aktualizováno 26. 4. 2012

Město Český Krumlov získalo kladná stanoviska poskytovatele dotace ke změnám průběhu rekonstrukcí lávky u mostu Na Plášti a lávky u mlýna v Široké ulici

aktualizováno 04.04.2012

Město Český Krumlov (investor rekonstrukce) získalo v souvislosti s navrhovanou změnou technického řešení v části organizace výstavby projektu rekonstrukce lávky u mostu Na Plášti souhlasné stanovisko ROP NUTS II Jihozápad (poskytovatel dotace). Podmínkou je vypsání výběrového řízení na zhotovitele montážní a pracovní plošiny. Souhlasné stanovisko bylo získáno také k doplnění projektu rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici, kde se ukázalo jako nezbytné provést v průběhu rekonstrukce dodatečné práce na zabezpečení spodní stavby lávky.

Pro realizaci nového technického řešení, které umožní zkrácení prací na rekonstrukci lávky u mostu Na Plášti z původních 6 na 3 až 4 měsíce, byl nejprve dojednán souhlas správce toku, státního podniku Povodí Vltavy, a následně zástupci města Český Krumlov vyjednali kladné stanovisko s ROP NUTS II Jihozápad. Povinnost vypsat výběrové řízení na zhotovitele montážní a pracovní plošiny, která představuje hlavní část tohoto řešení, již byla splněna. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 30. března 2012. Vzhledem k platné legislativě v této oblasti a daným časovým lhůtám nelze do jeho ukončení předjímat další postup. O dalším průběhu rekonstrukce bude veřejnost informována po výběru zhotovitele plošiny.

Rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici byla zahájena v prosinci roku 2011. V současné době je v místě nové lávky osazeno provizorní přemostění, jež umožňuje přístup na Ostrov. Při odstraňování staré konstrukce lávky byly zjištěny závažné nedostatky ve stavu obou mostních opěr. Na základě toho byla podána žádost o doplnění projektu, přičemž i pro realizaci těchto prací získalo město Český Krumlov kladné stanovisko ROP NUTS II Jihozápad. V souvislosti s opravou spodní stavby lávky bude nezbytné prodloužit dobu uzavření provizorní lávky u mlýna v Široké ulici, a to jak pro dopravu, tak pro pěší. Náhradní trasa povede ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes lávku pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak. Přesný harmonogram prací a termín uzavírky je v tuto chvíli v jednání. O dalším průběhu rekonstrukce bude veřejnost informována.

Práce na rekonstrukci jezu Jelení lávka, jejímž investorem je státní podnik Povodí Vltavy, probíhají díky provedeným opatřením, navzdory stále mírně zvýšenému průtoku vody v řece Vltavě (cca 28 m3/s), bez výraznějšího omezení. Od zahájení rekonstrukce dne 18. ledna byla vytvořena přístupová panelová komunikace, navozen násyp umožňující sjezd do koryta řeky a od poloviny února byla zbourána kamenná opěra jezu a zbudováno zařízení staveniště. V současné době probíhá tvorba ochranné stěny pomocí beranění štětovnic Larsen. Ta zajistí suché staveniště a umožní vybudování jímky potřebné pro výstavbu propusti. V první polovině dubna bude zřízena provizorní vodácká trasa. Průchod pod mostem Na Plášti je s omezením umožněn. Uzavřena je pouze část panelové cesty podél toku Polečnice. Chodci mohou využít trasu přes parkoviště v Jelení zahradě. První etapa prací na rekonstrukci jezu na řece Vltavě potrvá asi do konce června 2012. Po dokončení této etapy bude s určitými omezeními nově vybudovaná propusť při levém břehu řeky pro vodáky sjízdná.

Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak, aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce jezu na řece Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti naleznete na www.ckrumlov.cz/vltava nebo www.ckrumlov.cz/lavky.

Na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů na základě podané žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Další informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: