále jsou patrné meziročně zvýšené příjmy z poskytování služeb a sankční platby.

Třetí významnou skupinou příjmů jsou přijaté dotace. Celkově byly přijaty v roce 2019 transfery v celkové výši 89 671,9 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 došlo zejména k nárůstu investičních dotací. Příjem neinvestičních dotací byl v roce 2019 ve výši 53 154,1 tis. Kč. Mimo dotace na výkon státní správy ve výši 32 386,7 tis. Kč (největší objem) byly rozhodující dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí 6 606,4 tis. Kč a dotace na výkon sociální práce 2 028,7 tis. Kč. Investiční dotace byly na účet města připsány v celkovém objemu 36 517,8 tis. Kč. Oproti roku 2018 se jedná o nárůst příjmu o 33 837 tis. Kč. To je způsobeno nesouladem mezi realizovanými výdaji jednotlivých investičních akcí a příjmem dotací. Např. dotace na zateplení budovy Lipová 161 byla přijata do rozpočtu roku 2019, ale výdaje byly hrazeny již v roce 2018. V objemu investičních dotací se promítají zejména přijaté dotace na: rekonstrukce ul. tř. Míru 7 836,7 tis. Kč, přístavby MŠ Za Nádražím 10 328,5 tis. Kč, výměna oken ZŠ T. G. Masaryka 6 265,9 tis. Kč, zateplení budovy MÚ 9 599,9 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty dotace zejména na azylové bydlení ve výši 1 274,7 tis. Kč v rámci individuálních projektů, dále 1 472 tis. Kč na regionální rozvoj městské knihovny a 2 300 tis. Kč jako přímá podpora města v souvislosti se zapsáním v seznamu kulturních památek Unesco.

Poslední skupinou příjmů jsou tzv. kapitálové příjmy a investiční dotace, s kterými se pro rok 2019 počítá v částce 4 313 tis. Kč.

V roce 2019 došlo k nárůstu výdajů o 22 611,2 tis. Kč. Z toho běžné výdaje vzrostly o 26 457,5 tis. Kč a investiční výdaje klesly o 3 846,3 tis. Kč. 

Položka platy zaměstnanců se zvýšila o 4 758,5 tis. Kč. K tomu došlo z důvodu navyšování platů dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců od 1. 1. 2019. Tím pádem došlo také k navýšení plateb sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. V čerpání položek na teplo a plyn došlo ke zvýšení z důvodu změny vytápění. K nárůstu u položky elektrické energie o 1 599,8 tis. Kč došlo z důvodu nárůstu cen vstupů. Mezi nejvýraznější výdaje v rámci nákupu služeb patří úklid a zimní údržba komunikací 8 370 tis. Kč, sběr a svoz odpadů jak za fyzické, tak i právnické osoby celkem 18 601 tis. Kč, arboristické práce a veřejná zeleň 5 628,5 tis. Kč. Další výrazné výdaje jsou opravy a údržba. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na opravy komunikací 9 957 tis. Kč, opěrných zdí 3 086 tis. Kč a veřejného osvětlení 2 764 tis. Kč.

U kapitálových výdajů dochází k meziročnímu poklesu o 3 846,3 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 88 672,4 tis. Kč. Zejména se jednalo o převedení investičních akcí z roku 2018.   

Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v roce 2019 nejvýznamnějšími investičními akcemi na území města: rekonstrukce vodovodů a kanalizací (plán obnovy), výměna oken, fasáda ZŠ T. G. Masaryka, zateplení městského úřadu Kaplická, cyklostezka Chvalšinská, rekonstrukce veřejného osvětlení a parkovací plochy na Plešivci.

Největší podíl na celkových výdajích mělo v roce 2019: odvětví státní moc, státní správa, územní samosprávy a politické strany – 25,3 %, doprava – 12,6 %, vzdělávání a školské služby – 12,6 %, kultura, církve a sdělovací prostředky - 9,9 %, bydlení, komunální služby a územní rozvoj – 7,9 %.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno auditorskou společnosti Eco-Economic & Commercial Office s.r.o. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 uvádí: Závěr bez výhrad – žádné nebo nevýznamné (nemateriální) chyby a nedostatky Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2019 nebyly zjištěny žádné významné chyby a nedostatky. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních v průběhu roku 2019 byly uzemním celkem k 31. 12. 2019 odstraněny. Nápravná opatření, vyplývající z přezkoumání hospodaření za rok 2019, nebyla uložena. Upozornění na případná rizika: Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. auditor nezjistil případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Závěrečný účet města Český Krumlov je v užším rozsahu zveřejněn na úřední desce města Český Krumlov, kompletní materiál včetně všech příloh je zveřejněn na úřední desce města umožňující dálkový přístup v kategorii Odbor financí a na internetové adrese http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/rozpocetmesta.xml. Zároveň je také k nahlédnutí v celém rozsahu na odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově.

Navýšení rozpočtu 2019

Zastupitelstvo města schválilo 17. dubna 2019 rozpočtovou změnu, kterou zvýšilo rozpočtové výdaje o dalších 25 milionů korun. Rozpočet na tento rok byl připravován a projednáván v prosinci minulého roku, kdy se předpokládalo, že v roce 2019 bude město muset splatit dvacetimilionový kontokorentní úvěr, jehož čerpání bylo rozpočtováno na konec roku 2018. Jelikož ale k čerpání tohoto úvěru nakonec vůbec nedošlo, není zapotřebí zdrojů na jeho splacení a ty je možné využít pro jiné účely. Zbývajících 4,8 milionu je očekávané vyšší plnění daňových příjmů, než bylo rozpočtováno pro letošní rok.

Město bude z těchto prostředků realizovat zejména další investiční akce, jako jsou rekonstrukce komunikací, parkovacích míst, chodníků a veřejných prostranství. Mezi klíčové investice patří revitalizace náměstíčka Za Nádražím, na jejímž návrhu se v loňském roce podíleli sami obyvatelé. V rozpočtu je na tuto akci připraveno přes čtyři miliony korun. Přes tři miliony korun je vyčleněných na realizaci druhé etapy parkovacích ploch U Zelené ratolesti na Plešivci, téměř jeden milion korun půjde na rekonstrukci chodníků mezi třídou Míru a ul. Zahradní a za jeden a půl milionu korun se opraví parkovací místa v ul. Vyšehradská. Jeden milion korun je určený na zkvalitnění venkovních ploch pro volnočasové aktivity dětí, dospělých i seniorů, zejména na dětském hřišti na sídlišti Špičák, senior fitness v rekreační zóně na Horní Bráně, workoutové fitness na sídlišti Plešivec a rozšíření dětského hřiště na sídlišti Vyšný. Částečných oprav se dočká i plavecký bazén, na který jsou v rozpočtu vyčleněny dva miliony korun, další více jak tři miliony korun jsou určeny pro školské budovy, konkrétně na vybudování plynové kotelny a ústředního topení v MŠ Za Soudem a výměnu oken v MŠ Plešivec 279.Po pozitivních odezvách na podzemní kontejnery v centru chce město další finance vložit do jejich rozšíření, konkrétně se jedná o navýšení počtu polozapuštěných kontejnerů v Linecké ulici. Další peníze půjdou na rekonstrukci sociálního zařízení v areálu Služeb města Český Krumlov v Domoradicích, či zpevnění plochy pod kontejnery na odpad.

Touto změnou tak zastupitelstvo města navýšilo výdaje kapitálového rozpočtu, tj. výdaje na investice, na 150 milionů korun.

Dotované projekty v roce 2019

V roce 2018 město Český Krumlov získalo dotace na projekty, které budou realizovány v příštích letech. Patří mezi ně projekt „Výměna oken ZŠ TGM.“, který bude podpořen z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) či projekt „Cyklostezka ul. Chvalšinská – autobusová zastávka Špičák“, který podpoří Integrovaný operační program (IROP). Z Národního programu Životní prostředí byla získána dotace na projekt „Hybridní automobily pro MP Český Krumlov“. Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy MÚ, Český Krumlov“ podpořený z OPŽP byl započat už v roce 2018 a s jeho dokončením se počítá v průběhu roku 2019. Zároveň byly v průběhu roku 2018 podány žádosti na projekty, u kterých ještě řídící orgány nerozhodly o jejich přidělení, a to: „Snížení energetické náročnosti VO v Českém Krumlově“, který byl podán do Národního programu Životní prostředí (NPŽP). Dále byla podána žádost o účelovou dotaci na sociální služby Jihočeského kraje. V přípravě je také žádost do Operačního programu Životní prostředí na projekt „Nová kotelna v MŠ Za Soudem, Český Krumlov“, která bude podána na přelomu roku. 

Město otevřelo programy finanční podpory

Cílem Programu podpory kultury je podpora kulturních aktivit v Českém Krumlově s důrazem na rozšíření a co nejlepší využití kulturního potenciálu města. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit. Prioritami jsou podpora celoroční činnosti místních kulturních organizací s důrazem na aktivity dětí a mládeže, kulturních projektů, které svým významem přispívají k prestiži města Český Krumlov jako kulturního centra jižních Čech, inovativních projektů v oblasti kultury, osvětově-vzdělávacích aktivit zvyšujících znalosti, schopnosti a dovednosti obyvatel v oblasti kultury a umění a pestré kulturní nabídky pro všechny věkové kategorie.

Program podpory sociálních a souvisejících služeb si klade za cíl udržet stávající síť sociálních služeb a jejich registrovaných poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb a dále dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o sociálních službách. Největší objem finančních prostředků v rozpočtu města je vyčleněn na projekty předkládané v Programu podpory sportu. Dotace budou tradičně rozdělovány na činnost sportovních oddílů pro mládež do 18 let s členskou základnou tvořenou občany Českého Krumlova a okolí, na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem, příp. v cizích sportovních zařízeních provozujících činnost na území města a na opravu a údržbu sportovišť na území města ve vlastnictví klubů, sloužících k organizovanému sportování mládeže.

Na podporu aktivit a činností v oblasti volného času, ať již pro organizované, či neorganizované děti a mládež je zaměřen Program podpory volnočasových aktivit. Podpořeny mohou být jak jednorázové akce, tak i projekty střednědobého a krátkodobého charakteru. Program podpory zahraniční spolupráce si klade za cíl podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou Hauzenberg (Německo), Llanwrtyd Wells (Velká Británie), Miami Beach (USA, Florida), San Gimignano (Itálie), Slovenj Gradec (Slovinsko) a Vöcklabruck (Rakousko).

Pro jednotlivé oblasti jsou v rozpočtu města vyčleněny maximální finanční prostředky, které budou rozděleny mezi žadatele. Program podpory Alokace v r. 2019: kultura 1 451 000 Kč, zahraniční spolupráce 70 000 Kč, sociální a související služby (komunitní plánování) 1 288 000 Kč, volnočasové aktivity dětí a mládeže ve městě 181 000 Kč, sport ve městě 5 360 000 Kč. Celkem se jedná o 8 224 000 Kč určených na programy podpory v roce 2019.

Dotace na povodňové plány

Dotaci ve výši 1 444 921,95 Kč získalo město na vypracování 3 digitálních povodňových plánů (pro ORP Český Krumlov, obec Zlatá Koruna a pro město Vyšší Brod). V rámci projektu budou také pořízena 3 hladinoměrná čidla pro spolupracující obce a v centru města Český Krumlov dojde k rozšíření lokálního varovného informačního systému ochrany před povodněmi. Cílem je zabezpečit prostřednictvím povodňového informačního systému základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty.

Město podalo nabídku na odkoupení čistírny odpadních vod

Zastupitelstvo města v březnu projednávalo a schválilo podání nabídek na koupi čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu. Celková cena nabídek dosahuje 230 milionů korun, jedná se tak o největší investici za posledních 30 let. O koupi čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) a obchvatného kanálu, jejichž vlastníci jsou několik let v konkurzním řízení, město Český Krumlov usiluje řadu let. Po mnoha jednáních s insolvenčními správci se podařilo vyjednat základní kupní podmínky, jež by umožnily získat tento strategický majetek. Za ČOV město navrhuje zaplatit 180 milionů korun, za obchvatný kanál 50 milionů. Nyní záleží na obou prodávajících, kterými jsou ČOV Český Krumlov s.r.o. a JIP Větřní a.s., zda akceptují nabízené kupní ceny. Pokud se tak stane, budou vypracovány finální verze kupních smluv a zastupitelstvo města bude rozhodovat o jejich konečném schválení společně s přijetím dlouhodobého investičního úvěru na financování koupě. Získáním čistírny i kanálu do svého vlastnictví by město definitivně odstranilo riziko, zda a jakým způsobem bude (v budoucnosti) zajištěno odvádění a čištění městských odpadních vod, a hlavně za jakých cenových podmínek (výše stočného pro obyvatele města a firmy). 

Souhrnné výsledky hospodaření města v roce 2019

Hospodaření města Český Krumlov v roce 2019 se uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet města na rok 2019 schválilo zastupitelstvo města dne 20. 12. 2018 usnesením č. 0012/ZM2/2018/II. Navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet vždy probíhalo v návaznosti na přijatá rozhodnutí orgánů města (zastupitelstva města nebo rady města dle svěřených pravomocí) a dále v souvislosti s přijetím dotací nebo nezbytných změn v investičních záměrech.

V roce 2019 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 364 877,5 tis. Kč upravený až na 493 621,2 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 128 743,7 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl celkově zvýšený o 45 852,6 tis. Kč. Financování bylo navýšeno o 86 891,1 tis. Kč, a to zapojením zůstatků k 31. 12. 2018 na účtech města, zapojením nového dlouhodobého úvěru (z roku 2018) a snížením splátek kontokorentního úvěru. Skutečné příjmy pak činily 435 205,8 tis. Kč, skutečné výdaje 421 512,1 tis. Kč (včetně daně z příjmů právnických osob ve výši 13 005 tis. Kč, kterou město platí samo sobě) a výsledný přebytek hospodaření byl 13 693,7 tis. Kč.

Počet změn rozpočtu 197, z toho 169 provedených rozpočtových opatření. Objem rozpočtových opatření byl v příjmech 41 852,6 tis. Kč a na straně výdajů 128 743,7 tis. Kč.

Město v roce 2019 hospodařilo s investičními dotacemi ve výši 36 517 844 korun, neinvestiční dotace činily 52 414 859 korun. Výše celkových přijatých dotací byla 88 932 704 Kč.

V upraveném rozpočtu bylo počítáno se schodkem 62 236,1 tis. Kč. Z důvodu vyššího naplnění příjmů oproti upravenému rozpočtu o 3 847,7 tis. Kč a nedočerpání výdajových položek upraveného rozpočtu o 72 109,1 tis. Kč město Český Krumlov nakonec dosáhlo přebytku ve výši 13 693,7 tis. Kč. Jistiny dlouhodobých úvěrů a půjček přijatých v předchozích obdobích byly spláceny v souladu se splátkovými kalendáři a schváleným rozpočtem a celkem bylo splaceno 4 654,8 tis. Kč.

Počáteční stav prostředků na bankovních účtech (vč. fondů) činil 44 181,1 tis. Kč, na konci roku pak 81 337,9 tis. Kč. U běžných výdajů došlo k nedočerpání rozpočtovaných prostředků celkem o částku 12 502,5 tis. Kč (celkové čerpání dosáhlo 96 % upraveného rozpočtu) a u kapitálových výdajů celkem o částku 59 606,4 tis. Kč (celkové čerpání dosáhlo 63 % upraveného rozpočtu).

Při přezkoumání hospodaření Města Český Krumlov za rok 2019 konstatuje auditor ve své zprávě, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření města, a zároveň nebyla zjištěná rizika ve vztahu k dalšímu hospodaření města. Hospodaření města za rok 2019 lze tedy označit jako dobré.

Místní poplatky v Českém Krumlově v roce 2019

Stanovení místních poplatků patří do samostatné působnosti obce. Poplatky byly zaváděny obecně závaznými vyhláškami, ve kterých jsou stanoveny konkrétní sazby poplatků, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případná osvobození od poplatků. Řízení o místních poplatcích vykonávají obecní úřady, v Českém Krumlově je to Městský úřad Český Krumlov. Místní poplatky na území města Český Krumlov byly zavedeny obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, o místních poplatcích, ze dne 21. prosince 2010. Poplatek za komunální odpad byl v roce 2015 dále novelizován samostatnou obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 15. prosince 2016 byl aktualizován Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad).

V Českém Krumlově byly v roce 2019 vybírány tyto místní poplatky na základě vyhlášky:

 • Poplatek ze psů
 • Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Poplatek ze vstupného
 • Poplatek z ubytovací kapacity
 • Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
 • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek ze psů zůstal v roce 2019 nezměněný. Poplatek je vyměřován podle místa bydliště. Držitelé psa v rodinném domě mimo historické centrum města zaplatili ročně za jednoho psa staršího tří měsíců celkem 1 000 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele vždy 1 500 Kč. Držitelé psa na sídlištích nebo v bytových domech zaplatili ročně 1 500 Kč a za každého dalšího psa téhož držitele 2 250 Kč. Důchodci platí ročně pouze 200 Kč nebo 300 Kč za druhého a každého dalšího psa. Nevidomí, osoby, které vykonávají výcvik psů, provozující útulek, členové Městské policie, Policie ČR, myslivci apod. jsou od poplatku osvobozeni. Poplatek za každého dalšího psa činí 150 % sazby za prvního psa. Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března, složenky úřad rozesílá začátkem března.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území Českého Krumlova, a to za účelem léčení nebo rekreace. Nějaký jiný důvod pobytu v Českém Krumlově může být důvodem pro osvobození od platby poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Jiným důvodem pobytu může být např. účast na školení nebo pracovním setkání, služební cesta apod. Jiný důvod pobytu prokazuje ubytovaný, a to pozvánkou na školení či pracovní setkání, cestovním příkazem nebo čestným prohlášením.

Plátcem poplatku je ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), který přechodné ubytování poskytl. Jedná se tedy především o provozovatele hotelů, penzionů, privátních ubytování, ubytoven, hostelů, motelů a dalších na území Českého Krumlova. Poplatek ve stanovené výši vybírá ubytovatel. Ubytovatel za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně městskému úřadu vyúčtovávat (4 x ročně).

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa jeho trvalého pobytu nebo místa jeho trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Sazba poplatku činila v roce 2019 částku 21 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt však nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné a rovněž osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení) a jejich průvodci, osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné), anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejné prostranství na území města vymezuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místních poplatcích.

Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem (viz předmět poplatku). Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně. Poplatník je povinen oznámit městskému úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství, a to alespoň 5 dnů předem, nejpozději však v den vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (viz § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích). Od poplatku je dále také mj. osvobozeno: užívání veřejného prostranství v rozsahu nezbytně nutném k činnostem souvisejícím s odstraňováním poruch a havárií na dobu nezbytně nutnou užívání veřejného prostranství k umístění lešení potřebného k historicko-památkovému průzkumu objektu, na základě písemného dokladu. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené (viz § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení).

Sazby poplatku za použití veřejného prostranství se v roce 2019 pohybovaly od položek korunových až k tisícikorunovým částkám. Liší se podle polohy, účelu využití veřejného prostranství a typu pořádané akce (prodejní stánek, parkování, sklad stavebního materiálu, natáčení filmu apod.) a jsou k dispozici na webových stránkách města.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na filmová a divadelní představení, koncerty, prodejní nebo reklamní akce, plesy, taneční zábavy a diskotéky. Poplatek se vybírá ze vstupného sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazba poplatku ze vstupného činila v roce 2019:

 • 5 % z vybraného vstupného u plesů a tanečních zábav s živou hudbou
 • 10 % z vybraného vstupného u divadelních a filmových představení a koncertů
 • 20 % z vybraného vstupného u diskoték, prodejních a reklamních akcí

V případě, že se na jednu akci bude vztahovat eventuálně více poplatkových sazeb, platí se poplatek s nejvyšší sazbou.

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny osoby pořádající: taneční zábavu nebo ples, pokud jsou neziskovými organizacemi se sídlem na území města, divadelní představení v budovách nebo v zařízení, které bylo k tomuto účelu zkolaudované, filmové představení v zařízení, které bylo k tomuto účelu zkolaudované, koncert vážné nebo populární hudby v budově, která byla právě k tomuto účelu zkolaudovaná, koncert nebo taneční zábavu, které nezasahují do doby od 23:00 do 9:00 hodin, akci výchovně vzdělávacího charakteru, akci pro děti a mládež nebo důchodce nebo invalidní občany, sběratelskou burzu, muzejní nebo galerijní výstavu. Od poplatku je rovněž osvobozeno město Český Krumlov.

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá ze zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu, sídlících na území města Český Krumlov. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, ubytování v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelové zařízení, ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále jen poplatek za povolení k vjezdu) je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, o místních poplatcích. Správcem poplatku za povolení k vjezdu je Městská policie Český Krumlov. Poplatek je zároveň příjmem do rozpočtu Městské policie Český Krumlov. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu motorovým vozidlem do pěší zóny v historické části města. Poplatková povinnost vzniká kladným vyřízením žádosti o vydání povolení a tento poplatek se platí za vydání povolení. V roce 2019 činil 100 Kč za každý započatý den, paušál 2 000,- Kč za každý kalendářní měsíc pro vozidla, kterým je umožněn nepřetržitý vjezd do pěší zóny a paušál 1 500,- Kč za každý měsíc pro vozidla, kterým je vjezd do pěší zóny umožněn jen po určitou dobu.

Poplatek za povolení k vjezdu neplatí: fyzické osoby mající trvalý pobyt ve vybraném místě, vlastníci nemovitostí ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti, osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci, osoby provozující vozidla záchranné služby při jejím výkonu, hasičů při zásahu, Policie ČR a městská policie, havarijních čet při odstraňování poruch dodávky elektrické energie, vody, plynu, tepla nebo kanalizace, pohotovostní a převozní lékařské služby při výkonu, osoby provádějící zásobování, pohřební služby, spojů, údržby a čištění komunikací, odvozu odpadků a havarijních čet.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") je dalším z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov.

Poplatek za komunální odpad platí:

 1. fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně v obci po dobu delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se na území obce, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající vymezenému poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek je splatný k 31. březnu. S účinností od 1. ledna 2016 byl schválen zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění dosavadní zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Na listopadovém zasedání proto zastupitelstvo města schválilo změnu a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato změna spočívá mimo jiné v osvobození placení poplatku pro osoby, které prokazatelně déle, než devět měsíců pobývají v zahraničí, a dále osoby, které doloží, že platí jako fyzická osoba (tzn. nikoli za nemovitost bez trvale bydlící osoby) poplatek za komunální odpad v jiné obci České republiky. Ke změně došlo také v úpravě odpovědnosti za placení poplatku v případě nezletilých osob. Doposud odpovídali za zaplacení poplatku poplatník, tzn. nezletilý a jeho zákonný zástupce, úřad vyměřil poplatek jednomu z nich. Od ledna 2016 již není možné vyměřit poplatek nezletilému poplatníkovi či omezenému ve svéprávnosti. V takových případech přechází poplatková povinnost na zákonného zástupce či ustanoveného opatrovníka

Poplatek za komunální odpad 2019

Na posledním prosincovém jednání zastupitelstva města byla stanovena výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zjednodušeně poplatku za komunální odpad. Město zajišťuje pro své občany kompletní systém odpadového hospodářství. V rámci systému odpadového hospodářství řeší zejména sběr komunálního odpadu, jeho přepravu na místo uložení, případně dalšího zpracování, dále potom třídění odpadů, tj. sběr separovaného odpadu, jeho odvoz, další třídění a využití, rovněž provoz sběrného dvoru, vývoz košů, údržbu kontejnerových stání, likvidaci černých skládek. Pro rok 2019 jsou odhadovány výdaje na provoz systému odpadového hospodářství na 14 394 tis. Kč. Ke krytí výdajů odpadového hospodářství města pak částečně slouží i příjmy z poplatků za komunální odpad, kdy v roce 2018 vybralo město na tomto poplatku celkem 7 694,1 tis. Kč. Je tedy zřejmé, že město dotuje provoz odpadového hospodářství z ostatních příjmů. Z výše uvedených důvodů zastupitelé rozhodli o zvýšení poplatku na 648 Kč za poplatníka za celý rok, což představuje zvýšení o 48 Kč ročně, tedy pouhé 4 Kč za měsíc. Přitom reálná výše poplatku kalkulovaná podle zákona činí 952,8 Kč. Úroveň poplatku za komunální odpad město vždy stanovovalo tak, aby se dotace města na financování celého systému odpadového hospodářství pro občany pohybovala okolo 40 %, v roce 2002 činil poplatek 356 Kč, poté postupně rostl. Od roku 2013 byl poté dlouhodobě na úrovni 552 Kč a až v roce 2018 byl vzhledem k růstu výdajů na odpadové hospodářství zvýšen na 600 Kč. Pro zmírnění dopadu zvýšeného poplatku zejména na rodiny s dětmi rozhodli zastupitelé o rozšíření okruhu osvobozených osob. Tou nejvýraznější skupinou, která je od 1. ledna 2019 osvobozena od úhrady poplatku za komunální odpad, jsou děti do 3 let věku včetně kalendářního roku, ve kterém 3 roky dovrší. Dále jsou nově osvobozeni vlastníci staveb pro individuální rekreaci, kteří zároveň platí poplatek jako obyvatelé města hlášení zde k pobytu. Odbor financí upozorňuje občany s trvalým pobytem v Českém Krumlově a další poplatníky, že stejně jako v předchozím roce mají povinnost uhradit místní poplatek v termínu do 31. 5. Úhradu poplatků lze provést osobně na pokladně městského úřadu, poštovní poukázkou i bankovním převodem. Oproti mnoha jiným městům jsou i v letošním roce plátcům rozesílány poštovní poukázky obsahující informace o výši plateb a identifikační údaje k platbě. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: