aktualizováno 13. 9. 2016

Město trvá na úpravě provozu Energobloku

aktualizováno 13. 9. 2016

6. září se v Českém Krumlově za přítomnosti odborníků, zpracovatele dokumentace a posudku, představitelů města, dotčených společností, občanů a médií uskutečnilo veřejné projednání záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy v Domoradicích a jeho dopadu na životní prostředí.

Program seznámil přítomné s procesem posuzování vlivů na životní prostředí a provozní ředitel společnosti CARTHAMUS, a.s. Jiří Drobný představil hlavní rysy záměru a připravované změny, které by měly odstranit nedostatky, které se projevily při zkušebním provozu. Společnost má připraveny projekty, které by po realizaci mohly přinést změny. Jde nejen o zakrytování hlavního zdroje emisí sušárny biomasy, ale i o změnu umístnění vlečky a jejího ukončení, tak aby bylo možné vykládat kontejnery s biomasou. Je připravována změna s dosavadním způsobu chlazení, které přinese i snížení spotřeby vody. Společnost také aktuálně realizuje zakrytování skladovací haly a odstávky provozu navazují na odstávky vodovodu.

Se svými stanovisky vystoupili i zpracovatelé dokumentace a posudku a vyjádřili se i zástupci obecních samospráv. Zpracovatel posudku Josef Tomášek podrobně informoval o dokumentu, jehož tvorba nebyla jednoduchá vzhledem k některým nedostatečně zpracovaným částem, změnám v provedení záměru a množství problematických oblastí jako doprava, zápach, chlazení, vypouštění vod a vlhkost v ovzduší. Problematika dopravy vyžaduje dohodu a kompromis mezi silniční a železniční dopravou obce Přísečná, města Český Krumlov a společnosti CARTHAMUS, a.s. Přes všechny problémy navrhl Josef Tomášek kladné stanovisko, protože jedině tak je možné provést změny, které jsou potřebné, aby bylo možné záměr realizovat, a proto je v návrhu stanoviska tolik podmínek.

Za obec Přísečná uvedl Michal Bernard hlavní problémy nesouhlasu se záměrem, a těmi jsou doprava, mokré chlazení, sušení, zápach a voda. Zásadní nesouhlasí se silniční dopravou a upozornil, že by měla být 100 % železniční a nikoli navrhovaných 20 %, navíc v územním plánu je nová komunikace navržena. Dalším nesouhlasným stanoviskem je mokré chlazení, navzdory původnímu uzavřenému vodnímu chlazení. Apeloval i na použití biofiltrů při přípravě štěpky a zdůraznil, že vypouštění vody do bezejmenného potoka zvyšuje riziko povodní.

Město Český Krumlov seznámilo s oběma zveřejněnými materiály a předložená dokumentace neposkytuje dostatečné podklady k tomu, aby bylo možné ustoupit od již dříve uplatněných požadavků a námitek ke všem oblastem: ke změně dopravy biomasy, ke změně původně navrženého systému chlazení generátoru, ke změně systému vypouštění odpadních vod a k obtěžování zápachem, hlukem a prachem. Společnosti CARTHAMUS, a.s. se nepodařilo stanovit podmínky tak, aby odpovídaly nejen hlediskům ochrany životního prostředí, ale i oprávněným zájmům a potřebám občanů okolních samosprávných celků, což mimo jiné dokládá i zpracovaný posudek o vlivu na životní prostředí.

Celé znění zápisu z veřejného projednání, včetně připomínek obyvatel a dotčených společností naleznete zde.

Celé znění vyjádření města Český Krumlov k doplněné dokumentaci je k dispozici zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: