aktualizováno 5. 6. 2009

Druhé kolo kulturních grantů podpoří mimosezónu a projekty mládeže

5. června 2009

Termín vyhlášení druhé výzvy pro podávání žádostí o udělení grantu na podporu kultury ve městě Český Krumlov stanovili zastupitelé na 1. červen. Od pondělí mohou zájemci předkládat městu své projekty, žádající o finanční podporu. Termín uzávěrky příjmu žádostí je 3. července ve 12. hodin. Na druhý grantový okruh je vyčleněna částka 149 500 Kč. Informace ke grantovým okruhům vyhlašovaných městem Český Krumlov jsou zveřejněny na www.ckrumlov.cz/granty2009. „Cílem udělování grantů je komplexní podpora živé kultury, společenského a kulturního života města, rozšíření kulturní nabídky ve městě mimo hlavní turistickou sezónu zejména od října do prosince, podpora aktivit směřujících k uspořádání akcí oslovujících nejenom turistický ale i domácí segment zájemců o kulturní život a vytváření image Českého Krumlova jako kulturní metropole jižních Čech," upřesnila místostarostka města Jitka Zikmundová.

Druhé kolo grantového programu na podporu kultury z rozpočtu města Český Krumlov s názvem Zářící podzim v Českém Krumlově vyhlašuje stejně jako vloni dva řádné okruhy:

1.      Mladí mladým (aktivní zapojení mládeže do kulturního života města formou přímé účasti)

2.      Od podzimu do nového roku (rozšíření kulturní nabídky pro širokou veřejnost)

V prvním grantovém okruhu Mladí mladým může žadatel na jednu akci získat maximálně polovinu nákladů a až 30 000 Kč, v okruhu Od podzimu do nového roku činí nejvyšší možný příspěvek 45 000 Kč a uznatelné náklady mohou být pokryty do výše 30 %. 

Příjemci grantu mohou být fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, právnické osoby (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace atp.) se sídlem na území města Český Krumlov, fyzické a právnické osoby zabývající se pravidelně a každoročně realizací kulturních akcí na území města Český Krumlov. Na jednu akci smí žádat žadatel pouze v jednom grantovém okruhu.

Žádosti o řádný grant města je možné podávat v zalepené obálce doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, a to do 3. července 2009 do 12 hodin.

„Každý projekt bude posuzován dle kritérií a způsobem uvedeným v Zásadách a pravidlech pro poskytování podpor z rozpočtu města Český Krumlov, schválených zastupitelstvem města podle výkonnostních kritérií, kterými jsou zejména hledisko zachování různorodosti a pestrosti kulturních projevů ve městě, podpora profesionální i neprofesionální kultury, význam pro město nebo rozpočtová přiměřenost projektu," vysvětlil Filip Putschögl z oddělení Kancelář starosty.  Návrh na udělení dotace provede hodnotitelská komise rady města a předloží je na jednání rady města (popř. zastupitelstva města), jež rozhodne o udělení či neudělení finanční podpory.

Kromě finanční subvence město Český Krumlov podporuje kulturní činnost i nefinančně, např. marketingově (propagace v KUK - kulturním měsíčníku, Zpravodaji, v databázi akcí na www.ckrumlov.cz/akce), asistencí Městské policie zajišťuje bezpečnost během akcí a spoluprací s odbory Městského úřadu Český Krumlov obstarává úklid města, zábory veřejného prostranství, řešení dopravy atd. Více informací o grantových programech města Český Krumlov se dozvíte na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/granty2009.

Město Český Krumlov grantově podporuje také další oblasti, například sport, ekologickou výchovu, volný čas a bezpečí nebo sociální služby v rámci 2. komunitního plánu. Souhrnné informace o grantových programech vypsaných městem Český Krumlov a o dalších programech finanční podpory jsou k dispozici na internetu na www.ckrumlov.cz/granty2009 (ja)

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: