aktualizováno 9. 12. 2020

Odbor kancelář tajemníka - Oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek

Oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek zabezpečuje nejenom strategické plánování města Český Krumlov a projektový management žádostí o finanční prostředky z mimorozpočtových zdrojů (dotací) a podpořených projektů, ale zajišťuje i poradenství až komplexní služby pro celý městský úřad při zadávání veřejných zakázek.

Oddelění Rozvoje a kontroly veřejných zakázek zajišťuje na úseku strategie rozvoje zpracování strategického a akčního plánu rozvoje města včetně jejich aktualizace; zpracovává a předkládá orgánům města návrh prioritních projektů města na kalendářní rok a zajišťuje jejich aktualizaci; projednává návrhy rozvojových programů a předkládá je k odsouhlasení orgánům města, projednává i návrhy jiných investorů na jejich aktivity v území města v mezích strategického plánu;

Na úseku dotací - mimorozpočtových zdrojů shromažďuje informace o možnostech mimorozpočtových zdrojů financování projektů města včetně vyhodnocování jejich vhodnosti pro město; ve spolupráci s věcně příslušným odborem MěÚ připravuje a zpracovává dokumenty k žádostem o dotace a provádí management projektů finančně podpořených z mimorozpočtových zdrojů včetně jejich vyúčtování v souladu s podmínkami dotace (mimo dotací na přenesený výkon státní správy); centrálně eviduje prostředky města získané z dotačních titulů a spravuje archiv s dokumentací realizovaných projektů podpořených z finančních prostředků dotačních titulů; poskytuje informace o možnostech financování projektů subjektů založených nebo zřízených městem a organizační složky města, spolupracuje s kontrolními orgány a nezávislými auditory v oblasti dotačních projektů.

Na úseku veřejných zakázek zabezpečuje v případě veřejných zakázek malého rozsahu u dodávek, služeb a stavebních prací ve spolupráci s vedoucím věcně příslušné organizační jednotky stanovení závazných podmínek a kritérií zakázky a zajišťuje správnost jejího procesního průběhu v souladu s platnými Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov. V případě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek dle platného znění zákona č. 137/2006 Sb. a příslušných prováděcích předpisů k tomuto zákonu zabezpečuje ve spolupráci s vedoucím věcně příslušné organizační jednotky jako administrátor veškeré úkony zadavatele veřejné zakázky. V případě projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů zajišťuje správnost zakázky dle podmínek daného dotačního titulu.

Náplň práce Oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Strategický a akční plán města

Další informace také na webu www.krumlovsobe.cz

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: