aktualizováno 12. 7. 2022

Pravidla pro veřejné pouliční produkce - busking

aktualizováno 2. 12. 2019

Provozování pouliční produkce v Českém Krumlově je regulováno Obecně závaznými vyhláškami č. 8/2018 a č. 2/2019. Znění obou vyhlášek je k dispozici zde: Obecně závazná vyhláška o provozování pouliční produkce.

Pouliční produkcí se rozumí veřejná umělecká, zejména hudební, divadelní a artistická vystoupení na veřejných prostranstvích, jinak také označovaná termínem busking. Cílem vyhlášky je přispět k bezproblémovému soužití občanů a návštěvníků města Český Krumlov prostřednictvím stanovení pravidel pro umělecké vystupování na veřejném prostranství.

Pravidla pro veřejné pouliční vystupování

Veřejné pouliční vystupování není potřeba dopředu ohlašovat, je však nutné dodržet základní pravidla stanovená vyhláškou:

1. Účinkující nesmí omezovat vstup do okolních objektů a rušit volný pohyb kolemjdoucích. Zároveň nesmí zabírat plochu větší než 1,5 m2 nebo 6 m2 v případě více účinkujících najednou.

2. Produkce nesmí omezit nebo rušit průběh povolených, oznámených či dalších akcí (platí i pro aktivity jiného provozovatele pouliční umělecké produkce, který započal produkci dříve). Konání kulturních akcí ve veřejném prostoru je možno ověřit v databázi akcí: www.ckrumlov.info/akce.

3. Pouliční produkce nebude zesilována prostřednictvím elektronických zařízení.

4. Akustickou produkci může jeden účinkující v jedné lokalitě uskutečňovat nejdéle 60 minut. Minimální vzdálenost jednotlivých provozovatelů akustické pouliční umělecké veřejné produkce činí 50 m

5. Doba provozování: pouliční uměleckou veřejnou produkci je možno provozovat pouze v době 10.00 do 21.00 hodin.

6. Místa zákazu. Provozování veřejné pouliční umělecká produkce je zakázáno na následujících místech a v jejich bezprostřední blízkosti:

 • na dětských hřištích;
 • u kostelů nebo jiných modliteben v době bohoslužeb a bezprostředně před a po jejich konání;
 • u škol a školských zařízení (mimo sobot, nedělí, státních svátků a školních prázdnin);
 • u Městské knihovny v Českém Krumlově během provozní doby;
 • v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov;
 • v areálu Klášterů Český Krumlov;
 • u zdravotnických zařízení;
 • v době státního smutku;
 • v době a na místech, kde je povolen příslušným orgánem zábor veřejného prostranství za účelem provádění jiných kulturních a obdobných akcí.

7. Na území Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny jsou dále zakázány následující typy pouliční produkce:

 • pouliční produkce narušující estetický vzhled města: a) vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her, b) vystoupení v převlecích svými rozměry zjevně přesahujícími proporce dospělého člověka
 • zakazuje se pouliční produkce nad míru přiměřenou poměrům rušící práva jiných osob, například hlukem, pachem, znečišťováním. Za zjevně nepřiměřená se považují zejména hlasitá vystoupení, vystoupení zahrnující vytváření bublin nebo výtvarná vystoupení spoužitím aerosolových rozprašovačů

8. Interaktivní mapa zákazu pouliční produkce.

* Rozsahem větší vystoupení nebo akce, které si vyžádají dopravní omezení a zábor veřejného prostranství, je nutné ohlásit minimálně 1 měsíc před termínem konání.

Provozovatel pouliční umělecké veřejné produkce je dále povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy. Z nich vyplývají další omezení, která nejsou (nemohou být) uvedena přímo ve vyhlášce.

Jedná se zejména o následující pravidla:

 1. Akustické produkce budou provozovány s přiměřenou mírou hlasitosti, která nebude obtěžovat okolí (týká se zejm. hlasitých hudebních nástrojů, bicích a perkusních nástrojů).
 2. Při provozování pouliční umělecké veřejné produkce bude zachován volný průchozí profil chodníku či komunikace.
 3. Hudební nástroje a jiné předměty sloužící k výkonu pouliční umělecké veřejné produkce mohou být na pozemní komunikaci umístěny pouze po dobu provozování pouliční umělecké veřejné produkce, po jejím ukončení musí být tyto předměty z pozemní komunikace odstraněny.
 4. Při porušení ustanovení obecně závazné vyhlášky nebo jiného obecně závazného předpisu je provozovatel pouliční umělecké produkce, na základě výzvy Městské policie Český Krumlov, povinen okamžitě ukončit produkci.

Podrobnosti, včetně případných sankcí při nedodržení pravidel, jsou uvedeny zde.

Kontakt


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: