aktualizováno 13. 9. 2016

Město trvá na úpravě provozu Energobloku

aktualizováno 13. 9. 2016

6. září se v Českém Krumlově za přítomnosti odborníků, zpracovatele dokumentace a posudku, představitelů města, dotčených společností, občanů a médií uskutečnilo veřejné projednání záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy v Domoradicích a jeho dopadu na životní prostředí.

Program seznámil přítomné s procesem posuzování vlivů na životní prostředí a provozní ředitel společnosti CARTHAMUS, a.s. Jiří Drobný představil hlavní rysy záměru a připravované změny, které by měly odstranit nedostatky, které se projevily při zkušebním provozu. Společnost má připraveny projekty, které by po realizaci mohly přinést změny. Jde nejen o zakrytování hlavního zdroje emisí sušárny biomasy, ale i o změnu umístnění vlečky a jejího ukončení, tak aby bylo možné vykládat kontejnery s biomasou. Je připravována změna s dosavadním způsobu chlazení, které přinese i snížení spotřeby vody. Společnost také aktuálně realizuje zakrytování skladovací haly a odstávky provozu navazují na odstávky vodovodu.

Se svými stanovisky vystoupili i zpracovatelé dokumentace a posudku a vyjádřili se i zástupci obecních samospráv. Zpracovatel posudku Josef Tomášek podrobně informoval o dokumentu, jehož tvorba nebyla jednoduchá vzhledem k některým nedostatečně zpracovaným částem, změnám v provedení záměru a množství problematických oblastí jako doprava, zápach, chlazení, vypouštění vod a vlhkost v ovzduší. Problematika dopravy vyžaduje dohodu a kompromis mezi silniční a železniční dopravou obce Přísečná, města Český Krumlov a společnosti CARTHAMUS, a.s. Přes všechny problémy navrhl Josef Tomášek kladné stanovisko, protože jedině tak je možné provést změny, které jsou potřebné, aby bylo možné záměr realizovat, a proto je v návrhu stanoviska tolik podmínek.

Za obec Přísečná uvedl Michal Bernard hlavní problémy nesouhlasu se záměrem, a těmi jsou doprava, mokré chlazení, sušení, zápach a voda. Zásadní nesouhlasí se silniční dopravou a upozornil, že by měla být 100 % železniční a nikoli navrhovaných 20 %, navíc v územním plánu je nová komunikace navržena. Dalším nesouhlasným stanoviskem je mokré chlazení, navzdory původnímu uzavřenému vodnímu chlazení. Apeloval i na použití biofiltrů při přípravě štěpky a zdůraznil, že vypouštění vody do bezejmenného potoka zvyšuje riziko povodní.

Město Český Krumlov seznámilo s oběma zveřejněnými materiály a předložená dokumentace neposkytuje dostatečné podklady k tomu, aby bylo možné ustoupit od již dříve uplatněných požadavků a námitek ke všem oblastem: ke změně dopravy biomasy, ke změně původně navrženého systému chlazení generátoru, ke změně systému vypouštění odpadních vod a k obtěžování zápachem, hlukem a prachem. Společnosti CARTHAMUS, a.s. se nepodařilo stanovit podmínky tak, aby odpovídaly nejen hlediskům ochrany životního prostředí, ale i oprávněným zájmům a potřebám občanů okolních samosprávných celků, což mimo jiné dokládá i zpracovaný posudek o vlivu na životní prostředí.

Celé znění zápisu z veřejného projednání, včetně připomínek obyvatel a dotčených společností naleznete zde.

Celé znění vyjádření města Český Krumlov k doplněné dokumentaci je k dispozici zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov