aktualizováno 28. 6. 2023

Kronika města Český Krumlov 2019

Zdravotní a sociální péče

Plán sociálních a souvisejících služeb 2019–2021

Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Č. Krumlov probíhá již od roku 2011. Plánování tehdy navázalo na komunitní plánování ve městě Č. Krumlov, které bylo zahájeno již v roce 2004. Na území ORP Č. Krumlov proběhlo v minulosti již několik fází plánování. Komunitní plánování je dlouhodobý proces, kterým se hledají cesty, jak v konkrétním území zajistit optimální nabídku sociálních a souvisejících služeb pro jejich současné i potenciální uživatele. Plán rozvoje sociálních služeb je vytvářen ve vzájemné spolupráci zadavatelů (nejčastěji jsou to obce nebo kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby) a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální služby nabízejí uživatelům). V závěru roku 2018 byl připraven komunitní plán na další období 2019–2021.

Možnost zapojit se do tvorby komunitního plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý, komu je téma sociálních služeb blízké. Výsledkem plánování je zejména nastavení systému sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.

Na plánování se dlouhodobě podílí pracovní skupiny (PS), které mají oblasti působnosti vymezeny dle hlavních cílových skupin v území:

 • PS – senioři a osoby se zdravotním postižením
 • PS – děti, mládež, rodiny
 • PS – osoby v krizi (osoby v nepříznivé sociální situaci)

Významnou součástí plánování je dále i řídicí skupina. Jedním z hlavních cílů plánování je nastavování optimální a udržitelné sítě sociálních služeb, která obratem reaguje na aktuální potřeby občanů v území. Naplňování tohoto cíle je však nemyslitelné bez širší koordinace a vzájemné spolupráce všech zainteresovaných. I proto jsou dnes plány rozvoje koncipovány na širší území tak, aby mohlo docházet při zajišťování služeb ke sdružování zdrojů, ať už lidských či materiálních.

Organizační struktura plánování na Českokrumlovsku:

Řídicí skupina (ŘS) je řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem v oblasti realizace plánování sociálních služeb v území obce s rozšířenou působností Č. Krumlov. Do kompetence ŘS náleží zejména to, že:

 • ustanovuje pracovní skupiny a jmenuje jejich vedoucí (vlastní volba vedoucího pracovní skupiny náleží do kompetence každé pracovní skupiny),
 • konzultuje a odsouhlasuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v postupných krocích a úkolech k jejich dosažení,
 • předává informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb na principech partnerství mezi všemi účastníky procesu PSS, pracuje s informacemi a zohledňuje již vytvořené a osvědčené spolupráce, podporuje zapojení místních společenství,
 • zajišťuje publicitu procesu PSS, sleduje a vyhodnocuje ve spolupráci s dalšími určenými orgány realizaci PSS.

Pracovní skupiny (PS) jsou vymezeny tematicky dle hlavních cílových skupin plánování (1. Senioři a zdravotně postižení; 2. Děti, mládež, rodiny; 3. Osoby v krizi). Činnost PS má určující vliv na výsledný obsah samotného plánu. Do působnosti PS náleží zejména příprava a projednávání následujících bodů / oblastí: odpovídá zejména za definici a vytváření profilu řešené cílové skupiny a jejích potřeb, definuje problémové oblasti vztahující se k cílovým skupinám v oblasti působnosti PS, sestavuje SWOT analýzu za dané oblasti, formuluje strategické cíle, priority, opatření a aktivity k jejich naplnění, připravuje výstupy své činnosti jako podklady pro jednání ŘS. Jednání ŘS i všech PS je ošetřeno zpracovaným a schváleným jednacím řádem.

Během jednání všech tří pracovních skupin byly postupně diskutovány a aktualizovány rozvojové vize. Smyslem je vyjádřit jednoduše, koncentrovaně a srozumitelně optimální stav a požadovanou kvalitu sociálních a souvisejících služeb z hlediska jednotlivých potřeb a požadavků cílových skupin. Výstupem debaty je vždy znění rozvojové vize schválené jednohlasnou většinou na úrovni každé pracovní skupiny. Dílčí vize za každou pracovní skupinu jsou popsány dále.

Pro naplnění všech tří rozvojových vizí je nezbytné postupně dále zvyšovat participaci všech subjektů, které jsou do plánování sociálních služeb na území ORP zapojeny, přičemž toto zapojení je žádoucí zejména ze strany zadavatelů (obcí), které by měly finančně podporovat dostupnost veškerých sociálních a souvisejících služeb pro své občany vykazující prokazatelně jejich potřebu.

Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené (PS 1) – vize

Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov pro naplnění potřeb seniorů a zdravotně postižených.

Pracovní skupina pro děti, mládež a rodiny (PS 2) – vize

Zajištění komplexní sítě kvalitních služeb odpovídající aktuálním potřebám a zajištění osvěty cílové

skupiny, která je podporována pružnými systémy financování a doplněna o vzdělávání pracovníků

v této oblasti.

Pracovní skupina pro osoby v krizi (PS 3) – vize

Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov pro naplnění různých potřeb osob náležících k etnickým a jiným menšinám a osob v krizi včetně zajištění související dostatečné informovanosti veřejnosti o službách v sociální oblasti. Stejně jako v předcházejícím plánovacím období, i pro plánovací období 2019–2021 bylo tedy stanoveno, že z hlediska zajištění dostupnosti, optimalizace a zlepšování kvality sociálních a souvisejících služeb jsou prioritními směry:

 • zachování a další rozvoj sociálních služeb na území ORP (služeb poskytovaných
 • dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
 • zachování a rozvoj stávajících souvisejících služeb na území ORP.

Bylo proto dojednáno, že opatření a aktivity budou řazeny do struktury dvou prioritních. Každá prioritní osa je dále členěna do opatření. Opatření jsou potom členěna do dílčích aktivit, přičemž každé aktivitě jsou dále přiřazeny odpovědní realizátoři, spolupracující subjekty, kapacity a případně i zdroje potřebné pro optimální zajištění dané služby. U každé aktivity týkající se sociálních služeb jsou rovněž stanoveny plánované hodnoty tzv. indikátorů pro sledování vývoje dané služby.

V neposlední řadě je nastaven (tam, kde je to možné) odhad zajištění zdrojů financování, a to na celý předpokládaný časový horizont, tj. do roku 2021. Kompletní plán je k dispozici na internetové adrese:https://www.socialnisluzbyck.cz/wp-content/uploads/2019/09/SPRSS_ORP- 4%8CK_verze-web_final.pdf

 

Centrum Kamínek (Azylový dům pro matky s dětmi a Dům na půl cesty) v roce 2019

Domov pro matky s dětmi, Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov a Dům na půl cesty, Vyšný 39, Český Krumlov byly do konce roku 2015 dvě organizační složky města Český Krumlov. Od 1. 1. 2016 byly organizační složky sloučeny v jednu organizační složku pod názvem Domov pro matky s dětmi a dům na půl cesty se sídlem Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov. Od 1. 1. 2017 byl změněn název Domova pro matky s dětmi a Domu na půl cesty organizační složky města Český Krumlov na Centrum Kamínek, Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov. Nadále má Centrum Kamínek dvě registrované sociální služby tj., azylový dům pro matky s dětmi a dům na půl cesty. Azylový dům pro matky s dětmi má místo poskytování sociální služby na dvou adresách, a to na Plešiveckém náměstí 75 a Vyšném 39, Český Krumlov. Na základě výběrového řízení byla od 12. 1. 2017 jmenována do funkce vedoucí organizační složky Centra Kamínek Bc. Lenka Zahradníková.

Tento projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Od ledna do března 2016 byly sociální služby hrazené z účelové dotace JčK a od dubna 2016 do prosince 2018 budou služby hrazeny v rámci individuálního projektu JčK "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV". Od ledna 2019 do června 2022 budou sociální služby hrazeny v rámci individuálního projektu JčK „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“.

Kapacita zařízení: Azylový dům pro matky s dětmi: 7 bytů s 21 lůžky, bariérové bydlení. 2 klubovny. Dům na půli cesty: 3 byty a 3 lůžka.

Okruh osob, kterým je služba určena

Sociální služba Azylový dům pro matky s dětmi Český Krumlov je určena primárně pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je rovněž poskytována ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci či jsou ohroženy sociálně znevýhodněným prostředím nebo jednáním jiných osob. Přednostně jsou do zařízení přijímány osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově.

Organizace

Zřizovatelem Azylového domu pro matky s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je pod Odborem školství, sportu a mládeže. Statutárním zástupcem domu je starosta města Mgr. Dalibor Carda.

Poslání organizace

Posláním Domova pro matky s dětmi je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, kterou nejsou samy schopny řešit. Pracovníci domova zde poskytují v bezpečném a přátelském prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám této sociální služby poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastní schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace.

Domov pro matky s dětmi je registrovanou sociální službou "Azylový dům" a poskytuje následující základní činnosti:

 • poskytnutí bezpečného ubytování a zázemí v atmosféře klidného a útulného prostředí, nejdéle však na jeden rok
 • přiměřenou pomoc při přípravě stravy, vedení vlastní domácnosti a rovněž vlastního hospodaření s finančními prostředky
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podporu při upevňování partnerských a rodinných vazeb
 • posilování schopností a dovedností matky v péči o zdravý vývoj dítěte, podporu hlubšího rozvoje a udržování mezilidských vztahů
 • zprostředkování speciálního poradenství s odborníky (např. právníkem, psychologem, psychiatrem, včetně dětských specialistů)

Využití sociální služby Azylové domy v roce 2019

V roce 2019 využilo naši sociální službu celkem 34 klientů z toho 12 matek a 22 dětí. Většinou se jednalo o maminky s trvalým pobytem v Českém Krumlově a jeho okolí, vyjma dvou maminek, které jsou z Jihlavy a Slovenské republiky.  Průměrný věk maminek činil 30 let a u dětí tři roky.  Průměrná délka pobytu byla sedm měsíců.

V daném roce bylo nově umístěno šest maminek spolu s jedenácti dětmi. Během roku ukončilo pobyt v AD celkem pět klientek, z toho dvěma klientkám byla ukončena smlouva z důvodu hrubého porušování Domácího řádu zařízení. Jedné klientce byl společně s přítelem přidělen sociální byt města Č. Krumlov. Jedna klientka odešla za přítelem do jiného města a jedna klientka si našla za pomoci pracovníků MěÚ odboru sociálních věcí a zdravotnictví pronájem bytu ve Větřní. Prodlužuje se doba pobytu maminek v našem zařízení, a to vzhledem k tomu, že se zvyšují nároky na pronájmy bytů jako např. výpis z centrální evidence exekucí každého nájemníka, složení kaucí či nájmů přesahující finanční možnosti klientek. Nalézt návazné bydlení je pro matky samoživitelky vzhledem k jejich finanční stránce velmi obtížné. Jelikož většina klientek nemá rodinu, která by jim byla nápomocna, nabízí se jako řešení ubytovna či přechod na jiný AD. Což nelze brát jako optimální řešení vzhledem k tomu, že zde děti navštěvují školská zařízení, maminky zde mají přátele a některé z nich zaměstnání či brigádu.

V roce 2019 byly tři maminky na ÚP v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobíraly podporu v nezaměstnanosti, ostatní maminky jsou na rodičovské dovolené.

Nejčastěji stanovenými dílčími cíli, na kterých se společně s klientkami pracovalo, bylo hospodaření s finančními prostředky, vedení domácnosti, péče o dítě, pořízení miminkovské výbavičky, postoupení dávek SSP a hmotné nouze, registrace na ÚP, vyřídit si dávky hmotné nouze, získat nezletilého syna zpět do své péče, podat žalobu na určení otcovství, registrace u praktického lékaře, přihlásit se na ÚP do evidence uchazečů o zaměstnání, podat trestní oznámení za neplnění vyživovací povinnosti ze strany otce, zapsání otce do RL, uhradit dluh na jiné sociální službě, naučit se základy na počítači. Klientka se pravidelně účastnila minikurzu na PC, který vedla pracovnice zařízení. Třem klientkám byl předáván formulář Rodinný rozpočet, kam si zapisují své příjmy a výdaje, které na konci měsíce společně vyhodnocujeme. Rodinný rozpočet má být klientce nápomocen, aby se naučila měsíčně vycházet s finančními prostředky. Klientkám bylo zprostředkováno speciální poradenství s odborníky zejména v oblasti dluhové problematiky, dětských specialistů či psychologů. Klientky využily Bezplatnou poradnu mezi paragrafy za účelem sepsání odvolání proti danému rozsudku nebo ohledně českého občanství. Jelikož většina klientek má dluhy vůči různým společnostem, jsou motivovány ke splácení svých dluhů v rámci jejich možností a schopností.

Služba AD je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby na dobu určitou, tj. na dva měsíce, která může být prodloužena zpravidla na dobu jednoho roku. Ke každé klientce je přistupováno individuálně, na základě jejích specifických potřeb.

Průběh služby je s klientkou pravidelně plánován a hodnocen. Plánováním rozumíme především formulování osobních cílů klientek, kterých by chtěli prostřednictvím sociální služby dosáhnout, způsob jejich podpory a způsob poskytování sociální služby.

Při práci s klientkami je potřeba spolupracovat s dalšími institucemi. Za nezbytnou považujeme spolupráci s odborníky ze státních institucí – sociální odbory městských úřadů podle příslušnosti klientek, soudy, Policie ČR, Městská policie Český Krumlov, ÚP, školská a zdravotnická zařízení. Spolupracujeme i s nestátními organizacemi např. jiné azylové domy a podobná zařízení. Pracovníci AD se průběžně i v tomto roce zúčastňovali školení a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání.

Jednou za tři měsíce probíhala v zařízení supervize zaměřená např. na řešení konkrétní problémové situace klienta a na týmovou spolupráci.

V průběhu roku jsou maminkám nabízeny kurzy v Rodinném centru Krumlík např. na téma Právní poradna – úprava styku a výživné, dluhy v manželství, rozvod apod. Tyto kurzy jsou pro naše maminky zcela zdarma a po celou dobu kurzu je zajištěno hlídání dětí, které je také zdarma.

 

Dům na půl cesty v roce 2018

Dům na půl cesty se nachází v klidném prostředí Blanského lesa, ve Vyšném čp. 39.

Kapacita zařízení:

Jedná se o tři byty se třemi případně šesti lůžky, jeden byt byl předělán na klubovnu pro potřeby klientů. Mohou zde být ubytováni chlapci i dívky. Dále je zde byt 3+1 pro správce (sociálního pracovníka) Domu na půl cesty. Dům na půl cesty není bezbariérovým zařízením, v jeho sousedství je autobusová zastávka s přímým autobusovým spojením do centra města.

Okruh osob, kterým je služba určena

Tato služba je určena mladým lidem ve věku od 18 do 26 let:

 • odcházejícím ze zařízení ústavní péče (prioritně především z Dětského domova Horní Planá, případně z ostatních zařízení)
 • osoby z ústavních zařízení, mající trvalé bydliště v regionu Český Krumlov
 • bez rodinného zázemí nebo s rodinným zázemím patologickým

Sociální služba není určena osobám, které si potřebují vyřešit bydlení, osobám závislým na alkoholu, drogách, gamblerství apod., které účinně neřeší svou situaci ani osobám neschopným samostatného pohybu.

Povinností klientů je dodržovat Domácí řád DNPC, hradit měsíční nájemné. Klienti si sami perou, musí řádně pracovat, nebo být v evidenci Úřadu práce v Českém Krumlově. Další povinností klientů je dle domovního řádu zabezpečovat úklid společných prostor, a to po týdnu formou služeb.

Smlouva o poskytnutí sociální služby se uzavírá na dva měsíce (může být prodloužena), délka pobytu klientů je individuální, záleží na rychlosti adaptace klientů v sociálním kontextu. Maximální hranice pobytu klientů v zařízení je jeden rok, pouze ve výjimečném případě lze tento pobyt prodloužit.

Organizace

Zřizovatelem Domu na půl cesty s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je pod Odborem školství, sportu a mládeže. Statutárním zástupcem domu je starosta města Mgr. Dalibor Carda.

 

Využití Domu na půl cesty v roce 2019

Cílem služby je rozvíjet u klientů úroveň sociálních dovedností pro samostatný život a ukazatelem úspěšnosti je klient, u něhož došlo ke zvýšení schopnosti získat nebo si udržet vhodné zaměstnání, rozšiřovat si vzdělání a kvalifikaci, zajistit si návazné bydlení a vést domácnost, komunikovat s úřady a institucemi, zvyšovat svou finanční a počítačovou gramotnost. Pracovníci podporují klienty, aby přebírali zodpovědnost za svou situaci a její řešeni.

V roce 2019 byli v zařízení umístěni celkem tři klienti, jednalo se o chlapce a jednu dívku. Chlapec využil v daném roce službu opakovaně. Oba klienti měli trvalý pobyt v Českém Krumlově a jeho okolí. Průměrný věk klientů činil 21 let. Během roku odešla dívka, která odcestovala za prací do Anglie. Chlapec je v zařízení dosud. Dívka získala zaměstnání jako servírka hned po umístění do zařízení a chlapec je zaměstnán v chráněných dílnách, kde má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, smlouva je mu pravidelně prodlužována. 

S oběma klienty se dle individuálního plánu pracovalo na jejich stanovených cílech, kterými byly osamostatnění se, registrace u stomatologa, hospodaření s penězi, vedení domácnosti, nalezení následného bydlení, udržet si zaměstnání, šetření si na případnou kauci bytu, zařídit si cestovní pas apod. V daném období bylo klientům zprostředkováno speciální poradenství s odborníky např. bezplatné právní poradenství, psycholog či psychiatr. Délka pobytu klientů je individuální, záleží na rychlosti adaptace v sociálním kontextu.

DNPC klientům poskytuje prostor a zázemí v atmosféře klidného a útulného prostředí pro možnost rozvoje dovedností, které vedou k samostatnému fungování ve společnosti. V tomto roce naše služba nabízela nejčastěji dočasné ubytování, poradenství, podporu při jednání s úřady, institucemi, podporu při zvládání hospodaření s penězi, vedení domácnosti (praní, žehlení, úklid atd.), hledání následného bydlení, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování jiné odborné pomoci a kontaktu se společenským prostředím. Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby na dobu určitou, tj. na dva měsíce, která může být prodloužena zpravidla na dobu jednoho roku. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně, na základě jeho specifických potřeb. Průběh služby byl s klientem pravidelně plánován a hodnocen. Plánováním se rozumí především formulování osobních cílů klientů, kterých by chtěli prostřednictvím sociální služby dosáhnout, způsob jejich podpory a způsob poskytování sociální služby.

ICOS o. p. s. v roce 2019

Společnost ICOS o. p. s. byla založena v roce 2000. Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb. Zajišťuje služby a programy, které usnadňují důstojný a plnohodnotný život ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých.

Orgány společnosti:

Správní rada:

 • Mgr. Ingrid Jílková, předsedkyně správní rady, výkonná ředitelka sociálních služeb
 • Mgr. Vlastimil Kopeček
 • Mgr. Štěpán Bolf

Dozorčí rada:

 • Ing. Daniela Scherhauferová, předsedkyně dozorčí rady
 • JUDr. Pavel Marťán
 • Mgr. Petra Valová

Ředitel a statutární zástupce:

 • Tomáš Zunt

Základní pracovní tým ICOS v roce 2018:

 • Tomáš Zunt, ředitel – statutární zástupce, koordinátor, PR manažer, projektový manažer
 • Mgr. Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb ICOS, koordinátorka služeb a projektů, předsedkyně správní rady
 • Ing. Michaela Klementová, ekonom, účetní
 • Ing. Daniela Scherhauferová, účetní, ekonom
 • Mgr. Petra Dvořáková, vedoucí Osobní asistence
 • Mgr. Květa Škrabalová, vedoucí Rodinného centra a preventivních programů
 • Bc. Tereza Valachová, vedoucí sociální pracovník poradny
 • Bc. Magdaléna Zronková, vedoucí Poradenského centra pro seniory
 • Mgr. Petra Tichá, koordinátorka Dobrovolnického centra
 • Mgr. Kateřina Homolková, vedoucí služby Podpora rodin a dětí v ohrožení
 • Mgr. Daniela Jíchová, sociální pracovník

Počet pracovníků ICOS v roce 2019

V roce 2019 měl ICOS Český Krumlov celkem 35 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. K 31. 12. 2019 činil průměrný přepočtený evidenční počet stálých zaměstnanců na plné úvazky 22,87 (35 osob).

Dalších 25 osob v průběhu roku 2019 pracovalo pro ICOS na dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti. Jedná se zejména o osobní asistentky doplňující základní tým; odborné pracovníky – poradce, terapeut, ad. (pozn.: každá osoba je započítána pouze 1x, ačkoli se u někoho mohla vyskytnout kombinace HPP a dohody).

Na činnosti ICOS dlouhodobě spolupracují i další odborní supervizoři, externí právníci, psycholog apod., a stále se rozrůstající tým dobrovolníků (v roce 2019 se zapojilo do programů Dobrovolnického centra 51 dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby, tj. pravidelné pomoci) a další dvě desítky pak jednorázovou výpomocí.

Poslání a cíle ICOS

Posláním ICOS je zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb. Zajišťujeme služby a programy, které usnadňují plnohodnotný život dětem i dospělým se zdravotním postižením, seniorům, ohroženým dětem, rodinám s dětmi a lidem se v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých. Zároveň podporujeme systémový rozvoj potřebných služeb, a to v příhraničních regionech jižních Čech s důrazem na českokrumlovský region.

Hlavní předmět činnosti a dlouhodobé služby a aktivity společnosti

Poskytování a podpora rozvoje sociálních služeb a na ně navazujících služeb, programů a aktivit. Mezi dlouhodobé obecně prospěšné služby ICOS patří zejména:

 • Sociální služba Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory
 • Sociální služba Bezplatná poradna mezi paragrafy
 • Dobrovolnické centrum a poradenské centrum pro seniory
 • Rodinné centrum Krumlík – hlídání dětí, vzdělávací, volnočasové ad. aktivity
 • Služba Podpora rodin a dětí v ohrožení – poradenství, terapie, práce v rodinách
 • Preventivní programy sdružení Spirála pro děti a mladé lidi
 • Vzdělávací, informační a propagační aktivity

Kromě obecně prospěšných služeb ICOS vykonává i další doplňkovou činnost, jejímž účelem je podpora obecně prospěšných služeb a aktivit společnosti. Jedná se zejména o:

 • Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce, zejména invalidní zájemce – Agentura práce
 • Poradenská a konzultační činnost (projektový management, strategické plánování, facilitace, vedení případových konferencí)
 • Hlídání dětí v domácnostech a hotelech
 • Provoz charitativního Bazárku s dětským zbožím

Obecně prospěšné služby a činnosti ICOS v roce 2019

 • Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory
 • Bezplatné právní poradenství
 • Dobrovolnické centrum a poradenské centrum pro seniory
 • Rodinné centrum Krumlík
 • Podpora rodin a dětí v ohrožení
 • Preventivní programy
 • Vzdělávání, informační a propagační aktivity

Poslání osobní asistence: Pomáhat uživateli s činnostmi, které nemůže vykonávat samostatně, rozvíjet jeho schopnosti a samostatnost a umožnit mu tak naplnit jeho potřeby a zájmy. Snažíme se vytvářet podmínky pro zachování důstojného života, udržení kontaktu s rodinou a začlenění do společenského a pracovního života. Spolupracujeme s rodinou, přáteli a okolím klienta. Našimi klienty jsou děti (od 1 věku roku), dospělí a senioři se sníženou soběstačností (z důvodů zdravotního postižení či věku) v regionu Českokrumlovsko a Kaplicko. Služba je poskytována všude tam, kde je potřeba: ve školkách, školách a dalších zařízeních, v domácnosti, zaměstnání a jiných místech na základě konkrétních potřeb klienta. Službu bylo a je možné využívat v pracovních dnech od 7 do 19 hodin, po dohodě také o víkendech. Službu zajišťuje ICOS od roku 2008.

Osobní asistentky se staraly o klienty s různými diagnózami, jako jsou např. Syndrom Dravetové, ADHD, mentální retardace, poruchy autistického spektra, těžké poruchy chování, osteoporóza, stav po zlomenině obratlů, věkem podmíněná makulární degenerace, nádorová ložiska v mozku, Parkinsonova choroba, Alzheimerova demence, hypertenze, těžká nedoslýchavost, stav po mozkové obrně, epilepsie, hyperkynetický syndrom, dětská mozková obrna, nádorová onemocnění atd.

Vedle základních činností zajišťujeme i tzv. služby fakultativní, např. dovoz nákupu, obědu, převoz klienta.

V roce 2019 uzavřel ICOS smlouvy s 45 klienty. Z toho bylo 6 dětí (a mládeže) ve věku do osmnácti let, 10 dospělých osob a 29 seniorů ve věku od 65 do 99 let. Z původně nasmlouvaných klienti skutečně využili 7 991 hodin služby asistence.

Akce na podporu Osobní asistence v roce 2019: V listopadu 2019 proběhl 1. oficiální ročník dobročinného běhu „Krumlovská 11“. Díky pomoci mnoha dobrovolníků, řadě místních firem a díky skutečně hojné účasti malých i velkých běžců se stal již první ročník ziskový. Osobní asistenci vyběhaly peníze i běžci a jiní sportovci v rámci programu Nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“. Na začátku léta roku 2019 uspěla pak Osobní asistence v dalším kole „Vy rozhodujete, my pomáháme“, které pravidelně pořádá Nadační Fond TESCO v součinnosti s Nadací rozvoje občanské společnosti. Díky tomu mohlo být zajištěno dalších 200 hodin péče dětským klientům.

Osobní asistenci v roce 2019 využívali klienti z následujících měst a obcí: Český Krumlov, Větřní, Frymburk, Vyšší Brod, Přední Výtoň, Loučovice, Slavkov, Kaplice, Velešín, Holubov, Křemže, Besednice, Brloh, Chvalšiny.

Odborné sociální poradenství – bezplatné právní poradenství poskytuje ICOS od roku 2005, od roku 2007 jako službu registrovanou dle zákona o sociálních službách. V roce 2019 fungovalo 6 poboček v regionu ORP Český Krumlov, ORP Kaplice a ORP Trhové Sviny (Český Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny, Nové Hrady, Větřní, Vyšší Brod).

Bezplatná poradna mezi paragrafy – jejím úkolem je zvyšovat samostatnost, informovanost a schopnost řešit či předcházet problémům klientů, které by mohly vést k sociálnímu vyloučení. Cílem služby je podpořit osoby, v tíživé životní situaci tak, aby mohly tuto situaci zvládnout sami za pomoci odborného poradce.

Celkový počet klientů Bezplatné právní poradny v roce 2019 byl 969 klientů, se kterými bylo vedeno 1 940 intervencí v celkovém souhrnu 1 006 hodin. Poradny na Českokrumlovsku (tj. v Českém Krumlově, ve Větřní a ve městě Vyšší Brod) poskytly 900 intervencí 600 klientům, na Kaplicku (tj. v Kaplici) poskytla pobočka poradny 325 intervencí 193 klientům, a na Trhosvinensku (pobočka v Trhových Svinech a N. Hradech) pak 403 intervencí 285 klientům. Dalších 74 intervencí v oblasti spotřebitelské problematiky bylo poskytnuto pod naší patronací v regionu Prachatice a Vimperk v rámci projektu podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v naší partnerské (občanské) poradně při obecně prospěšné společnosti KreBul. Od 01. 04. 2018 jsme rozšířili dosud poměrně podhodnocené provozní hodiny na pobočce v Trhových Svinech a Nových Hradech na 16 hodin týdně, a to díky podpoře z evropských fondů prostřednictvím MAS Pomalší. V roce 2019 se obrátilo v rámci tohoto projektu na poradnu 124 osob (bylo vedeno 157 schůzek).

V roce 2019 pokračovaly i služby v oblasti oddlužení. Díky akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR poradna podávala pro osoby s dluhy Návrhy na povolení oddlužení dle zákona č. 182/2006 Sb. V oblasti oddlužení se na poradu v roce 2019 obrátilo 89 klientů, se kterými bylo vedeno celkem 241 schůzek. Do konce roku bylo úspěšně podáno na příslušné soudy celkem 40 návrhů. Další návrhy byly připraveny k podání v roce 2020.

V roce 2019 obdobně jako v minulých letech, nad rámec svých běžných služeb, poradna zajišťovala poradenské služby díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu ČR směrem ke spotřebitelské problematice (řešení reklamací, odstoupení od nevýhodných smluv, apod.). Vedle poradenských služeb v poradnách v Č. Krumlově, Kaplici, Větřní, T. Svinech, Nových Hradech a Prachaticích a Vimperku (zde ve spolupráci s občanskou poradnou při KreBul, o.p.s.), kdy bylo v rámci projektu poskytnuto celkem 211 rad a informací občanům v oblasti spotřebitelské tematiky, poradna mj. v rámci projektu uskutečnila dalších 12 informačně vzdělávacích akcí na aktuální témata pro různé cílové skupiny, kterých se zúčastnilo 325 osob.

Dobrovolnické centrum (DC) podporuje a rozvíjí dobrovolnictví již od roku 2009. DC zajišťuje různorodou dobrovolnickou pomoc s důrazem na programy doplňující sociální a návazné služby v regionu Českokrumlovsko a nově i na Kaplicku.

Poslání služby dobrovolnictví: podporujeme rozvoj dobrovolnictví a zajišťujeme konkrétní dobrovolnické programy. Zajišťujeme dobrovolnickou pomoc a podporu tam, kde je potřeba, zejména v oblasti pomoci seniorům, zdravotně postiženým, dětem a mládeži či sociálně znevýhodněným. Informační centrum pro seniory zorganizovalo ve spolupráci s Poradenským centrem pro seniory v průběhu roku 2019 na 260 akcí pro více než dva tisíce návštěvníků.

Programy, v nichž dobrovolníci vypomáhají pravidelně:

Program „Kamarád v životě“ zajišťuje společně se Střediskem výchovné péče Spirála (SVP) od r. 2009. Klienti Spirály jsou děti a mládež do 15ti let s rizikem či s projevy poruch chování, komunikace či dalších negativních jevů v sociálním vývoji. Dobrovolník utváří s klientem SVP dvojici a společně tráví pravidelně volný čas. V roce 2019 bylo takto zapojeno celkem 8 dobrovolníků, z toho 6 zcela nově. Další dobrovolníci byl připraveni a vyškoleni tak, aby mohli do programu nastoupit v dalším roce.

Programy v domovech pro seniory a v nemocnici: Dobrovolníci zpestřují volný čas klientům různými aktivitami (výtvarné a rukodělné činnosti, doprovázení na procházky, četba, ad.). V roce 2019 se zapojilo do činnosti Domova pro seniory Kaplice a Domova důchodců v Horní Plané 15 dobrovolníků. V Nemocnici Český Krumlov se na podporu pacientů na tzv. sociálních lůžkách s možností povídání, předčítání, společné procházky ad. v roce 2019 zapojilo 6 dobrovolníků. Realizována byla v roce 2019 i nadstavbová aktivita za nezbytné podpory dobrovolníků, výprava klientů domova v Horní Plané k ohradě s daňky a laněmi, poté výšlap na kopec s výhledem na jezero.

Informační centrum pro seniory, program „Senioři seniorům“: I v roce 2019 zabezpečovalo chod centra 11 dobrovolníků pod vedením Františky Kuncové. Unikátní dobrovolnické centrum pro seniory i v roce 2019 připravilo pro seniory každý měsíc neuvěřitelné množství hojně navštěvovaných akcí (přednášky, jazykové, počítačové apod. kurzy, kurz kreslení pravou hemisférou, poznávací výlety, exkurze, pohybové aktivity). IC Senior je součástí Poradenského centra pro seniory, které jeho činnost zaštiťuje a zajišťuje i řadu dalších činností (poradenství, prostor pro setkávání, vydávání brožur, správu databáze pro seniory, pomoc s přípravou akcí). Měsíční program Informačního centra pro seniory je uveřejňován na webových stránkách www.icos.krumlov.cz

V Rodinném centru Krumlík vypomáhalo pravidelně 11 dobrovolnic během tzv. volné herny a kavárničky, při organizaci široké škály aktivit pro rodiče s dětmi, vypomáhaly s organizačními záležitostmi při charitativním Bazárku, vedly dobrovolnický kroužek dětí ze základních škol, které připravují program pro klienty domova pro seniory. Tento mezigenerační kroužek funguje pod vedením dobrovolnice Hany Kocourkové.

V roce 2019 mělo dobrovolnické centrum uzavřené dohody o spolupráci s 10 přijímajícími organizacemi a realizovalo i 2 vlastní dobrovolnické programy (program Informační centrum pro seniory a v Rodinném centru Krumlík). Aktivně se zapojilo do akreditovaných dobrovolnických programů celkem 51 dlouhodobě/pravidelně spolupracujících dobrovolníků, dalších téměř 30 dobrovolníků pak vypomáhalo či vypomohlo na jednorázových akcích (benefiční akce, lektorování apod.). V roce 2019 bylo zapojeno celkem 9 nových dobrovolníků.

Poradenské informační centrum pro seniory bylo založeno počátkem roku 2018 za podpory Jihočeského kraje. Nové poradenské centrum dostalo do vínku navázat a výrazně rozšířit dosavadní Informační centrum pro seniory, které velice úspěšně funguje na zcela dobrovolnické fázi od r. 2010 a jež se stalo součástí nového centra pro seniory.

Poradenské centrum (PIC) zajišťuje zejména:

 • provoz kanceláře otevřené veřejnosti, spolkům apod. pod vedením zkušeného pracovníka,
 • poradenství v nejrůznějších oblastech pro seniory (sociální, volnočasová oblast atd.),
 • výpomoc dobrovolnickému IC senior se zajišťováním bohatého měsíčního programu pro seniory (přednášky, kurzy atd.),
 • snahu o zkvalitňování informovanosti seniorů o službách, možnostech a aktivitách pro seniory a spolupráci se spolky a dalšími seniorskými subjekty ve městě a regionu.

Kancelář a zázemí PIC vzniklo v sídle ICOS (ul. 5. května 251, Český Krumlov), kde je plně vybavená kancelář s čekárnou atd. K dispozici jsou zde mj. letáky a informační materiály využitelné pro seniory.  Kancelář byla pravidelně otevřena 2x týdně (úterý dopoledne a čtvrtek odpoledne).

Významné projekty ICOS v roce 2019 související s Dobrovolnickým centrem a Poradenským informačním centrem pro seniory:

 • Dobrovolnické centrum Český Krumlov – akreditovaný program dle zákona o dobrovolnické službě, tj. zajištění programů dobrovolnického centra. Podpořeno: MV ČR, město Český Krumlov, dary fyzických osob.
 • Kamarád v životě – akreditovaný program dle zákona o dobrovolnické službě - tj. zajištění základního chodu programu pro klienty střediska výchovné péče Spirála. Podpořeno: dotace MV ČR, město Český Krumlov, Jihočeský kraj, dary fyzických osob.
 • Dobrovolníci v domovech pro seniory na Českokrumlovsku – dobrovolnické činnosti v domově Horní Planá a Kaplice – pracoviště Český Krumlov. Podpořeno: Jihočeský kraj, město Český Krumlov
 • IC Senior – senioři seniorům – podpora dobrovolnického Informačního centra pro seniory v Č. Krumlově. Podpořeno: Jihočeský kraj.
 • Poradenská informační centrum pro seniory – provoz poradenského centra pro seniory v Českém Krumlově. Podpořeno: Jihočeský kraj, město Český Krumlov, Nadace KB Jistota

Rodinné centrum Krumlík bylo založeno ICOS v Českém Krumlově v roce 2011. Od té doby poskytuje širokou nabídku služeb pro rodiny s dětmi. Cílem tohoto centra je především pomoci rodičům s návratem do zaměstnání prostřednictvím služby hlídání dětí, ale také posilování rodičovských kompetencí a vytváření bezpečného prostoru pro setkávání rodičů i dětí.

Hlavní aktivitou rodinného centra je hlídání dětí, a to jak přímo v prostorách uvedeného rodinného centra, tak v domácnostech a hotelech v Českém Krumlově a okolí. Rodinné centrum nabízí také zájmové kroužky pro děti či vzdělávací a odborné kurzy pro rodiče, poskytuje standardní poradenské služby a volnočasové aktivity (volná herna, celodenní akce pro děti). Od roku 2014 organizuje letní i zimní příměstské tábory a od roku 2018 také pobytové akce. Od roku 2013 funguje v přízemí rodinného centra dobročinný Bazárek s dětským oblečením.

Péče o děti v dětské skupině – hlídání dětí od 12 měsíců do šesti let věku

Služba hlídání dětí byla v roce 2019 poskytována od pondělí do pátku od 7.30 do 15.30 jako tzv. registrovaná dětská skupina (maximální počet dětí v jeden okamžik je 8 dětí). V roce 2019 poskytl ICOS 11 668,5 hodin hlídání. Služby využilo 26 dětí. Cena služby v roce 2018: 1 200–2 100 Kč/ měsíc, od září 1 500–2 500,- Kč/měsíc dle četnosti docházky. Jedná o registrovanou dětskou skupinu dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Služba hlídání dětí v domácnostech a hotelech

Hlídání dětí přímo v domácnostech nabízí ICOS od r. 2014, v hotelech pak od r. 2015. Zájem o hlídání v domácnostech stále roste, využívá se i nabídka vodění/doprovod dětí ze školy nebo na zájmové kroužky. Věk dětí při hlídání v domácnostech a hotelech není omezený, stejně jako časové rozpětí služby (služba je poskytována ve všední dny, o víkendech i svátcích, v nabídce je i noční hlídání). Cena hlídání byla v roce 2018 110,- Kč/hod., 105,- Kč/hod. při hlídání více jako 10 hodin týdně. Cena nočního hlídání byla 1 000,- Kč/noc. Cena hlídání v hotelech se pohybovala od 125,- Kč/hod. do 165,- Kč/hod. v závislosti na denní době a nutnosti komunikace v cizím jazyce. V roce 2019 bylo poskytnuto téměř 400 hodin hlídání v domácnostech a hotelech (Jedná se o doplňkovou činnost ICOS, rodinného centra).

Významné projekty ICOS v roce 2019 související s Rodinným centrem:

 • Rodinné centrum – podpora základních aktivit rodinného centra, podpořeno zejména ze zdrojů města ČK, Jihočeského kraje, vzdělávací a odborné aktivity pak MPSV ČR v rámci programu Podpora rodin.
 • Rodinné centrum Krumlík – dětská skupina – provoz zařízení péče o děti. Projekt je podpořen z operačního programu zaměstnanost (OPZ).
 • Volnočasové aktivity RC – podpora činnosti RC směrem k volnočasovým činnostem.  Podpořeno: město Český Krumlov, Jihočeský kraj, Nadace Barokního divadla.
 • Podpora činnosti pro neorganizované děti v regionu Českokrumlovska – projekt zahrnující část dobrovolnických programů zaměřených na děti, část aktivit rodinného centra – konkrétně 6 týdenních příměstských pobytů, 4 pobytové tábory. Pobyty byly nabídnuty dětem z běžných rodin, ze sociálně znevýhodněného prostředí i dětem se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, část byla určena pro klienty střediska výchovné péče Spirála. Celkem bylo na pobytech v rámci projektu na 143 účastníků z řad dětí.

Dobročinný bazárek se do listopadu 2019 nacházel v přízemí Rodinného centra a za symbolické ceny v něm bylo možné nakoupit dětské oblečení, hračky a další vybavení pro děti (autosedačky, židličky apod.). Otevřen byl 2–4 dny v týdnu. Na konci roku 2019 byl však pro klesající zájem zákazníků zrušen. (Jedná se o doplňkovou činnosti ICOS/RC).

Podpora rodin a dětí v ohrožení: Cílem služby je poskytovat podporu a odbornou pomoc, efektivně řešit náročné či problémové životní situace tak, aby mohla rodina plnit své základní funkce a nebyl tak ohrožen vývoj dětí. Podpora rodin s dětmi, které se ocitají v ohrožení nejrůznějšího charakteru (výchovné, partnerské, dluhové, bytové, rozvodové ad.).

Služba rodinám nabízí spolupráci formou:

 • Komplexní poradenství – rodinné vč. terapie, psychologické, právní
 • Terénní práce v rodinách
 • Asistované předávání, kontakty, mediace
 • Případové konference

Část klientů služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“ doporučuje OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí, případně další organizace, část klientů přichází pro podporu sama. Část služby (terénní práce v rodinách) funguje jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). V roce 2019 bylo v rámci služby spolupracováno se 157 rodinami.

Komplexní poradenství:

Základní individuální poradenství pomáhá klientům, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci a cítí potřebu se v dané situaci zorientovat, tedy stanovení priorit a plán možných řešení, vyhledání odborných pracovníků. Klient tedy získá větší přehled o možných postupech v dané situaci a sám se rozhoduje, jakým způsobem bude danou situaci řešit. V roce 2019 proběhlo celkem 36 kontaktů/setkání. Pomoc ve formě rodinného poradenství a terapie využilo v loňském roce celkem 52 rodin, kdy došlo celkem k 189 kontaktům/setkání. Převážná část klientů přichází do terapie se zakázkou orientovanou na řešení partnerských či rodinných krizí, například vzájemné odcizení či změna priorit partnerů. Velmi často se také řeší péče o nezletilé děti v případě rozchodu rodičů. V praxi se setkáváme i s případy, kdy je rodinná terapie klientům nařízena soudním rozhodnutím. Nicméně tito klienti do terapie přicházejí většinou bez motivace ke změně.

Psychologické poradenství je určeno pro klienty, kteří se ocitají v náročné životní situaci, se kterou si nevědí rady. Mezi velmi časté případy patří zejména rozpad rodiny, rozchod partnerů. Mimoto se v praxi často setkáváme s nezletilými dětmi, které prožily dlouhodobý, komplikovaný rozchod rodičů a jsou emočně deprimované či zmanipulované jedním z rodičů. V roce 2019 proběhlo 145 kontaktů/setkání se 30 rodinami.

Součástí poradenství je i právní poradenství, které mohou klienti využívat i v rámci Bezplatné právní poradny (poradny mezi paragrafy).

Charakteristikou spolupráce s rodinami v rámci terénní služby je dlouhodobost a intenzita. Cílem spolupráce je nastavení, ukotvení rodičovských kompetencí, vytvoření stabilního prostředí a nalezení způsobu, jak efektivně řešit výchovné obtíže dětí, jejich přípravu do školy i způsob, jak trávit smysluplně volný čas. V roce 2019 bylo v rámci terénní práce doprovázeno celkem 59 rodin. Z toho 24 rodin při 541 intervencích/setkání spolupracovalo v rámci registrované služby SAS – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. V rámci nadstavbové služby ve spolupráci s OSPOD bylo pracováno s 38 rodinami a proběhlo 809 intervencí/setkání. Z toho 3 rodinám byla služba postupně poskytována jak v rámci SAS, tak v nadstavbové části služby.

Asistované kontakty a předávání. Jedná se o podporované setkávání rodičů či příbuzných a blízkých s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka našeho zařízení. Této asistence je využíváno v situacích, kdy dochází ke konfliktům mezi rodiči, při odloučení jednoho z rodičů od dítěte z různých důvodů a zájmu o opětovné navázání vztahu s dítětem, ad. Asistence může být nařízena soudem, ale využívají ji i rodiny na vlastní přání. Na asistovaných kontaktech v roce 2019 spolupracovalo celkem 7 rodin a uskutečnilo se celkem 62 asistovaných kontaktů/předání.

Mediace. Jedná se o specifickou službu, kdy při řešení konfliktu pomáhá v komunikaci třetí nezávislá osoba – mediátor. Cílem mediace je umožnit stranám vyjádřit své přání, potřeby a zároveň pochopit potřeby a možnosti strany druhé. Mediátor ulehčuje komunikaci mezi stranami a podporuje strany k nalezení dohody přijatelné pro obě strany. V roce 2019 byla mediace poskytnuta 23 rodinám, realizováno bylo 74 setkání. Ve většině případů se mediace věnuje problematice rodinných sporů – v partnerství, situacím před, při a po rozvodu/rozpadu rodiny a následnou péče o děti. Převážná část rodin dosáhne dohody. Pokud ne ve všech oblastech, tak alespoň v části témat.

Případové konference. Domluvené a řízené setkání všech, kteří se podílejí či se mohou podílet na pomoci a podpoře dítěte a jeho rodiny. Cílem je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Setkání vede nezávislý moderátor diskuse. Případové konference jsou realizovány na základě zakázky a úzké spolupráce s OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí) jak u rodin, které využívají našich služeb, tak u dalších rodin, kde je tato metoda vhodná. V roce 2019 bylo realizováno dalších 24 případových konferencí (13 pro OSPOD Český Krumlov, 8 x pro Tábor, 1 x Kaplice a 2x Třeboň). Jedná se o doplňkovou činnost ICOS.

Multidispciplinární spolupráce. Vyjma případových konferencí (viz výše) se pro zkvalitnění vzájemné spolupráce věnuje ICOS i pořádání pravidelných multidisciplinárních setkání (s OSPOD, SVP, PPP ad.) i tzv. setkání neformálních. Při nich se potkávají pracovníci ze spolupracujících organizací z regionu za účelem výměny informací, sdílení zkušeností, nastavování koordinace činností a prohlubování vzájemné spolupráce. Veškerá práce s klienty je týmově vedena ve spolupráci s OSPOD Český Krumlov a Kaplice a dalšími službami ICOS. Úzká spolupráce probíhá i se Střediskem výchovné péče Spirála, Pedagogicko-psychologickou poradnou, pediatry, psychiatrem a dalšími subjekty, kterým děkujeme za spolupráci. Na službě se podílelo v průběhu roku 2019 několik terénních pracovníků, mediátor, terapeut, psycholog a řada dalších spolupracovníků pod vedením Kateřiny Homolkové a koordinátorky služby Ingrid Jílkové.

Významné projekty ICOS v roce 2019 související se službou Podpora rodin a dětí v ohrožení: Podpora rodin a dětí v ohrožení – sociálně aktivizační služba, podpořeno: MPSV ČR, město Český Krumlov, město Kaplice, Jihočeský kraj, Nadace Agrofert

Podpora rodin a dětí v ohrožení v regionu Českokrumlovsko a Kaplicko – projekt na rozvoj služby Podpora rodin a dětí. Spolufinancováno: EU – OPZ.

Preventivní program „Právo zážitkem“ navazuje na realizaci probačního programu „Právo pro každý den“, který byl realizován od roku 2007 v devíti regionech zejména jižních Čech ve spolupráci s PMS (probační a mediační službou ČR) a OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí). V roce 2016 jsme ve spolupráci s OSPOD České Budějovice na tyto aktivity navázali pilotní realizací upraveného původního programu. Preventivní program „Právo zážitkem“ vychází z realizace probačního programu, ale umožňuje zapojit do programu širší cílovou skupinu, zejména mladé lidi v péči OSPOD. V roce 2019 byly realizovány dva běhy tohoto programu, oba v Českých Budějovicích, z toho jeden smíšený i pro klienty v Českém Krumlově. Každý běh programu v celkové časové dotaci 40 hod. Do programu nastoupilo 17 účastníků. Program úspěšně absolvovalo 11 z nich.

Program primární prevence Spirála: Preventivní programy Spirála navazují na činnost Sdružení Spirála, které fungovalo při Středisku výchovné péče v Č. Krumlově v letech 2003-2017. Od roku 2018 činnosti Sdružení na základě vzájemné dohody převzalo ICOS. V roce 2019 jsme pracovali s 8 třídními kolektivy (většinou se uskutečnila 4 dvouhodinová setkání). V prvním pololetí byl program pro školy zpoplatněn, ve druhém z velké části financován z prostředků MAS Blanský les, Netolicko, o.p.s. Zároveň se uskutečnily tři adaptační pobyty pro žáky 6. tříd. Společně se SVP Spirála jsme realizovali i další aktivity pro klienty SVP (pobytové akce, příměstský tábor).

Významné projekty ICOS v roce 2018 související s preventivní programy:

Preventivní program „Právo zážitkem“ prevence kriminality: Kompletní zajištění dalších dvou programů (1x v Č. Krumlově, 1x v Č. Budějovicích) a to probíhalo za spolupráce s OSPOD a PMS. ČR. Podpořeno: Jihočeský kraj, město Český Krumlov.

Program primární prevence Spirála – práce s třídním kolektivem. Zajištění programů primární prevence ve školách v regionu Českokrumlovsko. Podpořeno MAS Blanský les.

Vzdělávací akce pro širší veřejnost a cílové skupiny služeb

V roce 2018 zajistila naše Bezplatná právní poradna dalších 12 informačně vzdělávacích akcí pro 325 účastníků v oblasti finanční gramotnosti a spotřebitelské tématiky. V regionu Českokrumlovsko, Kaplicko a Prachaticko (zde ve spolupráci s partnerskou organizací KreBul, o.p.s.) byly realizovány akce pro účastníky z nejohroženějších cílových skupin: 6 akcí pro seniory a širší veřejnost, 4 akce pro žáky a studenty škol, 2 akce pro pacienty psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře. Tyto akce byly uskutečněny v rámci projektu „Bezplatné spotřebitelské poradenství“, který podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Další nepřebernou řadu vzdělávacích akcí, kurzů, či přednášek pro stovky a stovky účastníků ICOS uspořádal v rámci svého Rodinného centra Krumlík pro rodiče s dětmi v rámci činnosti našeho Poradenského informačního centra pro seniory i širší veřejnosti dalších 150 nejrůznějších vzdělávacích akcí (např. počítačové kurzy, kurzy angličtiny aj.).

I v roce 2019 jsme se snažili prostřednictvím nejrůznějších propagačních aktivit zviditelňovat aktivity neziskového sektoru v regionu s důrazem na ty oblasti, které souvisejí s činností ICOS, tj. zejména v oblasti sociálních a návazných služeb. V roce 2019 jsme z těchto aktivit realizovali například: Regionální periodikum Zpravodaj.krumlov.cz, toto periodikum vydává ICOS již od r. 2003 v tištěné (6 200 ks) i v PDF podobě. Zpravodaj je zdarma distribuován do českokrumlovských domácností a dalších vybraných organizací v regionu. V roce 2019 jsme vydali 3 tištěná vydání (červen, září a prosinec). Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Periodikum je registrováno u Ministerstva kultury pod č.: MK ČR E 14469. V PDF podobě dostupné např. na http://icos.krumlov.cz.

Vydané brožury/publikace v roce 2019: Na sklonku roku 2017 vydal ICOS Český Krumlov a jeho partnerská organizace KreBul věčný kalendář "Nenechte se oklamat". Jeho náklad v počtu 1000 ks však byl prakticky ihned rozebrán. V roce 2019 byl vydán kalendář v novém nákladu a v aktualizované podobě. Je zaměřen zejména na seniory a přináší přehled základních informací, rad či legislativních novinek, které by měl znát každý spotřebitel, aby se nenechal oklamat. Kalendář je na webu ICOS k dispozici v PDF, v tištěné podobě je pak zdarma k dispozici například v sídle ICOS Český Krumlov, o.p.s. Vydáno v rámci projektu "Bezplatné spotřebitelské poradenství" za finanční podpory MPO ČR.

Kromě obecně prospěšných služeb vykonává ICOS i další doplňkovou činnost, která taktéž vychází z cílů společnosti, a jejímž účelem je doplnění a podpora obecně prospěšných služeb a aktivit společnosti a výdělečná činnost s cílem dofinancovávat ztrátu či rozvoj obecně prospěšných služeb ICOS. Jedná se zejména o agenturu práce. Činnost agentury práce pod ICOS Český Krumlov je již třináctým rokem zaměřena na zprostředkování práce zejména znevýhodněným lidem a invalidním zájemcům. V roce 2019 nadále úzce spolupracovala s firmou BONA ASSISTENTIA s.r.o., jako odštěpenou společností od firmy BLAŽEK PRAHA a.s., která v chráněné pracovní dílničce zaměstnávala průměrně 30 pracovníků z regionu Českokrumlovska, z toho byli 3 pracovníci v roce 2019 nově přijati.

Provozované webové stránky: http://icos.krumlov.cz. Tento web zahrnuje všechny na naše aktivity na jednom místě a nahrazuje několik původních stránek, součástí jsou i stránky Rodinného centra: http://krumlik.krumlov.cz, Osobní asistence: http://asistence.krumlov.cz, Bezplatné právní poradny: http://poradna.krumlov.cz, služby Podpora rodin: http://podporarodin.krumlov.cz. Speciální stránky k hlídání dětí v Českém Krumlově najdete také na http://www.hlidanidetikrumlov.cz/. Rodinné i Dobrovolnické centrum a od roku 2017 ICOS je i na facebooku.

Vedle výše uvedených informačních a propagačních aktivit ICOS i v roce 2019 nadále pokračoval v pravidelném informování laické i odborné veřejnosti o aktivitách NNO v regionu vydáváním řady letáků, tiskových zpráv, dalších informačních materiálů či realizací řady nejrůznějších propagačních a informačních akcí včetně například informačně vzdělávacích akcí ke zvyšování právního povědomí občanů, besed, konferencí k tématům dobrovolnictví ad., ICOS a jeho služby byly dále propagovány například v rámci prezentace českokrumlovských neziskových institucí, souborů, spolků, akcí, projektů na veletrhu „Kouzelný Krumlov“, v červnu 2019 také například na (II) Ikosí slavnosti v Pivovarské zahradě, v listopadu na „Krumlovské 11“ a na řadě dalších akcích.

 

KoCeRo – komunitní centrum Romů o. p. s. v roce 2018 

Obecně prospěšná společnost KoCeRo – komunitní centrum Romů byla založena v červnu 2006 v Českém Krumlově za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, kterými chtěla přispívat k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti, s cílem integrovat sociálně vyloučené osoby do společnosti a prostřednictvím preventivních programů předcházet jejich dalšímu vyloučení.

 

Orgány společnosti:

Správní rada:

 • Bc. Petra Podruhová
 • Milan Bárta
 • Mgr. Jiří Bloch

Dozorčí rada Kocero:

 • Předseda: Ing. Tomáš Jirsa
 • Mgr. Ivana Temiaková
 • Petr Podruh

Ředitelka: Ing. Dagmar Turnhöferová

Cíle společnosti:

 • předcházení sociálnímu vyloučení nebo zmírňování jeho následků, poskytování sociální pomoci a poradenství jednotlivcům i rodinám na území Českokrumlovska, kteří se ocitli v krizi nebo nepříznivé životní situaci
 • realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit vedoucích k rozvoji potenciálu, zlepšení školní úspěšnosti, zvýšení vzdělanosti a motivaci ke vzdělání dětí ze znevýhodněného prostředí      
 • smysluplné a užitečné trávení volného času dětí ze znevýhodněného prostředí, preventivní programy a pomoc při řešení jejich problémů
 • rozvoj komunitní práce prostřednictvím komunitních projektů, vedoucích ke zkvalitnění životního a sociálního prostředí obyvatel sociálně vyloučených lokalit

Obecně prospěšné služby:

 • vzdělávací aktivity s důrazem na děti a mládež romského etnika a na další děti a mládež, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy
 • rozvoj a realizace aktivit, které podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže romského etnika a dětí a mládeže, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy
 • realizace informačních, poradenských a osvětových aktivit zaměřených na osoby z romského etnika a na osoby žijící v nevyhovujících socioekonomických podmínkách
 • aktivity zaměřené na podporu udržování a rozvoje romských tradic

Doplňkové služby:

 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti
 • agenturní činnost v oblasti umění
 • pořádání kulturních a prodejních akcí

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA

Nízkoprahové zařízení poskytuje dětem a mládeži z Českokrumlovska pomoc a podporu při řešení problémů a prostor a aktivity pro trávení volného času. Usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytuje informace, odbornou pomoc, podporu, a předchází jejich sociálnímu vyloučení nebo dopady sociálního vyloučení zmírňuje

 • Terénní programy ZMĚNA

Posláním služby Terénní programy ZMĚNA je předcházení nebo zmírňování následků sociálního vyloučení a poskytování sociální pomoci a poradenství jednotlivcům, rodinám a romské komunitě na území ORP Český Krumlov, kteří se ocitli v krizové nebo nepříznivé sociální situaci.

Akce KoCeRo v roce 2019:

24. 1. Beseda Rodinné problémy

31. 1. Beseda Rasismus

14. 3. Beseda Bezpečný sex a prostituce

18. 4. Fotbalový turnaj Strakonice

30. 4 Kouzelný Krumlov

9. 5. Beseda Sociální sítě a jejich nebezpečí

3. 6. Den dětí v Kocírku

21. 6. Vystoupení v MŠ Zlatá Koruna

26. 6 Výlet doučovacího kroužku

2. 7. Českokrumlovské kláštery

4. 7. Návštěva Hopsária v Č. Budějovicích

9. 7. Velbloudí farma Záhostice u Tábora

10. 7. Výlet doučovacího kroužku do Č. Krumlova

11. 7. Sladovna Písek

16. 7. Řezbářská dílna

17. 7. Výlet doučovacího kroužku do Č. Krumlova

18. 7. Výlet do Nové Pece

20. 7. Fotbalový turnaj Černá v Pošumaví

23. 7. Návštěva Grafitového dolu

25. 7. Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou

30. 7. Taneční dílna v KoCeRu

1. 8. Království lesa Lipno nad Vltavou

6. 8. Tenis centrum Český Krumlov

7. 8. Výlet doučovacího kroužku do KoCera

8. 8. Výlet Frymburk, Vítkův Hrádek

12-16.8. Pobyt u rybníka Mrhal

20. 8. Pohádková rezervace Hořice na Šumavě

22. 8. Země Živitelka Č. Budějovice

27. 8. Techmánia Plzeň

28. 8. Výlet do Frymburku s doučovacím kroužkem

29. 8. Vyhlášení výsledků prázdninové soutěže

10. 9. Workshop ve Větřní – Stres, závislost, vůle, relaxace

17. 9. Workshop na Vyšehradě – Psychohygiena, stravování, zdraví

19. 9. Workshop Větřní – Pohyb jako cesta ke zdraví 1

24. 9. Workshop na Vyšehradě – Očista organismu

24. 9. Beseda Šikana

25. 9. Den otevřených dveří v Českém Krumlově

26. 9. Den otevřených dveří ve Větřní

2.10. Beseda Drogy, kouření

8.10. Workshop Větřní – Pohyb jako cesta ke zdraví 2

11.10. Slavnostní předání stipendií Praha

14.10. Beseda Zdravý životní styl

15.10. Workshop ve Větřní – Intoxikace, stravovací návyky

15.10. Beseda Romové

24.10. Debata se zahraničními studenty na PF ČB

29.10. Výlet ZOO Tábor

30.10. Fotbalový turnaj Sivák Cup Větřní

4.11. Českokrumlovské kláštery

6.11. Nahrávání CD Romské pohádky

11.11. Českokrumlovské kláštery

19.11. Workshop Větřní – Sebevědomí, komunikace

27.11. Pomáháme čtyřnohým kamarádům

2.11. Mikulášská besídka Vyšehrad

9.12. Českokrumlovské kláštery

14.12. Vernisáž výstavy Amaro Dživipen

16.12. Vánoční trhy

17.12. Workshop Větřní – Pohyb jako cesta ke zdraví 3

19.12. Vánoční besídka Větřní

 

Realizované projekty v roce 2019:

Účelová dotace z rozpočtu JČ kraje pro poskytovatele sociálních služeb

Sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež byla podpořena částkou 1 718 000 Kč. Na službu terénní programy byla poskytnuta částka ve výší 581 000 Kč.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019

Účelem programu byla finanční podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje, program je určen na spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.

Na službu NZDM byla poskytnuta částka ve výší 239 000 Kč.

Na službu terénní programy byla poskytnuta částka ve výší 35 000 Kč

Projekt CESTA KE ZMĚNĚ VI reagoval na současnou situaci romské menšiny v ORP Český Krumlov, zvláště v obci Větřní. Cílem projektu bylo zlepšit postavení Romů ve společnosti, předcházet jejich sociálnímu vyloučení nebo jeho prohlubování a odstraňovat jeho důsledky. Tento projekt byl financován z dotačního programu Úřadu vlády ČR Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce za rok 2019 ve výši 429 800 Kč. Využil částku ve výši 427 857 Kč.

Hlavní cílem projektu BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS bylo poskytnout cílové skupině romských dětí a mládeže ve Větřní, které přicházejí z nerovného prostředí, žijí v sociálně vyloučené lokalitě nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením, pravidelnou, pestrou, kvalitní a bezplatnou nabídku volnočasových aktivit během školního roku i o prázdninách, která podpoří všestranný osobnostní rozvoj romských dětí, a motivovat děti k zapojení do těchto aktivit.

Do aktivit projektu se zapojilo celkem 107 dětí z cílové skupiny dětí a mládeže ve věku 4–18 let z Větřní z romské komunity ohrožených sociálním vyloučením. Tento projekt byl financován z dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2019 částkou 401 440 Kč.

Projekt PRO RADOST byl určen jednak příslušníkům romského etnika, kteří se chtějí věnovat romské kultuře a umění, jednak většinové společnosti, která se seznámila s romskou kulturou, historií a tradicemi. Byl zaměřen na rozvoj umělecké činnosti dětí a mladých lidí z řad Romů a na prezentaci romské kultury a historie široké veřejnosti. Tento projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva kultury Integrace příslušníků romské menšiny v roce 2019 částkou ve výši 36 500 Kč, z toho jsme využili částku ve výši 33 174 Kč a z dotačního programu podpory kultury města Český Krumlov částkou ve výši 11 000 Kč.

Projekt AMARO DŽIVIPEN byl zaměřen na generaci starších Romů (50+) – Romové, kteří se zde usadili po druhé světové válce nebo jejich potomci. Tito Romové celý život pracovali, někteří z nich jsou již v důchodu, a přesto pracují, někteří vlivem porevolučních změn o práci přišli, a protože nejsou kvalifikovaní, novou práci již nenašli. Přestože se jejich život značně lišil od života současné generace mladých Romů, i na ně dopadají důsledky nynějšího nepříznivého postavení Romů ve společnosti a negativní postoj části většinové společnost vůči nim. V projektu AMARO DŽIVIPEN oživili vzpomínky Romů (50+) na jejich život nebo život jejich předků, který zde prožili, jak tento život prožili a čím byli pro naši společnost prospěšní. Poukázali na romské tradice, kulturu a hodnotový systém, který byl pro ně přirozený. Tento projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva kultury Integrace příslušníků romské menšiny v roce 2018 částkou ve výši 57 900 Kč, z toho jsme využili částku ve výši 46 976 Kč a z dotačního programu podpory kultury města Český Krumlov částkou ve výši 13 000 Kč.

Projekt MOJE CESTA byl zaměřen na práci s romskými dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem projektu byla realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit vedoucích k rozvoji potenciálu, zlepšení školní úspěšnosti, zvýšení vzdělanosti a motivaci ke vzdělání romských dětí ze znevýhodněného prostředí. Projekt dětem nabízel poskytování přímé pomoci vedoucí ke zvýšení motivace k pravidelné školní docházce, zlepšení školních výsledků, zvyšování všeobecných znalostí a dovedností, k eliminaci sociálního vyloučení a výskytu společensky nežádoucích jevů, a k aktivnímu a organizovanému trávení volného času. Projekt byl finančně podpořen nadačním fondem Albert částkou ve výši 35 000 Kč.

Cílem projektu CESTA KE ZMĚNĚ byla realizace programů výchovně vzdělávacího, sociálně vzdělávacího, preventivního a zážitkového charakteru, vedoucích k rozvoji znalostí a vědomostí dětí a mládeže včetně předškoláků, a k aktivizaci a participaci dospělých na řešení společných problémů. Realizované aktivity vedly k rozvoji potenciálu, ke zlepšení školní úspěšnosti a zvýšení vzdělanosti romských dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, k rozvoji znalostí a aktivizaci dospělých členů komunity, ke zmírňování důsledků sociálního vyloučení a k integraci do společnosti. Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Jihočeských krajských programů podpory služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. pro rok 2019 částkou ve výši 91 000 Kč.

Hlavním cílem projektu HURÁ DO KOCERA byla realizace pravidelných bezplatných dlouhodobých volnočasových aktivit určených pro cílovou skupinu děti a mládeže ve věku 4 – 18 let z Českokrumlovska, především ze sociálně vyloučené lokality Rožmberská ulice, Větřní, která je ohrožena sociálním vyloučením nebo jde o děti a mládež již sociálně vyloučené (zejména děti romské), které nemají možnost smysluplně trávit svůj volný čas (špatná ekonomická situace rodiny, nezájem rodičů apod.) a jsou vystaveny riziku společensky nežádoucích jevů. Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2019 částkou ve výši 30 000 Kč.

Cílem projektu V AUTOŠKOLE NÁS TO BAVÍ byla realizace nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a práce s dětmi a mládeží ve věku 6–26 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, pochází z rodin se špatným socioekonomickým zázemím, jsou ohroženy rizikovým způsobem života a společensky nežádoucími jevy. Těmto dětem jsme poskytly prostor pro trávení volného času a pomoc a podporu při řešení obtížných situací. Tento projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory sociálních a souvisejících služeb částkou ve výši 75 000 Kč.

Cílem projektu BAREVNÁ CESTA byla realizace dlouhodobých a pravidelných volnočasových aktivit během školního roku pro neorganizované romské děti a mládež z Českokrumlovska ve věku 4–18 let ohrožené sociálním vyloučením – sociálně vyloučené. Projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov částkou ve výši 11 000 Kč.

Komunitní projekt ve Větřní se týkal úprav dvora u bytových domů č.p. 53 a 55 v Rožmberské ulici (SVL) ve Větřní. Prostřednictvím komunitního projektu zaměřeného na skupinu obyvatel lokality Rožmberská ulice se snažili zapojit obyvatele této komunity do aktivit, které je aktivizovaly, zapojily do řešení společného problému a jednotliví členové komunity cítili spoluzodpovědnost za celý proces. Záměrem projektu bylo pomoci lidem z komunity upravit dvůr tak, aby ho mohli plně využívat. Do úprav se zapojili dospělí i děti. Navázali na úpravy provedené v roce 2016 a v projektu pokračovali. V roce 20019 realizovali práce spojené s údržbou prvků hřiště a opravou kamenné opěrné zdi.

Prázdninová etapová soutěž CESTA ZA LÉTEM byla určena romským dětem ohroženým sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. Soutěž výchovně vzdělávacího a zážitkového charakteru umožnila těmto dětem smysluplně využít jejich volný čas během letních prázdnin, kdy jsou děti více než jindy vystaveny riziku společensky nežádoucích jevů a nečinnosti. Motivační volnočasový program soutěže byl zaměřen na rozvoj znalostí, vědomostní a dovedností zábavnou a nenásilnou formou. Soutěž byla doplněna o poznávací výlety. Součástí soutěže byl pětidenní pobyt u rybníka Mrhal včetně noclehu a stravování. Během soutěže bylo hodnoceno i chování dětí a jejich aktivita. Do soutěže se zapojilo 29 dětí z lokalit ohrožených sociálním vyloučením z Větřní a Českého Krumlova. Projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Č. Krumlov částkou ve výši 10 500 Kč.

KOCERO podporovalo taneční soubor Somnakuni Čercheň z Větřní. Soubor se pravidelně scházel, trénoval, zabýval se především romským tancem. Na Vyšehradě 182 část roku realizovali s menšími dětmi hudebně divadelní kroužek, který vystupoval na naší charitativní akci Pomáháme čtyřnohým kamarádům a na vernisáži výstavy Amaro Dživipen. Dále jsme podporovali hudební soubor mladých Romů, který se zaměřuje především na repertoár romských písní a vystupuje na našich akcích (den otevřených dveří, charitativní akce, Vernisáž výstavy Amaro Dživipen).

V roce 2019 začalo KoCeRo realizovat workshopy pro dospělé členy komunity. Začali tématy, která je nejvíce zajímala (zdravý životní styl, zdraví, psychohygiena, komunikace, pohyb – souvislost se zdravím apod). Realizovali celkem 8 workshopů ve Větřní v Rožmberské ulici (6) a na Vyšehradě 182 v Č. Krumlově (2). Workshopů se účastnilo 21 osob ve Větřní a 13 osob na Vyšehradě, celkem 34 osob. Většina z nich projevila zájem s workshopy pokračovat. K některým workshopům ve Větřní (pohybové) se přidaly i děti, které připravily v rámci zdravého životního stylu zdravé občerstvení pro dospělé účastníky workshopu.

 

Spolupracující organizace v roce 2018:

Městský úřad v Českém Krumlově, obec Větřní, Probační a mediační služba Český Krumlov, ICOS Český Krumlov o. p. s., Česká asociace Streetwork, Romea, DDM Český Krumlov, Pedagogicko – psychologická poradna Český Krumlov, ZŠ Kaplická v Českém Krumlově, OSPOD Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, Psí útulek v Českém Krumlově, Kláštery Český Krumlov, Cheiron Tábor.

 

Bezplatná insolvenční poradna

I v roce 2019 pokračovala v Českém Krumlově ve svém působení Bezplatná insolvenční poradna, která vznikla na základě společného sociálně právního projektu, jehož partnery jsou vedle Jihočeského kraje a jeho Krajského úřadu i Krajský soud v  Českých Budějovicích, Regionální středisko České advokátní komory pro jižní Čechy, Spolek insolvenčních správců České Budějovice a  Pobočka Probační a  mediační služby pro Jihočeský soudní kraj. Bezplatná insolvenční poradna funguje již od května 2017 na  Městském úřadě v  Českém Krumlově. Cílem tohoto projektu je ochrana dlužníků před nedůvěryhodnými subjekty nabízejícími nekvalifikované a předražené služby v této komplikované oblasti života společnosti. Využít služby insolvenční poradny může bezplatně každý občan z Českokrumlovska a Kaplicka, který se dostal do tíživé situace z důvodu dluhů. Může přijít bez objednání nebo se může objednat na daný termín a hodinu. Objednat si můžete schůzku na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Poradenství je poskytováno přímo v budově Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, v 1. patře – malá zasedací místnost.

 

Vzdělávací projekty CPDM pro děti i dospělé

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., projektové pracoviště Informační centrum pro mládež, i v letošním roce pokračovalo v nabídce neformálně vzdělávacích aktivit pro děti, studenty, pedagogické pracovníky, ale i širší veřejnost. Již sedmým rokem pokračoval projekt Multikulturní svět kolem nás.  Centrum tradičně spolupracovalo s osvědčenými partnery, kterými jsou zejména Židovské muzeum Praha, Muzeum Romské kultury Brno, Institut terezínské iniciativy Praha a publicista a novinář Stanislav Motl. Centrum hledá i i nové zajímavé způsoby osvěty a hosty, kteří budou pro mladé přínosem. Například rozšířilo spolupráci s organizací Člověk v tísni a ve spolupráci s dalším pracovištěm NZDM Bouda uvažuje i o interaktivním programu na téma holocaust.

V současnosti vládne ve společnosti poměrně nezdravou měrou tendence vynášet nespravedlivé soudy a své ukvapené závěry následně šířit mezi ostatní na základě naprosto nedostatečných nebo dokonce mylných informací. Projekt přináší dětem a mládeži možnost podívat se vlastníma očima na různá témata týkající se multikulturní problematiky a různorodého světa, ve kterém žijeme, motivuje k objevování a probouzí touhu po informacích. Přistup k tématům je veden snahou o objektivní a také pokud možno kritický způsob. Nevychvaluje, nezatracuje, nechává prameny, svědectví, zkušenosti a obrazy působit.

Pilotním byl v roce 2019 nový projekt Zdravý životní styl, ve kterém byly děti vzdělávány v oblasti zdravé výživy, psychického zdraví, osobnostního rozvoje, a dále vedeny k návratu k přírodě a pohybovým aktivitám. Do nových aktivit patří například workshop zajímavého a poměrně nového sportu paddleboardingu nebo nohejbalový a beachvolejbalový turnaj s výtěžkem putujícím na konto Dětského domova v Horní Plané. Centrum chce také přivézt do Českého Krumlova zajímavé osobnosti zejména z oblasti vrcholového sportu, které přiblíží účastníkům strasti a radosti sportovní přípravy. Projekty vznikly za podpory města Český Krumlov, Jihočeského kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

100 let Českého červeného kříže

6. února 1919 vyslovil prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se vznikem organizace Československého červeného kříže, jehož předsedkyní se stala prezidentova dcera dr.  Alice Masaryková. Rok 2019 je tedy pro Český červený kříž rokem slavnostním, a proto se Oblastní spolek Červeného kříže Český Krumlov rozhodl uspořádat k tomuto výročí malou putovní výstavu fotografií zachycujících činnost ČČK doplněnou o texty z kronik a dobové dokumenty. Výstava byla ke zhlédnutí po celý březen 2019 ve vestibulu Městského úřadu v Českém Krumlově. Poté putovala dále po téměř celém okrese.

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže

Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov v roce 2019 spolu s místními skupinami působícími v našem okrese (MS Český Krumlov, Brloh, Frymburk, Hořice na Šumavě, Horní Planá, Zlatá Koruna a Junioři Č. K.) již tradičně nabízel zajištění zdravotnického dozoru při různých sportovních, společenských a kulturních akcích. Zaměřuje se také na pořádání školení v první a předlékařské pomoci pro zaměstnance firem, za zvýhodněnou cenu pro neziskové organizace a školy a v neposlední řadě i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Nabídka kurzů je od základních znalostí první pomoci až po akreditované kurzy pro zdravotníky letních táborů, lyžařských kurzů a ostatních zotavovacích akcí. V případě přednášek pro školy je vždy obsah přizpůsoben pro děti různého věku.

16. května 2019 byla uspořádána tradiční soutěž mladých zdravotníků, která probíhala na dopravním hřišti a v DDM Český Krumlov. Soutěž, která se koná každý rok v květnu, je rozdělena do dvou věkových kategoriích, a to pro děti 1. stupně ZŠ a pro děti 2. stupně ZŠ a víceletá gymnázia. Soutěž u malých zdravotníků prověřila nejenom znalosti v poskytování první pomoci, ale děti si vyzkoušely i řešení nenadálých situací přímo v praxi, úrazy jsou mnohdy velice reálně namaskované, nechybí spousta krve a figuranti z řad Střední odborné školy zdravotnické v Českém Krumlově dokázali skvěle úraz zahrát. Pomáhali také s organizačním zajištěním soutěže a bez nich, a také bez dobrovolníků ČČK, by nebylo možné soutěž v takto velkém rozsahu uspořádat. V letošním roce se soutěže zúčastnilo deset pětičlenných družstev v I. kategorii a osm družstev ve II. kategorii, soutěžilo devadesát dětí od šesti do patnácti let.

 

Ošacovací středisko v Českém Krumlově od února 2019 na nové adrese

Hlavním úkolem Ošacovacího střediska je zajištění ošacení, obuvi a bytového textilu sociálně slabším občanům na základě doporučení vydaného Městským úřadem – Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Pro tyto občany je poskytnuté zboží zdarma. Je zde ale i možnost velmi levně zakoupit použité oblečení. Spolek také uvítá, pokud se občané rozhodnou věnovat jakékoliv čisté a nepoškozené oblečení, bytový textil apod. Ošacovací středisko je otevřeno vždy od pondělí do pátku a dále středisko nabízí i materiální pomoc spočívající v zapůjčení vysoušečů vlhkosti za cenu 1 000 Kč/měsíc bez kauce, a zapůjčení mechanických invalidních vozíků pro dospělé i děti za 6 Kč/den.          

V únoru 2018 otevřel Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov pobočku Ošacovacího střediska ve Větřní, na adrese Rožmberská 46, v 1. patře budovy. Středisko ve Větřní je otevřeno v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin. Jeho hlavním úkolem je zajištění ošacení, obuvi a bytového textilu sociálně slabším občanům. Pro tyto občany poskytujeme ošacení bezplatně. Středisko ale slouží nejenom lidem v hmotné nouzi, ale také těm, kdo dávají přednost levnému nákupu použitého zboží. V rámci Českého Krumlova jsou proto umístěné zatím tři bílé kontejnery určené na použité textilní zboží, a to od února 2019 v přestěhované provozovně Ošacovacího střediska v Plešivecké ulici 135 (vedle Elektrocenta) a další dva kontejnery na sídlišti Vyšný 48 před sídlem OS ČČK. Šatstvem z těchto kontejnerů jsou zásobována výhradně Ošacovací střediska.

 

Ocenění dobrovolných dárců krve

Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov ocenil v pátek 9. listopadu 2018 v Městském divadle v Českém Krumlově za účasti představitelů měst a obcí bezplatné dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Jánského a Zlatými kříži III. stupně. Od letošního roku je nositelem bronzové medaile za 10 odběrů krve 66 dárců (v roce 2017 jich bylo oceněno 47), stříbrnou medaili za 20 odběrů krve obdrželo 50 dárců (v roce 2017 jich bylo oceněno 52) a zlatá medaile za 40 odběrů byla předána 32 dárcům (v roce 2017 jich bylo oceněno 20). Zlaté kříže, jedno z nejvyšších ocenění, obdrželo za 80 bezplatných odběrů krve 10 dárců. Pozvání na slavnostní večer přijali i dárci s více než 90 odběry krve či plazmy – Pavel Tuscher, Ladislav Baszó a Václav Bürger. Se 120 odběry krve přijal pozvání pan Lubomír Růžička, se 180 odběry krve pak pan Pavel Šulan. Mezi hosty byli také ti, kteří dosáhli maximální věkové hranice pro možnost darovat krev a byli tedy z registru dárců vypsáni. Za celoživotní dobrovolnictví patří panu Zdeňku Kučerovi a Jaroslavu Tomášovi náš velký dík! Slavnostní večer, jehož součástí bylo i divadelní představení Hrdý Budžes a malé občerstvení, bychom rádi pojali jako výzvu případným novým dobrovolným dárcům krve a také jako motivaci a poděkování dárcům současným, aby i rok 2019 byl v dárcovství stejně úspěšný.

 

V Krumlově funguje nová služba obdobná noclehárně, tzv. Teplá židle

Ve spolupráci s Českým červeným křížem zřídilo město Český Krumlov novou službu, tzv. Teplou židli, která nabízí lidem bez domova možnost strávit mrazivé noci v teple. „V Českém Krumlově nám zcela chybí noclehárna, dříve jsme využívali kapacity noclehárny v Českých Budějovicích, ale ta je v současnosti zpravidla obsazená. Dlouho jsme hledali řešení, až se nám pro letošní zimu podařilo zajistit chybějící službu tímto náhradním způsobem,“ uvedl starosta Dalibor Carda.

Služba se nachází v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže na adrese sídliště Vyšný 48, Český Krumlov. Místnost je vybavena židlemi, stolem a je zde k dispozici WC s umyvadlem. K dispozici jsou také karimatky, spací pytle a deky. Příchozím jsou poskytnuty teplé nápoje, polévka, ve výjimečných případech nevařené potraviny, např. konzervy, pečivo. V případě potřeby je zdarma poskytnuto oblečení a klienti jsou informováni o možnosti využít další sociální pomoc ze strany sociálních pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. „Předpokládáme, že se nám ještě podaří vylepšit prostor o sprchu a hygienické zázemí. Vnímáme tento projekt jako pilotní a následně využijeme zkušeností v dalším období při plánování noclehárny,“ doplňuje starosta.

Provoz služby finančně zajišťuje město Český Krumlov, předpokládané náklady se pohybují kolem 55 000 korun za celé zimní období. Personálně službu zajišťuje Český červený kříž, na místě je správce, a to bez ohledu na víkendy a na svátky, který klienty přijímá a poskytuje potřebnou pomoc. Služba funguje v zimních měsících (předpoklad do března 2019), a to vždy jen po dobu mrazivého počasí, kdy teplota v noci klesne pod -5 °C dle předpovědi počasí. 

Kritéria přijetí: Klient nesmí být agresivní a pod vlivem alkoholu či drog, měl by se prokázat občanským průkazem, musí být ve stavu, který umožňuje poskytnutí této služby (možnost poskytnutí hygieny si může domluvit na ubytovně Tavírna 108 v době od 10.00 hod. do 18.00 hodin). Pokud klient přijde s domácím zvířetem (psem apod.), nelze mu službu poskytnout. V prostorách je přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek. Současně je zakázáno vnášení jakýchkoli zbraní a zdraví či života ohrožujících předmětů. Nová služba umožňuje osobám bez přístřeší přečkat mrazivou noc v teple. V době od 20.00 do 8.00 hodin mohou lidé bez domova strávit mrazivé noci na židli, případně mohou dostat karimatku a spací pytel nebo deku. Zatím je služba poskytována bezplatně. 

 

Dny pěstounství

Paventia z. s. pořádala v březnu 2019 v galerii Městské knihovny v Českém Krumlově Dny pěstounství, jejichž cílem je přiblížit široké veřejnosti téma náhradní rodinné péče. Součástí dnů pěstounství byla výstava fotografií na téma „Děti ve válce – válka na dětech“, kterou byla připravena ve spolupráci s UNICEF ČR. Výstava byla doplněna besedou s výkonnou ředitelkou Pavlou Gomba (téma UNICEF pro rok 2019 je právě „Válka na dětech a děti ve válce“, výstava byla následně putovní po ČR; mimo jiné byla představena i na premiéře filmu „Nabarvené ptáče“ režiséra Václava Marhoula). Součástí akce byla putovní výstava „Jsem pěstoun“ Krajského úřadu Jihočeského kraje ve spolupráci s projektem MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Jedná se o fotografie pěstounů s jejich vyjádřením, co pro ně pěstounství znamená a jak ovlivňuje jejich život. Dále se v rámci programu Dny pěstounství Paventia z. s. mohli návštěvníci těšit na promítání filmů o pěstounství, besedy s pěstouny a poručníky, přehled současné literatury k problematice k nahlédnutí či vypůjčení v městské knihovně, doprovodný výtvarný program pro děti a další. V loňském roce v našem kraji našlo pěstounskou rodinu 26 dětí. Pro mnoho dalších se rodina stále hledá. Jedná se především o děti se specifickými potřebami, sourozence, děti školního věku a děti jiného etnika. 

 

Besedy s výkonnou ředitelkou UNICEF ČR

Zájemci z řad široké veřejnosti se v březnu 2019 účastnili dvou besed s výkonnou ředitelkou UNICEF ČR Pavlou Gomba, která do Českého Krumlova přijela v březnu rovnou dvakrát. Tématu vzdělávání dívek, dětských sňatků nebo úmrtnosti žen při porodu v různých částech světa se věnovala na besedě 8. března 2019 od 17.00 hodin v Klášterech Český Krumlov. O dětech ve válce pak pohovořila v rámci Dnů pěstounství 23. března 2019 od 15.00 hodin v galerii Městské knihovny.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: