aktualizováno 10. 1. 2012

Změna ohlašovací povinnosti - podání hlášení dle zákona o odpadech v roce 2012 v systému ISPOP

aktualizováno 10.1.2012

Dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech") jsou původci v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

V minulých letech si původce mohl vybrat způsob plnění ohlašovací povinnosti a to buď v listinné podobě nebo elektronicky v datovém standardu nebo prostřednictvím datové schránky.

Dne 25. 3. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 77/2011, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších související zákonů.

Původci odpadů v roce 2012 jsou povinni podávat hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011 prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Tento elektronický způsob ohlašování nahrazuje podávání hlášení v listinné nebo elektronické podobě na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Na základě výše uvedeného Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství upozorňuje původce odpadů, že nebude akceptovat žádné hlášení doručené v listinné podobě, elektronické podobě (e-mail) nebo prostřednictvím datové schránky.

Dále upozorňujeme, že pro ohlašování prostřednictvím ISPOP je dle zákona č. 25/2008 Sb., povinná registrace subjektu v systému ISPOP. Bez této registrace nelze v roce 2012 splnit ohlašovací povinnost (podat hlášení dle zákona o odpadech).

Podrobný přehled a návody k registraci a podávání hlášení najdete na webových stránkách www.ispop.cz.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: