aktualizováno 27. 7. 2023

Kronika města Český Krumlov 2018

Hospodaření města v roce 2018

Rozpočet města Český Krumlov na rok 2018 byl sestavován podle vnitřních norem, pravidel a podle harmonogramu schváleného Radou města Český Krumlov.

Rozpočet je nejdůležitějším dokumentem, prostřednictvím kterého je zabezpečována správa města a jeho hospodaření v daném roce. Díky dobré hospodářské situaci se zvyšují i příjmy města a pro rok 2018 byly naplánovány příjmy ve výši 341 778,25 tis. Kč, což představuje nárůst o 12 % proti schválenému rozpočtu roku 2017.

Největší část příjmů města tvoří tzv. daňové příjmy, tedy část daní vybraných státem a ostatní místní poplatky, které jsou pro rok 2018 plánovány v objemu 232 594,9 tis. Kč. Výrazné navýšení těchto příjmů je dáno zejména vyšším podílem měst na celostátně vybrané dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2018. V letošním roce by mělo z daní, i díky této změně, do městské pokladny přibýt o 33 293,3 Kč.

Další důležitou částí příjmů města jsou nedaňové příjmy, tedy příjmy z vlastní činnosti města, jako jsou zejména pronájmy majetku. Ty pro rok 2018 činí 62 865,4 tis. Kč.

Třetí významnou skupinou příjmů jsou přijaté dotace, zejména dotace na výkon přenesené působnosti ve výši 26 605 tis. Kč, dotace od Jihočeského kraje ve výši 2 300 tis. Kč jako přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj obce v souvislosti s registrací v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a další.

Poslední skupinou příjmů jsou tzv. kapitálové příjmy a investiční dotace, s kterými se pro rok 2018 počítá v částce 10 372 tis. Kč.

V roce 2018 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 354.973,2 tis. Kč upravený až na 479 469,9 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 124 496,7 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl celkově zvýšený o 16 050 tis. Kč. Financování bylo navýšeno o 108 446,6 tis. Kč, a to zapojením zůstatků k 31. 12. 2017 na účtech města a zapojením nového dlouhodobého úvěru. Skutečné příjmy pak činily 365 473,9 tis. Kč, skutečné výdaje 398.900,9 tis. Kč (včetně daně z příjmů právnických osob ve výši 12 603,7 tis. Kč, kterou město platí samo sobě) a výsledný schodek hospodaření byl 33 427 tis. Kč.

Pro hodnocení rozpočtového hospodaření města v roce 2018 je důležité, že z rozpočtovaných investičních výdajů ve výši 169 802 tis. Kč se vyčerpalo 103 266 tis. Kč (cca 61 %). Nečerpané prostředky z kapitálového rozpočtu byly převedeny do rozpočtu roku 2019.

Jedná se především o projekty, které pokračují v letošním roce např. výměna oken a oprava fasády ZŠ TGM, rekonstrukce Městského úřadu, revitalizace městského hřbitova. Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v r. 2018 nejvýznamnějšími investičními akcemi na území města: rekonstrukce vodovodů a kanalizací (33 374 tis. Kč), snížení energetické náročnosti Městského úřadu (19 851 tis. Kč), stavební úpravy mateřské školy Za Nádražím 223 (18 865 tis. Kč), zateplení panelového domu Lipová 161 (7 736 tis. Kč), rekonstrukce ul. tř. Míru (7 691 tis. Kč).

 

Projekt participativního rozpočtu – druhý ročník

Schválením projektu participativního rozpočtu zastupitelstvem učinil Český Krumlov další krok směrem k většímu zapojení veřejnosti do rozhodování o životě ve městě a připojil se k desítce dalších českých měst, které tímto způsobem realizují spoustu projektů ve městě. Participativní rozpočet je jedním ze způsobu, jak zapojit a vtáhnout větší počet občanů města, organizací působících ve městě a podnikatelů do dění, zlepšení komunikace a vytvoření sounáležitosti s městem i mezi sebou. Město ve svém rozpočtu vyčlení určitou finanční částku, občané pak podávají své návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. O realizaci konkrétních projektů pak rovněž rozhodnou samotní občané hlasováním. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na tvoření města podílet. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové sousedské vztahy i příjemná atmosféra ve městě.

Zastupitelé schválili realizaci dalšího ročníku projektu participativního rozpočtu pro rok 2018, na projekty jednotlivých částí města určilo Město Český Krumlov tři čtvrtě milionu korun. V tomto   roce zastupitelstvo města rozhodlo navýšit o polovinu částku určenou na projekty občanů vybraných roce 2017, a to na 750 000 korun. Místní část Slupenec má navíc částku navýšenou o 22 243 korun, což jsou prostředky, které v prvním ročníku obyvatelé na své projekty nevyčerpali. Novým Dobrkovicím byl připočítán padesátitisícový bonus za nejvyšší účast při loňském hlasování. Stejná odměna čeká nejaktivnější lokalitu i letos. Termín podání návrhů byl do 22. července 2018, hlasování bylo ukončeno 15. listopadu.

V Domoradicích si lidé odhlasovali zpracování architektonické studie uspořádání a vybavení návsi, aby mohla v budoucnu sloužit k pořádání společenských akcí a umožňovala setkávání obyvatel. Obyvatelé Horní Brány rozhodli o realizaci venkovního cvičebního prvku, který bude umístěn podél sportovních hřišť. Předkladatel navrhl jeden prvek zaměřený na zlepšení koordinace pohybu, balanci a posílení těla. Na sídlišti Špičák si odhlasovali zdejší občané revitalizaci dětského hřiště spočívající v umístění 2 - 3 dětských prvků jako je houpadlo, kolotoč či pískoviště. V Nových Dobrkovicích zvítězil projekt na rozšíření odpočinkového místa u potoka, které bude navazovat na nově vytvořené posezení s přírodním hřištěm. V Novém Spolí byl letos v návrhu jen jeden projekt a tím je úprava sportovního hřiště, která zahrnuje oplocení, vyčištění herní plochy, vyznačení čar a drobné terénní úpravy. Z pěti projektů, které postoupily do hlasování, vybrali obyvatelé Nádražního Předměstí úpravu stávajícího sportovního hřiště na sídlišti Vyšný. Projekt se týká výměny branek a sítí a opravy tyčí na síť pro volejbal a jiné hry. Počítá se i s umístěním dvou laviček na okraj hřiště. Víc jak polovina lidí na Plešivci odhlasovala vybudování venkovního fitness hřiště. Prostor by měl sloužit pro posilování, strečink, protahování, kondici či kruhový trénink. Budou sem pořízeny dva až tři prvky, např. fitness push-up či chodecký trenažer. Slupenec měl letos v návrhu pouze jeden projekt, a tím je oprava cesty od rybníčku směrem na Křížovou horu. Cesta je v současné době zarostlá různými dřevinami a nelze ji využívat pro přístup na Křížovou horu, v rámci projektu budou dřeviny vykáceny a prořezány. Jedinou městskou částí, kde nebyl předložen projekt vhodný pro realizaci, je Vyšný. Alokovaná částka se tak pro tuto oblast přesouvá do roku 2019. Realizaci vítězných projektů v příštím roce zajistí odbory městského úřadu.

 

Programy podpory města pro rok 2018

Město Český Krumlov již mnoho let podporuje činnost místních subjektů a místní aktivity prostřednictvím Programů podpory realizovaných v oblastech kultury, zahraniční spolupráce, sociálních a souvisejících služeb, volnočasových aktivit dětí a mládeže a sportu.

Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy na základě výzvy zastupitelstva obdrželo město celkem 103 žádostí o dotaci na projekty, z toho 41 žádostí v oblasti kultury, 5 žádostí na podporu projektů zahraniční spolupráce, 22 žádosti o podporu sociálních a souvisejících služeb, 16 projektů zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže a 19 žádosti o dotaci od sportovních oddílů a klubů. V průběhu měsíce února a března proběhla kontrola projektů, jejich posouzení a hodnocení příslušnou komisí, v dubnu pak byly radou města a zastupitelstvem schváleny konkrétní projekty k financování včetně výše finanční podpory. V letošním roce je v rozpočtu města vyčleněno na Programy podpory celkem 8 224 tis. Kč, na základě doporučení příslušných komisí bylo schváleno rozdělení finančních prostředků na projekty v oblasti kultury 1 297 tis. Kč, zahraniční spolupráce 70 tis. Kč, sociálních a souvisejících služeb 1 240 tis. Kč, volnočasových aktivit dětí a mládeže 176 tis. Kč a sportu 5 242 tis. Kč. Nedočerpány tak zůstávají prostředky určené na podporu kultury, a to ve výši 146 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny pro projekty předkládané ve 2. kole výzvy v létě tohoto roku. Během roku byly postupně uzavírány smlouvy o poskytnutí dotace a poté uvolňovány finanční prostředky úspěšným žadatelům.

 

Programy finanční podpory z rozpočtu města

Jako každoročně, tak i v letošním roce vyhlásilo město Programy podpory v oblasti kultury, zahraniční spolupráce, sociálních a souvisejících služeb (komunitní plánování), volnočasových aktivit dětí a mládeže a sportu, jejichž cílem je podpořit aktivity zejména místních subjektů, především pak dětí a mládeže. Většina těchto aktivit by nemohla být uskutečněna bez finanční podpory města. Druhým rokem pak město nově vyhlašuje program podpory pro studenty z nízkopříjmových rodin ve městě.

 

Program Podpora obnovy kulturních památek

V programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je od začátku roku několik novinek. Ministerstvo kultury ČR upravilo zásady pro užití prostředků ze svého rozpočtu na podporu obnovy kulturních památek a od 1. 1. 2018 platí: minimální podíl vlastníka kulturní památky je 20 %, termín podání žádostí je do 28. 2. 2018 (druhá a doplňková kola byla zrušena),     při vyhodnocení se nepřikládá závěrečná restaurátorská zpráva. Celková výše kvóty pro rok 2018 je 1 350 000,- Kč. O dotaci může žádat vlastník kulturní památky, která se nenachází na území městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny a nejedná se o modernizaci.

 

Dotace získané městem Český Krumlov v roce 2018

 • Počet podaných žádostí: 22
 • Objem celkových nákladů předpokládaných projektů: 44,5 mil. Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 17
 • Objem získaných finančních prostředků: 21,5 mil. Kč

 

Projekty realizované v roce 2018

Přehled projektů, které město v letošním roce zrealizovalo za finanční podpory Jihočeského kraje, ministerstev České republiky či operačních programů, kdy v roce 2017 město Český Krumlov získalo dotace na projekty, které budou realizovány v příštích letech.

Město Český Krumlov získalo dotaci na čtyři projekty z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky. V městské památkové rezervaci se jedná o projekt opravy úžlabí střechy na budově radnice, kde bylo město podpořeno částkou 56 000,- Kč. V městské památkové zóně Plešivec pak byly podpořeny tři projekty zaměřené na restaurování kamenných božích muk na Plešiveckém náměstí. Konkrétně se jedná o restaurování božích muk u čp. 271 – dotace ve výši 49 000,- Kč, dále boží muka u čp. 78 – dotace ve výši 40 000,- Kč a boží muka u čp. 74 – dotace ve výši 45 000,- Kč. Restaurátorské práce jsou prováděny dle jednotlivých restaurátorských návrhů.

V říjnu tohoto roku město zdárně dokončilo realizaci dvou významných projektů, na něž získalo finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. První z ukončených projektů řeší celkové zateplení panelového domu na adrese Lipová 161, sídliště Mír, s cílem zlepšit jeho tepelně-technické parametry a tím snížit jeho energetickou náročnost. Bytový dům byl postaven v roce 1987 jako ubytovna. Stav objektu byl v důsledku zanedbávané údržby a jeho stáří dlouhodobě neuspokojivý. V rámci stavebních prací projektu došlo k zateplení obvodových konstrukcí, výměně oken a dveří na obálce budovy a výměně střešní krytiny. Realizovaná opatření vedou nejen k úspoře výdajů za vytápění a snížení emisí skleníkových plynů, ale i ke zlepšení kultury bydlení. Díky zateplení objektu se alespoň částečně podařilo jeho architekturu změnit tak, aby plnila nejenom funkční hledisko, ale aby byla i z hlediska estetiky posunuta do akceptovatelné podoby. Rekonstrukce stála přibližně osm milionů korun, z toho dotace činila necelé dva miliony. Druhým z projektů je nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Mateřské školy Za Nádražím. Projekt primárně řešil nedostatečnou kapacitu vzdělávacích a výchovných zařízení pro děti předškolního věku v dané lokalitě. V rámci stavebních prací projektu byla jednak provedena nástavba nad přízemní částí objektu, jednak došlo k rozšíření pobytové místnosti jedné ze stávajících tříd a přístavbě šaten a únikového schodiště. Budova mateřské školy prošla celkovým zateplením. Díky stavebním úpravám byla kapacita mateřské školy navýšena o 28 dětí, podstatně se zlepšily prostorové podmínky pro výuku a snížila se energetická náročnost objektu. Projekt rovněž zahrnoval pořízení nábytku a herního vybavení do rekonstruované a nově vzniklé třídy a úpravu venkovního prostranství včetně doplnění venkovního herního multifunkčního prvku. Celkové náklady na realizaci projektu jsou ve výši necelých dvacet milionů korun, z toho dotace činí přibližně deset milionů.

V letošním roce byly realizovány dva projekty za finanční pomoci Jihočeského kraje. Prvním projektem je Podpora stanice pro psy v Českém Krumlově, který je spolufinancován krajským programem na podporu zařízení pečujících o zvířata už několik let. V letošním roce získalo město dotaci ve výši 40 000,- Kč na veterinární péči a veterinární léky a materiál. Druhým projektem je Svodidlo v ulici U Vlaštovičníku, které bylo zřízeno pro zvýšení bezpečnosti chodců a provozu, který je intenzivnější především v letních měsících kvůli nedalekému kempu. Jihočeský kraj na tuto akci přispěl dotací ve výši 170 280,- Kč z programu Bezpečnostní prvky na komunikacích. Celkové výdaje akce činily 260 148,- Kč.

Bližší specifikace realizovaných projektů:

V červnu schválil Jihočeský kraj dotace na dva projekty, o které město na začátku roku žádalo. Prvním projektem je „Svodidlo v ulici U Vlaštovičníku“, díky němuž bude ve zmíněné oblasti v Novém Spolí zřízeno 124 metrů dlouhé svodidlo, které má sloužit ke zvýšení bezpečnosti chodců a provozu po místní komunikaci, která je převážně v letní sezóně velmi frekventovaná. Jihočeský kraj na tuto akci přislíbil dotaci ve výši 170 280,- Kč. Druhým projektem podpořeným Jihočeským krajem je „Podpora stanice pro psy v Českém Krumlově“. Z dotace, která činí 40 000,- Kč, bude hrazena veterinární péče o umístěná zvířata. Dalším projektem, na který se podařilo získat finanční podporu, je „Modernizace městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)“. Tento projekt byl podpořen z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ministerstvo na projekt přispěje částkou 309 915,- Kč. V rámci této akce budou v městském parku modernizovány čtyři kamery a přidány tři nové kamery, dále bude modernizováno spojení MKDS s řídícím centrem a mikrovlnný spoj ke kameře pod Plášťovým mostem.

Projekt snížení energetické náročnosti Městského úřadu Český Krumlov řeší zateplení administrativní budovy Městského úřadu v Českém Krumlově na Horní Bráně č. p. 439 (st. parcela č. 2 603/1 a 2 604 k. ú. Český Krumlov) s cílem dosáhnout značných energetických a ekonomických úspor v energetickém hospodářství provozu budovy. Součástí stavebních prací je zateplení fasád, zateplení střech a základového zdiva, výměna okenních a dveřních výplní, výměna střešní krytiny vč. klempířských výrobků a provedení nových fasád ze stěrkových tenkovrstvých omítek. Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně tektoniky a vzhledu objektu, horizontální členění fasád parapetními pásy a pásy okenních otvorů bude zachováno.

 • Poskytovatel podpory: Operační program životní prostředí
 • Místo realizace projektu: Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
 • Termín realizace stavebních prací projektu: 06/2018 – 07/2019
 • Zhotovitel stavby: ACG – Real s.r.o., IČ: 27094359
 • Celkové výdaje projektu: 32 655 742,- Kč
 • z toho dotace: 9 599 891,22 Kč

Projekt výměny oken objektu ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov řeší výměnu stávajících dosluhujících oken a repasi dveří budovy ZŠ. Realizovaná stavební opatření povedou k úspoře výdajů za vytápění a snížení emisí skleníkových plynů. Jelikož se jedná o kulturní památku, bude výměna oken provedena formou zhotovení replik stávajících špaletových oken. V rámci rekonstrukce budou dále vyměněny všechny stávající klempířské prvky s výjimkou těch, které byly vyměněny při nedávné rekonstrukci střechy, dojde k repasi zámečnických výrobků a opravě fasády.

Objekt základní školy se nachází v části ochranného pásma Městské památkové rezervace Český Krumlov. Budova školy byla postavena v letech 1927–1929 podle projektu architekta Karla Pecánka. Jedná se o významnou památku prvorepublikové architektonické tvorby s typickými atributy "moderní" architektury první čtvrtiny 20. století – přechod od purismu k funkcionalismu. Památkovými hodnotami objektu jsou zejména jeho postavení v urbanistické struktuře městské památkové rezervace, dochovaná autenticita, prostorové uspořádání, dochovaná dispozice, hmotové uspořádání, tektonika a architektonický výraz.

 • Místo realizace projektu: T.G. Masaryka 213, 381 01 Český Krumlov
 • Termín realizace projektu: 2018 – 2019
 • Zhotovitel stavby: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., IČ: 26071584
 • Celkové výdaje projektu: 23 906 002,26 Kč
 • z toho dotace: 6 265 910,46 Kč

 

Aktualizace I. a II. fáze Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov. Cílem projektu je aktualizace analytické části Management Planu v návaznosti na nově vzniklé strategické, územně-analytické a koncepční dokumenty. A dále navazující aktualizace implementační části Management Planu a definice aktuálních projektových námětů v návaznosti na jeho analytickou část. Jako podklad budou mj. využity výstupy z proběhlého mapování přírodních a kulturních hodnot. Zpracováním aktualizace dokumentu bude také zajištěno dodržení závazků vyplývajících ze zapsání památky historického jádra Českého Krumlova do Seznamu světového dědictví UNESCO a podpora rozvoje památek zapsaných na Seznam světového dědictví.

 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR
 • Místo realizace projektu: město Český Krumlov
 • Termín realizace projektu: 02 – 12/2018
 • Celkové výdaje projektu: 250 000,- Kč
 • z toho dotace: 175 000,- Kč

 

Rozšíření separace složek odpadů – město Český Krumlov. Předmětem projektu je nákup technologií na třídění bioodpadu a dalších složek komunálního odpadu: nádoby na bioodpad, velkoobjemové kontejnery typu ABROLL na bioodpad a kontejnery na tříděný odpad plast, papír, sklo. Popelnice na bioodpad byly formou zápůjčky poskytnuty občanům města Český Krumlov. Bioodpad bude svážen Službami města Český Krumlov a veškerý sebraný bioodpad bude materiálově využit = zkompostován. Svoz bioodpadu bude probíhat v období od 1. 4. do 30. 11. v intervalu 1x za 14 dní a v období od 1. 12. do 31. 3. 1x měsíčně. Harmonogram svozu bude k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz.

 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo životního prostředí – Operační program Životní prostředí
 • Místo realizace projektu: město Český Krumlov
 • Termín realizace projektu: 2018 – 2019
 • Celkové výdaje projektu: 2 464 232,76 Kč
 • z toho dotace: 2 094 597,84 Kč

Předmětem projektu rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov – Nové Dobrkovice je vybudování nové kanalizace, výměna stávajícího vodovodu, veřejného osvětlení a oprava opěrných zdí a místních komunikací. Nová oddílná splašková kanalizace bude zaústěna do čerpací stanice ČS-01 a odtud budou splaškové vody čerpány tlakovou kanalizací do stávajícího kanalizačního výtlaku, resp. gravitační kanalizace směrem na ČOV Český Krumlov. Dojde k výměně veřejného vodovodu se změnou trasy v některých částech Nových Dobrkovic.

Veřejné osvětlení bude vyměněno v příslušné části s napojením na stávající nápojný bod veřejného osvětlení. V souvislosti s pokládkou inženýrských sítí dojde k opravě opěrných zdí a dotčených místních komunikací. Na novou splaškovou kanalizaci mohou být připojeny pouze splaškové vody od obyvatel, stávající kanalizace bude ponechána beze změn jako dešťová.

 • Místo realizace: západní část Nových Dobrkovic
 • Zodpovědný projektant: Ing. Miloš Charvát
 • Zhotovitel stavebních prací: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 • Termín realizace projektu: 2017 – 2018
 • Předpokládané celkové výdaje: 24,013 mil. Kč

V rámci projektu Hybridní automobily pro Městskou policii Český Krumlov byly pro městskou policii Český Krumlov nakoupeny dva osobní automobily na full-hybridní pohon. Jedná se o vozidla značky Toyota model C-HR Hybrid NG16 5HB 1.8 VVT-i E-CVT. Vozidla dodala společnost Dolák s.r.o. Tato vozidla bude MP využívat pro jízdu po Českém Krumlově. Velkou výhodou těchto vozů je především nízká spotřeba.

 • Poskytovatel podpory: Státní fond životního prostředí ČR / Národní program životní prostředí
 • Místo realizace projektu: město Český Krumlov
 • Termín realizace projektu: 11/2018 – 02/2019
 • Celkové výdaje projektu: 1 091 366,- Kč
 • z toho dotace: 100 000,- Kč

 

Projekt restaurování božích muk na Plešiveckém náměstí zahrnuje troje boží muka, a to:

 • na pozemku parc. č. 225/16, u domu č. 74 (dotace 45 000,- Kč)
 • na pozemku parc. č. 1288/9, u domu č. 78 (dotace 40 000,- Kč)
 • na pozemku parc. č. 1288/9, u domu č. 271 (dotace 49 000,- Kč)

Restaurování bylo provedeno na základě vypracovaného restaurátorského záměru s navrženými úpravami dle historických fotografií.

 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR
 • Místo realizace projektu: město Český Krumlov
 • Termín realizace projektu: 2018
 • Zhotovitel stavby: MgA. Jana Doležalová (Prokýšková)
 • Celkové výdaje projektu: 248 500,- Kč
 • z toho dotace: 134 000,- Kč Ministerstva kultury České republiky)

Projekt opravy úžlabí střechy na budově radnice – stavební práce spočívají ve výměně stávajícího měděného úžlabí v délce 40 m za nové úžlabí z měděného plechu ve stejném rozsahu.

 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR
 • Místo realizace projektu: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
 • Termín realizace projektu: 2018
 • Zhotovitel stavby: BB střechy s.r.o., IČ: 28132319
 • Celkové výdaje projektu: 113 284,- Kč
 • z toho dotace: 56 000,- Kč

Cílem projektu rekonstrukce místní komunikace – třída Míru, Za Nádražím je prostřednictvím rekonstrukce části místní komunikace třída Míru, která se nachází v severozápadní části města zvané Nádražní předměstí, zlepšit technické a bezpečnostní parametry dotčené komunikace, a tím zlepšit bezpečnost dopravy pro pěší. Projekt byl zaměřen na rekonstrukci chodníků pro pěší, které byly v nevyhovujícím stavu jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska bezpečnosti uživatelů. Byly provedeny stavební úpravy dalších komunikací pro pěší včetně souvisejících úprav samostatných sjezdů k nemovitostem, vybudovány odstavné plochy pro osobní automobily a zásobování, došlo také k úpravě ploch pro kontejnerová stání, úpravě pěti stávajících přechodů pro chodce, které byly nově i řádně osvětleny, došlo k výměně stávajícího veřejného osvětlení a s tím vším souvisejícím stavebním úpravám. Nově byly podél komunikace pro pěší vytvořeny zelené pruhy jako bezpečnostní odstupy od komunikací pro automobilovou dopravu. Projekt rovněž řeší úpravu dvou autobusových zastávek, a to zastávky před železniční stanicí a Růžek. Všechna stavební opatření byla realizována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání komunikací pro handicapované osoby. Projekt zahrnuje rekonstrukci chodníků a přechodů počínaje chodníkem před železniční stanicí, dále chodníkem na tř. Míru po křižovatku s ulicí Na Svahu a dále až ke křižovatce s ul. Vyšehradskou.

 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program
 • Místo realizace projektu: třída Míru, Nádražní Předměstí, město Český Krumlov
 • Termín realizace stavebních prací projektu: květen–prosinec 2018
 • Termín realizace projektu: leden 2015 – prosinec 2018
 • Zhotovitel stavby: SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ:25018094
 • Stav projektu: fáze udržitelnosti
 • Celkové výdaje projektu: 10 912 636,- Kč
 • z toho dotace: 7 836 843,30 Kč

 

Cílem projektu Zateplení panelového domu Lipová 161, Český Krumlov – je prostřednictvím realizace stavebních prací zlepšit tepelně-technické parametry objektu a tím snížit jeho energetickou náročnost. Bytový dům byl postaven v roce 1987 jako ubytovna. Stavba odpovídala původní myšlence funkcionalismu, ze které se vyvinula panelová výstavba, která ji ovšem díky prefabrikaci a politickým rozhodnutím značně pokřivila a architekturu degradovala pouze na plnění funkčního hlediska s absolutní rezignací na estetiku a tvorbu městského prostoru. Stav objektu byl v důsledku zanedbávané údržby a svému stáří dlouhodobě neuspokojivý. V minulých letech zde byly provedeny jen drobné stavební úpravy pro přestavbu budovy z ubytovny na byty pro sociálně slabé. V objektu se nachází 39 bytových jednotek a jedna jednotka nebytová.

V rámci stavebních prací projektu došlo k zateplení obvodových konstrukcí, výměně oken a dveří na obálce budovy a výměně střešní krytiny. Realizovaná opatření vedou nejen k úspoře výdajů za vytápění (dochází přibližně k 40 % úspoře energie) a snížení emisí skleníkových plynů (dochází ke snížení produkce CO2 přibližně o 17 tun za rok), ale i ke zlepšení kultury bydlení. Díky zateplení objektu se alespoň částečně podařilo jeho architekturu změnit tak, aby plnila nejenom funkční hledisko, ale aby byla i z hlediska estetiky posunuta do akceptovatelné podoby.

 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program
 • Místo realizace projektu: Lipová 161, sídliště Mír, Český Krumlov
 • Termín realizace stavebních prací projektu: duben – říjen 2018
 • Termín realizace projektu: květen 2014 – listopad 2018
 • Zhotovitel stavby: STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o., IČ: 28131151
 • Celkové výdaje projektu: 7 934 704,04 Kč
 • z toho dotace: 1 699 691,04 Kč

 

Mateřská škola Český Krumlov, Za Nádražím 223 – nástavba, přístavba, stavební úpravy. Projekt primárně řeší nedostatečnou kapacitu vzdělávacích a výchovných zařízení pro děti předškolního věku v dané lokalitě. Rozšíření kapacity uspokojí poptávku rodičů pro umístění dětí v této lokalitě. Pořízení odpovídajícího vybavení přispěje ke zlepšení kvality formálního předškolního vzdělávání. V rámci stavebních prací projektu byla jednak provedena nástavba nad přízemní částí objektu, jednak došlo rovněž k rozšíření pobytové místnosti jedné ze stávajících tříd a přístavbě šaten a únikového schodiště. Budova mateřské školy prošla celkovým zateplením. Díky stavebním úpravám byla kapacita mateřské školy navýšena o 28 dětí, podstatně se zlepšily prostorové podmínky pro výuku a snížila se energetická náročnost objektu. Projekt rovněž zahrnoval pořízení nábytkového a hracího vybavení do rekonstruované a nově vzniklé třídy a úpravu venkovního prostranství včetně doplnění venkovního herního multifunkčního prvku.

 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program
 • Místo realizace projektu: Za Nádražím 223, Český Krumlov
 • Termín realizace stavebních prací projektu: květen – říjen 2018
 • Termín realizace projektu: únor 2016 – prosinec 2018
 • Zhotovitel stavby: ACG-Real s.r.o., IČ: 27094359
 • Celkové výdaje projektu: 19 443 899,84 Kč
 • z toho dotace: 10 328 508,90 Kč

 

Územní studie pro město Český Krumlov. Projekt řeší vyhotovení 5 územních studií veřejného prostranství pro potřeby nově vznikajícího územního plánu Český Krumlov. Územní studie budou řešit špatně definované městské části Domoradice, Jelení zahradu a sportovní zónu, Nové Spolí, Nové Dobrkovice a sídliště Plešivec.

Cílem pořízení územních studií veřejných prostranství (dále jen ÚSVP) je získání takových dokumentů, které městu budou sloužit jako základní materiál pro posuzování vlastních i soukromých investičních záměrů a dále pro urbanistickou rozvahu o městě jako celku. ÚSVP je podmínkou pro rozhodování o změnách v území a jde o podrobné prověření možných řešení veřejného prostranství a jeho dalších variant. Dále zhodnocení nově zpracovávaného územního plánu ve vztahu k ÚSVP. Hlavním účelem územních studií je zlepšit kvalitu veřejných prostranství a zvýšit jejich atraktivitu pro obyvatele města.

Územní studie vytvoří urbanistickou koncepci vymezené lokality s prostorovým uspořádáním jednotlivých funkčních zastavitelných i nezastavitelných ploch a řešením veřejné infrastruktury. Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující revitalizační zásahy. Cílem je nalézt vyvážené řešení, které bude přijímáno obyvateli území, a které bude sloužit jako podklad pro další projektové fáze směřující k postupné realizaci návrhu dle finančních možností investora. Je podstatné zohlednění spolupůsobící širších vztahů, vnějšího kontextu, kterým jsou vizuální a provozně funkční návaznosti, např. průhledy do vzdálenějšího okolí nebo vzdálenější provozně funkční vazby.

 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program
 • Místo realizace projektu: Kaplická 439, Český Krumlov
 • Termín realizace projektu: březen 2017 – únor 2021
 • Předpokládané celkové výdaje projektu: 2 955 000,- Kč
 • z toho dotace: 2 659 500,- Kč

 

Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov. Cílem projektu je podpořit rozvoj moderních služeb eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Cílem projektu je podpořit rozvoj moderních služeb eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Připraví bezpečné a důvěryhodné prostředí informačního systému pro výkon e-Govern. služeb prostřednictvím portálu občana, doplní elektronizované agendy o příslušné moduly informačních systémů, vhodné formuláře pro životní situace a posílí infrastrukturu pro uskutečnění záměrů. Připravuje informační systém MěÚ pro úplné elektronické podání.

Přehled hlavních aktivit projektu:

 • Portál občana a formuláře pro agendy
 • Elektronizace procesů a manažerské nástroje
 • Elektronická spisová služba a eIDAS
 • IDM
 • Single sign on
 • ServiceDesk system
 • Elektronizace veřejných zakázek
 • Elektronizace podkladů pro jednání RM a ZM
 • Firewall
 • Servery včetně disků a OS
 • Rozšíření zálohování
 • Switche
 • Instalace
 • Zaškolení obsluhy, technická dokumentace.

 

 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Místo realizace projektu: Kaplická 439, Český Krumlov
 • Termín realizace projektu: duben 2017 – duben 2021
 • Předpokládané celkové výdaje projektu: 13 378 945,- Kč
 • z toho dotace: 12 041 050,50 Kč

 

Cyklostezka ul. Chvalšinská – autobusová zastávka Špičák, Český Krumlov. Cílem projektu je zvýšení podílu udržitelných forem dopravy vybudováním cyklostezky propojující uvedené dotčené území s centrem města Český Krumlov, napojující významnou občanskou vybavenost, záchytná parkoviště, zastávky hromadné dopravy a regionální síť cyklotras. Předmětem projektu je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty, jejíž výstavba bude probíhat ve dvou etapách. V rámci první etapy bude realizována páteřní trasa cyklostezky při komunikaci I/39 a to v úseku od autobusové zastávky Špičák přes Jelení zahradu až k napojení na stávající cyklostezku „Stará Chvalšinská". První etapa bude probíhat do konce roku 2019. V roce 2020 pak dojde k realizaci druhé navazující etapy, která je zaměřena na propojení s páteřní cyklostezkou, a to v úseku komunikace I/39 - Fialková ul. - Tř. Míru (piktogramy) - železniční stanice.

Součástí projektu je vybudování 2 nových lávek přes Polečnici a dále jsou také navržena parkovací místa pro kola, a to v množství 10 míst u železniční stanice Český Krumlov, 10 míst v blízkosti Jelení lávky a 8 míst u Gymnázia Český Krumlov. Realizace tohoto projektu je navázáním na již dokončené projekty finančně podpořené Jihočeským krajem, kterými byly Cyklogenerel pro ORP Český Krumlov a Projektová dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy v Českém Krumlově.

 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Místo realizace projektu: město Český Krumlov
 • Termín realizace projektu: 22. 6. 2017 – 31. 12. 2020
 • Zhotovitel stavby: SaM silnice a mosty a.s., IČ: 25018094
 • Předpokládané celkové výdaje projektu: 32 048 469,- Kč
 • z toho dotace: 17 696 733,30 Kč

 

Podpora terénní práce. Cílem terénní práce je napomáhat sociálně slabým osobám překonávat nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Terénní práce probíhá v sociálně vyloučených romských komunitách/lokalitách.

 • Poskytovatel podpory: Úřad vlády ČR
 • Termín realizace: 1. 1. – 31. 12.
 • Výše finanční podpory v roce 2018: 300 000,- Kč

 

Podpora výkonu sociální práce s výjimkou sociálně-právní ochrany nezletilých dětí. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje dotaci obcím k financování běžných výdajů, co souvisejí s výkonem sociální práce v souladu s platným zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a realizaci činností sociální práce.

Cílem příspěvku na výkon sociální práce v přenesené působnosti je finanční podpoření obcí při zajištění optimálních podmínek pro činnost sociálních pracovníků, a to jak po stránce personální na zajištění dostatečného počtu sociálních pracovníků, tak i po stránce provozní a hmotné.

 • Název projektu: Podpora výkonu sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí
 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Investor projektu: Český Krumlov
 • Termín realizace projektu: 1. 1. – 31. 12.
 • Výše poskytnuté podpory: rok 2018: 1 778 253,- Kč

 

Podpora sociálních služeb v Českém Krumlově

aktualizováno 20. 6. 2019

Projekty Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji I. – V.

Jihočeský kraj realizuje od roku 2008 projekty na podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji spolufinancované z Evropské unie. Hlavním cílem projektů je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby jsou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce.

 

Podpora sociálních služeb je poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Finančně podpořeny jsou základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Realizátor projektu: Jihočeský kraj
 • Termín realizace: 1. 11. 2015 – 30. 4. 2019
 • Podpora města ČK: 4 588 320,- Kč na období 1. 4. 2016 - 31. 12. 2018

 

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově. Projekt se zaměřuje na zlepšení životního prostředí a kvality života v obcích, které leží na území chráněných krajinných oblastí. Jedná se o rekonstrukce a výměny soustav veřejného osvětlení, které povedou k významné redukci světelného znečištění a úspoře energie po instalaci moderních osvětlovacích těles.

V Českém Krumlově se jedná o výměnu soustav veřejného osvětlení, která bude probíhat ve dvou etapách. Dojde k obnově 349 ks světelných zdrojů a svítidel. V tomto objemu dojde k úspoře energie 72,88 MWh/rok.

První etapa obsahuje obnovu osvětlení v ulicích 5. května, Chvalšinská, Objížďková, Pod Kamenem. Druhá etapa obsáhne ulice Chvalšinská – pravý chodník I/39, k sídlišti Plešivec, Na Svahu, sídliště Plešivec, Školní, třída Míru, Vyšenská, Vyšný – cesta k dílnám v bývalém lomu, Za Nádražím, Železniční. Nově navržené osvětlení splňuje veškeré parametry, které se shodují se současným vzhledem a nikterak nezmění ráz a vzhled krajiny.

 • Poskytovatel podpory: Státní fond životního prostředí ČR
 • Místo realizace projektu: město Český Krumlov
 • Termín realizace projektu: 2018 – 2021
 • Zhotovitel: E.ON Energie, a. s., IČ: 26078201
 • Stav projektu: fáze realizační
 • Předpokládané celkové výdaje projektu: 3 233 706,- Kč
 • z toho dotace: 1 616 853,- Kč

 

Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a přírodopisu – ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Strategickým cílem tohoto projektu je především rozvíjet klíčové kompetence žáků zejména v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi uplatnitelné na trhu práce a zvýšit kvalitu vzdělávání v těchto kompetencích a přispět k budování bezbariérovosti škol. Předmětem projektu jsou hlavně rekonstrukce a stavební úpravy stávajících učeben fyziky a přírodopisu vč. pořízení jejich vybavení a bezbariérové úpravy objektu. Projekt rovněž zahrnuje úpravy venkovního prostranství (zejména pak výsadbu stromů a keřů).

V rámci nutných bezbariérových stavebních úprav objektu dojde k přestavbě WC I. a II. stupně, dojde k vybudování zdvihací plošiny, která umožní bezbariérový přístup do 2. a 3. nadzemního podlaží budovy, dojde k výstavbě rampy před hlavním vstupem do pavilonu U10, nutné úpravě stávající rampy a vstupu do přístavby mezi pavilonem D3 a U12, úpravě vybraných dveří v objektu.

 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Investor projektu: město Český Krumlov
 • Místo realizace projektu: Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
 • Termín realizace projektu: 28. 11. 2016 - 16. 9. 2021
 • Stav projektu: fáze realizační
 • Předpokládané celkové výdaje projektu: 8 595 221,80 Kč
 • z toho dotace: 7 735 699,62 Kč

 

Přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Cílem projektu je zvýšení kvality turistické infrastruktury, rozšíření nabídky služeb a záchrana kulturního dědictví. 2018: Finanční prostředky využity na terénní úpravy kolem Synagogy (299 060,17- Kč), opravu komunikace k otáčivému hledišti (218 625,83- Kč), sanaci podloží pilířů na mostě u Budějovické brány (571 241,- Kč) a opravu zdegradované opěrné zdi v Serpentině (1 211 073,- Kč).

 • Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
 • Místo realizace projektu: město Český Krumlov
 • Termín realizace projektu: 2017 / 2018 / 2019 / 2020
 • Celkové výdaje projektu: 2 300 000,- Kč na jeden kalendářní rok
 • z toho dotace: 2 300 000,- Kč na jeden kalendářní rok

 

Bilance hospodaření města v roce 2018

Z účetního pohledu vykázalo město za rok 2018 výsledek hospodaření v celkovém zisku 25.564,9- tis. Kč (v r. 2017 zisk 20.827,2- tis. Kč, v r. 2016 zisk 10.974,3- tis. Kč). V porovnání s předchozími lety dochází tedy v roce 2018 k nárůstu.

Pozitivní vliv na tuto skutečnosti měly zejména vyšší příjmy ze sdílených daní, vyšší výběr místních poplatků, z udělených pokut či vyšší příjmy ze správních poplatků, z reklamy a vstupného. Na straně výdajů bylo saldo ovlivněno nevyčerpáním některých položek, a to buď z důvodu odložené realizace nebo z důvodu skutečně dosažených úspor. Meziročně došlo ke zvýšení celkových nákladů, a to hlavně z důvodu zvýšení nákladů na opravy. Zároveň došlo k meziročnímu snížení výnosů z pronájmů.

Při přezkoumání hospodaření Města Český Krumlov za rok 2018 konstatuje auditor ve své zprávě, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření města, a zároveň nebyla zjištěná rizika ve vztahu k dalšímu hospodaření města. Hospodaření města za rok 2018 lze tedy označit jako dobré.

 

Místní poplatky v Českém Krumlově roce 2018

Stanovení místních poplatků patří do samostatné působnosti obce. Poplatky byly zaváděny obecně závaznými vyhláškami, ve kterých jsou stanoveny konkrétní sazby poplatků, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případná osvobození od poplatků. Řízení o místních poplatcích vykonávají obecní úřady, v Českém Krumlově je to Městský úřad Český Krumlov. Místní poplatky na území města Český Krumlov byly zavedeny obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, o místních poplatcích, ze dne 21. prosince 2010. Poplatek za komunální odpad byl v roce 2015 dále novelizován samostatnou obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 15. prosince 2016 byl aktualizován Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad).

 

V Českém Krumlově byly v roce 2018 vybírány tyto místní poplatky:

 • Poplatek ze psů
 • Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Poplatek ze vstupného
 • Poplatek z ubytovací kapacity
 • Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
 • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Poplatek ze psů zůstal v roce 2018 nezměněný. Poplatek je vyměřován podle místa bydliště. Držitelé psa v rodinném domě mimo historické centrum města zaplatili ročně za jednoho psa celkem 1 000,- Kč. Držitelé psa na sídlištích nebo v bytových domech zaplatili ročně 1 500,- Kč. Důchodci platí ročně pouze 200,- Kč nebo 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa. Nevidomí, osoby, které vykonávají výcvik psů, provozující útulek, členové Městské policie, Policie ČR, myslivci apod. jsou od poplatku osvobozeni. Poplatek za každého dalšího psa činí 150 % sazby za prvního psa. Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března, složenky úřad rozesílá začátkem března.

 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území Českého Krumlova, a to za účelem léčení nebo rekreace. Nějaký jiný důvod pobytu v Českém Krumlově může být důvodem pro osvobození od platby poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Jiným důvodem pobytu může být např. účast na školení nebo pracovním setkání, služební cesta apod. Jiný důvod pobytu prokazuje ubytovaný, a to pozvánkou na školení či pracovní setkání, cestovním příkazem nebo čestným prohlášením.

Plátcem poplatku je ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), který přechodné ubytování poskytl. Jedná se tedy především o provozovatele hotelů, penzionů, privátních ubytování, ubytoven, hostelů, motelů a dalších na území Českého Krumlova. Poplatek ve stanovené výši vybírá ubytovatel. Ubytovatel za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně městskému úřadu vyúčtovávat (4 x ročně).

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa jeho trvalého pobytu nebo místa jeho trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Sazba poplatku činila v roce 2018 částku 15,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt však nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné a rovněž osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení) a jejich průvodci, osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné), anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejné prostranství na území města vymezuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místních poplatcích.

Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem (viz předmět poplatku). Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně. Poplatník je povinen oznámit městskému úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství, a to alespoň 5 dnů předem, nejpozději však v den vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (viz § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích). Od poplatku je dále také mj. osvobozeno: užívání veřejného prostranství v rozsahu nezbytně nutném k činnostem souvisejícím s odstraňováním poruch a havárií na dobu nezbytně nutnou užívání veřejného prostranství k umístění lešení potřebného k historicko-památkovému průzkumu objektu, na základě písemného dokladu. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené (viz § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení).

Sazby poplatku za použití veřejného prostranství se v roce 2018 pohybovaly od položek korunových až k tisícikorunovým částkám. Liší se podle účelu využití veřejného prostranství a typu pořádané akce (prodejní stánek, parkování, sklad stavebního materiálu, natáčení filmu apod.) a jsou k dispozici na webových stránkách města.

 

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na filmová a divadelní představení, koncerty, prodejní nebo reklamní akce, plesy, taneční zábavy a diskotéky. Poplatek se vybírá ze vstupného sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazba poplatku činila v roce 2018:

 • 5 % z vybraného vstupného u plesů a tanečních zábav s živou hudbou
 • 10 % z vybraného vstupného u divadelních a filmových představení a koncertů
 • 20 % z vybraného vstupného u diskoték, prodejních a reklamních akcí

V případě, že se na jednu akci bude vztahovat eventuálně více poplatkových sazeb, platí se poplatek s nejvyšší sazbou.

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny osoby pořádající: taneční zábavu nebo ples, pokud jsou neziskovými organizacemi se sídlem na území města, divadelní představení v budovách nebo v zařízení, které bylo k tomuto účelu zkolaudované, filmové představení v zařízení, které bylo k tomuto účelu zkolaudované, koncert vážné nebo populární hudby v budově, která byla právě k tomuto účelu zkolaudovaná, koncert nebo taneční zábavu, které nezasahují do doby od 23:00 do 9:00 hodin, akci výchovně vzdělávacího charakteru, akci pro děti a mládež nebo důchodce nebo invalidní občany, sběratelskou burzu, muzejní nebo galerijní výstavu. Od poplatku je rovněž osvobozeno město Český Krumlov.

 

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá ze zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu, sídlících na území města Český Krumlov. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, ubytování v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelové zařízení, ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále jen poplatek za povolení k vjezdu) je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, o místních poplatcích. Správcem poplatku za povolení k vjezdu je Městská policie Český Krumlov. Poplatek je zároveň příjmem do rozpočtu Městské policie Český Krumlov. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu motorovým vozidlem do pěší zóny v historické části města. Poplatková povinnost vzniká kladným vyřízením žádosti o vydání povolení a tento poplatek se platí za vydání povolení.

Poplatek za povolení k vjezdu neplatí: fyzické osoby mající trvalý pobyt ve vybraném místě, vlastníci nemovitostí ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti, osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci, osoby provozující vozidla záchranné služby při jejím výkonu, hasičů při zásahu, Policie ČR a městská policie, havarijních čet při odstraňování poruch dodávky elektrické energie, vody, plynu, tepla nebo kanalizace, pohotovostní a převozní lékařské služby při výkonu, osoby provádějící zásobování, pohřební služby, spojů, údržby a čištění komunikací, odvozu odpadků a havarijních čet.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") je dalším z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov.

 

Poplatek za komunální odpad platí:

a) fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně v obci po dobu delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se na území obce, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající vymezenému poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek je splatný k 31. březnu. S účinností od 1. ledna 2016 byl schválen zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění dosavadní zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Na listopadovém zasedání proto zastupitelstvo města schválilo změnu a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato změna spočívá mimo jiné v osvobození placení poplatku pro osoby, které prokazatelně déle, než devět měsíců pobývají v zahraničí, a dále osoby, které doloží, že platí jako fyzická osoba (tzn. nikoli za nemovitost bez trvale bydlící osoby) poplatek za komunální odpad v jiné obci České republiky. Ke změně došlo také v úpravě odpovědnosti za placení poplatku v případě nezletilých osob. Doposud odpovídali za zaplacení poplatku poplatník, tzn. nezletilý a jeho zákonný zástupce, úřad vyměřil poplatek jednomu z nich. Od ledna 2016 již nebude možné vyměřit poplatek nezletilému poplatníkovi či omezenému ve svéprávnosti. V takových případech přechází poplatková povinnost na zákonného zástupce či ustanoveného opatrovníka.

 

Poplatek za komunální odpad 2018

Na svém posledním jednání v roce 2017 rozhodli zastupitelé města o zvýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zjednodušeně za komunální odpad). Nově byla sazba stanovena ve výši 600,- Kč/poplatníka/rok, což představuje zvýšení o 48,- Kč/ rok, tedy pouhé 4 Kč/měsíc. Jedná se vlastně o další fázi změn v oblasti odpadového hospodářství města, kdy prvním krokem bylo zapojení původců odpadu podobnému komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do systému města. Nyní tedy přistoupili zastupitelé města po 6 letech ke zvýšení poplatku za komunální odpad, kdy naposledy byl tento poplatek upraven v roce 2013 z původních 492,- Kč/rok na, do loňského roku platných, 552 Kč/rok. Oproti tomu náklady na provoz celého systému odpadového hospodářství každoročně narůstaly a od roku 2013 do roku 2017 se navýšily o téměř 700 tis. Kč, z původních 11 554,5 tis. Kč na 12 147 tis. Kč, a další nárůst je předpokládán i v roce 2018. To byl jeden z hlavních důvodů pro změnu poplatku za komunální odpad.

 

Vodné a stočné pro rok 2018

Na konci listopadu loňského roku rada města schválila výši vodného a stočného pro rok 2018. Návrh kalkulace předložila společnost ČEVAK, která na základě smlouvy z roku 2011 zajišťuje provozování a správu vodohospodářského majetku města Český Krumlov. Kalkulace vodného a stočného předpokládala zachování výše nájemného za vodohospodářský majetek, které činí 13 406 201,- Kč bez DPH, a současně mírně upravovala jednotlivé složky vodného a stočného. Meziroční nárůst ceny tak činí u vodného 1,7 % (0,52,- Kč) a u stočné ho 0,68 % (0,23,- Kč), mezi lety 2016 a 2017 nedošlo k žádnému nárůstu. Cena vodného a stočného v Českém Krumlově koresponduje s cenami za dodávku pitné vody a odvedení splaškových vod v dalších městech Jihočeského kraje.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: